Publikacje Pracowników Naukowych WPiA

W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, "Postępowanie administracyjne', Warszawa, 2018

Postępowanie administracyjne

M. Wielec, "Wartości - analiza z perspektywy osobliwości postępowania karnego", Lublin, 2017

Znalezione obrazy dla zapytania wartosci-analiza-perspektywy-osobliwosci-postepowania-karnego/

  A. Reda-Ciszewska, M. B. Rycak, " Zatrudnienie pracowników tymczasowych. Komentarz", Warszawa, 2017

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz Anna Reda-Ciszewska

G. Szpor, A. Gryszczyńska (red.), " Internet. Strategia bezpieczeństwa', Warszawa, 2017

Internet. Strategie bezpieczeństwa

A. Kidyba, M. Michalski (red.) "Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym", Warszawa 2017

I. Lipowicz (red.), "Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji"

Książka jest udostępniona na licencji CC, na stronie Katedry pod adresem http://www.kpaist.uksw.edu.pl. Mogą z niej w wolnym dostępie korzystać studenci i wszyscy zainteresowani

Z. Lewicki, "Ameryka: instytucje i społeczeństwo 1607-2017", Warszawa 2017

 

G. Jędrejek, "Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz", Warszawa 2017

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Grzegorz Jędrejek

M. Granat, " Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi", Warszawa 2017

Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi Mirosław Granat

J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolani, "Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz", Warszawa 2017

 

S. Godek, R. Kamińska (rec. nauk.), "Przyszłość rodziny w UE", Warszawa 2017

Przyszłość rodziny w UE

 

M. Porzeżyński, "Zdolność patentowa programów komputerowych", Warszawa 2017

R. Mędrzycki, "Zadania administracji publicznej w zakresieprzeciwdziałania bezdomności : studium administracyjnoprawne" Warszawa 2017 

G. Jędrejek (red. merytoryczny), "MERITUM Prawo Rodzinne", Warszawa 2017

MERITUM Prawo rodzinne Grzegorz Jędrejek

B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz, ,, Zarys prawa administracyjnego", Warszawa 2017

Zarys prawa administracyjnego

M. B. Wilbrandt-Gotowicz, "Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne", Warszawa 2017

Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania, Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz

G. Szpor (red.), "Jawność i jej ograniczenie. T. 1. Idee i pojęcia", Warszawa 2017

L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka (red.), "Z problematyki wiktymologii : księga dedykowana profesor Ewie Bieńkowskiej", Warszawa 2017

R. Oktaba, "Prawo podatkowe", Warszawa 2017

M.Stanik, "Zasada przejrzystości stosunków korporacyjnych w polskim prawie grup spółek", Warszawa 2017

I. Lipowicz (red.), "Bezdomność : problemy prawne, innowacyjne rozwiązania", Warszawa  2017

Z.  Lewicki, " Historia cywilizacji amerykańskiej : era konfrontacji 1941-1980", Warszawa 2017

G. Jędrejek, "Dochodzenie Roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem", Warszawa 2017

 

A. Tarwacka, "Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne w zbiorze dowcipów "Philogelos", Warszawa 2016

M. Szyrski, "Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) : analiza administracyjnoprawna", Warszawa 2017

K. Warchałowski, M. Osuchowska, "Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach miedzynarodowych, Warszawa cop. 2016

 

M. Paździor, B. Szmulik (red.), "Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce", Lublin 2016

G.Szpor, A. Gryszczyńska (red.), " Leksykon tajemnic", Warszawa, 2016

M. Kosek, "Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego", Warszawa, 2016

 

B.Szmulik, A. Pogłódek (red.), "Prawo konstytucykne ; pytania, kazusy, tablice, testy", Warszawa, 2016

 

E. Gierach, M. Jabłoński, K. Koźmiński (red.), "Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej", Warszawa 2016

K. Cichos, "Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju : zagadnienia prawne", Katowice 2016

E. H. Morawska, "Zobowiązania pozytywne państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności", Warszawa 2016

M. Rzotkiewicz, "Wykonywanie przez Polskę decyzji Komisji Europejskiej nakazujących odzyskanie pomocy państwa w świetle prawa Unii Europejskiej", Warszawa 2016

K.J. Marciniak, "Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym", Warszawa 2016

Ł. Kułaga, "Traktowanie sprawiedliwe i słuszne a minimalny standrad traktowania w międzynarodowym prawie inwestycyjnym", Warszawa 2016

R. Kamińska, "W trosce o miasto : cura urbis w Rzymie okresu republiki i pryncypatu", Warszawa 2016

Z. Lewicki, "Igrzyska demokracji : amerykańska kultura wyborcza", Warszawa 2016

M. Świerczyński (red.), "Biologiczne produkty lecznicze : aspekty prawne", Warszawa 2016

K. Czaplicki, "Dokemnty tożsamości : jawność i bezpieczeństwo", Warszawa 2016

J. Dąbrowska, "Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych", Warszawa 2016

A. Gryszczyńska (red.), "Rejestry publiczne : jawność i interoperacyjność", Warszawa 2016

A. Wróbel, M. Jaśkowska (red.), "Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz", Warszawa 2016

R. Oktaba, "Prawo podatkowe", Warszawa 2016

G. Szpor (red. nauk.), A. Piskorz-Ryń (red. t. 5), "Jawność i jej ograniczenia. T. 5. Dostęp i wykorzystywanie", Warszawa 2016

G. Szpor (red. nauk.), C. Mik (red. t. 11), "Jawność i jej ograniczenia. T. 11. Standardy europejskie",    Warszawa 2016

B. Majchrzak, "Problem delimitacji regulacji administracyjnoprawnej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", Warszawa 2015

B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz, ,, Zarys prawa administracyjnego", Warszawa 2016

K. Dybowski, M. Romanowski, "O trudnych przypadkach w filozofii prawa : studia z antropologii filozoficznej", Warszawa 2015

M. Jaśkowski, „Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej”, Warszawa 2015

T. Palmirski (red.), D. Brodka, K. Hilman, M. Hładyszewska, T. Palmirski, J. Zabłocki (zespół) „Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład. 5.1, Księgi 33-36”, Kraków 2015

A. Tarwacka (red.), „Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”, Warszawa 2015

P. Niczyporuk, A. Tarwacka (red.), „Noctes Iurisprudentiae: scritti in onore di Jan Zabłocki”, Białystok 2015

J. Majewski, „Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015”, Warszawa 2015

A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska „Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo”, Warszawa 2015

E. Karska (red.), „Globalne problemy ochrony praw człowieka”, Warszawa 2015

G. Szpor. (red. nauk.), C. Martysz (red. t. 7), „Jawność i jej ograniczenia. T. 7. Postępowanie administracyjne”, Warszawa 2015

G. Szpor (red. nauk.), B. Szmulik (red. t. 9), „Jawność i jej ograniczenia. T. 9. Zadania i kompetencje”, Warszawa 2015

G. Szpor (red. nauk.), J. Majewski (red. t. 10), „Jawność i jej ograniczenia. T. 10. Przeciwdziałanie przestępczości”, Warszawa 2015

                               

W. Federczyk, A. Fogel,  A. Kosieradzka-Federczyk, „Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym”, Warszawa 2015

M. Gładoch, „Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy”, Toruń 2015

K. Dobrzeniecki, M. Romanowski, "Reprywatyzacja, problemy tworzeia i stosowania prawa", Warszawa 2015

B. Szmulik, A. Pogłódek (red.), „Prawo konstytucyjne porównawcze ”, Warszawa 2015

B. Szmulik, A. Pogłódek, B. Przywora (red. nauk.), „Instytucje ochrony praw człowieka”, Warszawa 2015

A. Pogłódek, „Konstytucja Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej”, Warszawa 2015

A. Pogłódek, „Konstytucja Republiki Abchazji”, Warszawa 2015

G. Szpor., C. Martysz, K. Wojsyk, „Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz”, Warszawa 2015

I. Lipowicz (red. nauk.), R. Mędrzycki, M. Szmigiero, „Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe”, Warszawa 2015

M. Szyrski, „Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjnoprawna”, Warszawa 2015

J. Majewski (red.), Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo", Warszawa 2015

Z. Cieślak, A. Kosieradzka-Federczyk (red.), „Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. T. 4. Nowe zjawiska w administracji publicznej", Warszawa 2015

P. Hofmański (red. nauk.), F. Prusak (red. nauk. t. 14), „System Prawa Karnego Procesowego. T. 14. Tryby szczególne", Warszawa 2015

M. Derlatka, „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami", Warszawa 2015

K. Opolski, A. Giemzik-Salwach, M. Dwórznik, M. Podleśna, K. Wais, P. Zapadka, „Sektor shadow banking w Polsce", Warszawa 2015

M. Paździor, B. Szmulik (red.), „Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989-2014", Lublin 2015

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach