Przejdź do treści

KONFERENCJA NAUKOWA „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI SZKÓŁ WYŻSZYCH NA CYBERATAKI POPRZEZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH”

Katedra Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI SZKÓŁ WYŻSZYCH NA CYBERATAKI POPRZEZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH ”.

Podczas konferencji będą omawiane problemy przełamywania zabezpieczeń, aktualnych cyberzagrożeń i podatności oraz skutecznych ataków na uczelnie wyższe. Dyskusja będzie obejmować również sposoby wzmacniania odporności uczelni wyższych na cyberataki – zarówno w wymiarze prawnym jak i organizacyjnym.

Termin: 8 grudnia 2023 r. (piątek), godz. 09:00 – 15:00

Tryb konferencji: hybrydowy

Miejsce obrad stacjonarnych: Kampus UKSW przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek nr 23 sala 201.

Zdalnie: online na platformie Webex.

Koszt uczestnictwa: Konferencja jest nieodpłatna.

Wymagana rejestracja:https://uksw.webex.com/weblink/register/r674a310bdfb5b0f9d8bf123bb6cb62fe

Szczegółowy Program Konferencji

Certyfikat uczestnictwa: uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Wśród Prelegentów wystąpią m.in.:


Prof. Kierownik Katedry Prawa Informatycznego WPiA UKSW, Dyrektor Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej

Prof. dr hab. Grażyna Szpor, Kierownik Katedry Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prezes Zarządu Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego. Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Przewodnicząca Komitetu ds. rozwiązań legislacyjnych branży TCB. Kierownik kilkunastu edycji studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w UKSW i wykładowca na studiach podyplomowych uniwersytetów ekonomicznych i technicznych. Autorka ok. 200 publikacji naukowych, redaktor naukowy i współautor dwunastotomowej monografii „Jawność i jej ograniczenia”, 9 tomów serii Internet, materiałów z 25. edycji międzynarodowej konferencji „GIS Odyssey”, komentarzy [do ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych], “Leksykonu tajemnic”, książki „Telemedycyna i e-Zdrowie” i innych.


Płk., Szef CSIRT MON

Od 2000 roku, od obrony pracy magisterskiej „Przestępstwa i wykroczenia popełnianie przy pomocy Internetu” na Wydziale Prawa w Łodzi, przekuwał zdobytą wiedzę, prowadząc wymagające sprawy z zakresu przestępczości gospodarczej oraz zwalczania cyberprzestępczości, co zaprowadziło go do KGP, w której karierę zakończył jako Naczelnik Wydziału Rozpoznania w Biurze dw z Cyberprzestępczością. W międzyczasie odbył staż NCFTA w Pittsburghu (FBI) w 2016 roku.
Od 2018 roku związany z MON, początkowo jako Dyrektor odpowiedzialny za Cyberbezpieczeństwo resortu a od 2020 roku jako Szef CSIRT MON – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wielokrotny prelegent na konferencjach międzynarodowych z zakresu cyberbezpieczeństwa i przestępczości teleinformatycznej, publikujący cyklicznie w monografiach z przedmiotu. Wykładowca stowarzyszony przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Uczelni Łazarskiego.

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa KNF, Szef CSIRT KNF

Menadżer obszaru cyberbezpieczeństwa, z ponad 20 letnim doświadczeniem. Obecnie dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa UKNF. Z nadzorem finansowym związany od ponad 10 lat. Inicjator i współtwórca pierwszego w Polsce sektorowego zespołu CSIRT dedykowanego rynkowi finansowemu. Uzyskał kilka certyfikatów branżowych takich jak CISSP, CISM, CISA, OSCP. Cyberbezpiecznik również po godzinach pracy która trwa 24/7/365


CERT Polska, NASK

Ponad 10 lat doświadczenia jako programista. Obecnie w CERT Polska zajmuje się badaniem bezpieczeństwa aplikacji webowych, budując m.in. system który automatycznie znalazł i zgłosił ponad sto pięćdziesiąt tysięcy podatności i błędnych konfiguracji w systemach udostępnianych przez instytucje publiczne w Polsce. Członek zespołu CTF p4. Prowadzi zajęcia z bezpieczeństwa aplikacji webowych na Uniwersytecie Warszawskim.


Dyrektor Cyberbezpieczeństwa Orange Polska

Przejmując pieczę nad bezpieczeństwem teleinformatycznym w Orange Polska sprawił, że organizacja spojrzała na ten aspekt swojego działania z zupełnie innej perspektywy. Zwolennik „wyjścia do ludzi” z bezpieczeństwem IT: zarówno w kwestii edukacji i budowy świadomości bezpieczeństwa (w jasny sposób dla przeciętnego internauty), poprzez dostarczanie klientom końcowym potrzebnych i zrozumiałych dla nich usług, skończywszy na wykorzystywaniu budowanych przez kilkanaście lat kompetencji Orange Polska dla bezpieczeństwa klientów instytucjonalnych i biznesowych. Nie boi się innowacji – pod jego kierownictwem w Orange Polska uruchomiono takie usługi jak CyberTarcza, czy też oparta na sieci niezależna od systemu operacyjnego usługa kontroli rodzicielskiej dla użytkowników mobilnych. Laureat Security Excellence Award 2016. W Orange Polska (wcześniej TP) od 1992 roku. Doświadczony menedżer, ekspert w zakresie sieci telekomunikacyjnych, konsultant w regionie AMEA. Twórca i wieloletni dyrektor Centrum Zarządzania Usługami (SMC) Orange Polska, bezkompromisowy jeśli chodzi o bezpieczeństwo klientów Orange Polska.


Prof. ucz. dr hab. inż., Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk. Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2005 jest zatrudniona w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2020 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. W latach 2019-2021 była członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji. Od kwietnia 2020 r. jest również członkiem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym monografii, artykułów naukowych oraz rozdziałów w recenzowanych monografiach). Specjalizuje się w problematyce związanej z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałaniem cyberprzestępczości. W 2016 r. została laureatką konkursu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.


dr inż., Akademia WIT

Doktor inżynier, wykładowca Akademii WIT w Warszawie; od 1994 r. zajmuje się informatyzacją administracji publicznej; współzałożyciel stowarzyszenia „Miasta w Internecie”; sekretarz zarządu Naukowego Centrum-Prawno-Informatycznego, członek zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, autor wielu artykułów, a także prelegent na prestiżowych konferencjach dotyczących prawa informatycznego, ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, interoperacyjności systemów teleinformatycznych.


dr, Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW

Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie w Rostocku (Niemcy). Jest adwokatem, od kilkunastu lat doradza w zakresie aspektów prawnych projektów IT, telekomunikacji, biznesów internetowych oraz w ostatnich latach cyberbezpieczeństwa. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania projektami na Politechnice Warszawskiej, posiada certyfikaty Agile PM Foundation, Prince2 Foundation oraz ITIL Foundation. Jest certyfikowanym audytorem wiodącym ISO 27001. Jest autorką szeregu publikacji, w tym komentarza do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wydanego przez wydawnictwo C.H. Beck. Od 2020 jest adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego.


dr, Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2007r. pracownik Katedry Prawa Informatycznego WPIA UKSW. Autor publikacji z zakresu identyfikacji tożsamości, ochrony danych osobowych, biometrii, dokumentów tożsamości i cyberbezpieczeństwa. Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, a także trener szkoleniowy z zakresu ochrony danych osobowych. Od 2010r. członek zarządu Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego. Koordynator zadania w projekcie badawczo- rozwojowym „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


dr inż., Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów z zakresu informatyki i ekonometrii w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Laureat Forum Młodych Mistrzów podczas XVIII Forum Teleinformatyki w 2012 i 2015 roku. W latach 2015 – 2018 realizował grant finansowany przez NCN „Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych i ochrony jego danych osobowych w kontekście wdrażania nowoczesnych rozwiązań e-Zdrowia i elektronicznej dokumentacji medycznej„. Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawne aspekty informatyzacji administracji i ochrony zdrowia oraz problematykę bezpieczeństwa informacyjnego.


Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW

Prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,  asystent w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW, jest także pracownikiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w którym był dyrektorem Zespołu Analiz i Strategii. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. Reprezentuje Prezesa UODO w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych. Był przewodniczącym działających na poziomie UE: Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych oraz Grupy Koordynującej nadzór nad Systemem Informacji Celnej.

Był ekspertem Rady Europy i Komisji Europejskiej w ramach projektów dotyczących ochrony danych osobowych bądź misji ewaluacyjnych w Kosowie, Turcji, Ukrainie i Federacji Rosyjskiej, jak również był wykładowcą na seminariach organizowanych przez KE w  państwach Bałkanów Zachodnich.

Jest wykładowcą na konferencjach, seminariach w zakresie ochrony danych osobowych oraz prowadził zajęcia poświęcone tej tematyce.


CSIRT NASK; CERT Polska’ Dyżurnet.pl

Menedżer i specjalista ds. bezpieczeństwa IT. Od ponad dwudziestu lat zaangażowany w projekty ICT związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym realizowane dla administracji publicznej i podmiotów komercyjnych. W ostatnich latach aktywnie uczestniczy w budowie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi planując i wdrażając wspólne rozwiązania techniczne jak i organizacyjno-prawne – kieruje Pionem CSIRT w NASK PIB, w tym m.in. CERT Polska i Dyżurnet.pl”

30 listopada 2023