Przejdź do treści

§ 16 Regulaminu Studiów w UKSW w Warszawie

1. Uniwersytet, uwzględniając szczególne zainteresowania i uzdolnienia studentów, umożliwia im indywidualny dobór metod i form kształcenia. Jest on realizowany przez elastyczny system studiów oraz możliwość studiowania według indywidualnej organizacji studiów, zwanej dalej „IOS”.

2. Zgoda na indywidualną organizację studiów może zostać udzielona na:

  1. semestr (trymestr);
  2. rok akademicki;
  3. lub do czasu ukończenia studiów, w wyjątkowych sytuacjach, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 Ustawy lub w §  17 ust. 5 Regulaminu.

3. O indywidualną organizację studiów może zwrócić się student, który uzyskał średnią nie niższą 4,0 na roku poprzedzającym rok, w którym ubiega się o IOS i spełnił jeden z poniższych warunków:

  1. podjął studia na drugim kierunku studiów prowadzonych w Uniwersytecie;
  2. ma zgodę na wyjazd na stypendium zagraniczne;
  3. uczestniczy w reprezentacjach sportowych minimum na poziomie krajowym;
  4. prowadzi działalność w organizacjach naukowych lub społecznych;
  5. odbywa staż zawodowy zgodny z kierunkiem studiów – oraz zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia albo zaliczył pierwszy semestr (trymestr) studiów drugiego stopnia albo zaliczył pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może zatwierdzić IOS na wcześniejszym etapie studiów.

5. Student ubiegający się o indywidualną organizację studiów powinien:

  1. zwrócić się do nauczyciela akademickiego, posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy o objęcie go opieką naukową;
  2. przedstawić do zatwierdzenia dziekanowi wniosek, którego wzór ustala Rektor, wraz z programem i planem zajęć ustalonym wspólnie z opiekunem naukowym.

6. Indywidualna organizacja studiów jest zatwierdzana przez dziekana, a kontrola jej realizacji jest prowadzona w tym samym trybie, co kontrola postępów w nauce pozostałych studentów.

7. Na wspólny wniosek studenta i opiekuna naukowego mogą być zgłaszane dziekanowi zmiany do toku studiów. Decyzję wprowadzającą zmiany podejmuje dziekan.

8. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji indywidualnej organizacji studiów dziekan, w porozumieniu z opiekunem naukowym, podejmuje decyzję o dalszej jego realizacji, zmianie lub cofnięciu zgody.