Przejdź do treści

Dr hab. Monika Gładoch, prof. uczelni (kierownik Katedry Prawa Pracy)

Dr hab. Katarzyna Roszewska (prof. uczelni)

Dr Anna Reda-Ciszewska (adiunkt)

Dr Paweł Czarnecki (adiunkt)

Mgr Sylwia Karbowska (starszy wykładowca)

dr hab. Monika Gładoch, prof. uczelni (ORCID 0000-0001-9814-5627)

absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, dr hab nauk prawnych (tytuł rozprawy habilitacyjnej: Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy). Początkowo zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji UMK, a od 2007 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Batorego, odbyła staż naukowy na uniwersytecie J.W. Goethe we Frankfurcie nad Menem.

Łączy pracę naukową z praktyką radcy prawnego. Od wielu lat jest konsultantem prawnym wielu wiodących firm, a także doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. prawa pracy. Jest członkiem Zespołu Problemowego ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. W latach 2016-2018 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, a obecnie jest ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Kodeksu pracy.

Prowadzi badania naukowe w zakresie zbiorowego prawa pracy (partycypacji pracowniczej, prawa koalicji i sporów zbiorowych), a także instytucji indywidualnego prawa pracy (czasu pracy, nowych form zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę i obowiązków stron stosunku pracy).

Publikacje

Monografie (książki):

 1. Praca zdalna w praktyce. Zagadneinia prawne, Warszawa 2020, s. 1-92,
 2. Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy, TNOiK ?Dom Organizatora?, Toruń 2014, ss. 283,
 3. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, TNOiK ?Dom Organizatora?, wydanie I, Toruń 2005, ss. 231, wydanie II uzupełnione, Toruń 2008, ss. 329.

Komentarze:

 1. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, TNOiK ?Dom Organizatora?, Toruń 2007, ss. 165,
 2. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Rady pracowników po zmianach, TNOiK ?Dom Organizatora?, Toruń 2011, ss. 219,
 3. Komentarz do art. 114-123, art. 238-241(30), art. 242-261, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 504-515; s. 778-826; s. 840-851,
 4. Komentarz do art. 128-151(12) [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 844-922.
 5. Komentarz do art. 108-113, art. 238-241(30), art. 242-261, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 536-546, 842-918.
 6. Komentarz do art. 108-113, art. 238-241(30), art. 242-261, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 600-610,  921-996.
 7. Komentarz do art. 97-98 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, [w:] Regulacje Covid-19 w prawie pracy, Warszawa 2020, s. 99-103.

Artykuły i rozdziały w książkach:

 1. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy (problemy terminologiczne), Przegląd Prawa Handlowego 2001, Nr 5
 2. Formy prawne uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy, Przegląd Prawa Handlowego 2001, Nr 6
 3. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy jako przejaw reprezentacji praw i interesów pracowniczych (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych. Praca zbiorowa pod red. G. Goździewicza, Toruń 2001
 4. Przesłanki aksjologiczne uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy, Przegląd Powszechny 2001, Nr 11
 5. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu z perspektywy prawa wspólnotowego (w:) Europeizacja polskiego prawa pracy. Praca zbiorowa pod red. W.Sanetry, Warszawa 2004
 6. Mechanizm funkcjonowania norm europejskiego prawa pracy i jego wpływ na prawo wewnętrzne (w:) Prawo pracy w Unii Europejskiej pod red. J. Piątkowskiego, Bydgoszcz 2006
 7. Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006, Nr 4
 8. Współzarządzanie i współodpowiedzialność. Niemiecka koncepcja współdecydowania pracowników (Mitbestimmung), Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 2006, Nr 4
 9. Powoływanie przedstawicieli pracowników a negatywna wolność związkowa, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2007, Nr 5,
 10. Meandry dialogu w przedsiębiorstwach, ?Dialog? nr 2/2007, s. 9-12
 11. Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych przez pracowników, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2007, Nr 8
 12. Partycypacja pracownicza w spółdzielni europejskiej (w:) Spółdzielnia Europejska ? szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie, Warszawa 2008
 13. Ewolucja ustawodawstwa dotyczącego zatrudniania dzieci i młodocianych w latach 1802-1939 (w:) W trosce o rodzinęKsięga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa 2008
 14. Ekonomiczne i osobowe gwarancje efektywnego działania rad pracowników (w:) Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy. Studia pod red. A.Sobczyka, Kraków 2008
 15. Meandry partycypacji pracowniczej w Polsce, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 2008, Nr 2
 16. Związki zawodowe w systemie przedstawicielstwa pracowników, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, Nr 9
 17. Porozumienia zakładowe (Betriebsvereinbarungen) w prawie niemieckim, Zeszyty Prawnicze UKSW 2009
 18. Przedstawicielstwo pracowników w dobie rozwoju gospodarki globalnejPraca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, Nr 8
 19. Partycypacja pracownicza w spółdzielni w perspektywie polskiej (w:) Szkolenie ku demokracji. Informacja, konsultacja i uczestnictwo pracowników w przedsiębiorstwach na przykładzie spółdzielni, Kraków 2009,
 20. Employee participation in cooperative from the polish perspective [w:] Training for democracy. Information, consultation and participation of worker?s in cooperative enterprise, Kraków 2009, s. 8-14,
 21. Porozumienia zakładowe (Betriebsvereinbarungen) w prawie niemieckim, ?Zeszyty Prawnicze UKSW?  nr 9.1/2009, s. 233-253
 22. Kontrola pracownika ze względu na stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych (w:) Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010
 23. Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a funkcja ochronna prawa pracyPraca i Zabezpieczenie Społeczne 2010, Nr 5
 24. Status niereprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej w kontekście prawa koalicji, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, Nr 1
 25. Prawo do pomocy eksperta w Polsce na tle porównawczym [w:] Rola ekspertów w działalności rad pracowników, red. naukowa J. Wratny, Warszawa 2011,
 26. Prawo a anomia pracownicza, [w:] Anomia pracownicza w Polsce 2012. Skala oszustw i kradzieży w firmach. Raport, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 21-25.
 27. Prawo przedstawicielstwa pozazwiązkowego do informacji objętych ochroną danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, red. naukowa T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2012,
 28. Co dalej z reprezentacją pracowników?, ?Dialog? nr 3/2012, s. 36-37
 29. Ograniczenia prawne w realizacji konstytucyjnej zasady dialogu społecznego, [w:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Praca zbiorowa, red. naukowa M. Seweryński i J. Stelina, Gdańsk 2012, s. 105-113,
 30. Prawne metody ograniczania konfliktów społecznych w zakładzie pracy na przykładzie wybranych przepisów (w:) Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce. Generalia i detale, red. naukowa R. Wiszniowski, Lubin 2012, s. 103-112,
 31. Wydłużenie wielu emerytalnego z perspektywy rynku pracy (w:) Z zagadnień zabezpieczenia społecznego, ?Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego? nr 4/2012, s. 55-61,
 32. Oczekiwania zmian ustawodawstwa w zakresie statusu prawnego małych pracodawców ? uwagi z perspektywy organizacji pracodawców, [w:] Stosunki pracy u małych pracodawców, red. G. Goździewicz, Warszawa 2013, s. 362-375,
 33. Ramy prawne zjawiska anomii pracowniczej, [w:] Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Problem anomii pracowniczej ? diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie, Warszawa 2013, s. 52-61,
 34. Anomia pracownicza – uwarunkowania społeczne i konsekwencje prawne (współautor), Dialog nr 1/2013, s. 48-52,
 35. Rozwiązywanie układów zbiorowych pracy – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego, red. Z. Hajn i D. Skupień, Łódź 2015, s. 509-517,
 36. Kilka uwag o przyczynach kryzysu układów zbiorowych pracy, [w:] Prawo pracy między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, red. M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk,
 37. Rada Dialogu Społecznego – nowe regulacje w zakresie trójpartnerstwa, Monitor Prawa Pracy 2016, nr 11,
 38. Zmiany w umowach o pracę na czas określony – odpowiedź na potrzeby partnerów społecznych, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 2016, nr 4,
 39. Kilka uwag o wykładni układu zbiorowego pracy [w:] M. Szabłowska-Juckiewicz, B. Rutkowska, A. Napiórkowska (red.)Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń 2017, s. 533-543,
 40. Porozumienia zawierane w ramach sporów zbiorowych jako szczególny rodzaj porozumień normatywnych, [w:] Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy, Warszawa 2016, s. 40-48,
 41. Obowiązek lojalności pracownika a problem anomii w stosunkach pracy, [w:] Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2017, s. 55-66,
 42. Ochrona dobrego imienia pracodawcy a działalność organizacji związkowych, [w:] Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2017, s. 167-178,
 43. Dialog partnerów społecznych na rzecz godnej pracy, [w:] Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej, red. A. Bagłajewski, J. Bartmiński, M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2018, s. 65-69,
 44. Prawo wyboru podstawy zatrudnienia w kontekście zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej, PiZS 2018, nr 5, s. 2-5,
 45. Wypowiadanie umów o pracę przez pracodawcę w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy z lat 2016-2018. Refleksje krytyczne, [w:] Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy, red. A. Napiórkowska, B. Rutkowska, M. Rylski, Toruń 2018, s. 79-99,
 46. Przedsiębiorca (pracodawca) jako podmiot rynku pracy, [w:] System prawa pracy. Tom VIII: Prawo rynku pracy, red. M. Włodarczyk, Warszawa 2018, s. 755-803.
 47. Specyfika zatrudnienia artystów na podstawie umowy o pracę, PiZS 2018, nr 11, s. 28-32.
 48. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za rozstrórj zdrowia psychicznego pracownika, PiZS 2019, nr 10, s. 26-32.
 49. Wolność układowa i prawo do rokowań zbiorowych, [w:] System prawa pracy. T. 9, Międzynarodowe publiczne prawo pracy : standardy globalne, red. naukowa K. W. Baran, Warszawa 2019, s. 979-1010.
 50. O potrzebie różnorodności w prawie pracy, [w:] Stosowanie umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. T. Duraj, Łódź 2019, s. 17-23.
 51. Ocena wybranych regulacji projektu kodeksu pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2016-2018) w kontekście zasady wolności pracy, Studia Prawno-Ekonomiczne, T. CXIII, 2019, s. 53-68.
 52. Znaczenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy dla ochrony życia i zdrowia pracowników, Zaszyty Prawnicze 2019, s. 51-64,
 53. Prawo pracowników do kontroli pracowników w związku z zagrożeniem COVID-19, PiZS 2020, nr 7, s. 3-9.

Felietony:

 1. Prawo pracy a umowa o zatrudnienie wspólna dla wszystkich, Rzeczpospolita, (link)
 2. Monika Gładoch o najpilniejszych zmianach w Kodeksie pracy, Wolters Kluwer, (link)
 3. Monika Gładoch wyjaśnia, dlaczego zagłosowała przeciw projektom kodeksów pracy, Wolters Kluwer, (link)
 4. Projekt kodeksu pracy ogranicza prawa obywatela – komentuje Monika Gładoch, Rzeczpospolita, (link)
 5. Monika Gładoch: Domniemanie nic nie zmieni, Rzeczpospolita, (link)
 6. Domniemanie stosunku pracy, czyli bat na śmieciówki, Rekruter, (link)
 7. Przewlekłość spraw sądowych a ochrona praw pracowników, Rzeczpospolita, (link)

Glosy

 1. Glosa do wyroku SN z dnia 10 września 2013 r. , I UK 74/13  w sprawie oskładkowania bonów żywieniowych dla pracowników, ?Praca i Zabezpieczenie Społeczne? nr 8/2014, s. 38-41,
 2. Komentarz do uchwały SN z dnia 7 grudnia 2012 r., II PZP 3/12 dotyczący obowiązku konsultacji z zakładową organizacją związkową wypowiedzenia umowy o pracę z prezesem zarządu spółdzielni, Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, tom IV, Sopot 2014, s. 77-90,
 3. Komentarz do wyroku SN z dnia 22 maja 2012 r., II PK 248/11, Lex  nr 1216862 dotyczący skutków prawnych uchylenia uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni o odwołaniu zarządu i powołaniu nowego zarządu w zakresie wypowiedzenia umów o pracę członkom poprzedniego zarządu, Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, tom V, Sopot 2015, s. 111-120,
 4. Komentarz do wyroku SN z dnia 27 maja 2014 r., I PK 296/13, Lex nr 1475265 dotyczący przyznania członkowi zarządu spółdzielni prawa do nagrody jubileuszowej przez upoważniony do tego organ (radę nadzorczą), Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, tom VI, Sopot 2016, s. 125-133,
 5. Komentarz do wyroku SN z dnia 9 grudnia 2014 r., III CSK 6/14, OSNC, 2015, nr 12, poz. 148 dotyczący przyznania pracownikowi roszczenia o przyjęcie w poczet członków spółdzielni, Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, tom VII, Sopot 2017, s. 56-60.

Inne publikacje

 1. Nowy model zbiorowego prawa pracy. Propozycje zmian legislacyjnych w zakresie zakładowego dialogu partnerów społecznych, Warszawa 2011, (red. naukowa, współautor), ss. 48,
 2. Raport o pracy, Warszawa 2016, (red. naukowa, współautor), ss. 103.

Dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. uczelni (ORCID 0000-0002-1452-2497)

absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła aplikację sędziowską, aplikację radcowską. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego. Rozprawę doktorską przygotowała i obroniła w 2005 r, pod kier. naukowym prof. dra hab. Ludwika Florka na temat Stosowanie przepisów K.c. do stosunków pracy. Od 2007 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Łączy pracę naukową z praktyką radcy prawnego oraz pracą społeczną.

Prowadzi badania naukowe w zakresie relacji prawa cywilnego i prawa pracy oraz prawa zabezpieczenia społecznego.

Publikacje

Link do strony w PBN.

Współautorstwo w pozycjach książkowych recenzowanych:

 1. Tytuł prawny do składki w ofe [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 26-28 maja 2011 r. / red. nauk. L. Florek, Ł. Pisarczyk. – Warszawa 2011 r.
 2. Głosowanie przez pełnomocnika na walnym zebraniu członków związku zawodowego [w:] Reprezentacja związkowa w zakładzie pracy. Konferencja Regionalna Katedr Prawa Pracy, red. Z. Hajn, Włodzimierzów 5-7 września 2011r.
 3. Problem zakresu zabezpieczenia społecznego w Konstytucji [w:] Księga pamiątkowa ku czci Prof. L. Kaczyńskiego, red. J. Stelina, M. Seweryński, Gdańsk 2012 r.
 4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stanu wojennego w 30-lecie jego wprowadzenia (w:) Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens, red. A. Reda-Ciszewska, M. Włodarczyk, Warszawa 2014 r.
 5. Premiowanie pracowników sądów w ustawie i w praktyce (w: ) Zatrudnianie pracowników sądów z perspektywy prawa pracy i zarządzania, red. A. Rycak, Warszawa 2014 r.
 6. Proces wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Prawa Człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, red. A. Kalisz, t. I, Sosnowiec 2015 r.
 7. Wygaśnięcie mandatu wójta  na skutek orzeczenia o niezdolności do pracy, (w: ) Współczesne problemy prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, M. Włodarczyk, Warszawa 2015 r
 8. Umowa o pracę  nakładczą jako tytuł do ubezpieczeń społecznych (w: ) Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red. M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015 r.    
 9. Ochrona praw i interesów pracowników z niepełnosprawnościami (w: ) Prawo pracy między gospodarką a ochroną pracy. Ks. Jubileuszowa Prof. L. Florka, red. M. Latos-Miłkowska. Ł. Pisarczyk, Warszawa 2016 r.
 10. Tajemnica zawodowa nauczyciela (w: ) Leksykon tajemnic, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, Warszawa 2016 r.
 11. Tajemnica zawodowa pracownika socjalnego (w: ) Leksykon tajemnic, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, Warszawa 2016 r.

Publikacje w czasopismach recenzowanych:

 1. Glosa do uchwały siedmiu sędziów SN z dnia 11 czerwca 1996r., sygn. akt III CZP 52/96, PiZS nr 7-8/1996r.
 2. Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy po ustaniu stosunku pracy, PiZS nr 3/1999r.
 3. Forma organizacyjno-prawna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, PiZS nr 6/1999r.
 4. Klauzula niesprzeczności przepisów kodeksu cywilnego z zasadami prawa pracy w odesłaniu z art. 300 k.p., PiZS nr 6/2004
 5. Skutki sprzeczności przepisów k.c. z zasadami prawa pracy, PiZS nr 2/2005r.
 6. Ograniczenia w swobodzie konkurencji na podstawie umów K.p., cz. 1, MPPr nr 2/2006
 7. Ograniczenia w swobodzie konkurencji na podstawie umów K.p., cz. 2, MPPr nr 3/2006
 8. Związki genetyczne i normatywne prawa pracy z prawem cywilnym, Zeszyty Prawnicze UKSW (8.1) 2008
 9. Kontrola osobista pracowników, PiZS nr 6 /2008 r. 
 10. Kompensacja szkody wyrządzonej przez ZUS z tytułu nieterminowego przekazania składek do ofe w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, Z zagadnień zabezpieczenia społecznego, ZNUG, 2/2010r.
 11. Wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Z zagadnień zabezpieczenia społecznego. ZNUG, 3/2011r.
 12. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego ? Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 24 marca 2011 r., I UK 317/10; art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), OSP nr 12/2012 r.
 13. Stosowanie art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, Z zagadnień zabezpieczenia społecznego. ZNUG, 4/2012 r.
 14. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w razie choroby pracownika, Gdańskie Studia Prawnicze ? Przegląd Orzecznictwa nr 2/2012
 15. Ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, PiZS nr 11/2012
 16. Prawo do renty rodzinnej dla konkubenta lub partnera, Z zagadnień zabezpieczenia społecznego. ZNUG, red.  A. Wypych-Żywicka, 5/2013r.
 17. Tajemnica pracownika socjalnego, Monitor Prawniczy nr 23/2014
 18. Tajemnica nauczyciela, Monitor Prawniczy nr 24/2014
 19. Komentarz do wyroku SN z 19 czerwca 2012 r II PK 268/11(w: ) Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa Z Zakresu Prawa Spółdzielczego, Spółdzielczy Instytut Naukowy, t. IV/2014
 20. Aksjologiczne podstawy unormowania zatrudnienia pracowniczego osób z niepełnosprawnościami w Kodeksie pracy,  PiZS nr 12/2014
 21. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu vol. 3 nr 1/2015 r.   http://apcz.pl/czasopisma/index.php/PBPS/issue/view/493/showToc
 22. Środki prawne służące aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w obecnej strukturze rynku pracy – Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 10/2015 r.
 23. Praktyczna realizacja polityki oświatowej wobec uczniów z niepełnosprawnościami (współautor A. Dudzińska, PAN), Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. ZN UG (nr podtyt.: Polityka oświatowa w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych)
 24. Glosa do wyroku SN z 24 maja 2016 r. (III UK 145/15), PiZS  nr 11/2016 r.

Podręczniki:

 1. Aktualne zagadnienia ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego [w:] System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, Warszawa 2016 r. (również wcześniejsze wydania z 2009 r., 2011 r., 2013 r.)

Publikacje książkowe popularnonaukowe :

 1. Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, Warszawa 1999 r.
 2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy, Warszawa 2001r.
 3. Zatrudnianie i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami [w:] Najważniejsze wyzwania po ratyfikację przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, red. A. Błaszczak Warszawa 2012 r.

Dr Anna Reda-Ciszewska, adiunkt (ORCID 0000-0001-8727-2399)

absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (magister prawa), dr nauk prawnych (tytuł pracy Pracodawca użytkownik jako podmiot prawa pracy, promotor Prof. dr hab. Mirosław Włodarczyk), adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prowadzi badania naukowe zarówno w zakresie zbiorowego, jak i indywidualnego prawa pracy. 

Zainteresowania badawcze: nietypowe formy zatrudnienia, zbiorowe prawo pracy, zbiorowe prawo pracy w służbie publicznej.

Dydaktyka: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo urzędnicze.

Publikacje:

Monografie (książki)

1. Pracodawca użytkownik jako podmiot prawa pracy, Poznań 2011;

2. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Warszawa 2017 (współautor z M. Rycak).

3. Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem,  Warszawa 2018(współautor wraz z P. Czarnecki, B. Surdykowska i P. Grzebyk),

4. Zatrudnianie pracowników samorządowych, Warszawa 2020 (współautor wraz z P. Czarnecki, B. Surdykowska).

Publikacje w książkach (rozdziały):

1. Dopuszczalność pracy dzieci w świetle prawa polskiego, [w:] „W trosce o rodzinę” Księga pamiątkowa ku czci Prof. W. Stojanowskiej, Warszawa 2008;

2. Ochronne rozwiązania prawa pracy w zatrudnieniu tymczasowym, [w:] Wolność i Sprawiedliwość w Zatrudnieniu. Księga pamiątkowa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prof. L. Kaczyńskiego, red. M. Seweryński, J. Stelina, Gdańsk 2012;

3. Strony i zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy w sferze publicznej, [w:] Układy zbiorowe pracy. W stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta, red. Z. Góral, Warszawa 2013;

4. Umowy terminowe jako podstawa zatrudnienia w administracji publicznej, [w:] Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego cz. II, red. R. Frey, Kielce 2014, s. 163-179;

5. Prawne uwarunkowania przedstawicielstw pracowniczych na poziomie zakładu pracy w wybranych państwach europejskich, [w:] Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarodowych, red. nauk. J. Czarzasty, Warszawa 2014;

6. Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce – kilka uwag z perspektywy związków zawodowych, [w:] Aktualne problemy reprezentacji pracowniczej w zbiorowych stosunkach pracy, Warszawa 2014, red. J. Wratny, Warszawa 2014, s. 113-125; 

7. Podmiotowość pracy w świetle rozwoju elastycznych form zatrudnienia. Uwagi w 30 ? lecie encykliki Jana Pawła II Laborem exercens, [w:] Wartości i interesy a prawo pracy, red. A. Reda-Ciszewska, M. Włodarczyk, Łódź 2014, s. 49-62;

8. Prawo do rokowań zbiorowych pracowników służby publicznej [w:] Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Tom II, red. A. Kalisz, Sosnowiec 2015, s. 185-196.

9. Cywilnoprawne umowy o zatrudnienie w prawie ubezpieczeń społecznych, [w:] Współczesne problemy prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewski, M. Włodarczyk, Warszawa 2015, s. 245-260.

10. Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, [w:] 40 lat kodeksu pracy, red. Z. Góral, M.A. Mielczarek, Warszawa 2015, s. 140-153;

11. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G (Ius) , Vol 62, No 2 (2015), s. 183-197.

12.Osoby długotrwale bezrobotne [w:] M. Włodarczyk (red.) System prawa pracy. Tom  VIII. Prawo rynku pracy, Warszawa 2018, s. 568.

Artykuły:

1. Zatrudnienie członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie stosunku pracy z wyboru, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2007, Nr 7;

2. Dialog na rzecz pracy ?po nowemu?, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego Nr 4/2007;

3. Nowe rozwiązania ustawowe w zakresie obowiązku pracodawcy użytkownika zapewnienia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, Monitor Prawa Pracy 2007, Nr 11;

4. Praca tymczasowa w świetle prawa wspólnotowego. Zeszyty Prawnicze UKSW 2008, Nr 8.1;

5. Skutki nawiązania stosunku pracy z wyboru z członkiem zarządu spółki kapitałowej ? Przegląd Sądowy 2008, Nr 7-8;

6. Dyrektywa 2008/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pracy tymczasowej, Monitor Prawa Pracy 2009, Nr 7;

7. Wolności związkowe pracowników sektora publicznego. Najnowsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 2010, Nr 3;

8. Nowy model zatrudnienia w Japonii, Polityka Społeczna 2011, Nr 9;

9. Powołanie dyrektora instytucji kultury ? zmiana przepisów ustawowych ? Kontrola Państwowa 2012, Nr 5;

10. Praca tymczasowa na podstawie umowy cywilnoprawnej ? Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, Nr 9;

11. Umowa o pracę na zastępstwo w kontekście ograniczeń w zawieraniu terminowych umów o pracę według unijnej dyrektywy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013, Nr 9;

12. Wolności związkowe pracowników samorządowych, Samorząd Terytorialny 2013, z. 9;

13. Wolność koalicji związkowej pracowników nietypowych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych, Zeszyty Prawnicze 13.4/2013 

14. Prawo do strajku pracowników służby publicznej w Polsce w świetle prawa Międzynarodowej Organizacji Pracy, Prawo i Więź, nr 2 (8) lato 2014, s. 54;

15. Tajemnica dotycząca naboru Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Głównego Geodety Kraju oraz dyrektora sądu,Monitor Prawniczy 2/2015, s. 106-112;

16. Praca tymczasowa w sądach, Monitor Prawa Pracy 10/2015, s. 515-520. 

17. Prawo do strajku w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, tom XCV/2015 Studia Prawno-Ekonomiczne,

18. Umowa o pracę na czas określony z bezrobotnym zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, Monitor Prawa Pracy 2017, nr 8,s. 403-408,

19. Profilowanie pomocy dla bezrobotnych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018, nr 3, s. 28-33,

20. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy telepracy wykonywanej w domu, Zeszyty Prawnicze 2020/1,

21. The consequences of exceeding the maximum duration of temporary agency work in the jurisprudence of the Polish Supreme Court, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020/2,

22. Right to Compensation for Overtime in the Civil Service Corps in Poland, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Tom 27, 2020/3,

23. Protection of temporary agency workerin connection with maternity in Polish law, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2021/11,

24. Dopuszczalność sądowej kontroli oceny okresowej oraz rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym jako konsekwencja oceny okresowej, Zeszyty Prawnicze 2021/4.

Glosy

1. Glosa do wyroku SN III PK 53/06 OSNP 2007/17-18/245; Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2009, Nr 9, poz. 119;

2. Glosa do wyroku SN I PK 203/14 OSP 2016/1, s. 87-93,

3. Niecelowość przywrócenia pracownika do pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2019 r., II PK 20/18, Orzecznictwo Sądów Polskich 2021/4,

4. Świadczenie pracy tymczasowej z naruszeniem przepisów ustawy (powyżej dopuszczalnego okresu świadczenia pracy tymczasowej). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 marca 2019 r., III 84/18, Orzecznictwo Sądów Polskich 2020/1.

Mgr Sylwia Karbowska, starszy wykładowca, (ORCID 0000-0003-2331-8831)

Zainteresowania badawcze: nietypowe formy zatrudnienia, głównie telepraca.

Dydaktyka: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ćwiczenia), prawo urzędnicze (ćwiczenia), organizacje pożytku publicznego (konwersatorium), swobodny przepływ osób w UE (konwersatorium).

Publikacje

Artykuły:

 1. Dopuszczalność pracy dzieci w prawie międzynarodowym i europejskim, „W trosce o rodzinę, Księga pamiątkowa ku czci profesor Wandy Stojanowskiej”, Warszawa 2008
 2. Telepraca jako przedmiot Porozumienia Ramowego z dnia 17 lipca 2002 r., Zeszyty prawnicze UKSW, Warszawa 2008 nr 8.1.(góra strony)

Dr Paweł Czarnecki, adiunkt (ORCID 0000-0001-6997-1014)

absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (magister prawa) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (magister politologii w specjalności polityka społeczna; w trakcie studiów uczestniczył w programie wymiany studentów i studiował na Northeastern Illinois University w Chicago; czynny zawodowo adwokat.. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa uzyskał w 2013 r. mocą uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Mirosława Włodarczyka pt. Odpowiedzialność pracodawcy wobec pracownika w warunkach dywersyfikacji organizacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Rozprawa doktorska dra P. Czarneckiego otrzymała I. nagrodę w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie odnoszące się do problematyki pracy i polityki społecznej zakończone w latach 2012 i 2013. Dr P. Czarnecki jest także laureatem I. nagrody w konkursie „Złote Skrzydła” Dziennika Gazety Prawnej za najlepszą monografię z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń wydaną w 2014 r. (za książkę Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych, Warszawa 2014) a także nagrody zespołowej II stopnia Rektora SGH za książkę Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarowdowych, Warszawa 2014 (red. J. Czarzasty). Od 2007 r. dr. P. Czarnecki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Zatrudniony na Wydziale od 1 października 2005 r.

Zainteresowania badawcze: odpowiedzialność pracodawcy, teoria stosunku pracy.

Dydaktyka: prawo pracy (wykład, ćwiczenia), prawo ubezpieczeń społecznych (wykład, ćwiczenia), prawo urzędnicze (ćwiczenia), prawo antydyskryminacyjne (wykład monograficzny), odszkodowanie w prawie pracy (wykład monograficzny), orzecznictwo TSUE w sprawach z zakresu prawa pracy (konwersatorium), funkcje prawa pracy i rola wykładni funkcjonalnej w prawie pracy (konwersatorium), przedsiębiorstwa wielonarodowe: standardy pracy, sytuacja prawna pracowników przedsiębiorstw wielonarodowych (konwersatorium), polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych (ćwiczenia), międzynarodowa polityka społeczna (wykład).

Publikacje

Monografie, komentarze

1. Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych, Warszawa 2014,

2. Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem,  Warszawa 2018(współautor wraz z A. Reda-Ciszewską, B. Surdykowską i P. Grzebykiem),

3. Zatrudnianie pracowników samorządowych, Warszawa 2020, (współautor wraz z A. Redą-Ciszewską i B. Surdykowską).

Artykuły, rozdziały w książkach, glosy

 1. Rozkład ciężaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji w zatrudnieniu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006 nr 3;
 2. Dane statystyczne jako środek dowodowy w sprawach na tle dyskryminacji pośredniej w zatrudnieniu, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2009 nr 9.1;
 3. Charakter prawny odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012 nr 2;
 4. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2012 r., II GSK 1553/10, „Z zagadnień zabezpieczenia społecznego” 2012, nr 4,
 5. Rozwój holdingów a dialog i odpowiedzialność w stosunku pracy, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2014, nr 1 (40),
 6. Bariery prawne w zakresie rokowań zbiorowych w sektorze prywatnym w Polsce [w:] J. Czarzasty (red.) Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarowdowych, Warszawa 2014,
 7. Rozwiązania stosowane w układach zbiorowych w Polsce:analiza dokumentów [w:] J. Czarzasty (red.) Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarowdowych, Warszawa 2014,
 8. Korporacje transnarodowe jako pracodawca pośredni [w:] A Reda-Ciszewska, M. Włodarczyk (red.) Wartości i interesy a prawo pracy – Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, Łódź 2014,
 9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2014 r. III PK 136/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 9,
 10. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2016 r. sygn. akt III UZP 6/16Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 7-8,
 11. Poszukujący pracy [w:] M. Włodarczyk (red.) System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy, Warszawa 2018,
 12. Ochotnicze Hufce Pracy [w:] M. Włodarczyk (red.) System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy, Warszawa 2018,
 13. Dopuszczalność umownego kształtowania uzupełniającej odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy, „Zeszyty Prawnicze” 2019, nr 3 (vol. 19),
 14. Pope John Paul II`s concept of the indirect employer as exemplified by transnational corporations, “Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2019, volume 26, zeszyt 4, s. 291–301,
 15. Pojęcie dekomodyfikacji jakościowej na przykładzie prawa do pracy osób niepełnosprawnych [w:] M. Paluszkiewicz, M. Włodarczyk (red.) Polityka społeczna a prawo pracy. Wybrane problemy, Łódź 2018, s. 155-169.
 16. Cywilne postepowanie sądowe w sprawach na tle dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle Konstytucji, „Prawo i Więź” 2021, nr 4, s. 205-224.

Wygłoszone referaty (ważniejsze):

 1. Equity Issues in Central and Eastern Europe, referat wygłoszony na konferencji ?Equity in Action. The Quality of Access: A Call for Enlightened Leadership?, 3-14 października 2005 r., Chicago;
 2. Compensation for discriminatory treatment ? a few theoretical problems, referat wygłoszony w trakcie ?Summer School in European Public Law The principles of equal opportunities and non-discrimination in European Law?, Villa Vigoni (Włochy), 3-8 września 2006 r.
 3. Holding SE and its workers. A question of liability, referat wygłoszony w trakcie ?The 3rd Seminar for young researchers on European Labour and Social Law?, Trydent, 27 – 30 maja 2010,
 4. Pecuniary compensation as a remedy for the violation of a social right, referat wygłoszony w trakcie „The 6th Seminar for young researchers on European Labour Law and Social Law?Wittenberga 16 -19 maja 2013 r.