Przejdź do treści

Człowiek w Cyberprzestrzeni

Studia na kierunku „Człowiek w cyberprzestrzeni” są stacjonarnymi studiami I stopnia, których absolwent uzyskuje stopień licencjata. Przygotowują one zarówno do podjęcia studiów II stopnia jak i do pracy na stanowiskach specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej oraz w organizacjach i podmiotach prywatnych z branży high-tech.

Absolwent kierunku „Człowiek w cyberprzestrzeni” ma podstawową wiedzę, umiejętności oraz unikatowe kompetencje interdyscyplinarne w dwóch obszarach  tj. naukach społecznych i naukach ścisłych, w szczególności w zakresie prawa, informatyki, socjologii oraz biznesu.  Orientuje się  w szeroko rozumianej regulacji prawnej dotyczącej nowych technologii; rozumie procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego oraz posiada umiejętności praktyczne posługiwania się narzędziami informatycznymi. W trakcie studiów zdobył kompetencje w zakresie projektowania i zarządzania procesami technologicznymi. Posiada certyfikat IBM SPSS Expert.

Absolwent kierunku „Człowiek w cyberprzestrzeni” może aktywnie współpracować w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z obszaru nowych technologii, zarówno w biznesie jak i administracji publicznej. Posiada kompetencje informatyczne w zakresie analizy i projektowania systemów informacyjnych, rozumie mechanizmy społeczne oraz socjologiczne związane ze specjalistyczną wiedzę i kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, przetwarzaniem danych statystycznych z hurtowni danych, data mining, Big Data, technikami badawczymi, wykluczeniem cyfrowym, social media, SNA  Social network analysis, wirtualnymi relacjami interpersonalnymi, metodologią badań społecznych oraz marketing komercyjnym i politycznym w Internecie. W trakcie studiów zdobył specjalistyczną wiedzę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwem, prawem autorskim w społeczeństwie informacyjnym, prawnymi aspektami marketingu sieciowego i reklamy w środkach komunikacji elektronicznej.  Opanował także podstawy:  prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz handlowego. W ramach studiów studenci obok realizacji programu podstawowego z zakresu prawa, informatyki, socjologii oraz biznesu wybierali  jedną z dwóch ścieżek edukacyjnych prawno-biznesową lub informatyczno-techniczną ukierunkowane na zdobycie doświadczenia praktycznego i umiejętności uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z zakresu nowych technologii.

Absolwent potrafi analizować proponowane rozwiązania konkretnych problemów z dziedziny nowych technologii i informatyzacji oraz proponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, dostrzegając i uwzględniając bieżący stan techniki, mechanizmy społeczne oraz zmiany legislacyjne. Postrzega realizowane projekty w kategorii formułowania celów i rezultatów – analizując ryzyko i określając ścieżki krytyczne. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania kwestii prawnych, zjawisk społecznych i socjologicznych. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą zawodową, ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny. Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów informatycznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, biznesowych i technologicznych. Potrafi prezentować zdobytą wiedzę szerszemu gronu odbiorców, również osobom pozostającym poza obszarem wiedzy z zakresu nowych technologii.

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim oraz obcym (na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) w zakresie nowych technologii, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł oraz własnych poglądów podając argumenty za i przeciw, w tym potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji.

Wybierz interesujący Cię dział: