Przejdź do treści

Katedra Postępowania Cywilnego WPIA UKSW oraz Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego WPIA UKSW serdecznie zapraszają studentów prawa do udziału w etapie uczelnianym

VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym

Konkurs odbędzie się dnia 7 maja 2024 r. o godz. 13:15

Szczegółowe informacje na temat Konkursu zawarto w Regulaminie: https://drive.google.com/file/d/1voueRzFZw-siYQ4F3e_bfzvM9n5Z_dHr/view?usp=drive_link

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlZWSe6iO-k8WlfhwAA6GR7yp55HNv_gPHhjd69DhYW0IqKQ/viewform?usp=sharing

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres: s.kotas@uksw.edu.pl

________________________________________________________________________________________

W czerwcu 2022 r. opublikowany został artykuł „Aksjomat szybkości postępowania cywilnego – zagadnienia wybrane. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda na tle stanu prawnego po nowelizacjach z lat 2019-2021″ autorstwa pracowników Katedry Postępowania Cywilnego: Marcina Białeckiego, Sławomiry Kotas-Turoboyskiej, Filipa Manikowskiego, Elżbiety Szczepanowskiej. Artykuł ukazał się w monografii pt. „Realizacja zasad postępowania cywilnego na tle aktualnych zmian KPC” pod red. naukową Magdaleny Skibińskiej (ISBN 978-83-7842-472-7) wydanej w ramach realizacji grantu Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznanego na mocy decyzji z dnia 8 lutego 2021 r. w ramach VIII edycji konkursu Małe granty. Okres realizacji grantu: 29.03.2021 r.-28.09.2021 r.

Monografia wydana przez wydawnictwo znajdujące się na ministerialnej liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego w Oficynie Wydawniczej UZ w serii Acta Iuridica Lebusana. 


W 2022 r. wydana została monografia „Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy” pod redakcją naukową Marcina Białeckiego, Sławomiry Kotas-Turoboyskiej, Filipa Manikowskiego, Jerzego Słyka, Elżbiety Szczepanowskiej (ISBN: 978-83-8286-053-5). Przygotowana monografia jest efektem grudniowej (2020) Konferencji Naukowej „Współczesne wyzwania postępowania cywilnego”.


Uprzejmie informujemy, że Dr Marcin Białecki – p.o. Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UKSW brał udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Mistrzowie Dydaktyki (Masters of Didactics) organizowanym przez UCL Institute of Education w Londynie. Kurs obejmował 75-godzinne szkolenie stacjonarne, które pogłębione będzie dodatkowym 35-godzinnym szkoleniem on-line.


Konferencje organizowane przez Katedrę Postępowania Cywilnego

  • W dniach 13-14 grudnia 2021 r. odbyła się (w formie webinarium) konferencja „Transgraniczny wymiar postępowania cywilnego – kiedyś, dziś i w przyszłości” organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego we współpracy z Katedrą Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich.     

Szczegółowy harmonogram Konferencji oraz link do wydarzenia dostępne są pod linkiem.

  • W dniach 14-15 grudnia 2020 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania postępowania cywilnego” 

Patroni Konferencji:

www.Prawo.pl

Wolters Kluwer

Linki do wydarzenia:14.12.2020 r. https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=e22a92a14f7b5da034725517fd2fbdcdf15.12.2020 r. https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=efd8bee028d35920493229fa8acb765bfSzczegółowy plan konferencji:https://drive.google.com/file/d/1RCDCo1r_5qp2J5OrPSSDBgiFYnRh9tgZ/view?usp=sharing

  • Dnia 9 grudnia 2019 r. na WPIA UKSW w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „SĄD W SPRAWACH CYWILNYCH – STAN DE LEGE LATA I POSTULATY DE LEGE FERENDA”

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„SĄD W SPRAWACH CYWILNYCH – STAN DE LEGE LATA I POSTULATY DE LEGE FERENDA”

Tytułowa Konferencja, przeprowadzona dnia 9 grudnia 2019 r. została zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPIA UKSW. Komitet organizacyjny składał się z pracowników Katedry, tj. prof. UKSW dr hab. Grzegorza Jędrejka, dr Marcina Białeckiego, mgr Sławomiry Kotas, mgr Filipa Manikowskiego oraz mgr Elżbiety Szczepanowskiej. Członkami Komitetu Honorowego Konferencji zostali: O.P. Jindal Global University Sonipat dr hab. Agnieszka Góra Błaszczykowska, dr hab. prof. nadzw. UWr Izabella Gil, dr Joanna May oraz dr Piotr Gil.

Czynny udział w Konferencji wzięło 22 przedstawicieli krajowych ośrodków naukowych. Bierny udział w konferencji wzięło natomiast około 80 osób.

Konferencja została podzielona na 3 panele (każdy zwieńczony ciekawą dyskusją), moderowane przez dr Marcina Białeckiego (UKSW) oraz mgr Sławomirę Kotas (UKSW).

Debatę niewątpliwie zdominował wciąż aktualny temat tzw. dużej nowelizacji procedury cywilnej. Prelegenci wskazywali na wady i zalety wprowadzonych przez ustawodawcę rozwiązań. Przedstawiciele praktyki, w tym obecni na sali sędziowie, opisywali wpływ nowych regulacji na funkcjonowanie sądów. Wspólnym wnioskiem uczestników debaty był natomiast postulat o zaprzestanie dokonywania kolejnych nowelizacji i umożliwienie praktykom prawa, a zwłaszcza wymiarowi sprawiedliwości, wdrożenia w życie już wprowadzonych zmian.

Przeprowadzona dyskusja została zgodnie uznana przez wszystkich jej uczestników za niezwykle owocną. Podsumowaniem Konferencji będzie natomiast monografia zawierająca zbiór zaprezentowanych na niej referatów, tak aby możliwe było  przedstawienie ich szerszemu gronu odbiorców.

  • Dnia 10 grudnia 2018 r. na WPIA UKSW w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa „Postępowanie cywilne u progu zmian” 

SPRAWOZDANIE Z KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „POSTĘPOWANIE CYWILNE W PROGU ZMIAN”

Dnia 10 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, za zgodą Pana Dziekana i pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości odbyła się organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPIA UKSW Krajowa Konferencja Naukowa „Postępowanie cywilne u progu zmian”. Komitet organizacyjny konferencji składał się z pracowników Katedry postępowania cywilnego, tj. dr hab. Grzegorza Jędrejka, prof. UKSW, dr Marcina Białeckiego, mgr Sławomiry Kotas, mgr Filipa Manikowskiego oraz mgr Elżbiety Szczepanowskiej.

Czynny udział w Konferencji wzięło 36 przedstawicieli krajowych ośrodków naukowych, tj. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego, a ponadto adwokaci, radcowie prawni i mediatorzy, którzy wygłosili łącznie 35 referatów.  Bierny udział w konferencji wzięło natomiast około 80 osób.

Plan konferencji został podzielony na 4 panele (każdy zwieńczony ciekawą dyskusją), moderowane przez dr Marcina Białeckiego (UKSW), dr Aleksandrę Syryt (UKSW) i dr Magdalenę Skibińską (Uniwersytet Zielonogórski). Tematem debaty była planowana tzw. duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zwarta ( projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD309)]. Prelegenci w ramach swoich wystąpień dokonali oceny projektu nowelizacji, wskazując na konieczność dalszych zmian w zakresie procedury cywilnej dla usprawnienia przebiegu postępowań sądowych. Uczestnicy debaty zgodnie zaznaczali, że realizacja celu jakim jest szybkość postępowania sądowego, nie może odbywać się kosztem innych, naczelnych zasad procedury cywilnej. Projektowana reforma winna być dogłębnie przemyślana i przeanalizowana, tak aby w sposób możliwie jak najbardziej kompleksowy nowelizowała wszystkie wadliwe rozwiązania.

Przeprowadzona dyskusja została zgodnie uznana przez wszystkich jej uczestników za niezwykle owocną. Końcowym efektem Konferencji ma być publikacja zawierająca zbiór wszystkich zaprezentowanych na Konferencji referatów, co umożliwi nie tylko ich utrwalenie, ale również przedstawienie szerszemu gronu odbiorców.

Plan konferencji

PrelegentTematUczelnia
dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSWPostępowanie rozpoznawcze w świetle nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnegoUKSW
dr Krzysztof DrozdowiczWpływ zmian w przepisach o apelacji na rozpoznanie sprawy przed sądem drugiej instancjiUAM
dr Magdalena SkibińskaDowód z zeznań świadka w świetle projektu ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawUniwersytetZielonogórski
r.pr. Katarzyna ŁukasiewiczPrzeprowadzanie dowodu z opinii biegłego, aktualna praktyka i propozycje zmian
dr Joanna MayZarzut potrącenia w procesie cywilnym w obliczu nadchodzących zmian w kodeksie postępowania cywilnegoUMK
dr Marcin BiałeckiMediacja w sprawach o wydanie dziecka na podstawie Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (Dz.U.1995 r. Nr 108, poz. 528)UKSW
adw. Mikołaj OstrowskiO konieczności zmian postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy
dr hab.prof. nadzw. UWrIzabella GilPojęcie sprawy gospodarczej i odrębności postępowania w sprawach gospodarczych według projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnegoUWr
 dr Piotr GilWymagalność roszczenia jako nowy element pozwuUniwersytetOpolski
mgr Sławomira KotasRealizacja zasady szybkości postępowania w polskim postępowaniu cywilnymUKSW
mgr Filip ManikowskiOczywista bezzasadność pozwu w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnegoUKSW
mgr Elżbieta SzczepanowskaNowelizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w Kodeksie postępowania cywilnego wchodząca w życie 1.1.2019UKSW
mgr Barbara CisDochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD309).
mgr Adrian BorysUmowa dowodowa i jej praktyczne wykorzystanie w perspektywie projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnegoUWr
mgr Paweł BobrowiczAlternatywne metody rozwiązywania sporów z perspektywy poklasycznej koncepcji procesu
mgr Janusz RoszkiewiczSkarga nadzwyczajna – geneza, istota, pierwsze doświadczeniaUW, SN
mgr Paweł BanulObowiązkowa odpowiedź na pozew – novumw postępowaniu cywilnym?
Maciej HomendaZasada ustności i pisemności w projektowanej reformie Kodeksu postępowania cywilnego – dysproporcja czy równowaga? Uwagi na tle wprowadzonej możliwości zastępowania dowodów osobowych pisemnymi oświadczeniamiUW
mgr Łukasz Osińskimgr Paweł PierzyńskiUchylanie się od polubownego rozwiązania sporu według znowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnegoUMK
mgr Dagmara GutWniosek o uzasadnienie wyroku w świetle planowanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnegoUKSW
mgr Jolanta KotfasińskaŚrodki zaskarżenia w świetle projektu ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego Ocena projektu likwidacji przedsądu w postępowaniu ze skargi kasacyjnejUMK
Bartosz MielczarekZasada ustności i pisemności w projektowanej reformie Kodeksu postępowania cywilnego – dysproporcja czy równowaga? Uwagi na tle wprowadzonej możliwości zastępowania dowodów osobowych pisemnymi oświadczeniamiUMK
mgr DariuszSzenkowskiZasada fail trial w kontekście prawa do obrony i kontroli instancyjnej w postępowaniu przed sądem II instancji na przykładzie spraw rodzinnych i opiekuńczych w Polsce 
Jakub Dorosz – KruczyńskiZmienić albo wyrzucić. Co z postępowaniem z zakresu ubezpieczeń społecznych w Kodeksie postępowania cywilnego?UW
Paulina ZaborowskaPostępowanie uproszczone w świetle projektu ustawy z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawUW
Klaudia BurdalskaEgzekucja z rachunków bankowychUKSW
mgr Diana SzwejserAnaliza rozwiązań prawnych przewidzianych w projekcie ustawy zmieniającej kodeks postępowania cywilnego w zakresie posiedzenia przygotowawczego i ustalenia planu rozprawy – próba oceny i porównaniaUWr
mgr Paweł Konrad DomagałaWpływ nowelizacji procedury cywilnej na postępowania z zakresu bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń przesyłowychUKSW
mgr Olaf HambergerSkutki naruszenia zakazu zbywania i obciążania nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wbrew udzielonemu zabezpieczeniu.UWr
mgr Magdalena HudymaWłaściwość miejscowa sądu w przypadku roszczeń z czynności bankowychUW
Jan KrajewskiWspółczesna ekonomia procesowa a rygoryzm czynności kształtujących sytuację stron – ważenie dóbr w kontekście praw podmiotowych uczestników postępowania na gruncie obecnych i proponowanych norm Kodeksu postępowania cywilnego oraz wybranych rozwiązań zagranicznychUW
Mateusz GawrońskiSankcje za celowe przewlekanie postępowań cywilnych – uwagi na tle tzw. dużej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnegoUW
Ariel SławińskiO konieczności rewizji zasad ponoszenia kosztów procesu w postępowaniu cywilnymUW
Krzysztof WaszakInstytucja wyłączenia sędziego w świetle projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.UMK
AgnieszkaWarsewiczSytuacja stron i sądu wobec planowych zmian w postępowaniu dowodowymUW

Galeria


Katedra Postępowania Cywilnego prowadzi badania w zakresie szeroko pojętego postępowania cywilnego.

Zainteresowania pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry koncentrują się na wybranych aspekatach regulacji Kodeksu postępowania cywilnego, ustaw okołokodeksowych oraz innych aktów prawnych wpływających na postępowanie przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych. Badania obejmują również wybrane aspekty metrialnoprawne spraw cywilnych rozpoznawanych i rozstrzyganych przez ww. Sądy.

Poniżej prezentujemy wybrane publikacje pracowników naszej Katedry oraz wybrane przypadki czynnego udziału w Konferencjach naukowych w ostatnim czasie:

dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW
– monografie/komentarze/prace zbiorowe:
1. Niemiecka szkoła historyczno – prawna a prawo rzymskie w Polsce w XIX wieku, Lublin 2002, mps., ss. 375;
2. Działalność gospodarcza małżonków (wraz z P. Pogonowskim), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, ss. 284;
3. Bono Communi. Działalność Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich w latach 1991 – 2001 (wraz z Tadeuszem Szymańskim, słowo wstępne napisał Józef Kardynał Glemp Prymas Polski), Lublin 2001, ss. 110;
4. Salus rei publicae suprema lex (wraz z Tadeuszem Szymańskim, słowo wstępne napisali: Józef Glemp Prymas Polski, o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec, Ksiądz Prałat Zdzisław Peszkowski), Lublin 2002, ss. 191;
5. Ochrona uczuć religijnych w prawie polskim. Uwagi na tle artykułu Zbigniewa Wiszniewskiego zamieszczonego w Nr 275 -Trybuny- z dnia 26 listopada 1997 r. pt. -Joannes Paulus dixit- (wraz z Tadeuszem Szymańskim), Warszawa 2002, ss. 239;
6. Spółka cywilna między małżonkami, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003, ss. 286;
7. Przebaczyć nie znaczy zapomnieć. O znaczeniu zbrodni katyńskiej dla ładu powojennego i czasów współczesnych (wraz z T. Szymańskim i Ks. Prałatem Zdzisławem Peszkowskim), Lublin – Warszawa 2003, ss. 203;
8. Zbrodnia katyńska w świetle prawa (wraz z ks. Zdzisławem Peszkowskim), Warszawa – Londyn – Orchard Lake – Pelplin 2004, ss. 524. Rec. Dominik Sankowski, w: Golgota Wschodu 2005, t.3, s. 79 – 81; Rec. R. Andrzejczuk, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2005, t. XV, z. 1, s. 323 – 325;
9. Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, ss. 281;
10. Spółka cywilna, w: Prawo Spółek 2006/2007, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2006, s. 55 – 148;
11. Egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstw rodzinnych, Warszawa 2006, C.H. Beck, ss. 205;
12. Mobbing. Środki ochrony prawnej. ABC a Wolters Kluwer, Warszawa 2007, ss. 149;
13. Spółka cicha, ABC a Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 144;
14. Kodeks postępowania cywilnego. Edycja pierwsza. System (orzecznictwo + literatura), CH Beck 2008, ss. 1664;
15. Komentarz do art. 479[28] – 479[78], w: Kodeks postępowania cywilnego, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, t. II, Warszawa 2010, s. 615 – 681;
16. Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu, wyd. LexisNexis, wyd. II, Warszawa 2010;
17. Mobbing. Środki ochrony prawnej, wyd. II, Warszawa 2010;
18. Intercyzy. Pojęcie – Treść – Dochodzenie roszczeń, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010;
19. Intercyzy. Pojęcie – Treść – Dochodzenie roszczeń, wyd. LexisNexis, wyd. 2, Warszawa 2011, ss. 464;
20. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, wyd. LexisNexis, Warszawa 2012, ss. 367;
21. Komentarz do art. 479[28] – 479[78], w: Kodeks postępowania cywilnego, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, t. II, wydanie 2, Warszawa 2013, s. 571 – 648;
22. Spółka cywilna, w: Prawo spółek, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2013, s. 53 – 197;
23. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1 – 616, Warszawa 2013, ss. 500;
24. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 617 – 1441, Warszawa 2014, ss. 398;
25. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145 – 184, Warszawa 2014, ss. 195;
26. Prawo rodzinne, pod red. G. Jędrejka, Warszawa 2015, Wolters Kluwer, rozdziały: I – IV;

27. Prawo rodzinne, pod red. G. Jędrejka, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, rozdziały: I – IV.

28. Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 292. 

29. Kilka uwag dotyczących planowanych zmian przez Ministerstwo Sprawiedliwości w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym (w:) Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, red. Grzegorz Jędrejek, Sławomira Kotas, Filip Manikowski, Wolters Kluwer 2019, ISBN: 978-83-8160-607-3, s. 15 – 25;

30. Wykładnia przepisów prawa cywilnego, Wolters Kluwer Polska, 2019, ISBN: 978-83-8187-141-9, ss. 262;

– artykuły:
1. Wpływ Fryderyka Carla von Savigny’ego na prawo rzymskie w Polsce w XIX wieku, -Czasopismo Prawno – Historyczne- 2000, t. 52, s. 259 – 275;
2. Problem dopuszczalności powstania spółki cywilnej między małżonkami, -Studia Prawnicze- 1998, z. 3, s. 93 – 105;
3. Prawo rzymskie a systematyka prawa prywatnego w Polsce w XIX – XX wieku, w: Starożytne kodyfikacje prawa, pod red. A. Dębińskiego, Lublin 2000, s. 199 – 242;
4. Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1918 – 1939, w: Plenitudo legis dilectio; Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, pod red. A. Dębińskiego i E. Szczot, Lublin 2000, s. 121 – 147;
5. Teoria prawa niemieckiej szkoły historyczno – prawnej w świetle piśmiennictwa polskiego z XIX wieku, -Czasy Nowożytne- 2000, t. VIII ( IX), s. 175 – 194;
6. Ocena metody historycznej w Polskiej romanistyce XIX wieku, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2002, t. XII, z. 1, s. 97 – 113;
7. Roman Longchamps de Bérier ( 1883 – 1941 ) twórca lubelskiego ośrodka cywilistycznego, -Zeszyty Naukowe KUL- 43:1999 NR 3 – 4, s. 141 – 153;
8. Prawo prywatne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918 – 1952, w: Prawo – kultura – uniwersytet; 80 lat ośrodka prawniczego KUL, pod red. A. Dębińskiego, Lublin 1999, s. 239 – 264;
9. Spółki handlowe wpisane do rejestru w latach 1935 – 1939 jako jedna z prawnoorganizacyjnych form prowadzenia działalności kupieckiej w Lublinie, w: Historia et ius; księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, pod red. A. Dębińskiego i G. Górskiego, Lublin 1998, s. 213 – 233;
10. Przynależność praw spółkowych w spółkach osobowych do majątków małżonków, -Prawo Spółek- 1999, Nr 11, s. 28 – 33;
11. Przynależność przedsiębiorstwa rodzinnego do majątku spółki cywilnej lub majątków małżonków, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 1999, t. IX, z. 1, s. 209 – 220;
12. Czynności prawne dokonane przez małżonków – wspólników spółek osobowych z pokrzywdzeniem ich wierzycieli osobistych, -Prawo Spółek- 2000, Nr 4, s. 29 – 35;
13. Spółki cywilne z udziałem małżonków a sytuacja prawna ich wierzycieli osobistych, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 1998, t. VIII, s. 63 – 83;
14. Wspólność prawa do wynalazku, -Rzecznik Patentowy-, Nr 4/2000, s. 31 – 38;
15. Powstanie wtórne spółki cywilnej między małżonkami, -Prawo – Administracja – Kościół- 2000, Nr 2 – 3, s. 21 – 33;
16. Umowa spółki cywilnej między małżonkami, -Prawo Spółek- 2001, Nr 2, s. 39 – 45;
17. Lubelskie spółki handlowe z udziałem ludności żydowskiej wpisane do rejestru w latach 1935 – 1939, w: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65 – lecie urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin 2001, s. 73 – 88;
18. Kilka uwag co do oceny niemieckiej szkoły historyczno – prawnej w polskiej nauce prawa, -Czasy Nowożytne- 2001, t. X, s. 59 – 74;
19. Separacja w projekcie Prawa małżeńskiego z 1929 roku, -Studia z prawa wyznaniowego- 2001, t. II, s. 57 – 65;
20. Zbrodnia katyńska w świetle prawa międzynarodowego, w: W wokół prawnych aspektów Golgoty Wschodu. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich 2 marca 2002 roku w Warszawie, Warszawa 2002, s. 30 – 62;
21. Zaspokojenie roszczeń wierzycieli spółek osobowych z majątków małżonków wspólników – postulaty de lege ferenda, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 10 ( 2000 ), z. 1, s. 231 – 246;
22. Źródła prawa w ujęciu Friedricha Carla von Savigny’ego ( 1779 – 1861 ), -Prawo – Administracja – Kościół- 2001, Nr 5, s. 169 – 179;
23. Znaczenie tradycji w rozwoju prawa polskiego, w: Polski system prawny. Powstanie, znaczenie, kierunki rozwoju, pod red. T. Szymańskiego, Lublin 2001, s. 83 – 93;
24. Ustawowy ustrój majątkowy małżonków (rys historyczny – stan de lege lata – postulaty de lege ferenda), -Studia z Prawa Wyznaniowego- 2002, t. IV, s. 197 – 210. 25. Polski kodeks zobowiązań. Powstanie – źródła – znaczenie, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2001, t. XI, z. 1, s. 47 – 68;
26. Oświadczenia, uchwały, apele, listy otwarte wydane przez Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich w latach 1991 – 2001 (wraz z Tadeuszem Szymańskim), w: Problemy prawnicze i kanoniczne, pod red. S. Kasprzaka, Lublin 2002, s. 143 – 160;
27. Wacław Osuchowski Profesor prawa rzymskiego KUL, Przegląd Uniwersytecki KUL 2000, Nr 2, s. 13 i 16;
28. Roman Longchamps de Berier – profesor prawa cywilnego w Uniwersytecie Lubelskim, -Przegląd Uniwersytecki KUL- 1999, Nr 4, s. 12 i 17;
29. Kazimierz Przybyłowski – Profesor KUL w latach 1929 – 1952, -Przegląd Uniwersytecki KUL- 1999, Nr 1, s. 21;
30. Chrześcijaństwo a prawo. Antagonizm czy konieczna symbioza-, -Nurt SVD- 2002, Nr 2, s. 79 – 86;
31.Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy, -Studia Prawnicze 2002-, Nr 3, s. 149 – 164;
32. Przynależność praw na dobrach intelektualnych do majątków małżonków, -Rzecznik Patentowy- 2002, Nr 3, s. 146 – 157;
33. Prawna ochrona uczuć religijnych w Polsce (Próba oceny dotychczasowych rozwiązań, czyli o rozdźwięku pomiędzy literą prawa a jego aplikacją), -Studia z Prawa Wyznaniowego- 2002, Nr 5, s. 171 – 202;
34. Prawo rzymskie -drogą- prowadzącą do zrozumienia współczesnego prawa cywilnego, w: Droga jako przestrzeń ludzka, red. ks. Alojzy Dróżdź, Gabriel Witaszek CSsR, Lublin 2002, s. 277 – 288;
35. Separacja a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków – wspólników spółek osobowych, -Prawo Spółek- 2003, Nr 5, s. 27 – 33;
36. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków a prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2003. t. XIII, z. 1 Prawo, s. 137 – 147;
37. Zbrodnia katyńska a relacje z Rosją, -Golgota Wschodu- 2003, t. I, s. 33 – 42;
38. Czy o Katyniu napisano już wszystko-, -Golgota Wschodu- 2003, t. I, s. 43 – 50;
39. Proces cywilny o ochronę dóbr osobistych z powództwa ks. Zdzisława Peszkowskiego przeciwko dziennikowi -Trybuna-, -Studia z Prawa Wyznaniowego- 2003, t. 6, s. 161 – 173 (wraz z T. Szymańskim);
40. Postulaty de lege ferenda dotyczące odpowiedzialności małżonków majątkiem wspólnym za zobowiązanie zaciągnięte przez jednego małżonka, -Zeszyty Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie- 2003, z. 7, s. 122 – 135;
41. Wzajemne relacje pomiędzy prawem rzymskim a prawem natury w świetle polskiego prawoznawstwa z XIX w., w: Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, Lublin 2003, s. 507 – 518;
42 Golgota Wschodu – ludobójstwo, które nie uległo przedawnieniu, -Golgota Wschodu- 2004, t. 2, s. 53 – 75;
43 Zbrodnia katyńska jako przykład -perwersji prawnej-, -Golgota Wschodu- (wraz z ks. Zdzisławem Peszkowskim), -Golgota Wschodu- 2004, t. 2, s. 83 – 95;
44. Kierunek pandektystyczny w nauce prawa rzymskiego w świetle polskiego prawoznawstwa z II poł. XIX wieku, -Prawo – Administracja – Kościół- 2003, Nr 4, s. 173 – 196;
45. Powstanie, rozwój i znaczenie niemieckiej szkoły historyczno – prawnej, -Summarium- 2003, R – 32, s. 131 – 158;
46. Szkoła prawa natury a niemiecka szkoła historyczno – prawna, -Czasopismo Prawno – Historyczne- 2004, t. LVI, z. 1, s.131 – 144;
47. Postulaty de lege ferenda dotyczące składu majątków małżonków w ustroju ustawowym, -Przegląd Sądowy- 2004, Nr 5, s. 100 – 113;
48. Kryteria ustalenia wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie dóbr osobistych (art. 448 k.c.), -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2004, z. 3, s. 215 – 223. 49. Wpływ romańskiej koncepcji posiadania na polską naukę prawa w XIX wieku, w: -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2004, z. 1, s. 129 – 153;
50. Obowiązywanie zasady surogacji praw rzeczowych w przypadku nieskutecznej prywatyzacji likwidacyjnej, Studia i materiały Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG w Warszawie 2004, pod red. F. Prusaka, Nr 28, s. 35 – 48;
51. Wzniesienie budynków lub innych urządzeń na cudzym gruncie przez różne podmioty – art. 231 § 2 k.c., -Rejent- 2004, Nr 11, s. 85 – 100;
52. Katyń – problem nie tylko prawa międzynarodowego, -Golgota Wschodu- 2005, t. 3, s. 33 – 40;
53. Zastosowanie metody historycznej w polskiej romanistyce XIX wieku, w: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce. pod red. A. Dębińskiego i M. Wójcik, Lublin 2004, s. 103 – 116;
54. Uwłaszczenie posiadaczy nieruchomości w trybie art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2005, z. 1, t. XV, s. 503 – 513;
55. Prawno – dogmatyczne konstrukcje przedstawicieli niemieckiej szkoły historyczno – prawnej w polskiej romanistyce XIX wieku, w: -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2005, z. 1, s. 301 – 321;
56. Ugoda sądowa dotycząca podziału nieruchomości a możliwość dochodzenia odsetek w odrębnym procesie, -Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie- 2005, Nr 1, s. 71 – 82;
57. Mobbing a inne zjawiska patologiczne w miejscu pracy, -Summarium- 2004, z. 33, s. 115 – 130;
58. Problem subiektywnej i obiektywnej koncepcji naruszenia dóbr osobistych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa- 2005, Nr 3, s. 97 – 106;
59. Czy można wyróżnić dobro osobiste w postaci wolności do dokonania aborcji-, w: Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, pod red. P. Kasprzyka, Lublin 2005, s. 549 – 562;
60. Przyczyny podjęcia uchwały z dnia 5 marca 1940 roku (wraz z ks. Zdzisławem Jastrzębcem Peszkowskim), -Golgota Wschodu- 2006, t. 4, s. 26 – 35;
61. Aleksander Kunicki (1908 – 1984), w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego, M. Wójcik, Lublin 2006, s. 165 – 168;
62. Roman Longchamps de Bérier (1883 – 1941), w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego, M. Wójcik, Lublin 2006, s. 169 – 174;
63. Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową (krzywdę) w świetle prawa karnego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza 2005, z. 34, s. 106 – 121;
64. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu a przerwa biegu przedawnienia roszczeń banku, -Prawo – Administracja – Kościół- 2005, Nr 4, s. 21 – 38;
65. Zmiana wysokości opłaty rocznej w przypadku wspólności ułamkowej użytkowania wieczystego, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2005, Nr. 2, s. 115 – 129;
66. Kilka uwag dotyczących podmiotów prawa cywilnego, w: Ius et Fides. Księga Jubileuszowa z Okazji Siedemdziesiątych Urodzin Profesora Jana Świtki, pod red. T. Guza i M. Kuć, Lublin 2006, s. 421 – 428;
67. Zalety i wady egzekucji przez zarząd przymusowy, w: Księga pamiątkowa z okazji 10 – lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, pod red. Ks. T. Guz, M. Pałubska, M. Kuć, Lublin 2006, s. 201 – 210;
68. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez ofiary mobbingu, -Rocznik Nauk Prawnych KUL- 2006, Nr. 1, s. 101 – 117;
69. Prawo do lokalu socjalnego osoby samowolnie zajmującej lokal, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2006, Nr. 1, s. 439 – 452;
70. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za szkody na osobie wyrządzone współmałżonkowi, MoP 2006, Nr 15, s. 838 – 843;
71. Dopuszczalność roszczeń uzupełniających przeciwko posiadaczowi służebności, -Zeszyty Prawnicze UKSW- 2006, Nr 6.2., s. 155 – 168;
72. Precedensowy charakter zbrodni katyńskiej, w: -Golgota Wschodu. Katyń – Sybir – Kresy- 5/2006. Materiały z Konferencji Międzynarodowej zorganizowanej w Gmachu Sejmu w dniu 28 września 2006 r., s. 183 – 194;
73. Przynależność do majątków małżonków gospodarstwa rolnego przekazanego następcy, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2006, Nr 2, s. 109 – 137;
74. Dopuszczalność powództwa cywilnego do dochodzenia wynagrodzenia za przechowanie rzeczy ruchomych zajętych w trakcie postępowania karnego, -Studia Prawnicze KUL- 2007, Nr 2/3, s. 45 – 59;
75. Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców (art. 6471 § 5 k.c.), -Zeszyty Prawnicze UKSW- 2007, Nr 7.1., s. 147 – 159;
76. Prawo rzymskie we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej, pod red. M. Pyter, Lublin 2008, s. 123 – 130;
77. Przynależność praw dotyczących lokali mieszkalnych do majątków małżonków, -Monitor Prawniczy- 2008, Nr 4, ss. 191 – 197;
78. Przystąpienie do postępowania odwoławczego przed zespołem arbitrów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2007, z. 2, ss. 191 – 206;
79. Uczucia religijne a regulacja stosunków między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi, -Jus Matrimoniale- 2008, t. 13, ss. 163 – 178;
80. Regulacja instytucji małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim, -Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny- 2008, z. 2, ss. 47 – 63;
81. Wynagrodzenie syndyka a podatek VAT, -Prawo i Podatki- 2008, Nr 4, ss. 12 – 16;
82. Rozliczenia między małżonkami wspólnikami spółek osobowych i kapitałowych, -Monitor Prawniczy- 2008, Nr 10, ss. 509 – 516;
83. Przynależność praw dotyczących lokali mieszkalnych do majątków małżonków, -Monitor Prawniczy- 2008, Nr 4, ss. 191 – 197;
84. Ograniczenia środków zaskarżenia od wyroków rozwodowych, w: Trosce o rodzinę. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, pod red. M. Koska, J. Słyka, Warszawa 2008, s. 187 – 203;
85. Powaga rzeczy osądzonej a dochodzenie odsetek od zaległych odsetek, -Zeszyty Prawnicze UKSW- 2008, z. 2, s. 209 – 223;
86. Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, -Monitor Prawniczy- 2008, Nr 18, s. 959 – 967;
87. Pełnomocnictwo procesowe pełnomocnika osoby prawnej. Zagadnienia wybrane, -Przegląd Prawno – Ekonomiczny-, Stalowa Wola 2008, Nr 3, s. 17 – 27;
88. Nabycie nieruchomości przez licytanta pozostającego w małżeńskim ustroju wspólności majątkowej, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2008, t. XVIII, z. 1, s. 17 – 32;
89. Zarząd wspólnotą gruntową, -Zeszyty Prawnicze UKSW- 2008, z. 1, s. 151 – 166;
90. Postępowanie dowodowe w sprawie mobbingowej, -Monitor Prawa Pracy- 2008, Nr 12, s. 626 – 630;
91. Nabycie własności nieruchomości przez małżonka będącego cudzoziemcem, -Nieruchomości- 2008, Nr 11, s. 13 – 17;
92. Postępowanie sądowe w sprawach o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania z tytułu stosowania mobbingu, -Edukacja Prawnicza- 2008, Nr 11 (wkładka), s. I – XV;
93. Wymóg niezbędnej wiedzy i doświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, -Prawo Zamówień Publicznych- 2008, Nr 3, s. 75 – 84;
94. Prawo do kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi zawodowemu a stosunki majątkowe małżonków, -Studia Prawnicze KUL- 2008, Nr 3, s. 37 – 47;
95. Prawo rzymskie we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej, pod red. M. Pyter, Lublin 2008, s. 123 – 130;
96. Aleksander Kunicki (1908 – 1984), w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, wyd. II, Lublin 2008, s. 261 – 264;
97. Roman Longchamps de Berier (1883 – 1941), w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, wyd. II, Lublin 2008, s. 265 – 271;
98. Roman Longchamps de Bérier (1883 – 1941), w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, ss. 123 – 128;
99. Naruszenie dóbr osobistych w utworach: naukowych, literackich oraz w sztuce, -Jurysta- 2009, Nr 2, s. 32 – 36;
100. Nabycie nieruchomości przez licytanta pozostającego w małżeńskim ustroju wspólności majątkowej, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2008, t. XVIII, z. 1, s. 17 – 32;
101. Wymóg niezbędnej wiedzy i doświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, -Prawo Zamówień Publicznych- 2008, Nr 3, s. 75 – 84;
102. Prawo do kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi zawodowemu a stosunki majątkowe małżonków, -Studia Prawnicze KUL- 2008, Nr 3, s. 37 – 47;
103. Zaspokajanie potrzeb rodziny w trybie art. 28 KRO, w: Prawo rodzinne w dobie przemian, pod red. P. Kasprzyka, P. Wiśniewskiego, Lublin 2009, s. 285 – 296;
104. Roszczenia związane z budową urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie, -Monitor Prawniczy- 2009, Nr 1, s. 26 – 31;
105. Postępowanie w sprawie o rozgraniczenie (Zagadnienia wybrane), -Zeszyty Prawnicze UKSW- 2009, Nr 9.1., s. 265 – 278;
106. Naruszenie dóbr osobistych w utworach: naukowych, literackich oraz w sztuce, -Jurysta- 2009, Nr 2, s. 32 – 36;
107. Ustalanie wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w razie wniesienia wkładu budowlanego z majątku odrębnego (osobistego) małżonka, -Monitor Prawniczy- 2009, Nr 9, s. 480 – 486;
108. Wyłączenie reprezentacji dzieci przez rodziców w postępowaniu cywilnym (Uwagi dotyczące wykładni przepisu art. 98 § 3 kro), -Studia Prawnicze KUL- 2009, Nr 2 – 3, s. 19 – 34;
109. Postępowanie egzekucyjne a regulacja stosunków majątkowych małżonków, -Studia Prawnicze- 2009, z. 3, s. 171 – 186;
110. Legitymacja sądu karnego do złożenia wniosku o wpis hipoteki przymusowej, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2009, Nr 2, s. 7 – 17;
111. Spółka cicha między małżonkami, -Przegląd Prawa Handlowego- 2009, Nr 7, s. 29 – 34;
112. Uchybienia dotyczące aktu notarialnego, -Rejent- 2009, Nr 12, s. 17 – 28;
113. Rozliczanie wydatków i nakładów w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków, -Zeszyty Prawnicze UKSW- 2009, Nr 9.2., s. 147 – 161;
114. Zakres zasady integralności wyroku rozwodowego, -Przegląd Sądowy- 2009, Nr 11/12, s. 112 – 119;
115. Zakończenie likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, -Prawo i Medycyna- 2009, Nr 3, s. 14 – 28;
116. Egzekucja z praw spółkowych wspólnika spółki cywilnej, -Przegląd Prawa Egzekucyjnego- 2009, Nr 7, s. 87 – 100;
117. Skład sądu w sprawie o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej (art. 509 kpc), -Studia Prawnicze KUL- 2009, Nr 4, s. 85 – 97;
118. Uwzględnienie roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w podziale sumy uzyskanej z egzekucji, -Roczniki Nauk Prawnych KUL- 2009, z. 1, s. 19 – 34;
119. Sąd w sprawach mobbingowych, -Przegląd Sądowy- 2010, Nr 5, s. 33 – 42;
120. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie decyzji administracyjnej, -Monitor Prawniczy- 2010, Nr 1, s. 24 – 31;
121. Postępowanie o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona hipoteką, -Monitor Prawniczy- 2010, Nr 9, s. 532 – 536;
122. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za zobowiązania dochodzone wobec członka zarządu spółki z .o.o. (art. 299 § 1 KSH), cz.1, -Palestra- 2010, Nr 1/2, s. 17 – 23; cz. 2, -Palestra- 2010, Nr 3, s. 56 – 63;
123. Zbycie rzeczy ruchomej obciążonej zastawem skarbowym (Zagadnienia wybrane), -Zeszyty Prawnicze UKSW- 2010, z. 2, s. 183 – 197;
124. Zawieszenie postępowania wieczystoksięgowego w razie śmierci uczestnika, -Studia Prawnicze- KUL 2010, Nr 2/3, s. 49 – 59;
125. Dopuszczalność eksmisji z kwatery stałej byłego małżonka żołnierza zawodowego, -Wojskowy Przegląd Prawniczy- 2010, Nr 4, s. 61 – 68;
126. Ile jest wart już niewspólny kąt, -Jurysta- 2010, Nr 1, s. 38 – 45;
127. Postępowanie w sprawach o separację na żądanie jednego z małżonków, -Rodzina i Prawo- 2010, Nr 14/15, s. 52 – 61;
128. Legitymacja procesowa umownego zarządcy nieruchomości, -Zeszyty Prawnicze UKSW- 2010, Nr 10.1., s. 203 – 220;
129. Dochodzenie należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, w: Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, pod red. T. Guza, W. Bednaruka, M.R. Pałubskiej Lublin 2011, s. 249 – 259;
130. Zawieszenie postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej wskutek wszczęcia postępowania na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, w: Ius et mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi, pod red. T. Guza, R. Mazurkiewicza, M. R. Pałubskiej, Lublin 2011, s. 169 – 179;
131. Publikacje Romana Longchamps de Bérier z zakresu prawa rodzinnego, w: Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci, pod red. A. Dębińskiego, M. Pyter, B. Czech – Jezierskiej, Lublin 2011, s. 39 – 65;
132. Przynależność do majątków małżonków przedmiotów uzyskanych ponad udział spadkowy, Monitor Prawniczy 2011, Nr 12, s. 650 – 656;
133. Wierzytelność ze wspólnego rachunku bankowego jako przedmiot egzekucji, -Polski Proces Cywilny- 2011, Nr 2, s. 52 – 64;
134. Zawarcie intercyzy przez pełnomocnika, -Rejent- 2011, Nr 6, s. 9 – 25;
135. Zalety i wady umownego ustroju majątkowego małżonków, w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, pod red. ks. M. Wysockiego, Lublin 2011, s. 685 – 693;
136. Naruszenie dóbr osobistych w toku postępowania egzekucyjnego, w: Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. I, pod red. J. Gudowskiego i K. Weitza, Warszawa 2011, s. 887 – 904;
137. Powołanie się na wady oświadczenia woli w toku postępowania o podział majątku wspólnego małżonków, -Monitor Prawniczy- 2011, Nr 6, s. 302 – 309;
138. Umowy majątkowe małżonków (intercyzy), -Edukacja Prawnicza- 2012, Nr 3, s. 25 – 29;
139. Wkład księdza Zdzisława Peszkowskiego (1918 – 2007) w walkę o wyjaśnienie prawnych aspektów zbrodni katyńskiej, w: Katyń 1940. Walka o prawdę, pod red. W. Lisa, Toruń 2012, s. 259 – 271;
140. Upadłość likwidacyjna wykonawcy robót budowlanych a obowiązek zwrotu kaucji gwarancyjnej, -Monitor Prawniczy- 2012, Nr 5, s. 237 – 245;
141. Dowód z aktu stanu cywilnego w postępowaniu cywilnym, -Monitor Prawniczy- 2012, Nr 16, s. 843 – 849;
142. Mobbing jako delikt prawa cywilnego, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD, pod red. A. Dębińskiego, P. Stanisza, T. Barankiewicza, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewskiego, A. Szarek – Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013, s. 1235 – 1250;
143. Zaspokajanie potrzeb rodziny na podstawie art. 27 k.r.o., -Rodzina i Prawo- 2013, Nr 24, s. 40 – 57;
144. Ustalenie wartości nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka, -Monitor Prawniczy- 2013, Nr 4, s. 175 – 183;
145. Prawo spadkowe, w: Synteza prawa polskiego od 1989 roku, pod red. T. Guza, J. Głuchowskiego, M.R. Pałubskiej, Warszawa 2013, s. 413 – 430;
146. Służebność przesyłu a inne roszczenia przysługujące właścicielowi gruntu, -Nieruchomości- 2013, Nr 3;
147. Wyłączenie od egzekucji sądowej przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych, w: W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, pod red. K. Lubińskiego, Warszawa 2013, s. 261 – 272;
148. Prawo pierwokupu a sądowy podział majątku wspólnego małżonków, -Zeszyty Prawnicze UKSW- 2013, Nr 13.2, s. 149 – 174;
149. Postępowanie dowodowe w sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków, -Metryka- 2013, Nr 1, s. 103 – 116;
150. Legitymacja procesowa w sprawach cywilnych związanych z opublikowaniem materiału prasowego, w: Status prawny dziennikarza, pod red. W. Lisa, Warszawa 2014, s. 507 – 528;
151. Reprezentacja Skarbu Państwa przed sądem drugiej instancji, w: Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, Warszawa 2014, s. 209 – 216;
152. Podział majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi prawo do kwatery żołnierskiej, -Acta Iuris Stetinensis- 2014, nr 6, s. 75 – 90;
153. Zasiedzenie jako sposób nabycia służebności gruntowej, w: Reddite ergo quae sunt caesaris caesari et quae sunt dei Deo, Studia in honorem prof. Josephi Krukowski dedicata, pod red. M. Sitarza, P. Stanisza, H. Stawniaka, Lublin 2014, s. 749 – 762;
154. Bierna legitymacja procesowa w przypadku powstania szkody na drodze krajowej w granicach miasta na prawach powiatu, w: Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi, Księga pamiątkowa ku czci Doktora Zbigniewa Szczurka, pod red. J. Świeczkowskiego, Kowalewski – Wolff 2014;
155. Warunek potestatywny, w: Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy cywilnoprawne, pod red. I. Ramus, Toruń 2014, s. 117 – 137;

156. Ustrój wspólności majątkowej a spółki cywilne z udziałem małżonków, w: Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, pod red. Z. Kuniewicz, K. Malinowska-Woźniak, Warszawa 2016, s. 93 – 127;

157. Odmowa odpowiedzi świadka na zadane pytanie (art. 261 § 2 k.p.c.), w: Sine iura et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, pod red. T. Erecińskiego, P. Grzegorczyka, K. Weitza, Warszawa 2016, ss. 220 – 239;

158. Spółka cywilna (Rozdział II), w: Meritum Prawo Spółek, pod red. A. Kidyby, wyd. 5, Warszawa 2016, s. 58 – 220;

159. Obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego, w: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, Sopot 2016, s. 195 – 210;

160. Postępowanie klauzulowe i egzekucyjne, w: Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Przegląd Orzecznictwa, pod red. J. Kosonogi, Warszawa 2016, s. 205 – 216;

161. Zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego, w: Ius est a Iustitia appellatum, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017,  s. 647 – 659.

162. Charakter prawny służebności przesyłu, w: Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200 – lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. L. Boska, Warszawa 2017, s. 354 – 383.

163. Zasada ochrony dobra dziecka a postępowanie cywilne, w: Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska – Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, ss. 225 – 235. 

164. Pytania prawne kierowane przez sądy cywilne do Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, w: Ars in vita, Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 815 – 828.
165. Umorzenie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, w: Państwo – Konstytucja – Prawo. Księga pamiątkowa poświęcona Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Profesorowi Henrykowi Ciochowi, Warszawa 2018, s. 147 – 170. 

dr Marcin Białecki

ORCID: 0000-0003-2894-3775      

e-mail: m.bialecki@uksw.edu.pl

2021

Przebieg postępowania w sprawach o wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25.10.1980 r. przed sądem I instancji – zagadnienia wybrane; Artykuł

Organizacja postępowania jako próba realizacji postulatu szybkości postępowania cywilnego a nadużycie prawa procesowego przez strony i uczestników postępowania; Rozdział

2020

Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do

Monografia, Skibińska M, Bodio J, Jarocha A, Borek M, Budniak-Rogala A, Arkuszewska A, Hajnrych S, Sieńko M, Gudowski J, Cichorska M et. al 2020

Rodzaje postępowań mediacyjnych w polskim systemie prawnym Rozdział

E-mediacja transgraniczna Rozdział

2019

Mediacja w sprawach o wydanie dziecka na podstawie konwencji haskiej z 25.10.1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – uwagi na tle obowiązujących przepisów i proponowanych zmian w zakresie wprowadzenia instytucji organizacji postępowania Rozdział

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217 Rozdział

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD Monografia, Białecki M, KLICH A 2019

Instytucja mediacji w sprawach rodzinnych w świetle przemian społecznych w polskim postępowaniu cywilnym – analiza prawnoporównawcza [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin – Niechorze, 28-30.09.2007 r., Warszawa 2009; 

Mediacja w sprawach rodzinnych na przykładzie rozwiązań europejskich – analiza prawnoporównawcza [w:] Współczesne przemiany postępowania cywilnego, red. P. Pogonowski, wyd. Wolters Kluwer 2010;

Separacja. Komentarz. Wzory pism., wyd. Wolters Kluwer 2014;
Mediacja w postępowaniu cywilnym, wyd. Wolters Kluwer 2012;
Instytucja mediacji w sprawach cywilnych [w:] Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa, red. S. Sagan, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011;

Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem, [w:] Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Currenda 2016, s. 17-24;

Kodeks postępowania cywilnego, [w:] Komentarz do przepisów art. 1154-1179 k.p.c Tom II, red. Janusz Jankowski, C.H. Beck 2016, s.1770-1796;

Wykorzystanie mediacji online w ramach postępowania prowadzonego w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 roku w: Postępowanie cywilne w dobie przemian, red. Izabella Gil, Wolters Kluwer 2017, s. 343-361;

Praktyczne aspekty mediacji transgranicznej w sprawach z udziałem dziecka [w:]  Doświadczenia arbitrażu i mediacji – między teorią a praktyką, red. Rafał Morek, Łukasz Błaszczak, Wyd. Uniw. Rzeszowski, 2017, s. 24 – 36;

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego [w:] Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego, red. Kinga Flaga – Gieruszyńska, CURRENDA 2017, s. 56-68;

Wykorzystanie mediacji online w ramach Konwencji haskiej [w:] Dobre zmiany postępowania cywilnego, red. Elwira Marszałkowska – Krześ, Wolters Kluwer 2017, s. 88-102;

Problem dowodów nielegalnych na przykładzie środków dowodowych pozyskanych z Internetu w sprawach rodzinnych w: E-obywatel E-Sprawiedliwość E-Usługi, red. Kinga Flaga – Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek, CH BECK 2017, s. 206-226;

Postępowanie mediacyjne w ramach Konwencji haskiej – zagadnienia praktyczne mediacji transgranicznej [w:] Ius Est iustitia appellatum Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi T. Wiśniewskiemu, red. Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maksymilian Pazdan, CH BECK 2017, s. 999 – 1008

Wzory Nr 263 – 274 (w: ) red. Andrzej Zieliński, Marcin Białecki, Aleksandra Klich, Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD, C. H. Beck 2019, s. 1119 – 1139;

Mediacja w sprawach o wydanie dziecka na podstawie Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – uwagi na tle obowiązujących przepisów i proponowanych zmian w zakresie wprowadzenia instytucji organizacji postępowania (w: ) Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, red. Grzegorz Jędrejek, Sławomira Kotas, Filip Manikowski, Wolters Kluwer 2019, ISBN: 978-83-8160-607-3, s 426 – 439;

Komentarz do art. 1154 – 1179 KPC (w: ) red. Janusz Jankowski, Kodeks Postępowania Cywilnego Tom II Komentarz art. 730 – 1217 KPC, wydanie 3, C. H. Beck 2019, s. 1795 – 1823; 

dr Sławomira Kotas-Turoboyska

ORCID: 0000-0002-6192-3955

e-mail: s.kotas-turoboyska@uksw.edu.pl

Redakcja naukowa monografii:

1.        Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, M. Białecki (red.), S. Kotas-Turoboyska (red.), F. Manikowski (red.), E. Szczepanowska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2021;

2.        Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, G. Jędrejek (red.), S. Kotas (red.), F. Manikowski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2019;

3.        Rozstrzyganie spraw cywilnych po nowelizacji. Nowe doświadczenia i perspektywy, M. Białecki (red.), S. Kotas-Turoboyska (red.), F. Manikowski (red.), J. Słyk (red.), E. Szczepanowska (red.), Wolters Kluwer (w przygotowaniu);

Rozdziały w monografiach:

1.        Sędzia jako bezstronny arbiter w postępowaniu cywilnym po nowelizacji [w:] M. Białecki (red.), S. Kotas-Turoboyska (red.), F. Manikowski (red.), E. Szczepanowska (red.), Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, Wolters Kluwer, Warszawa 2021;

2.        Dowód z opinii biegłego lekarza w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie [w:] B. Haor (red.), D. Kochman (red.), M. Rybka (red.), Zdrowie i choroba przewlekła w kontekście interdyscyplinarnym, wyd. Marszałek, Toruń 2020

3.        Postępowanie cywilne po nowelizacji. Vademecum, pod red. G. Jędrejka, Warszawa 2020,   fragmenty: część pierwsza: rozdz. II pkt 4–6, rozdz. III pkt 1.13, 4–6; rozdz. IV pkt 1–6; rozdz. XI–XIII; część druga: rozdz. IV pkt 1–3, 6–7; rozdz. V, VI; część trzecia: rozdz. IV; część czwarta: rozdz. VI, X, XI; część piąta: rozdz. I pkt 1, 2, 4–6; rozdz. II pkt 1, 2, 4–6;

rozdz. III pkt 1, 2, 4–6; część szósta;

4.        Realizacja zasady szybkości postępowania w polskim procesie cywilnym w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [w:] G. Jędrejek (red.), S. Kotas (red.), F. Manikowski (red.), Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Warszawa 2019;

5.        Orzeczenie kasatoryjne sądu drugiej instancji jako konsekwencja uchybień w postępowaniu dowodowym [w:] M. Paszkowski (red.), K. Rzeczkowska (red.); KPP Monografie, Współczesne wyzwania postępowania dowodowego, Olsztyn 2018;

6.        Orzeczenie o kosztach postępowania w przypadku umorzenia postępowania w związku z cofnięciem pozwu [w:] G. Jędrejek (red.), Z. Jędrzejewski (red.), M. Muszyński (red.), J. Przyłębska (red.), M. Warciński (red.), A. Zielonacki (red.), Państwo Konstytucja Prawo Księga pamiątkowa poświęcona Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Profesorowi Henrykowi Ciochowi, Warszawa 2018;

Artykuły naukowe:

Wpływ nowelizacji elektronicznego postępowania upominawczego na możliwość realizacji celów tego postępowania, Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021;

Instytucja kuratora reprezentującego dziecko w procesie cywilnym po nowelizacji, Prawo w Działaniu 2021, nr 46;

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 489 z późn. zm.), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2018, nr 6;

Elektroniczne postępowanie upominawcze jako środek do realizacji zasady szybkości postępowania; Człowiek w cyberprzestrzeni 2017, nr 4;

Ochrona praw rodziny w kodeksie karnym wykonawczym, Kwartalnik Sędziów Rodzinnych Rodzina i Prawo 2016 nr 36;

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w trakcie małżeństwa, Kwartalnik Sędziów Rodzinnych Rodzina i Prawo 2015 nr 34 – 35;

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych po ustaniu małżeństwa, Kwartalnik Sędziów Rodzinnych Rodzina i Prawo 2015 nr 33;

Inne:

1. Przed egzaminem. Niezbędnik aplikanta, A. Borysewicz, A. Cempura, A. Kasolik, M. Kiełbowski, H. Knysiak-Sudyka, S. Kotas-Turoboyska, K. Kukuryk, M. Młodawska-Piaseczna, T. Mróz, A. Partyk, T. Partyk, S. Pilipiec, A. Serzysko, A. Wielgolewska, A. Zając, Wolters Kluwer, Warszawa 2021 (e-book);

2. Egzamin z postępowania cywilnego w dobie epidemii QA, Lex el. 2020 (komentarz praktyczny)

dr Filip Manikowski

ORCID: 0000-0001-6859-9230     

e-mail: f.manikowski@uksw.edu.pl

Redakcja naukowa monografii:

1.        Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, M. Białecki (red.), S. Kotas-Turoboyska (red.), F. Manikowski (red.), E. Szczepanowska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2021;

2.        Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, G. Jędrejek (red.), S. Kotas (red.), F. Manikowski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2019;

3.        Rozstrzyganie spraw cywilnych po nowelizacji. Nowe doświadczenia i perspektywy, M. Białecki (red.), S. Kotas-Turoboyska (red.), F. Manikowski (red.), J. Słyk (red.), E. Szczepanowska (red.), Wolters Kluwer (w przygotowaniu);


Rozdziały w monografiach:

1. Dowód z opinii biegłego po nowelizacji,  [w:] M. Białecki (red.), S. Kotas-Turoboyska (red.), F. Manikowski (red.), E. Szczepanowska (red.), Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, Wolters Kluwer, Warszawa 2021;

2.   Postępowanie cywilne po nowelizacji. Vademecum, pod red. G. Jędrejka, Warszawa 2020,  fragmenty: rozdz. X; część druga: rozdz. IV, pkt 4,5; rozdz. VII; część trzecia: rozdz. V-IX; część czwarta: rozdz. V, VIII: część piąta: rozdz. I pkt 3,7; rozdz. II pkt 3,7 ; rozdz. III pkt 3, 7

3. Oczywista bezzasadność powództwa – uwagi na tle projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, [w:] G. Jędrejek (red.), S. Kotas (red.), F. Manikowski (red.), Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Warszawa 2019;

4. Etyka zawodu notariusza, [w:] A. Syryt (red.), S. Zięba (red.), M. Zarzecki (red.),  Prawo jako zawód i powołanie. Deontologia i Etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych, Warszawa 2018

5. Rola sądu w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – wybrane zagadnienia, [w:] G. Jędrejek (red.), Z. Jędrzejewski (red.), M. Muszyński (red.), J. Przyłębska (red.), M. Warciński (red.), A. Zielonacki (red.), Państwo Konstytucja Prawo Księga pamiątkowa poświęcona Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Profesorowi Henrykowi Ciochowi, Warszawa 2018;

Artykuły i glosy:

1. Glosa aprobująca do wyroku naczelnego sądu administracyjnego z dnia 6 października 2016 r. o sygn. akt II GSK 2765/16, Zeszyty Prawnicze UKSW 2017, nr 17.1.

2. Dochodzenie cywilnoprawnych roszczeń pacjentów w postępowaniach przyspieszonych – uwagi na tle pandemii COVID-19, Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021;

mgr Elżbieta Szczepanowska

ORCID: 0000-0001-5041-1818       

e-mail: e.szczepanowska@uksw.edu.pl

Monografie: 

Komentarz do spraw o rozwód, red. J. Ignaczewski, wyd. Wolters Kluwer, 2016, s. 1-422;

Rozdziały w monografiach:

Ustanie małżeństwa; Separacja [w:] Meritum. Prawo rodzinne, red. G. Jędrejek, wyd. Wolters Kluwer, 2015, s. 347-519;

Ustanie małżeństwa; Separacja [w:] Meritum. Prawo rodzinne, red. G. Jędrejek, wyd. Wolters Kluwer, 2017, s. 455-679; 

Nowelizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w kodeksie postępowania cywilnego wchodząca w życie 1.01.2019 r., (w:) Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, red. Grzegorz Jędrejek, Sławomira Kotas, Filip Manikowski, Wolters Kluwer 2019, ISBN: 978-83-8160-607-3, s. 2019 459 – 476;

Postępowanie cywilne po nowelizacji. Vademecum, pod red. G. Jędrejka, Warszawa 2020,   fragmenty: Część druga: rozdział I-III; część trzecia: rozdział III;

Redakcja naukowa monografii:

„Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową” Redakcja naukowa: Marcin Białecki, Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski, Elżbieta Szczepanowska, 2021 ISBN: 978-83-8223-407-7;

Rozstrzyganie spraw cywilnych po nowelizacji. Nowe doświadczenia i perspektywy, M. Białecki (red.), S. Kotas-Turoboyska (red.), F. Manikowski (red.), J. Słyk (red.), E. Szczepanowska (red.), Wolters Kluwer (ISBN: 978-83-8286-053-5)