Przejdź do treści

Pracownicy

DR HAB. PROF. UCZ. ARTUR KOTOWSKI
Kierownik Katedry
ORCID: 0000-0001-8284-241X
 
E-mail: a.kotowski@uksw.edu.pl
 
Dyżur:
czwartki (p. 1720)
godz. 11:30 – 12:30

NOTA BIOGRAFICZNA:

Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Instytucie Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji UKSW. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii, z teorii i filozofii prawa, metodologii nauk prawnych oraz teorii procesu karnego. Praktyka prawnicza i doświadczenie zawodowe: Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, radca prawny (WA8495, zawieszone uprawnienie do wykonywania zawodu).

PROF. DR HAB. ADAM WIELOMSKI
ORCID: 0000-0001-8692-6469
 
E-mail: a.wielomski@uksw.edu.pl
 
Dyżur (semestr zimowy):
środy (p. 1720)
godz. 14:00-15:00

NOTA BIOGRAFICZNA

Profesor tytularny nauk społecznych, z wykształcenia politolog. Wykładowca na kierunku Stosunki i Prawo Międzynarodowa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Autor 27 monografii naukowych i ponad 150 mniejszych publikacji z zakresu historii i współczesnej myśli politycznej, teorii państwa i polityki oraz teorii stosunków międzynarodowych. Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Pro Fide Rege et Lege”; Prezes Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej; Wiceprezes Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona.

DR ANETA JAKUBIAK-MIROŃCZUK
ORCID: 0000-0001-5258-9839
 
E-mail: a.mironczuk@uksw.edu.pl
 
Dyżur:  proszę o kontakt mailowy.
 

NOTA BIOGRAFICZNA:

Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UKSW, radca prawny. Autorka publikacji naukowych, w  monografii z zakresu filozofii prawa, tworzenia prawa, lobbingu  i rozwiązywania sporów prawnych. Zainteresowania interdyscyplinarne – zarządzanie konfliktem, negocjacje i mediacje, neurolingwinistyka, Nonviolent Communiaction, Systemic Consensing, etyczne i racjonalne podejmowanie decyzji. Wykonawca w grantach i projektach min.: NCN Harmonia 4 – „Teoria i praktyka w procesie globalizacji prawa”, „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, „Poprawa jakości kształcenia studentów prawa poprzez wprowadzenie elementu praktycznego” – finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, „Przekuj wiedzę w doświadczenie” – projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełnione w przeszłości funkcje: pełnomocnik Dziekana ds. koordynacji i wdrożenia KRK, pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, pełnomocnik Rektora ds. Internetowej Rekrutacji  Kandydatów, pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Naukowej. Wybrane publikacje: https://uksw.academia.edu/AnetaJakubiakMiro%C5%84czuk

DR PIOTR BURCZANIUK
Orcid: 0000-0002-6685-8769
 
E-mail: p.burczaniuk@uksw.edu.pl
 
Dyżur (semestr zimowy):
wtorki (p. 1761) godz. 20:00 – 20:45 
niedziela (p. 314) godz. 18.15- 19.15

NOTA BIOGRAFICZNA:

Adiunkt Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Doktor nauk prawnych, radca prawny (członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie), legislator (członek Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego). Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Komarówce Podlaskiej (2003), Wydziału Prawa i Administracji UKSW na kierunku prawo (2008) oraz licznych studiów podyplomowych, w tym Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim (2009), studiów podyplomowych bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony informacji na Uniwersytecie Warszawskim (2010) oraz studiów podyplomowych Business Law na UKSW (2014). Jest absolwentem aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji w Warszawie (2011). Obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską poświęconą problematyce tworzenia prawa gospodarczego w Polsce na tle regulacji europejskich (2019). Ukończył liczne kursy o szkolenia z obszaru bezpieczeństwa informacji, w szczególności w cyberprzestrzeni, w tym, Akademię Zarządzania IT Administracji Publicznej uzyskując tytuł MPA w zarządzaniu informacją (2023). Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (2023). Jego działalność naukowa koncentruje się w szczególności na teorii prawa, w tym głównie jego tworzeniu, ze szczególnym uwzględnieniem kreacji norm obszaru prawa gospodarczego i prawa nowych technologii. Ważne miejsce w jego pracach zajmuje problematyka prawnej ochrony informacji, w tym przetwarzanych w systemach IT. Jest autorem i redaktorem prac z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego i prawa IT.Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w 2022 r. został odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów Odznaką Za Zasługi dla Legislacji. Wybrane publikacje: https://uksw.academia.edu/PiotrBurczaniuk

DR MARCIN ROMANOWSKI
Urlop naukowy

NOTA BIOGRAFICZNA:

Adiunkt Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UKSW.  Doktor nauk prawnych. Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2016-2019), pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz ds. Funduszu Sprawiedliwości (2018-2019). Ekspert tzw. komisji w sprawie Rywina (2003-2004) i współautor raportu przygotowanego przez tę komisję. W latach 2005-2007 oraz 2015-2019 doradca Ministra Sprawiedliwości. Od 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie (1995), absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2000) oraz podyplomowych studiów prawniczych (Magister Legum, LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Bawaria (2002). Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Ratyzbonie (2000 – 2002), Greifswald i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2004-2005). Rozprawę doktorską „Własność w procesie rozliczeń z komunistyczną przeszłością. Studium teoretycznoprawne na przykładzie Niemiec po 1989 roku” obronił w 2008 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Główne obszary zainteresowań badawczych to prawo rozliczeń z przeszłością państw bezprawia, prawo naturalne i niepozytywistyczne koncepcje prawa, teoria prawa globalnego, antropologia prawnicza oraz jej zastosowania w tworzeniu i stosowaniu prawa. Autor publikacji i opracowań naukowych, w tym współautor monografii „O trudnych przypadkach filozofii prawa. Studia z antropologii filozoficznej” oraz „Reprywatyzacja. Problemy teorii i praktyki”.

DR JANUSZ WESSERLING

NOTA BIOGRAFICZNA:

MGR NATALIA DZIĘCIELSKA
Sekretarz Katedry
ORCID: 0000-0002-8374-3744

E-mail: n.witula@uksw.edu.pl

NOTA BIOGRAFICZNA:

Asystentka Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji. Absolwentka prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wiceprezes Fundacji Trójmorze. Koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu religijnych uwarunkowań pozytywizmu prawniczego. Autorka publikacji dotyczących pojęcia suwerenności, rozumienia prawa w encyklikach papieskich, pojęcia równości w prawie Unii Europejskiej. Jej główne zainteresowania badawcze to: prawo naturalne, filozofia klasyczna, estetyka prawa. Prywatnie podróżniczka – odwiedziła 55 państw na 5 kontynentach, miłośniczka tańca towarzyskiego, karaibskiego kakao, włoskiej kuchni i angielskiej architektury.

Doktoranci (Szkoła Doktorska):

MGR MILENA WIJAS
ORCID: 0000-0002-7274-3693
E-mail: m.wijas@student.uksw.edu.pl

NOTA BIOGRAFICZNA

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Zainteresowania naukowe: teoria prawa, postępowanie administracyjne, analiza dyskursu.

MGR MICHAŁ PUŁAWSKI
ORCID: 0000-0002-3934-9555 Mail: E-mail: m.pulawski@student.uksw.edu.pl

NOTA BIOGRAFICZNA

Absolwent prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa pod patronatem dr hab. prof. ucz. Artura Kotowskiego oraz aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Zainteresowania naukowe: teoria i filozofia prawa, postępowanie cywilne, prawo cywilne. Prowadzi rozprawę doktorską poświęconą empirycznej analizie skargi nadzwyczajnej w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

MGR ALEKSANDRA STRĄCZYŃSKA
E-mail: aleksandrastraczynska@gmail.com

NOTA BIOGRAFICZNA

W 2022 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie broniąc pracy magisterskiej pt. ,,Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym”. W tym samym roku rozpoczęła naukę w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pisze rozprawę doktorską pt. ,,Aktywność prawników w mediach społecznościowych w kontekście etyki prawniczej – perspektywy, zalety, zagrożenia”. Główne obszary zainteresowań naukowych: zagadnienia związane z relacją prawa i moralności, etyka prawnicza, problematyka więzi występującej między prawem a sprawiedliwością.