Przejdź do treści

Wszystkie informacje o publikacjach pracowników Katedry znajdują się na www.pbn.nauka.gov.pl/

Dodatkowo informacje o bieżącej aktywności pracowników Katedry można odnaleźć na stronie na FB:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086404115409

Wykaz działalności naukowej pracowników Katedry:

I. dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz. 

Orcid: 0000-0001-8284-241X

Monografie:

 1. A.Kotowski, Wykładnia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w świetle empirycznych badań orzecznictwa, Warszawa 2022
 2. A.Kotowski (red.), Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, wyd. Difin, Warszawa 2021
 3. A.Kotowski (red.), Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Wybrane zagadnienia, wyd. Difin, Warszawa 2021
 4. A.Kotowski, Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych badań orzecznictwa, wyd. Difin, Warszawa 2020
 5. A.Kotowski, K.Kaleta, Podstawy prawoznawstwa, wyd. II, wyd. Diffin, Warszawa 2019 (wyd. I , 2016)
 6. A.Kotowski, Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej, wyd.Difin, Warszawa 2018
 7. A.Kotowski, Modele dyskursów prawniczych, Toruń 2013

Pozostałe, wybrane publikacje:

 1. A.Kotowski, Kilka uwag w przedmiocie sądowego stosowania prawa z perspektywy zasady praworządności, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych 2022 nr 2, s.16-31
 2. A.Kotowski, The social factor in the court of casation – internal and external motivations, Teka Komisji Prawniczej PAN O.Lublin, vo. XIV, 2021, no.2, s.223-247 (co-author: S.Skuza, A.Modzelewska, J.Kotowska)
 3. A.Kotowski, Jurysprudencja a społeczeństwo trzeciej fali [w:] red. A.Gryszczyńska, G.Szpor, W.R.Wiewiórowski, Internet. Globalne gry, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2021, s. 145-166
 4. A.Kotowski, Zastosowanie teorii: analitycznej H.Harta i integralnej R.Dworkina w kulturze prawa stanowionego, Prawo i Więź 2021 nr 3, s.11-35,
 5. A.Kotowski, Axiological Problems of Statutory Interpretation. The Legal Culture, 2020, 2(1), 93-110
 6. A.Kotowski, Populizm penalny a orzeczniczy?, Przegląd Prawa Publicznego 2020 nr 7-8, s.17-27
 7. A.Kotowski, O formularzach uzasadnień w sprawach karnych, Prokuratura i Prawo 2020 nr 7-8, s.144-174
 8. A.Kotowski, A.Syryt, Impact of the case law of the Court of Justice of the European Union on the Constitutional Tribunal in Poland [w:] ed. L.Troiani, Il cimento dell’armonizzazione La Corte di  Giustizia UE e i sistemi costituzionali nazionali, L’Ornitorinco Edizioni, Milano 2020, s.65-74
 9. A.Kotowski, Kilka uwag o formularzach uzasadnień w sprawach karnych, Prawo i Więź nr 2 (32), 2020, s.85-113
 10. A.Kotowski, The Question of External Integration of Jurisprudence in the Context of its Political Character – Studia Prawnicze (PAN) nr 4 (220) 2019, s.81-106
 11. A.Kotowski, Raz jeszcze o wykładni pojęcia informacji na gruncie rozdziału XXXIII Kodeksu karnego – glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego, Izby Karnej z dnia 5 marca 2019 r., sygn. II KK 208/18, Prokuratura i Prawo 2019, nr 10
 12. A.Kotowski, J.Krzewicki, O związkach prawa, wolności i moralności w kontekście dyrektyw wykładni prawa – uwagi na tle sprawy „łódzkiego drukarza”, Prokuratura i Prawo 2018, nr 12
 13. A.Kotowski,Skarga nadzwyczajna na tle modeli kontroli odwoławczej, Prokuratura i Prawo 2018 nr 9
 14. A.Kotowski, Myślenie precedensowe jako formuła precedensu w kulturze prawa stanowionego[w:] red.: L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, Warszawa 2018
 15. A.Kotowski, Wiedza i doświadczenie życiowe jako metadyrektywa interpretacyjna [w:] red. B.Bajor, P.Saganek, Wyzwania współczesnego prawa. Księga pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi Szymankowi, Warszawa 2018
 16. A.Kotowski, Precedent as the transposition of a normative act, Ius Novum 2017, nr 4
 17. A.Kotowski, Argumentacja z tożsamości konstytucyjnej – celem podsumowania [w:] red. A. Kotowski, E.Maniewska, Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie Sądowym, Studia i Analizy Sądu Najwyższego Tom IV, 2017
 18. A.Kotowski, Podstawowe założenia badań empirycznych w prawoznawstwie – próba konfrontacji, Studia Prawnicze (PAN) 2017 nr 2
 19. A.Kotowski, Instrumentalizacja prawa i instrumentalne użycie prawa a jego wykładnia, Studia Prawnicze (PAN) 2016 nr 4
 20. A.Kotowski, Raz jeszcze o normatywnym statusie preambuły – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. I KZP 17/15 – glosa aprobująca – Przegląd Prawa Publicznego nr 12/2016
 21. A.Kotowski, Operatywna wykładnia prawa w warunkach multicentryzmu [w:] Przegląd Prawa i Administracji. Systemowość prawa, 2016 (104), s.197-218
 22. A.Kotowski, Model stosowania prawa w znowelizowanej procedurze karnej – próba analizy teoretycznej – Państwo i Prawo nr 2/2016
 23. A.Kotowski, Zjawisko multicentryczności systemu prawa z perspektywy koncepcji integracyjnej,  Studia Prawnicze, nr 4/2015
 24. A.Kotowski, K.Kaleta, Kodowanie a dekodowanie znaczenia prawnego – zarys dyskursywnego modelu tworzenia prawa [w:] W.Brzozowski, A.Krzywoń (red.), Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, Warszawa 2015
 25. A.Kotowski, Art. 167 znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego jako klauzula generalna – próba analizy teoretycznej [w:] J.Jabłońska Bonca (red.), Krytyka Prawa, Tom VII, 2015
 26. A.Kotowski, Propozycja wykładni zasady zakazu spożywania owoców z zatrutego drzewa – przyczynek do dyskusji, Studia Prawnicze, 2 (202) 2015
 27. A.Kotowski, Refleksyjność jako paradygmat uzasadnień decyzji stosowania prawa[w:] red. K.J.Kaleta, P.Skuczyński, Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Warszawa 2015
 28. A.Kotowski, Tradycyjna teoria wykładni prawa Eugeniusza Waśkowskiego i jej znaczenie dla rozwoju polskiej egzegezy prawniczej, Przegląd Prawa Publicznego 2015, nr 9
 29. A.Kotowski, Z problematyki metody interpretacji językowo-logicznej – uwagi na gruncie dekodowania znaczenia karno-prawnego, Prokuratura i Prawo 2015, nr 6
 30. A.Kotowski, Zagadnienie jednolitości orzecznictwa w ujęciu teoretycznym[w:] red. M.Grochowski, M.Raczkowski, S.Żółtek, Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Jednolitość orzecznictwa – Standard, instrumenty, praktyka, Warszawa 2015
 31. A.Kotowski, Teoretycznoprawna analiza pojęcia uzasadniania [w:] red. E.Łętowska, M.Grochowski, I-Rzucidło-Grochowska, Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, Warszawa 2015
 32. A.Kotowski, O potrzebie deskryptywnej teorii wykładni prawa, Państwo i Prawo nr 5/2014
 33. A.Kotowski, Językowa granica wykładni. Glosa do postanowienia SN IV KK 273/11, Przegląd Sądowy nr 10/2012

Granty naukowe:

 1. Grant Ministerstwa Edukacji i Nauki – program „Nauka dla społeczeństwa” – Aktywizm interpretacyjny a skłonność do ryzyka decyzyjnego”, Nr Nds/529240/2021/20251 – 2021-2022 – Kierownik Projektu
 2. Projekt na zlecenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych: Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – kierownik projektu.
 3. Grant Narodowego Centrum Nauki – Sonata 8, panel HS 5; Operatywne teorie wykładni prawa jako akt pragmatyki językowej,  kierownik projektu, grant
  nr 2014/15/D/HS5/01131
 4. Grant KPRM: POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – Wykonawca – wykonanie czynności finansowanych ze środków projektu (prac zleconych)
 5. Grant NCN Opus 5: UMO-2013/09/B/HS5/04078, kierownik: Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Zastosowanie metod statystycznych do ustalenia charakteru długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawczym – Wykonawca – wykonanie czynności finansowanych ze środków projektu (prac zleconych)

Działalność popularyzatorska:

 1. Czy Polska potrzebuje sędziów pokoju ?, Niedziela Ogólnopolska 18/2021, s. 46-47
 2. Sędziowie pokoju – powrót do przeszłości – cz. 2, Rzeczpospolita,
  dodatek “Sądy i Prokuratura” z dnia 28-04-2021 r.
 3. Sędziowie pokoju – powrót do przeszłości – cz. 1, Rzeczpospolita,
  dodatek “Sądy i Prokuratura” z dnia 14-04-2021 r.
 4. O postulowanych zmianach w ocenie nauk prawnych, Rzeczpospolita,
  dodatek “Sądy i Prokuratura” z dnia 03-02-2021 r. (współautor)
 5. Kadencje ławników Sądu Najwyższego do modyfikacji ?, Rzeczpospolita, dodatek “Sądy i Prokuratura” z dnia 23-12-2020 r.
 6. Czy SN jednolicie rozumie przepisy i teksty ?, Rzeczpospolita, dodatek “Sądy i Prokuratura” z dnia 16-09-2020r.
 7. Statystyka nie oddaje specyfiki pracy w Sądzie Najwyższym, Rzeczpospolita, dodatek “Sądy i Prokuratura” z dnia 02.09.2020 r.
 8. W imieniu obywateli, Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” z dnia 05.08.2020 r.
 9. Jak rozumieć przepisy i teksty, Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” z dnia 08.07.2020 r.
 10. Kto pyta, sam nie sądzi, Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” z dnia 24.06.2020 r.
 11. W obronie ofiar przemocy w rodzinie, Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” z dnia 10.06.2020 r.
 12. Wzory formularzy w sprawach karnych, cz.2, Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” z dnia 27.05.2020 r.
 13. Wzory formularzy w sprawach karnych, cz.1, Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” z dnia 13.05.2020 r.
 14. O potrzebie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości, Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” z dnia 29.04.2020 r.
 15. O kształceniu na odległość „na prawie” i „o prawie” cz.2, Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” z dnia 15.04.2020 r.
 16. O kształceniu na odległość „na prawie” i „o prawie” cz.1, Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” z dnia 01.04.2020 r.
 17. Nowelizacja kodeksu karnego – koniec impasu ?, Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” z dnia 18.03.2020 r.
 18. O „precedensowym” charakterze uchwał SN, Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” z dnia 19.02.2020 r.
 19. Uzasadnienia w sprawach karnych – czy na pewno będzie szybciej i łatwiej?, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 21.11.2019 r.
 20. Nie warto oskarżać o wszystko, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 19.11.2019 r.
 21. Czy multikasacja jest możliwa?, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 08.10.2019 r.
 22. Formularz zamiast szymelków, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 13.08.2019 r.
 23. Biegły incognito, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 16.07.2019 r. (współautor)
 24. Nie można zaskakiwać obywateli nową interpretacją prawa karnego, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 02.07.2019 r.
 25. Ławnicy w Sądzie Najwyższym – eksperyment teoretyczny czy procesowy? – https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1415351,lawnicy-w-sadzie-najwyzszym-eksperyment-teoretyczny-czy-procesowy.html– z dnia 31.05.2019 r.
 26. W stronę prawa czynu, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 21.05.2019 r.
 27. Polak potrafi, czyli czym jest informacja, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 19.03.2019 r.
 28. Jak karać za urządzenie gry na automatach bez koncesji ? , Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 05.03.2019 r.
 29. Czy szybki prawodawca może być racjonalny ?, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 08.01.2019 r.
 30. Szybciej czy bezpieczniej, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 18.12.2018 r.
 31. Na kursie kolizyjnym, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 27.11.2018r.
 32. Za mało ławników w Sądzie Najwyższym, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 06.11.2018 r.
 33. Na przeszkodzie efektywności sądów stoją także uzasadnienia, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 23.10.2018 r.
 34. Prawoznawstwo a prawowiedztwo, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 18.09.2018 r.
 35. A może uregulować zasady wykładni prawa ?, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 07.08.2018 r.
 36. Nie skazujmy ławników z góry na niepowodzenie, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 17.07.2018 r.
 37. Przeciąć ten węzeł, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 12.06.2018 r.
 38. Prawo to nie broń, a jeśli już, to obosieczna, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 15.05.2018 r.
 39. Prawda a prawda sądowa, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 24.04.2018 r.
 40. O wymuszaniu moralności prawem, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 27.03.2018 r.
 41. O potrzebie nowej ustawy o zawodzie psychologa, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 06.03.2018 r. (współautor)
 42. Skarga nienadzwyczajna; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 06.02.2018 r.
 43. Przeciw skrajnościom: niewolnicy tekstu czy tłumacze prawa? ; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 02.01.2018 r.
 44. We własnym domu reakcja bez kary; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 05.12.2017 r.
 45. W dolnej strefie zagrożenia; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 27.10.2017 r.
 46. O odróżnianiu ludzi od urzędów; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 26.09.2017 r.
 47. Korzenie kasacji sięgają głębiej; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 12.09.2017 r.
 48. Między rewizją a kasacją nadzwyczajną; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 29.08.2017 r.
 49. Za kulisami decyzji SN stała niechęć do wykładni kreacyjnej; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 08.08.2017 r.
 50. Ludzie nie chcą od sądu coachingu ; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 08.08.2017 r.
 51. Demokratyczne czy konstytucyjne państwo prawa ? ; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 25.07.2017 r.
 52. Dyskrecjonalność sędziowska w pigułce; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 27.06.2017 r.
 53. Prawo łaski, czyli konflikt powinności z faktem; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 06.06.2017 r.
 54. Jak hartowała się Francja ? ; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 23.05.2017 r.
 55. Co naprawdę boli nas w sądach ?; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 09.05.2017
 56. Co to jest państwo prawa ?; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 11.04.2017 r.
 57. In dubio pro tributario – o (nie)potrzebnej zmianie po roku, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 28.03.2017 r.
 58. Sprawiedliwość jest subiektywna. Liczy się prawo, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 04.03.2017 r.
 59. Burza w szklance wody, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 03.01.2017 r.
 60. Prawnik – maszyna czy erudyta, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 06.12.2016 r.
 61. Futurologia dla profesjonalistów, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 11.10.2016 r.
 62. Drukarz, LGBT i pozorny paradoks kolizji zasad prawa, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 23.08.2016 r.
 63. Szkotom łatwiej jest zgadzać się z Brukselą, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 23 lipca 2016 r.
 64. Mętne, bo (czasem) muszą takie być, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 02 lipca 2016 r.
 65. Polski test na ontologię prawa, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 31 maja 2016 r.
 66. Preambuła ma znaczenie normatywne, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 19 kwietnia 2016 r.
 67. Raz jeszcze o zasadzie owoców z zatrutego drzewa, www.prawnik.pl, z dnia 21-03-2016 r., http://www.prawnik.pl/opinie/artykuly/928962,raz-jeszcze-o-zasadzie-owoc…
 68. Wola prawodawcy nie ma znaczenia, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 15 marca 2016 r.
 69. Modele legislacji. Siła bije na głowę argumenty, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 20 lutego 2016 r.
 70. Pożegnanie kontradyktoryjności, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 19 stycznia 2016 r.
 71. In dubio pro tributario – prawda czy metoda, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 14 sierpnia 2015 r.
 72. O micie klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik”, z dnia 22 maja 2015 r.
 73. O podległości wobec prawa i obywatelskim nieposłuszeństwiewww.Prawnik.pl, z dnia 22.09.2014, http://www.prawnik.pl/opinie/artykuly/822723,o-podleglosci-wobec-prawa-i…

II. dr Piotr Burczaniuk

Orcid: 0000-0002-6685-8769

doktor nauk prawnych, radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwent aplikacji legislacyjnej, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW na kierunku prawo, absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe (WDiNP UW), bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalizacją bezpieczeństwo informacji (WDiNP UW), Business Law (WPiA UKSW), urzędnik administracji rządowej na stanowiskach eksperta ds. legislacji.

Autor publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, prawa konstytucyjnego oraz prawa gospodarczego. W działalności naukowej i zawodowej skoncentrowany na problematyce tworzenia prawa i jego stosowania. Szczególnym zakresem zainteresowania obejmuje prawne aspekty funkcjonowania organów ochrony prawnej.

Monografie:

 1. Tworzenie Prawa Gospodarczego w Polsce, wyd. Difin, Warszawa 2021.
 2. Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (red.), wyd. ABW, Warszawa 2021 r.
 3. Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia (red.), wyd. ABW, Warszawa 2017.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Wyzwania regulacyjne ustaw kompetencyjnych służb specjalnych z perspektywy zachodzących zmian w systemie prawa oraz kształtowania nowej siatki zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, (w:) P. Burczaniuk (red.), Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wyd. ABW, Warszawa 2021 r., s. 295-313.
 2. Problematyka tworzenia prawa wewnętrznego służb specjalnych na przykładzie ABW, (w:) P. Burczaniuk (red.), Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wyd. ABW, Warszawa 2021 r., s. 225-247.
 3. Zadania Szefa ABW w zakresie obowiązków informacyjnych, (w:) P. Burczaniuk (red.), Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wyd. ABW, Warszawa 2021 r., s. 17-29.
 4. Problematyka tworzenia aktów ustawowych dotyczących służb specjalnych w Polsce, Prawo i Więź 37/21, s. 278-297.
 5. Lingwistyczna a nielingwistyczna koncepcja normy prawnej, (w:) A. Kotowski (red.), Wybrane Zagadnienia Teorii i Filozofii Prawa, wyd. Difin, Warszawa 2021, s. 118-131.
 6. Norma prawna jako wypowiedź językowa, (w:) A. Kotowski (red.), Wybrane Zagadnienia Teorii i Filozofii Prawa, wyd. Difin, Warszawa 2021, s. 85-102.
 7. System nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce – stan obecny na tle analizy prawno-porównawczej wybranych państw. Postulaty de lege ferenda, (w:) P. Burczaniuk (red.), Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia, wyd. ABW, Warszawa 2017, s. 23-60.
 8. Przestępstwo szpiegostwa – rys historyczny, aktualne regulacje na tle doświadczeń praktycznych i analizy prawno-porównawczej wybranych państw, (w:) P. Burczaniuk (red.), Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia, wyd. ABW, Warszawa 2017, s. 86-107.
 9. P Burczaniuk, M Kamiński, M Wieczerza, M Nowiński, Analiza rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania służb specjalnych w wybranych państwach, wyd. ABW, Warszawa 2017.
 10. Znaczenie lobbingu w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 12/15, s. 156-165.
 11. Szkolenie specjalistyczne „Lobbing w procesie legislacji” Emów, 3–5 listopada 2014 r., Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 12/15, s. 295-298.
 12. Szkolenie specjalistyczne pt. „Ocena skutków regulacji w prawie gospodarczym i finansowym” (Emów, 18–20 września 2013 r.), Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 10/14, s. 281-284.
 13. Podpisanie porozumienia z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 9/13, s. 326.

III. dr Aneta Jakubiak – Mirończuk

Orcid: 0000-0001-5258-9839

doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu,  absolwentka studiów podyplomowych „Negocjacje i Mediacje” Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie oraz kursów z zakresu komunikacji, w tym Praktyki Programowania Neuro Lingwinisycznego oraz NVC – Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communiaction M. Rosenberga). 

Zainteresowania naukowe: komunikacyjna wizja prawa, deliberatywność, alternatywne metody rozwiązywania sporów prawnych, w tym mediacja i negocjacje, dyskurs prawotwórczy, lobbing, metodologia Ocen Skutków Regulacji, skuteczna komunikacja w języku prawniczym.

Wykonawca w grantach i projektach: NCN Harmonia 4 – „Teoria i praktyka w procesie globalizacji prawa”, „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, „Poprawa jakości kształcenia studentów prawa poprzez wprowadzenie elementu praktycznego” – finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, „Przekuj wiedzę w doświadczenie” – projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 2 priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Pełnione w przeszłości funkcje: pełnomocnik Dziekana ds. koordynacji i wdrożenia KRK, pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, pełnomocnik Rektora ds. Internetowej Rekrutacji  Kandydatów, pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Naukowej.

W ramach działalności naukowej i dydaktycznej współpracowała min. z: Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości. Członek Rady Nieodpłatanej Pomocy Prawnej, Nieopłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej.

PUBLIKACJE:

Monografie

Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2008

Raporty z badań

Models of IT systems in lawmaking – raport z badań własnych przeprowadzonych w ramach seminarium ECPRD, Piotr Chybalski, Aneta Jakubiak – Mirończuk, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.

Alternatywne i polubowne sposoby rozstrzygania sporów na gruncie przepisów Kodeksu postepowania cywilnego, A. Jakubiak – Mirończuk, M Stachura, IWS 2017 (publikacja na stronie www)

Artykuły i rozdziały w monografiach

 1. Global normative discourse in the context of an anthroparchic approach to law, in: Antoparchic theory of global law, in: Globalization of law. The role of human dignity, ed. M. Dybowski, R.D. Garcia Perez, Thomas Reuters Arandazi 2018, s. 127-144
 2. Efeectivenes of Mediation – Between Effort and Result, Studia Iuridica Lublinensia 7/2018, t. 3 , s. 1-22
 3. Global perspective of law – theoretical approach from three points of view, (in:) P. Sobczyk (ed.) Security and Globalization in the Context of European Integration. Legal Aspects, Hamburg 2017, p. 9-31
 4. Mediacja z perspektywy wymiaru sprawiedliwości – pomiędzy statystyką a oczekiwaniami, (w:) Doświadczenia arbitrażu i mediacji – między teorią i praktyką. Rzeszów 2017, s. 35-47
 5. Lobbying in Democratic State of Law – between Meaning and Judgment, Persona y Derecho, Revista De Fundamenatcion De Las Instituciones Juridicas Y De Derechos Humanos 2015*/ Numero 72 (Enero-Junio), p. 149 -168
 6. Lobbing jako kontratyp wobec naruszeń rzetelnego stanowienia prawa – przyczynek do dyskusji o nieskuteczności regulacji prawnej, (w:) A. Gołębiewska, M. Woch, P. Zientarski (red.nauk), Instytucja kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, Warszawa 2016, s. 143 – 156
 7. Lobbing – konflikt realizacji partykularnych interesów grup społecznych a ochrona interesu publicznego, Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego 12/15, s. 166-182
 8. Zamiana paradygmatu tworzenia prawa UE jako przejaw refleksyjności(w:) K. Kaleta, P. Skuczyński, Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, WUW, Warszawa 2015, s. 381 – 404
 9. The European model of lawmaking – assumptions and policies,European Polish Review of International and European Law, 2014 vol. 3, issue 1-2, p. 29-48
 10. Ograniczenia swobody ustawodawcy w polskim systemie prawa po przyjęciu w ramach Reformy Regulacji założeń Strategii Lizbońskiej – nowoczesne kryteria regulacji prawnych, w: W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010, s. 418 – 424
 11. Od modelu sądowego do modelu eksperckiego – rozwój instytucji arbitrażu w Polsce(w:) Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia, H. Duszka – Jakimko, S.L. Stadniczenko (red.), Opole 2008, s. 93 – 109
 12. Instytucja mediacji cywilnej w Polsce w perspektywie prawnoporownawczej, (w:) System prawny a porządek prawny, red. O. Bogucki , S. Czepita, Rozprawy i Studia T. (DCCLXVI) 692, Szczecin 2008, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego
 13. Zmiany zachodzące w charakterze form alternatywnego rozwiązywania sporów sadowych –  rozwój idei „zarządzania konfliktem, ADR Arbitraż i Mediacja, Nr 4 (4) 2008, wyd. C.H. Beck, s. 63-90
 14. Model tworzenia prawa w Polsce po reformie Better Regulation a idea demokracji deliberatywnej, Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Nr 3(11)/2009, s. 1-40
 15. Uwagi dotyczące Oceny Skutków Regulacji (OSR) – zasięganie opinii zainteresowanych stron,Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 3 (15) 2007, ss. 269 – 280 (współautorstwo – A. Jakubiak – Mirończuk, Z. Springer)