Publikacje Pracowników Naukowych WPiA

Dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW (redaktor naukowy), dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW (redaktor naukowy), dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW (redaktor naukowy), "Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo                    i informatyka", Warszawa, 2019.

 

Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka Irena Lipowicz

Dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW (redaktor naukowy), dr Kamil Czaplicki (redaktor naukowy), dr inż. Agnieszka Gryszczyńska (redaktor naukowy), Piotr Drobek, Katarzyna Prusak-Górniak, Krzysztof Silicki, dr Krzysztof Świtała, Bolesław Szafrański, dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz, "Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa", Warszawa, 2019.

 

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz Kamil Czaplicki

Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW (redaktor naukowy), Sławomira Kotas (redaktor naukowy), Filip Manikowski (redaktor naukowy), "Postępowanie cywilne-wprowadzone i projektowane zmiany 2019", Warszawa, 2019.

 

Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane, Grzegorz Jędrejek

Dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW, "European Legal Culture through the Prism of Jokes", Warszawa, 2018.

 

Anna Tarwacka, European Legal Culture through the Prism of Jokes

 

Prof. dr hab. Cezary Mik, "Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Tom I. Teoria i praktyka regionalnej integracji państw", Warszawa, 2018.

Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Tom I. Teoria i praktyka regionalnej integracji państw

 

Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW, "Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym", Warszawa, 2019.

 

Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym Grzegorz Jędrejek

 

Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor (red.), dr Kamil Czaplicki (red), autorzy: Mateusz Badowski, dr inż. Agnieszka Gryczyńska, dr Agata Kosieradzka-Federczyk, dr Krzysztof Świtała,  "Internet. Informacja przestrzenna", Warszawa, 2018.

 

Internet. Informacja przestrzenna. Spatial Information

 

Dr Agnieszka Mikos-Sitek, dr Piotr Zapadka, "Prawo finansów publicznych", wyd. 4, 2018, Warszawa.

 

Prawo finansów publicznych

 

Dr Paweł Czarnecki, dr Piotr Grzebyk, dr Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska, "Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem", Warszawa, 2018.

 

Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

 

Dr Marcin Białecki, dr Aleksandra Klich, prof. dr hab. Andrzej Zieliński , "Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD", Warszawa, 2018.

 

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD

 

Prof. dr hab. Marek Michalski (red. naukowy), Maciej Kożuchowski (red. naukowy), "Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz", Warszawa, 2018.

 

Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i, Małgorzata Badowska

 

 

Dr Mateusz Tchórzewski, "Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym", Warszawa, 2018.

 

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania, Mateusz Tchórzewski

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (red.), prof. UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan, prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński, dr Łukasz Żarnowiec, "Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz", Warszawa 2018.

 

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz

Dr Łukasz Żarnowiec, "Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych - na styku statutów", Warszawa 2018.

 

Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych - na styku statutów

Prof. UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan, " Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej', Warszawa 2018.

 

Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej

K. Roszewska, " ryzyko niezdolności do pracy", Warszawa, 2018

Ryzyko niezdolności do pracy Katarzyna Roszewska

A. Piskorz-Ryń, "Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne", Warszawa, 2018

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia, Agnieszka Piskorz-Ryń

 

M. Jaśkowska, A. Wróbel, " Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz", Warszawa, 2018

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz Andrzej Wróbel

K. Świtała, "Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej", Warszawa,  2018

Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej

W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, "Postępowanie administracyjne', Warszawa, 2018

Postępowanie administracyjne

M. Wielec, "Wartości - analiza z perspektywy osobliwości postępowania karnego", Lublin, 2017

Znalezione obrazy dla zapytania wartosci-analiza-perspektywy-osobliwosci-postepowania-karnego/

  A. Reda-Ciszewska, M. B. Rycak, " Zatrudnienie pracowników tymczasowych. Komentarz", Warszawa, 2017

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz Anna Reda-Ciszewska

G. Szpor, A. Gryszczyńska (red.), " Internet. Strategia bezpieczeństwa', Warszawa, 2017

Internet. Strategie bezpieczeństwa

A. Kidyba, M. Michalski (red.) "Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym", Warszawa 2017

I. Lipowicz (red.), "Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji"

Książka jest udostępniona na licencji CC, na stronie Katedry pod adresem http://www.kpaist.uksw.edu.pl. Mogą z niej w wolnym dostępie korzystać studenci i wszyscy zainteresowani

Z. Lewicki, "Ameryka: instytucje i społeczeństwo 1607-2017", Warszawa 2017

 

G. Jędrejek, "Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz", Warszawa 2017

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Grzegorz Jędrejek

M. Granat, " Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi", Warszawa 2017

Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi Mirosław Granat

J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolani, "Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz", Warszawa 2017

 

S. Godek, R. Kamińska (rec. nauk.), "Przyszłość rodziny w UE", Warszawa 2017

Przyszłość rodziny w UE

 

M. Porzeżyński, "Zdolność patentowa programów komputerowych", Warszawa 2017

R. Mędrzycki, "Zadania administracji publicznej w zakresieprzeciwdziałania bezdomności : studium administracyjnoprawne" Warszawa 2017 

G. Jędrejek (red. merytoryczny), "MERITUM Prawo Rodzinne", Warszawa 2017

MERITUM Prawo rodzinne Grzegorz Jędrejek

B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz, ,, Zarys prawa administracyjnego", Warszawa 2017

Zarys prawa administracyjnego

M. B. Wilbrandt-Gotowicz, "Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne", Warszawa 2017

Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania, Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz

G. Szpor (red.), "Jawność i jej ograniczenie. T. 1. Idee i pojęcia", Warszawa 2017

L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka (red.), "Z problematyki wiktymologii : księga dedykowana profesor Ewie Bieńkowskiej", Warszawa 2017

R. Oktaba, "Prawo podatkowe", Warszawa 2017

M.Stanik, "Zasada przejrzystości stosunków korporacyjnych w polskim prawie grup spółek", Warszawa 2017

I. Lipowicz (red.), "Bezdomność : problemy prawne, innowacyjne rozwiązania", Warszawa  2017

Z.  Lewicki, " Historia cywilizacji amerykańskiej : era konfrontacji 1941-1980", Warszawa 2017

G. Jędrejek, "Dochodzenie Roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem", Warszawa 2017

 

A. Tarwacka, "Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne w zbiorze dowcipów "Philogelos", Warszawa 2016

M. Szyrski, "Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) : analiza administracyjnoprawna", Warszawa 2017

K. Warchałowski, M. Osuchowska, "Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach miedzynarodowych, Warszawa cop. 2016

 

M. Paździor, B. Szmulik (red.), "Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce", Lublin 2016

G.Szpor, A. Gryszczyńska (red.), " Leksykon tajemnic", Warszawa, 2016

M. Kosek, "Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego", Warszawa, 2016

 

B.Szmulik, A. Pogłódek (red.), "Prawo konstytucykne ; pytania, kazusy, tablice, testy", Warszawa, 2016

 

E. Gierach, M. Jabłoński, K. Koźmiński (red.), "Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej", Warszawa 2016

K. Cichos, "Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju : zagadnienia prawne", Katowice 2016

E. H. Morawska, "Zobowiązania pozytywne państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności", Warszawa 2016

M. Rzotkiewicz, "Wykonywanie przez Polskę decyzji Komisji Europejskiej nakazujących odzyskanie pomocy państwa w świetle prawa Unii Europejskiej", Warszawa 2016

K.J. Marciniak, "Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym", Warszawa 2016

Ł. Kułaga, "Traktowanie sprawiedliwe i słuszne a minimalny standrad traktowania w międzynarodowym prawie inwestycyjnym", Warszawa 2016

R. Kamińska, "W trosce o miasto : cura urbis w Rzymie okresu republiki i pryncypatu", Warszawa 2016

Z. Lewicki, "Igrzyska demokracji : amerykańska kultura wyborcza", Warszawa 2016

M. Świerczyński (red.), "Biologiczne produkty lecznicze : aspekty prawne", Warszawa 2016

K. Czaplicki, "Dokemnty tożsamości : jawność i bezpieczeństwo", Warszawa 2016

J. Dąbrowska, "Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych", Warszawa 2016

A. Gryszczyńska (red.), "Rejestry publiczne : jawność i interoperacyjność", Warszawa 2016

A. Wróbel, M. Jaśkowska (red.), "Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz", Warszawa 2016

R. Oktaba, "Prawo podatkowe", Warszawa 2016

G. Szpor (red. nauk.), A. Piskorz-Ryń (red. t. 5), "Jawność i jej ograniczenia. T. 5. Dostęp i wykorzystywanie", Warszawa 2016

G. Szpor (red. nauk.), C. Mik (red. t. 11), "Jawność i jej ograniczenia. T. 11. Standardy europejskie",    Warszawa 2016

B. Majchrzak, "Problem delimitacji regulacji administracyjnoprawnej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", Warszawa 2015

B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz, ,, Zarys prawa administracyjnego", Warszawa 2016

K. Dybowski, M. Romanowski, "O trudnych przypadkach w filozofii prawa : studia z antropologii filozoficznej", Warszawa 2015

M. Jaśkowski, ?Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej?, Warszawa 2015

T. Palmirski (red.), D. Brodka, K. Hilman, M. Hładyszewska, T. Palmirski, J. Zabłocki (zespół) ?Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład. 5.1, Księgi 33-36?, Kraków 2015

A. Tarwacka (red.), ?Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie?, Warszawa 2015

P. Niczyporuk, A. Tarwacka (red.), ?Noctes Iurisprudentiae: scritti in onore di Jan Zabłocki?, Białystok 2015

J. Majewski, ?Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015?, Warszawa 2015

A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska ?Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo?, Warszawa 2015

E. Karska (red.), ?Globalne problemy ochrony praw człowieka?, Warszawa 2015

G. Szpor. (red. nauk.), C. Martysz (red. t. 7), ?Jawność i jej ograniczenia. T. 7. Postępowanie administracyjne?, Warszawa 2015

G. Szpor (red. nauk.), B. Szmulik (red. t. 9), ?Jawność i jej ograniczenia. T. 9. Zadania i kompetencje?, Warszawa 2015

G. Szpor (red. nauk.), J. Majewski (red. t. 10), ?Jawność i jej ograniczenia. T. 10. Przeciwdziałanie przestępczości?, Warszawa 2015

                               

W. Federczyk, A. Fogel,  A. Kosieradzka-Federczyk, ?Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym?, Warszawa 2015

M. Gładoch, ?Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy?, Toruń 2015

K. Dobrzeniecki, M. Romanowski, "Reprywatyzacja, problemy tworzeia i stosowania prawa", Warszawa 2015

B. Szmulik, A. Pogłódek (red.), ?Prawo konstytucyjne porównawcze ?, Warszawa 2015

B. Szmulik, A. Pogłódek, B. Przywora (red. nauk.), ?Instytucje ochrony praw człowieka?, Warszawa 2015

A. Pogłódek, ?Konstytucja Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej?, Warszawa 2015

A. Pogłódek, ?Konstytucja Republiki Abchazji?, Warszawa 2015

G. Szpor., C. Martysz, K. Wojsyk, ?Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz?, Warszawa 2015

I. Lipowicz (red. nauk.), R. Mędrzycki, M. Szmigiero, ?Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe?, Warszawa 2015

M. Szyrski, ?Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjnoprawna?, Warszawa 2015

J. Majewski (red.), ?Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo", Warszawa 2015

Z. Cieślak, A. Kosieradzka-Federczyk (red.), ?Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. T. 4. Nowe zjawiska w administracji publicznej", Warszawa 2015

P. Hofmański (red. nauk.), F. Prusak (red. nauk. t. 14), ?System Prawa Karnego Procesowego. T. 14. Tryby szczególne", Warszawa 2015

M. Derlatka, ?Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami", Warszawa 2015

K. Opolski, A. Giemzik-Salwach, M. Dwórznik, M. Podleśna, K. Wais, P. Zapadka, ?Sektor shadow banking w Polsce", Warszawa 2015

M. Paździor, B. Szmulik (red.), ?Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989-2014", Lublin 2015

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach