Władze Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW  prof. dr hab. Marek Michalski -   profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UKSW; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"; członek rad nadzorczych spółek publicznych, w tym Alior Bank S.A.; do 2008 r. członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A; autor oraz współautor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu problematyki papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego i spółek akcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych. Zajmuje się aspektami prawnymi rozwoju nowych technologii i cyberprzestrzeni.
 

 

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW; adwokat; członek Rady Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji; absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW; pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału nieprzerwanie od 2002 r. Pełni funkcję redaktora tematycznego czasopism "Zeszyty Prawnicze" oraz "Kwartalnik Prawa Publicznego", jak również członka Rady Naukowej "Studenckich Prawniczych Zeszytów Naukowych Nomos & Dike" (wydawanych przez WPiA UO). Specjalizuje się w prawie o procedurach administracyjnych, prawie administracyjnym materialnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, problematyce konstytucyjności norm prawnych oraz aksjologii prawa publicznego. Autor ponad 70 publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz prawnych, w tym wykonanych na zlecenie podmiotów publicznych.

 

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Rzymskiego WPiA UKSW, filolog klasyczny. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa rzymskiego publicznego i prywatnego, współautorką podręcznika ?Publiczne prawo rzymskie?, prowadzi interdyscyplinarne badania nad obecnością nawiązań do prawa rzymskiego w tekstach literackich. Pełni funkcję redaktora naukowego czasopisma "Zeszyty Prawnicze", a także sekretarza serii "Arcana iurisprudentiae". W latach 2004-2005 była stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.


Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW - doktor habilitowany nauk prawnych; adwokat; Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii WPiA UKSW; członek licznych gremiów doradczych, m.in. członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta R.P., członek komitetu ds. papierów dłużnych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członek komitetu doradczego w zakresie prawa finansów publicznych przy Urzędzie Marszałka Województwa Mazowieckiego, członek Rady Ekspertów Bankowości Spółdzielczej przy BS.net.pl oraz członek Kolegium Redakcyjnego E-Przeglądu Arbitrażowego (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan); był lub jest członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych; autor i współautor licznych publikacji naukowych; autor licznych opinii prawnych i ekspertyz; wykładowca szkół wyższych i kursów specjalistycznych z zakresu prawa rynku finansowego, prawa bankowego i prawa obrotu instrumentami finansowymi.

 

 

Dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW - doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa (prawo międzynarodowe i prawo europejskie); Kierownik Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW; najpierw członek, a obecnie Przewodnicząca Grupy Roboczej ONZ ds. użycia najemników (UN Working Group on the use of mercenaries); członek londyński  International Law Association (ILA) oraz Grupy Polskiej ILA; wchodzi w skład Komitetu Naukowego Prawa Międzynarodowego Praw Człowieka ILA oraz Komitetu Naukowego ILA ds. komplementarności w międzynarodowym prawie karnym; współpracowała z Polskim Czerwonym Krzyżem przy upowszechnianiu międzynarodowego prawa humanitarnego; członek wielu rad programowych i komitetów redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych; redaktor naukowy serii wydawniczej "Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe"; autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego, w tym prawa międzynarodowego karnego, prawa międzynarodowego humanitarnego i prawa międzynarodowego praw człowieka.

 

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Prawa  ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW - doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego; kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego WPiA UKSW; od 2013 r. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej; sędzia Sądu Metropolitalnego w Warszawie; członek Rady Prawnej KEP od 2006 r.; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa wyznaniowego, konkordatowego i ochrony praw człowieka; w 2006 r. odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność naukowo-dydaktyczną; wyróżniony przez Rektora UKSW nagrodą za działalność organizacyjną oraz naukowo-dydaktyczną (2001 r., 2004 r., 2008 r., 2011 r.). 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach