Przejdź do treści

dr hab. Mariusz Muszyński, prof. uczelni – kierownik Katedry; 

dr Szymon Pawłowski – adiunkt; 

dr Katarzyna Cichos – adiunkt, sekretarz Katedry 

dr Kamil Strzępek

mgr Adam Buczkowski 

Mariusz Muszyński jest doktorem habilitowanym prawa, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. Muszyński specjalizuje się naukowo w prawie publicznym, zarówno międzynarodowym, jak i państwowym, w tym również w prawie Unii Europejskiej oraz polskim i niemieckim prawie konstytucyjnym. Jest autorem oraz współautorem blisko 200 publikacji naukowych i prasowych. Publikował w Polsce i za granicą m.in. w USA, Niemczech, na Ukrainie. Wiele z nich dotyczy funkcjonowania państwa w środowisku prawnym. Jest redaktorem naczelnym rocznika Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych oraz członkiem rad naukowych i kolegiów redakcyjnych w wielu czasopismach naukowych, w tym m.in.: Kwartalniku Prawa Publicznego, Zeszytach Prawniczych UKSW, Ius Novum, Polish Review of International and European Law. Jest członkiem stowarzyszenia naukowego International Law Association.

Prof. Muszyński wykłady prowadzi od 2002 r. Ponadto był zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na stanowiskach prawnych, w tym był kierownikiem działu prawnego w Ambasadzie RP w Berlinie, pełnił też funkcję Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych ds. współpracy polsko-niemieckiej, był Przedstawicielem Rządu RP w niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Trybunału Stanu, zaś 2 grudnia 2015 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w którym został powołany na stanowisko wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Od kwietnia 2016 r. prof. Muszyński jest zastępcą członka Komisji Weneckiej (substitute memeber)

Szymon Pawłowski – Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych, Dr Szymon Pawłowski LL.M (Kolonia) – doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Katedrze Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej WPiA UKSW; główny specjalista w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu; Laureat konkursu organizowanego przez Prezydenta RP ,,Polskie wyzwania: państwo ? tożsamość ? rozwój? na najlepszą pracę doktorską; praca doktorska „Europejski System Banków Centralnych w konstytucyjnym systemie władztwa publicznego Unii Europejskiej, Polski i Niemiec” została wyróżniona w kategorii Gospodarka i polityka gospodarcza; stypendysta DAAD; Rechtszentrum für Internationale Zusammenarbeit; Wilhelm Westhaus Stiftung; Laboratorium Badawczego European University Institut we Florencji (badania letnie); autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, bankowości centralnej, nadzoru nad rynkiem finansowym, prawa do zabezpieczenia społecznego; koordynator powstałej w ramach Instytutu Szkoły Prawa Niemieckiego.

Katarzyna Cichos jest doktorem prawa, studia magisterskie, jak również doktoranckie ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uczestniczyła również w programie Sokrates Erasmus studiując na University of Aarhus oraz w szkołach i kursach organizowanych przez European University Institute oraz Central European University. 

W latach 2014-2016 realizowała grant Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM) pt. Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne, czego efektem była publikacja monogafii o tym samym tytule.  

Dr Katarzyna Cichos specjalizuje się naukowo w prawie międzynawowym i europejskim, w tym polityką zagraniczną UE, swobodami rynku wewnętrznego UE oraz prawnymi aspektami zrównoważonego rozwoju.

Kamil Strzępek – doktor nauk prawnych, radca prawny, nauczyciel akademicki. Wieloletni pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunału Konstytucyjnego. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa europejskiego i praw człowieka. Biegle włada językami angielskim i francuskim