Bielańskie Kolokwia Karnistyczne

XV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Reguły intertemporalne w prawie karnym”

 

Warszawa, 16 maja 2018 r.

 

 

Program

10.00 – 10.15: Oficjalne otwarcie konferencji

10.15 – 10.40: Dr hab. Ryszard Dębski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego – Zasada lex retro non agit w prawie karnym materialnym

10.40 – 11.05: Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – O konsekwencjach zmiany ustawy w czasie popełniania czynu zabronionego

11.05 – 11.30: Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – Reguły intertemporalne w prawie karnym procesowym

11.30 – 12.00: Przerwa na kawę

12.00 – 12.25: Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sędzia Sądu Najwyższego – Reguły intertemporalne a środki zabezpieczające i środki kompensacyjne

12.25 – 12.50: Prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Mechanizmy redukcyjne przy wielości przestępstw a kolizja ustaw w czasie 

12.50 – 13.15: Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Reguły intertemporalne w prawie karnym wykonawczym

13.15 – 14.30: Przerwa na lunch

14.30 – 16.30: Dyskusja

16.30: Podsumowanie, zamknięcie konferencji

 

           

Informacje organizacyjne

1. Obrady XV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego odbędą się 16 maja 2018 roku w Auli Głównej im. ROBERTA SCHUMANA budynku „AUDITORIUM MAXIMUM” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3.

2. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 180 złotych.

a. Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

b. Konto bankowe: Bank Zachodni WBK:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

c. Tytuł przelewu: „XV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne”  - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (w przypadku płatności więcej niż za jedną osobę, proszę zaznaczyć ten fakt; jeśli to możliwe wpisując zbiorcze oznaczenie np. sędziowie II Wydziału Karnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ewentualnie wpisując nazwisko każdej z osób).

d. Termin płatności: 30.04.2018 r.

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdów.

4. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracji           

5. Po dokonaniu rejestracji na adres e-mailowy podany w formularzu wysłany zostanie automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia (osoby posiadające adresy e-mailowe w domenie @gmail.com proszone są o sprawdzenie folderu SPAM). W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia (po sprawdzeniu, że stosownej wiadomości nie ma również w folderze SPAM) prosimy o niedokonywanie powtórnej rejestracji i o zgłoszenie braku potwierdzenia na adres e-mailowy: m.spiridis@uksw.edu.pl

6. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 30 kwietnia 2018 roku.

7.Wypełnienie formularza zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia (także otrzymanego z adresu e-mailowego: m.spiridis@uksw.edu.pl) jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w konferencji.

8. Wpłaty wpisowego należy dokonać w terminie wskazanym w pkt 2 po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli życzą sobie Państwo wystawienia faktury VAT, prosimy o podanie wymaganych do jej wystawienia danych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz zaznaczanie w formularzu stosownej opcji. Termin do wystawienia faktury wynosi siedem dni od daty wpływu środków na konto Uniwersytetu. Po upływie tego terminu wystawienie faktury nie będzie możliwe, co wynika z przepisów prawa podatkowego.

9. Dalsze informacje dot. konferencji można uzyskać telefonicznie u Pani mgr Magdaleny Spiridis tel. 0 22 569 96 86 (w godzinach 8:00-15:00)

 Dane do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w XV Bielańskim Kolokwium Karnistycznym

Kwota: 180 zł

Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Konto bankowe:  Bank Zachodni WBK:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

Tytuł przelewu:  „XV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne”  - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (w przypadku płatności więcej niż za jedną osobę, proszę zaznaczyć ten fakt; jeśli to możliwe wpisując zbiorcze oznaczenie np. sędziowie II Wydziału Karnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ewentualnie wpisując nazwisko każdej z osób).

 Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej:  30.04.2018 r.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach