Przejdź do treści

Tzw. „Dalsze stadia przewodu doktorskiego”

CZYNNOŚCI WEDŁUG „STARYCH PRZEPISÓW”

 1. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, doktorant przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który – przedstawia pisemne oświadczenie na temat rozprawy i wnosi o przeprowadzenie dalszych stadiów przewodu doktorskiego – załącznik nr 1
 2. Po otrzymaniu akceptacji od Promotora doktorant składa w Dziekanacie Wydziału:
  • cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej, (piaty egzemplarz na życzenia Promotora) z czego:

– 2 egzemplarze drukowane jednostronnie (dla recenzentów)

-2 egzemplarze drukowane dwustronnie (w tym 1 do akt w miękkiej oprawie)

 • streszczenie pracy w języku polskim i  angielskim
 • pisemną opinię promotora na temat rozprawy doktorskiej
 • raport z systemu antyplagiatowego JSA
 • wniosek o przeprowadzenie dalszych stadiów, w którym przedstawia informacje dotyczące zakresu egzaminów doktorskich – załącznik nr 2
 • rozprawę doktorską w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w programie PDF wraz ze streszczeniami w PDF
 • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem
 • autorefarat
 1. Rada Dyscypliny Nauki Prawne podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów (minimum dwóch) oraz uchwałę o powołaniu komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich
 2. Rada Dyscypliny Nauki Prawne powołuje komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.
 3. Rada Dyscypliny Nauki Prawne podejmuje uchwałę o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia doktora.       

*Posiedzenia  Rady Dyscypliny Nauki Prawne odbywają się zwyczajowo raz w miesiącu (wyłączając przerwę wakacyjną)

23 grudnia 2022