Przejdź do treści

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnych UKSW w Warszawie (wprowadzonym Zarządzeniem Nr 65/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r.), jednostką organizacyjną realizującą podstawowe zadania Uczelni jest Wydział. Jego zadaniem jest kształcenie studentów, doskonalenie kadry naukowej i dydaktycznej, prowadzenie badań naukowych, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy i kultury w społeczeństwie.

Jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji UKSW, odpowiedzialną za działalność badawczą w ramach jednej dyscypliny naukowej, jest Instytut Nauk Prawnych. Jednostkami organizacyjnymi Instytu są katedry oraz zakłady.