Przejdź do treści

Dr hab. Piotr Zapadka, prof. uczelni 

Publikacje książkowe

1. K. Dygaszewicz, P. Zapadka, Prawo statystyki publicznej, PWE, Warszawa 2021;

2. A. Nowak-Far, P. Zapadka, Nauka o pieniądzu i funkcje banku centralnego (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe (red. A. Nowak-Far), 2020 (wyd. 3);

3. P. Zapadka, Ochrona tzw. interesów w toku w przypadku niekorzystnych dla przedsiębiorców zmian w prawie, (w:) Tempora Mutantur Cum Legibus. Księga jubileuszowa na XX lecie WPiA UKSW (red. A. Tarwacka) 2019;

4. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2019, Wydawnictwo C.H. Beck, komentarz do art. 95-102 (zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych) (wyd. 3);

5. P. Zapadka, Komentarz do art. 111-114 ObInFinU, (w:) Komentarz do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (red. M. Wierzbowski, P. Wajda), CH Beck, Warszawa 2018;

6. P. Zapadka, Umowy o pośrednictwo gospodarcze. Makler papierów wartościowych, (w:) Prawo umów handlowych. System prawa handlowego. Tom 5, (red. M. Stec), CH Beck, Warszawa 2017, Wydanie V;

7. P. Zapadka, Pożyczki o charakterze lichwiarskim – wybrane zagadnienia (w:) Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński), Warszawa 2017, s. 451 – s. 461;

8. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck, komentarz do art. 95-102 (zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych) (wyd. 2);

9. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck, komentarz do art. 196 – 201 (bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych) (wyd. 2);

10. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (pod red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholskiego), Legalis. komentarz do art. 95-102 (zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych) (wyd. 1) (wyd. 2) (wyd. 3) 2016 ;

11. P. Zapadka, Bezprawne prowadzenie działalności bankowej – zagrożenia ze strony parabanków, (w:) Iura et Negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, (red. A. Tarwacka), Warszawa 2015, s. 352 – s. 360;

12. P. Zapadka, Znaczenie art. 171 Prawa Bankowego dla zwalczania zjawiska shadow banking, (w:) Sektor Shadow Banking w Polsce, (red. K. Opolski), Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015, s. 93- s. 111;

13. P. Zapadka, Komentarz do art. 14 i 15, art. 22, art. 55b i 59 oraz art. 98 – 104 OfPublU, (w:) Komentarz do ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (red. M. Michalski), CH Beck, Warszawa 2014;

14. P. Zapadka, Komentarz do art. 95-102 i art. 196-201 FinPubU, (w:) Komentarz do ustawy o finansach publicznych, (red. A. Nowak – Far), CH Beck, Warszawa 2014;

15. P. Zapadka, Zasady notowania dłużnych papierów wartościowych na rynku Catalyst, (w:) Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych (red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński), Warszawa 2014 r., s. 175- 185;

16. P. Zapadka, Usługi bankowości inwestycyjnej, CH Beck, Warszawa 2012 (s. 1 – s. 361);

17. P. Zapadka, Komentarz do art. 69-78a i art. 111-114 ObInFinU, (w:) Komentarz do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (red. M. Wierzbowski), CH Beck, I Wydanie Warszawa 2012 (s. 1031 – s. 1092; s. 1326 – s. 1336), II Wydanie Warszawa 2014;

18. P. Zapadka, Zastosowanie Dyrektywy MIFID do działalności banków – wybrane aspekty prawne, (w:) System Prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku (red. Jolanta Gliniecka), Gdańsk – Nynnasham – Sztokholm, 2013, s. 441 – 456;

19. P. Zapadka, Makler giełdowy, (w:) Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5, (red. S. Włodyka), CH Beck, III Wydanie Warszawa 2011 (s. 478- s. 491), IV Wydanie Warszawa 2014 r.;

20. P. Zapadka, Nauka o pieniądzu i funkcje banku centralnego, (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe. Studia prawnicze, (red. A. Nowak – Far), CH Beck, Warszawa 2011 (s. 32 – s. 118);

21. A. Mikos – Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2010 (I wydanie s. 9 – s. 43; s. 135 – s. 205; s. 207 – s. 244) oraz 2011 (II wydanie s. 9 – s. 43; s. 139 – s. 210; s. 211 – s. 248);

22. P. Zapadka, Sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net) jako element konstytucji gospodarczej Unii Europejskiej, (w:) Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, (red. A. Nowak – Far), C.H. Beck, Warszawa 2010 (s. 139 – s. 169);

23. A. Mikos – Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (I wydanie s. 74 – s.105; s. 128- s. 198; s. 199 – s. 210; s. 244- s. 253) oraz 2011 (II wydanie s. s. 77 – s.107; s. 131- s. 201; s. 202 – s. 213; s. 247- s. 256);

24. A. Partyka – Szewczyk, P. Zapadka, Zarys prawa podatkowego. Wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2007 (s. 1- s. 96).

Artykuły

1. P. Zapadka, Raport z dochodzenia OLAF jako dokument urzędowy w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 9/2020;

2. P. Zapadka, Pozycja współpracowników banku (doradców) jako pośredników w oferowaniu obligacji korporacyjnych na przykładzie sprawy Getback, Zeszyty Prawnicze UKSW, 2/2020, s. 321-334;

3. P. Zapadka, Tajemnica statystyczna jako element ochrony konstytucyjnego prawa do prywatności, Wiadomości Statystyczne, 12/2019, s.58-67;

4. P. Zapadka, Tajemnica bankowa – cz. II, Monitor Prawniczy 16/2015, s. 890 – 896;

5. P. Zapadka, Tajemnica bankowa – cz. I, Monitor Prawniczy 15/2015, s. 832 – 840;

6. P. Zapadka, Tajemnica maklerska (tajemnica zawodowa), Monitor Prawniczy 14/2015, s. 777 – 784;

7. P. Zapadka, Bankowości Inwestycyjna w świetle polskiego prawa, Monitor Prawa Bankowego, 7-8/2014 r., s. 52 – s. 64;

8. P. Zapadka, Praktyczne zastosowanie art. 394 KSH, Edukacja Prawnicza 1/2014, s. 15 – s. 18;

9. P. Zapadka, Kierunki ograniczania instrumentów nadzoru finansowego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8/2013, s. 45 – s. 51;

10. P. Zapadka, Inwestycje alternatywne banków – Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2013, s. 95-s.102;

11. P. Zapadka, Bankowość inwestycyjna Państwa, „Forum Prawnicze” 2012, nr 2 (s. 53 – s. 62);

12. P. Zapadka, Finansowanie typu mezzanine w działalności bankowej, „Monitor Prawa Bankowego” 2012;

13. P. Zapadka, Produkty strukturyzowane w działalności bankowej – wybrane aspekty, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 4 (s. 43- s. 54);

14. P. Zapadka, Komitet Stabilności Finansowej jako kluczowy element polskiego systemu bezpieczeństwa finansowego, „Kwartalnik prawa publicznego” 2010, nr 3 (s. 157 – s. 172);

15. P. Zapadka, Korzystanie z rachunków bankowych w przypadku zdarzeń nagłych, „Edukacja prawnicza” 2010, nr 10 (s. 20 – s. 22);

16. P. Zapadka, Kapitały banków spółdzielczych – analiza zmian regulacyjnych, „Monitor Prawa Bankowego” 2010, nr 1 (s. 44 – s. 51);

17. P. Zapadka, Bankowe papiery wartościowe – dopuszczenie do obrotu na GPW, „Forum Prawnicze” 2010, nr 2 (s. 50 – s. 55);

18. P. Zapadka, Dobre praktyki rynku finansowego – wybrane aspekty, „Prawo bankowe” 2007, nr 7/8 (s. 41 – s. 49);

19. P. Zapadka, Ryzyko prawne banku komercyjnego, „Prawo bankowe” 2007, nr 3 (s. 30 – s. 39);

20. A. Partyka – Szewczyk, P. Zapadka, Harmonizacja podatków pośrednich – wybrane orzecznictwo ETS, „Edukacja prawnicza” 2007, nr 2 (s. 25 – s. 32);

21. A. Partyka – Szewczyk, P. Zapadka, Podatki obrotowe – istota i rodzaje, „Edukacja prawnicza” 2007, nr 1 (s. 38 – s. 45);

22. A. Partyka – Szewczyk, P. Zapadka, Charakterystyka podatków majątkowych i lokalnych w polskim systemie podatkowym, „Edukacja prawnicza” 2006, nr 12 (s. 29 – s. 37);

23. A. Partyka – Szewczyk, P. Zapadka, Charakterystyka podatków dochodowych w polskim systemie prawnym, „Edukacja prawnicza” 2006, nr 11 (s. 13 – s. 19);

24. A. Partyka – Szewczyk, P. Zapadka, Ordynacja podatkowa – jako fundament prawa podatkowego, „Edukacja Prawnicza” 2006, nr 9 (10) (s. 25 – s. 31)

25. A. Partyka – Szewczyk, P. Zapadka, Podatek od towarów i usług – wybrane aspekty, „Edukacja Prawnicza” 2006, nr 6 (s. 3 – s. 14);

26. P. Zapadka, Konsolidacja nadzoru ostrożnościowego – wybrane zagadnienia, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2006, nr 3 (s. 35 – s. 39);

27. S. Niemierka, P. Zapadka, Analiza regulacji prawnych w zakresie gospodarki finansowej instytucji kredytowych, na obszarze rynku finansowego Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” 2005, nr 8 (s. 4 – s. 16);

28. P. Zapadka, Kontrowersje wokół wymogów kapitałowych polskich banków spółdzielczych w świetle regulacji prawa wspólnotowego, „Prawo bankowe” 2005, nr 11 (s. 109 – s. 117);

29. P. Zapadka, Definicja legalna instytucji finansowej w polskim systemie prawnym – wybrane zagadnienia, „Prawo bankowe” 2005, nr 9 (s. 90 – s. 102);

30. P. Zapadka, Polskie instytucje finansowe w Unii Europejskiej, „Prawo i podatki Unii Europejskiej” 2005 nr 5 (s. 12 – s. 18).

31. S. Niemierka, P. Zapadka, Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych i finansowych w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” 2003, nr 11-12;

32. S. Niemierka, P. Zapadka, Charakterystyka europejskiego systemu bankowego – zagadnienia instytucjonalno-prawne. System prawny oraz organizacja rynku finansowego w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” 2003, nr 10;

33. P. Zapadka, Podmioty nadzorujące polski rynek finansowy – analiza podstawowych regulacji, „Bank i Kredyt” 2003, nr 4;

34. P. Zapadka, Instytucje polskiego rynku finansowego, „Bank i Kredyt” 2002, nr 6;

35. P. Zapadka, Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego w Polsce, „Bank i Kredyt” 2002, nr 1;

36. P. Zapadka, Założenia i instrumenty polityki państwa wobec sektora bankowo-finansowego, „Biuletyn Bankowy” 1999, nr 11;

37. P. Zapadka, Nadzór skonsolidowany – analiza prawa polskiego na tle regulacji Unii Europejskiej, „Prawo bankowe” 1999, nr 6;

38. P. Zapadka, Instytucja nadzoru bankowego w świetle dyrektyw Unii Europejskiej, „Biuletyn Bankowy”

1999, nr 5;

39. R.W. Kaszubski, P. Zapadka, Ewidencja a wolność gospodarcza, „Glosa” 1998, nr 10. 

Dr Krzysztof Buk 

Dr Klara Dygaszewicz

Publikacje książkowe

1. K. Dygaszewicz, Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa organizacji [w:] Bezpieczeństwo organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej (red.) W. Gonciarski, J. Woźniak, Difin (oddane do wydawnictwa); 

2. K. Dygaszewicz, P. Zapadka, Prawo statystyki publicznej, PWE, Warszawa 2021;

3. K. Dygaszewicz, P. Zapadka, Zasady korzystania przez banki krajowe z usługi tzw. chmury obliczeniowej społecznościowej w czasach gospodarki COVID lub postCOVID w świetle komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, Cybersecurity and Law 2020;3(1):103–112; 

4. K. Dygaszewicz, Przetwarzanie Danych osobowych związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w:) Przetwarzanie danych osobowych, red. G. Szpor, K. Czaplicki, C.H. Beck, Warszawa 2019, s.286-295

5. K. Dygaszewicz, Analityka danych publicznych dla diagnoz i prognoz dotyczących podatników na przykładzie kryptowalut (w:) Internet. Analityka danych, red. G. Szpor, K. Czaplicki, C.H. Beck, Warszawa 2019, s.201-211

6. K. Dygaszewicz, Kradzież tożsamości w czasach społeczeństwa informacyjnego (w:) Internet. Strategie Bezpieczeństwa, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, C.H. Beck, Warszawa 2017, s.251-258 

Dr Małgorzata Frysztak

Publikacje książkowe

1) Komentarz do art. 1-4 oraz 103-108 Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, W. Misiąg (red.), wyd. C. H. Beck , wyd.1 (2015), wyd.2 (2017), wyd. 3 (2019).

2) Komentarz do art. 1-4 oraz 103-108 Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, A.Mikos-Sitek, wersja on-line. Edycja 4,5,6 – 2017; edycja 7,8- 2018, edycja 9 – 2019, edycja 10-2020, edycja 11-2021. 

3) Prawo bankowe (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe (red. A. Nowak-Far), wyd.1 (2011), wyd.2 (2017), wyd.3 (2020).

4) Tworzenie bankowej spółki akcyjnej – wybrane zagadnienia (w:) Kształtowanie spółki akcyjnej a doświadczenia polskie (pod red. M. Michalskiego), C.H. Beck, 2020.

5) Prezes UOKiK wobec piramid finansowych (w:)Piramidy finansowe a bezpieczeństwo rynków (pod red. M. Michalskiego) C.H. Beck 2020.

6) Praca osób pozbawionych wolności, stan prawny oraz praktyka – zarys problematyki, The Prison System Review, nr 107, 2020, ISSN 1230-4430

7) Bankowość w PRL – zarys problematyki (w:) Bankowość w PRL – zarys problematyki, C.H. Beck 2018.

8) Orzecznictwo sądowe w sprawach kredytów frankowych (w:) Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy (pod red. T. Sadlika). Stowarzyszenie „Pro Futuris” 2015.

9) Naruszenie interesu strony czynności bankowej (w:) Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych (pod red. W. Rogowski) Oficyna Allerhanda, 2015.

10) Spory kompetencyjne związane z nadzorem bankowym, KPP 3/2015.

11) Nadzór bankowy w praktyce, C.H. Beck 2009.

Dr Agnieszka Mikos-Sitek

Publikacje książkowe, rozdziały w publikacjach książkowych:

A. Mikos-Sitek, Finansowe aspekty pracy zespołowej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w: Praca w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych. Teraźniejszość a przyszłość (pod red. I. Wrześniewskiej-Wal, D. Cianciary, A. Augustynowicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, cz. III, rozdz. 3, s. 151-162.

– A. Mikos-Sitek, Spółka akcyjna jako forma prawna centralnego banku państwa w historii polskiej bankowości centralnej, w: Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie (pod red. M. Michalskiego), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 83-104.

– A. Mikos-Sitek, Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego, w: Finanse publiczne i prawo finansowe (pod red. A. Nowaka-Fara), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2020, s. I–XIX, s. 1-605(rozdz. 4, s. 253–339).

– A. Mikos-Sitek, Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 211–225), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 720–754.

– A. Mikos-Sitek, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (art. 226–232), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 755–773.

– A. Mikos-Sitek, Uchwała budżetowa (art. 233–241), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 773–792.

– A. Mikos-Sitek, Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 247–264), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 818–844.

– P. Zapadka, A. Mikos-Sitek, Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych (art. 95–102), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 337–360.

– A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (art. 196–201), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 657–675.

– A. Mikos-Sitek, komentarz do art. 6 i 7 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 969–976.

– A. Mikos-Sitek, Finansowe aspekty zmian w ochronie zdrowia, w: Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie (pod red. T. Gardockiej, A. Fiutak, D. Jagiełło), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, Monografie Prawnicze, s. I-XX, s. 1-196 (rozdz. XIII, s. 161–170).

-A. Mikos-Sitek, Zagadnienia ogólne finansów publicznych, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 4, Warszawa 2018, s. 1–10 (s. I–XVI, s. 1–259).

-A. Mikos-Sitek, Polityka pieniężna, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 4, Warszawa 2018, s. 45–83 (s. I–XVI, s. 1–259).

-A. Mikos-Sitek, Prawo budżetowe, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 4, Warszawa 2018, s. 85–141 (s. I–XVI, s. 1–259).

– A. Mikos-Sitek, Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 211–225), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 746–775.

– A. Mikos-Sitek, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (art. 226–232), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 775–791.

– A. Mikos-Sitek, Uchwała budżetowa (art. 233–241), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 791–808.

– A. Mikos-Sitek, Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 247–264), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 824–845.

– A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych (art. 95–102), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 386–409.

– A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (art. 196–201), w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 692–708.

– A. Mikos-Sitek, komentarz do art. 6 i 7 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pod red. W. Misiąga), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 967–973.

-A. Mikos-Sitek, Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego, w: Finanse publiczne i prawo finansowe (pod red. A. Nowaka-Fara), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017, s. I–XVIII, s. 1-545 (rozdz. 4, s. 245–330).

– A. Mikos-Sitek, Finansowanie działalności samorządowych kolegiów odwoławczych, w: Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej (pod red. R. Bucholskiego, J. Jaśkiewicza, A. Mikos-Sitek), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, Monografie Prawnicze, s. I-XLVI, s. 1-348 (rozdz. V, s. 71-88).

– A. Mikos-Sitek, Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych (art. 89–94), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (pod red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholskiego), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, komentarz w wersji on-line, 2016 – edycja 1, 2, 3, 2017 – edycja 4, 5, 6, 2018 – edycja 7, 8, 2019 – edycja 9, 2020 – edycja 10, 2021 – edycja 11.

– A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych (art. 95–102), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (pod red. A. Mikos-Sitek,
R. Bucholskiego), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, komentarz w wersji on-line, 2016 – edycja 1, 2, 3, 2017 – edycja 4, 5, 6, 2018 – edycja 7, 8, 2019 – edycja 9, 2020 – edycja 10, 2021 – edycja 11.

– A. Mikos-Sitek, Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 211–225), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (W. Misiąg – redaktor naukowy, A. Nowak-Far – koordynator wydania), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 700–729.

– A. Mikos-Sitek, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (art. 226–232), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (W. Misiąg – redaktor naukowy, A. Nowak-Far – koordynator wydania), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 729–745.

– A. Mikos-Sitek, Uchwała budżetowa (art. 233–241), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (W. Misiąg – redaktor naukowy, A. Nowak-Far – koordynator wydania), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 746–762.

– A. Mikos-Sitek, Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 247–264), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (W. Misiąg – redaktor naukowy, A. Nowak-Far – koordynator wydania), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 777–799.

– A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych (art. 95–102), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (W. Misiąg – redaktor naukowy, A. Nowak-Far – koordynator wydania), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 347–370.

– A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (art. 196–201), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (W. Misiąg – redaktor naukowy, A. Nowak-Far – koordynator wydania), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 649–666.

-A. Mikos-Sitek, Zagadnienia ogólne finansów publicznych, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2014, s. 1–9 (s. I–XVI, s. 1–257).

-A. Mikos-Sitek, Polityka pieniężna, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2014, s. 45–84 (s. I–XVI, s. 1–257).

-A. Mikos-Sitek, Prawo budżetowe, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2014, s. 85–139 (s. I–XVI, s. 1–257).

-A. Mikos-Sitek, Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego, w: Finanse publiczne i prawo finansowe (pod red. A. Nowaka-Fara), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. I–XVIII, s. 1–542 (rozdz. 4, s. 210–289).

-A. Mikos-Sitek, Zagadnienia ogólne finansów publicznych, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 1–8 (s. I–XVI, s. 1–253).

-A. Mikos-Sitek, Polityka pieniężna, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 45–84 (s. I–XVI, s. 1–253).

-A. Mikos-Sitek, Prawo budżetowe, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 85–137 (s. I–XVI, s. 1–253).

– A. Mikos-Sitek, System bankowy w Polsce, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe – wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 15–76 (s. 1–270).

– A. Mikos-Sitek, Tworzenie i organizacja banków, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe – wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 108–121
(s. 1–270).

– A. Mikos-Sitek, Podejmowanie i prowadzenie bankowej działalności transgranicznej, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe – wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 122–130 (s. 1–270).

– A. Mikos-Sitek, Gospodarka finansowa banków, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe – wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 214–224
(s. 1–270).

– A. Mikos-Sitek, Nadzór nad działalnością bankową, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe – wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 225–246 (s. 1–270).

– A. Mikos-Sitek, Prawo finansów publicznych. Testy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. I–XII, s. 1–152.

-A. Mikos-Sitek, Zagadnienia ogólne finansów publicznych, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 1, Warszawa 2010, s. 1–8 (s. I–XVI, s. 1–249).

-A. Mikos-Sitek, Polityka pieniężna, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 1, Warszawa 2010, s. 45–83 (s. I–XVI, s. 1–249).

-A. Mikos-Sitek, Prawo budżetowe, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 1, Warszawa 2010, s. 85–133 (s. I–XVI, s. 1–249).

– A. Mikos-Sitek, System bankowy w Polsce, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe – wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 15–73 (s. 1–268).

– A. Mikos-Sitek, Tworzenie i organizacja banków, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe – wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 106–118
(s. 1–268).

– A. Mikos-Sitek, Podejmowanie i prowadzenie bankowej działalności transgranicznej, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe – wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 119–127 (s. 1–268).

– A. Mikos-Sitek, Gospodarka finansowa banków, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe – wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 211–221
(s. 1–268).

– A. Mikos-Sitek, Nadzór nad działalnością bankową, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe – wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 222–243 (s. 1–268).

– A. Mikos, Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, Monografie Prawnicze, s. I–XXXVIII, s. 1–201.

Artykuły

-A. Mikos-Sitek, Zasady pisania prac magisterskich – wskazówki praktyczne, Edukacja Prawnicza 2016/2017, Nr 2 (167), s. 37–43,III edycja.

– A. Mikos-Sitek, Zakres „danych publicznych” podlegających udostępnieniu, Informacja
w Administracji Publicznej 2015, Nr 2, s. 5–6.

– A. Mikos-Sitek, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – zmieniona, Informacja w Administracji Publicznej 2015, Nr 3, s. 6–8.

-A. Mikos-Sitek, Zasada jawności w finansach publicznych i jej realizacja na gruncie przepisów ustawy o finansach publicznych, Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Publicznego 2015, Nr 10, s. 48-55.

-A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, Obowiązki profesjonalnego pełnomocnika przy sporządzaniu odwołania w sprawach podatkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, Monitor Podatkowy 2014, Nr 2, s. 19–24.

– A. Mikos-Sitek, Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków, Monitor Prawny Proboszcza 2014, Nr 29, luty, s. 9–11, Wydawnictwa Pastoralne.

– A. Mikos-Sitek, Karty płatnicze w rozliczeniach bezgotówkowych, Monitor Prawny Proboszcza 2014, Nr 30, marzec, s. 3–4, Wydawnictwa Pastoralne.

– A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie organów publicznych, cz. I, Edukacja Prawnicza 2014, Nr 5, s. 29–34.

– A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie organów publicznych, cz. II, Edukacja Prawnicza 2014, Nr 6, s. 11–15.

– R. Bucholski, M. Frysztak, A. Mikos-Sitek, R. Oktaba, Finanse publiczne i prawo finansowe (pod red. A. Mikos-Sitek), dodatek specjalny do Edukacji Prawniczej 2013, Nr 10 (145), s. I – XLII (autorstwo s. I–XIV, współautorstwo s. XXXVIII–XLII, redaktor publikacji).

– A. Mikos-Sitek, Lokaty bankowe – aspekty prawne i kryteria wyboru, Monitor Prawny Proboszcza 2013, Nr 18, marzec, s. 10–12, Wydawnictwa Pastoralne.

– A. Mikos-Sitek, Korzystanie z bankowości elektronicznej – podpis elektroniczny, Monitor Prawny Proboszcza 2013, Nr 26, listopad, s. 11–12, Wydawnictwa Pastoralne.

4) R. Bucholski, A. Mikos-Sitek, Charakter prawny skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach podatkowych, Monitor Podatkowy 2013, Nr 12, s. 11–16.

-A. Mikos-Sitek, Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – nowe instrumenty wieloletniego planowania finansowego, Edukacja Prawnicza 2012, Nr 3 (132), s. 12–15.

-A. Mikos-Sitek, Wygasanie zobowiązań podatkowych, cz. I, Edukacja Prawnicza 2012, Nr 5 (134), s. 20–24.

– A. Mikos-Sitek, Wygasanie zobowiązań podatkowych, cz. II, Edukacja Prawnicza 2012, Nr 6 (135), s. 25–29.

– A. Mikos-Sitek, Warunki zawierania umowy kredytu, Monitor Prawny Proboszcza 2012, Nr 15, grudzień, s. 4–6, Wydawnictwa Pastoralne.

– A. Mikos-Sitek, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja gwarantująca depozyty oraz udzielająca pomocy bankom o zagrożonej wypłacalności, Edukacja Prawnicza 2012, Nr 12 (138), s. 24–29.

– A. Mikos-Sitek, The issue of public debt and deficit in the Polish public finance acts, Review of Comparative Law 2011, vol. 16, s. 73–91.

-A. Mikos-Sitek, Nowa ustawa o finansach publicznych z 27.8.2009 r., (dodatek) Edukacja Prawnicza 2010, Nr 5 (116), s. I–XV.

-A. Mikos-Sitek, Formy organizacyjne sektora finansów publicznych, Kwartalnik Prawa Publicznego 2010, Nr 4, s. 35–57.

-A. Mikos-Sitek, Zasady pisania prac magisterskich – wskazówki praktyczne, Edukacja Prawnicza 2010, Nr 2 (113), s. 20–24, II edycja.

– A. Mikos-Sitek, Przygotowanie rozprawy doktorskiej – początek pracy naukowej czy podnoszenie prestiżu w sferze zawodowej?, Edukacja Prawnicza 2010, Nr 3 (114), s. 29–31.

– A. Mikos-Sitek, Prawo podatkowe, bankowe, dewizowe oraz prawo handlowe – pytania na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Komentarz do pytań egzaminacyjnych na aplikacje z 2008 r., Edukacja Prawnicza 2009, Nr 6, s. I–IX (autorstwo części dotyczącej prawa podatkowego, bankowego, dewizowego).

– A. Mikos, Charakter prawny umowy kredytu i umowy pożyczki, Edukacja Prawnicza 2007,
Nr 6 (90), s. 18–21.

-A. Mikos, Pytania z egzaminu konkursowego na aplikacje: adwokacką, notarialną i radcowską – prawo finansowe i podatkowe (komentarz do pytań egzaminacyjnych), Edukacja Prawnicza 2007, Nr 6 (90), s. 26–33.

– A. Mikos, Zasady pisania prac magisterskich – wskazówki praktyczne, Edukacja Prawnicza 2006, Nr 4 (79), s. 3-7,I edycja.

– A. Mikos, Zmiany w zakresie form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, Edukacja Prawnicza 2005, Nr 3 (69), s. 20-21.

-A. Mikos, Zmiany w dziedzinie finansów publicznych wprowadzone przez FinPublU z 2005 r., Edukacja Prawnicza 2005, Nr 10 (73), s. 27-31.

-A. Mikos, Pieniądze i papiery wartościowe w Kodeksie karnym, Edukacja Prawnicza 2003,
Nr 9 (54), s. 24-27.

-A. Mikos, Umowa o udzielenie gwarancji bankowej, Monitor Prawniczy 2003, Nr 12, s. 568-571.

– A. Mikos, Opodatkowanie podlegających dziedziczeniu wkładów na rachunku bankowym, Monitor Podatkowy 2002, Nr 8, s. 49-52.

Dr Robert Oktaba

Publikacje książkowe

1) R. Oktaba, Wykonywanie budżetu środków europejskich (art. 184 – 195), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021 r. (Edycja 11).

2) R. Oktaba, Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi (art. 202 – 210), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021 r. (Edycja 11). 

3) R. Oktaba, Prawo podatkowe – część ogólna, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, A. Nowak – Far (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020 r., s. 424-526, (3. wydanie).

4) R. Oktaba, Prawo celne, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, A. Nowak – Far (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020 r., s. 540-598, (3. wydanie).

5) R. Oktaba, Wykonywanie budżetu środków europejskich (art. 184 – 195), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020 r. (Edycja 10).

6) R. Oktaba, Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi (art. 202 – 210), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020 r. (Edycja 10).

7) R. Oktaba, Prawo podatkowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019 r., s. 302, (4. wydanie).

8) R. Oktaba, Prawo celne, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019 r., s. 185, (2. wydanie).

9) R. Oktaba, Społeczno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania wybranych piramid finansowych w Europie, [w:] Piramidy finansowe a bezpieczeństwo rynków, M. Michalski (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019 r., s. 155-163.

10) R. Oktaba, Wykonywanie budżetu środków europejskich (art. 184 – 195), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019 r. (Edycja 9).

11) R. Oktaba, Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi (art. 202 – 210), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019 r. (Edycja 9).

12) R. Oktaba, Wykonywanie budżetu środków europejskich (art. 184 – 195), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, R. Bucholski, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r. (Edycja 7 i 8).

13) R. Oktaba, Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi (art. 202 – 210), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, R. Bucholski, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r. (Edycja 7 i 8).

14) R. Oktaba, Prawo podatkowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r., s. 278, (3. wydanie).

15) R. Oktaba, Prawo podatkowe – część ogólna, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, A. Nowak – Far (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r., s. 416-515, (2. wydanie).

16) R. Oktaba, Wykonywanie budżetu środków europejskich (art. 184 – 195), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, R. Bucholski, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017r. (Edycja 4, 5 i 6).

17) R. Oktaba, Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi (art. 202 – 210), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, R. Bucholski, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r. (Edycja 4, 5 i 6).

18) R. Oktaba, Prawo podatkowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016 r., s. 276 (2. wydanie).

19) R. Oktaba, Wykonywanie budżetu środków europejskich (art. 184 – 195), [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz on-line, R. Bucholski, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016 r. (Edycja 1, 2 i 3).

20) R. Oktaba, Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi (art. 202 – 210), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, R. Bucholski, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016 r. (Edycja 1, 2 i 3).

21) R. Oktaba, Integracyjne i fiskalne następstwa polityki celnej Unii Europejskiej, [w:] Polityka celna – Ekonomia, Prawo, Praktyka, E. Gwardzińska, A. Werner, J. Wierzbicki (red.), wyd. BW Szczecin, 2014 r., s. 63 – 70.

22) R. Oktaba, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, wyd. UKSW, Warszawa 2013 r., s. 168.

23) R. Oktaba, Prawo podatkowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012 r., s. 254.

24) R. Oktaba, Prawo celne, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012 r., s. 180.

25) R. Oktaba, Ordynacja podatkowa – stosunek prawnopodatkowy, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, A. Nowak – Far (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011 r., s. 290 – 371.

26) R. Oktaba, Podatki w procedurach celnych w latach 2000 – 2008, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 r., s. 168.

27) R. Oktaba, Podatki w procedurach celnych, [w.] Prawo celne, W. Czyżowicz (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004 r., s. 280 – 290.

28) R. Oktaba, J. Wierzbicki, Prawo podatkowe w edukacji celnej, [w.] Kształcenie funkcjonariuszy i specjalistów celnych, W. Czyżowicz (red.), wyd. WSE Warszawa 2002 r., s. 174 – 183.

Artykuły

1) R. Oktaba, Logiczne unormowanie stosunków prawnopodatkowych jest niezbędne, Dziennik Gazeta Prawna, 5 IX 2014 r.

2) R. Oktaba, Prawo podatkowe, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, Dodatek Specjalny, Edukacja Prawnicza 10(145)2013, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013 r., s. 27 – 33.

3) R. Oktaba, Prawo celne, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, Dodatek Specjalny, Edukacja Prawnicza 10(145)2013, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013 r., s. 36 – 37.

4) R. Oktaba, Perspektywy opodatkowania majątku w Polsce, wyd. C.H. Beck, Edukacja Prawnicza 1(139)2013 r., www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly.html 4 s.

5) R. Oktaba, Determinanty stosunku prawnocelnego, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 11/2012 wyd. BW Szczecin 2012 r., s. 453 – 457.

6) R. Oktaba, Zakres stosunku prawnopodatkowego, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 9/2011 wyd. BW Szczecin 2011 r., s. 355 – 357.

7) R. Oktaba, Podatki w procedurach celnych w latach 2000 – 2004, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 10/2009 wyd. BW Szczecin 2009 r., s. 344 – 351.

8) R. Oktaba, Podatki w procedurach celnych w latach 2005 – 2008, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 6-7/2009 wyd. BW Szczecin 2009 r., s. 218 – 223.

9) R. Oktaba, Cła i podatki w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, wyd. Zeszyty Naukowe ALMAMER WSE 1/51/08, Warszawa 2008 r., s. 43 – 54.

10) R. Oktaba, Ewolucja ceł i podatków w rozwoju handlu zagranicznego, wyd. Zeszyty Naukowe ALMAMER WSE 1/45/07, Warszawa 2007 r., s. 107 – 123.

11) R. Oktaba, Celno – podatkowe regulacje w międzynarodowym obrocie towarowym, wyd. SZN WSE 1/1/04 Warszawa 2004 r., s. 117 – 123.

Dr Mateusz Tchórzewski

Publikacje książkowe

1. Data mining a piramidy finansowe, [w:] Piramidy finansowe a bezpieczeństwo rynków, M. Michalski (red.), wyd. Ch. Beck, Warszawa 2019.

2. Przychody osoby prawnej nie tworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Artykuły

1. Zwolnienie od akcyzy zakładów energochłonnych – wybrane problemy interpretacyjne, Co do zasady. Studia i analizy prawne, tom 1/2020

2. Taxation of the Restitution of Confiscated Property in Poland, 41 Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review 547 (2019).

3. Obciążenia podatkowe a podstawowe potrzeby życiowe podatników – uwagi na temat opodatkowania konsumpcji w świetle harmonizacji prawa podatkowego, Doradztwo Podatkowe BISP, tom 7/2019

4. Wybrane aspekty problematyki erozji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, Prace Komisji Naukowych PAN, Zeszyt 41/ 2019

5. Ochrona słusznych interesów mikroprzedsiębiorcy w postępowaniu podatkowym a zakres aktywności organu podatkowego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Doradztwo Podatkowe BISP, tom 1/2018

6. Nietworzenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych przez przychody zwiększające zakładowy fundusz socjalny oraz przychody stanowiące wartość świadczeń wolontariuszy, Doradztwo Podatkowe BISP, tom 9/2016

7. Normatywna konstrukcja przedmiotu opodatkowania i podstawy opodatkowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Doradztwo Podatkowe BISP, tom 6/2016

8. Pojęcie przychodów osoby prawnej w świetle art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Doradztwo Podatkowe BISP, tom 5/2015

9. Harmful tax competition and tax consulting – a Central European perspective, Збiрник Тез ДоповiдейМiжнародної науково-практичноїконференцiї — Фiнансово-банкiвськi та адмiнiстративнiпoслуги: проюблеми управлiння та перспективи розвитку, 2015

10. Klasyfikacja podatku rolnego, Doradztwo Podatkowe BISP, tom 5/2014

11. Podmiotowość spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej w podatku dochodowym od osób prawnych, Doradztwo Podatkowe BISP, tom 9/2013.

12. Podstawa opodatkowania w federalnym podatku dochodowym w USA, Doradztwo Podatkowe BISP, tom 4/2012.

13. Optymalny podatek dochodowy od osób prawnych, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, tom 29/2010

14. Decentralizacja władztwa podatkowego w Polsce, Studia Iuridica, tom 50/2010