Przejdź do treści

Pracownicy Katedry

 

 


TRANSLATE with xEnglish


Arabic
Hebrew
Polish


Bulgarian
Hindi
Portuguese


Catalan
Hmong Daw
Romanian


Chinese Simplified
Hungarian
Russian


Chinese Traditional
Indonesian
Slovak


Czech
Italian
Slovenian


Danish
Japanese
Spanish


Dutch
Klingon
Swedish


English
Korean
Thai


Estonian
Latvian
Turkish


Finnish
Lithuanian
Ukrainian


French
Malay
Urdu


German
Maltese
Vietnamese


Greek
Norwegian
Welsh


Haitian...

prof. dr hab. Irena Lipowicz
Kierownik Katedry
KONTAKT:
e-mail: i.lipowicz@uksw.edu.pl

ORCID 0000-0001-6794-6683

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

Prof. dr hab. Irena Lipowicz, Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, od 1998 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. Doktor honoris causa uniwersytetu w Osnabrueck, laureatka nagrody: Europy Środkowej IDM w Wiedniu; nagrody Europejskiej Uniwersytetu Viadrina oraz nagrody im. świętej Jadwigi Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymała również odznaczenie honorowe Uniwersytetu Śląskiego

W latach 2010- 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich, w latach 1991 -2000 poseł na Sejm, m.in. przewodnicząca komisji Samorządu Terytorialnego, członek komisji konstytucyjnej. W latach 2000-2004 ambasador RP w Republice Austrii. Członek zarządu Societas Iuris Publici Europaei, przewodnicząca komisji programowej Stacji PAN w Wiedniu w latach 2018-2022. W latach 2016-2018 Członek Rady Uniwersytetu ONZ.

Autorka monografii: „Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej”, „Samorząd terytorialny XXI wieku” Warszawa 2019, a także licznych artykułów naukowych m.in. :” Dobro wspólne” RPEiS 2017 nr 2017; „Sytuacja prawna człowieka wobec administracji publicznej w poglądach Franciszka Longchamps de Berrier” Państwo i Prawo 2019 nr 5. Punkty ciężkości pracy naukowej dotyczy teorii prawa administracyjnego, innowacji w administracji publicznej, samorządu terytorialnego .

 • Prawo administracyjne
 • Samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych
 • Seminaria dyplomowe
 • Seminarium doktorskie
 • Otwarte Seminarium Prawa Administracyjnego

Monografie:

 • Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019.
 • Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej, Katowice 1991.

Publikacje w czasopismach:

 • Zagrożenia dla realizacji praw człowieka wynikające z prawa administracyjnego, Roczniki Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom XXII-XXIII, 1994-1995, z 1, s. 355-364.
 • Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym​, Glosa do wyroku NSA 19.01.1995 r.: I SA 1326/93 [Dot. pojęcia strony w postępowaniu administracyjnym], Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Wyjaśnieniach Nr 1(13)/1996, s. 5-8. (wraz z A. Agopszowiczem).
 • Stosunki państwo – Kościół w konstytucjach krajów postkomunistycznych​, Więź Nr 3(461)/1997, s. 39-50.
 • Pojęcie państwa w projektach Konstytucji RP​, Civitas. Studia z filozofii polityki Nr 1/1997, s. 145-160.
 • Gesetzgebungsverfahren in Polen 1990-1997. Erfahrungen und Barrieren​, European Review of Public Law, 1997, Vol. 9. No 3, s. 1209-1223.
 • Prawo obywatela do dobrej administracji​, Kontrola Państwowa, Nr 1/2005 (specjalny) s. 36-53.
 • Samodzielność samorządu terytorialnego w świetle konstytucji​, Przegląd Sejmowy Nr 4/2007, s. 175-193.
 • Europeizacja administracji publicznej​, Ruch   Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 1/2008, s. 5-17.
 • Ustrojowe aspekty reformy samorządowej w latach 1990-1998 w świetle współczesnych wyzwań wobec administracji publicznej​, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 2/2009, s. 143-160.
 • Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli​, Kontrola Państwowa, Nr 1/2010 (numer specjalny), s. 41-50.
 • District vs. Municipality – a Comparison of Systems​, Casus Nr Specjalny 2011, s. 20-22.
 • Das Problem des Datenschutzes in Polen im Hinblick auf die ACTA-Debatte [Problem ochrony danych osobowych w Polsce w perspektywie debaty ACTA]​, Datenschutz und Datensicherheit 05/2012, s. 305-311.
 • Uwagi o polskim systemie stanowienia prawa​, Państwo i Prawo Nr 7(797)/2012, s. 5-19.
 • Godność ludzka w świetle prawa administracyjnego​, Przegląd filozoficzno-literacki, Godność ludzka i autonomia, Nr 1-2(33)/2012, s. 101-115.
 • Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich​, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 2/2014, s. 125-142.
 • Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-1998 – perspektywa administracyjna. Naprawa transformacji ustrojowej​, Samorząd Terytorialny Nr 3(291)/2015, s. 6-16.
 • Samorząd terytorialny jako podmiot administracji świadczącej​, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 3/2015, s. 115-130.
 • Einfluss des deutschen Verwaltungsrechts auf die Lehre des Verwaltungsrechts in Polen [Wpływ niemieckiego prawa administracyjnego na naukę prawa administracyjnego w Polsce], ​Die Verwaltung 3(48)/2015, s. 365-382.
 • Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu​, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 4/2016, s. 41-55.
 • Dobro wspólne​, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 3/2017, 17-31.
 • Przeciwdziałanie bezdomności w kontekście dobra wspólnego, ​Ekonomia Społeczna Nr 2/2017, s. 7-15.
 • Aksjologiczne uzasadnienie prawnej realizacji rewitalizacji​, Metropolitan. Przegląd Naukowy Nr 1/2018, s. 8-16.
 • Sytuacja prawna człowieka wobec administracji publicznej w poglądach Franciszka Longchampsa de Bérier, Państwo i Prawo Nr 5/2019 s. 56-69.
 • Book review: Digitalisation, Immigration and the Welfare State, Volume: 22 issue: 1, page(s): 91-93, Article first published online: March 17, 2020; Issue published: March 1, 2020, https://doi.org/10.1177/1388262720910544.
 • Book review: Technology and the future of work – The impact on labour markets and welfare states, European Journal of Social Security, vol. 21, 4: pp. 393-395. , First Published December 13, 2019, https://doi.org/10.1177/1388262719889206.
 • Samorząd terytorialny a administracja rządowa – administrowanie w warunkach niepewności, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 4/2020, s. 49-63.
 • Nowa rola samorządu terytorialnego w państwie współczesnym, Samorząd Terytorialny Nr 7-8/2020, s. 22-35.
 • Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne – uwagi wstępne, Ekonomia Społeczna Nr 1/2020, s. 7-12 (współautorstwo M. Małecka-Łyszczek).
 • Neue Aspekte der Desinformation, Datenschutz und Datensicherheit Nr 6/2021 s. 381-384 (współautorstwo G. Szpor).
 • Ewolucja postrzegania statusu ustrojowego uniwersytetu na tle poglądów Tadeusza Bigi, Prawo 4058/2021, s. 347-363.
 • Nowe kategorie pojęciowe nauki prawa administracyjnego jako reakcja na zmieniające się zagrożenia jednostki, Państwo i Prawo 9/2022, s. 19-42.
 • Rozmowy administratywistów o sprawach samorządowych, Samorząd Terytorialny 7-8/2023, s. 7-27 (z J. H. Szlachetką).
 • Book Review: Human Dignity and Democracy in Europe. Synergies, Tensions and Crises by Daniel Bedford, Catherine Dupré, Gábor Halmai and Panos Kapotas, European Journal of Social Security 0(0), s. 1-2.
 • The Civil Service in Poland: its status in the state and its evolution, CERIDAP (wersja online, DOI: 10.13130/2723-9195/2023-3-7).

Publikacje w dziełach zbiorowych:

 • Prawa i obowiązki użytkowników rządowych systemów informatycznych [w:] Prawne problemy systemów informatycznych: materiały z Konferencji Informatyki Prawniczej, Tom 2, Wrocław 1976.
 • Koordynacja terenowa informatyki [w:] Koordynacja terenowa, red. K. Podgórski, Katowice 1980, s. 97-109.
 • Administracyjnoprawne zagadnienia ustawowej regulacji działalności informacyjnej [w:] Informacja naukowo-techniczna a prawo, red. A. Szewc, Katowice 1984, s. 154-161.
 • I. Lipowicz, E. Knosala, Wpływ zmian strukturalnych w gospodarce narodowej na ewolucję procedury gospodarczej (współautorstwo) [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji, red. K. Podgórski, Katowice 1984, s. 142-150.
 • Administracyjnoprawne zagadnienia informatyki: skrypt dla IV i V roku prawa studiów dziennych i zaocznych oraz IV roku studiów administracyjnych, Katowice 1984.
 • Obieg informacji w zakresie zarządzania gospodarką narodową w układzie resortowym [w:] Instytucje – prawne zarządzanie instytucjami gospodarczymi, red. K. Podgórski, Katowice 1985, s. 206-223.
 • Pojęcie administracji świadczącej w doktrynie zachodnioniemieckiej [w:] Regulacja prawna administracji świadczącej, red. K. Podgórski, Katowice 1985, s. 130-155.
 • Nadzór w systemie terenowych organów administracji państwowej [w:] Administracja terenowa po reformie 1983 roku, red. K. Podgórski, Katowice 1987, s. 205-223
 • Rechtlich-institutionelle Rahmenbedingungen der Selbstverwaltungin Polen [Prawno-instytucjonalne warunki ramowe samorządu terytorialnego w Polsce] ​[w:] Alle Macht nach unten? Regionen und Gemeinden gestalten die neuen Demokratien Europas, red. M. Steiner, H. Isak, J. Marko, Graz 1992, s. 83-92.
 • Statuty jako podstawa prawna organizacji i funkcjonowania gminy [w:] Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. Pamięci Profesora Waleriana Pańki, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Nr 1381, red. A. Agopszowicz, T. Kurowska, Pazdan, Katowice 1993, s. 136-142.
 • Przepisy gminne ​[w:] Zreorganizować przestrzeń publiczną, red. J. Wódz, Katowice 1993, s. 227-232.
 • Zagadnienia prawne obiegu informacji w administracji publicznej ​[w:] Informacja i informatyka w administracji publicznej, red. G. Szpor, Katowice 1993, s. 17-22.
 • Województwo – regionalizacja – samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne [w:] Województwo w zmienionej strukturze terytorialno-administracyjnej Polski. Sympozjum w dniu 15 grudnia 1993 w Toruniu: zbiór studiów, red. M. Kallas, Warszawa 1994, s. 50-64.
 • Rechtsfragen der kommunaler Satzungsgebung [Problemy prawne uchwalania statutów gminy] [w:] Grundfragen des Verwaltungsrechts und der Privatisierung, red. Biernat i inni, Stuttgart-Monachium-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden 1994, s. 78-89.
 • Ochrona danych osobowych w Republice Federalnej Niemiec i Austrii [w:] Stan prawny informacji o przestrzeni część V. Nowe regulacje na tle rozwiązań zachodnioeuropejskich, red. G. Szpor, Katowice 1994, 74-81.
 • Wirkungen des Europarechts auf die polnische Verwaltungsorganisation [Wpływy prawa europejskiego na organizację polskiej administracji] ​[w:] Das Verwaltungsrecht als Element der europäischen Integration. Referate und Diskussionsbeiträge des Neunten Deutsch-Polnischen Verwaltungskolloquiums vom. 5.-10. September 1994 in Tübingen, red. Schoch, Stuttgart-München-Hannover i in. 1995, s. 79-86.
 • Rola prawa publicznego w procesach restrukturyzacji starych regionów przemysłowych [w:] Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego: wnioski dla Parlamentu, red. I. Lipowicz, Warszawa 1996, s. 7-17.
 • Rechtsstaatlichkeit in Polen [w:] ​Rechtsstaatlichkeit in Europa​, red. R. Hofmann, J. Marko, F. Merli, E. Wiederin, Heidelberg 1996, s. 199-217.
 • Pozycja prawna gminy w postępowaniu administracyjnym w świetle prawa geologicznego i górniczego [w:] Postępowanie administracyjne w praktyce organów samorządu terytorialnego. Materiały pokonferencyjne, Katowice 1996, s. 41- 56.
 • Dylematy badawcze nauki prawa administracyjnego [w:] Gospodarka.Administracja.Samorząd. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Rabskiej, red. H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997, s. 259-270.
 • Konstytucyjne prawo do informacji a wolność informacji [w:] Wolność informacji i jej granice, red. G. Szpor, Katowice 1997, s. 12-17.
 • Medien und Demokratie. Die Rechtslage in Polen [w:] Information, Medien und Demokratie. Ein europäischer Rechtsvergleich, red. R. Hofmann, J. Marko, F. Merli, E. Wiederin, Wien 1997, s. 265-284.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku​, red. J. Boć, współautor, Wrocław 1998 (komentarz do art. 15, art. 16, art. 61), s. 42, 43-45, 114, 115.
 • Wyższe szczeble samorządu terytorialnego w Polsce w aspekcie integracji europejskiej [w:] Rola demokracji lokalnej w przyspieszeniu integracji z Unią Europejską, red. J. Gierczycka, Katowice 1998, s. 7-11.
 • Polen – Rechtsstaat durch Wandel[Polska – państwo prawne poprzez przemianę] [w:] Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995, red. H. Süssmuth, Baden-Baden 1998, s. 176-191.
 • Zasady administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych [w:] Przetwarzanie i ochrona danych, red. G. Szpor, Katowice 1998, s. 7-13.
 • Pozycja administracji w strukturze podziału władz w warunkach współczesnych zadań administracji. Tezy [w:] Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego. X Niemiecko – Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów Poznań 8-12 września 1997 roku. Referaty i głosy w dyskusji, Poznań 1999, s. 143-150. Wersja niemiecka: Die Stellung der Verwaltung im Gewaltenteilungsgefüge unter den Bedingungen heutiger Verwaltungsaufgaben (Leitsätze) [Pozycja administracji w strukturze podziału władz w warunkach współczesnych zadań administracji] [w:] Entwicklungstendenzen des Allgemeinen Verwaltungsrechts und des Städtebaurechts. Referate und
 • Diskussionsbeiträge des X. Deutsch-Polnischen Verwaltungskolloquiums vom 8.12. September 1997 in Posen, red. H. Bauer, R. Hendler, P.M. Huber, B. Popowska, T. Rabska, Stuttgart, München, Hannover i in. 1999, 129-144.
 • NATO a wartości [w:] Suwerenność i integracja europejska: materiały pokonferencyjne, red. W. Czapliński, I. Lipowicz, T. Skoczny, M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, s. 211-217.
 • Rechtsvergleichende Perspektiven der Verwaltungsrechtswissenschaft [Perspektywy prawnoporównawcze nauki prawa administracyjnego] [w:] Die Wissenschaft vom Verwaltungsrechts. Werkstattgespräch aus Anlaß des 60. Geburtstages von Prof. Dr. Eberhard Schmidt-Aßmann, Berlin 1999, s. 155-164.
 • Administracja i prawo administracyjne w kooperacyjnym państwie prawnym [w:]
 • Prawo publiczne na przełomie. Jedenaste Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów Jena, 22-25 września 1999 roku. Referaty i dyskusja, Poznań 2001, s. 167-179. Wersja niemiecka: Verwaltung und Verwaltungsrecht im kooperativen Rechtsstaat [w:] Ius Publicum im Umbruch, red. H. Bauer i inni, Stuttgart-Monachium-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden 2000, s. 121-130.
 • Prawo administracyjne. Część ogólna​, red. Z. Niewiadomski, ​ I, Warszawa 2000, rozdziały: II (s. 20-49), V (s. 110-123), VII pkt 2, 3 (s. 176-184), VIII (s. 187-196), [​wyd. II – 2002: rozdziały: II (s. 20-48), V (s. 110-123), VII pkt 2,3 (s. 176-184), VIII (s. 187-196)].
 • Regulacja praw podstawowych i urzeczywistnienie praw podstawowych w Unii Europejskiej [w:] Ius Publicum Europeum. Dwunaste Polsko-Niemieckie Kolokwium
 • Prawników-Administratywistów (Warszawa, 20-22.IX.2001 r.), red. H. Bauer, P. M. Huber, Z. Niewiadomski, Warszawa 2003, s. 11-22. Wersja niemiecka:
 • Grundrechtsgeltung und Grundrechtsverwirklichung in der Europäischen Union [w:] Ius Publicum Europaeum. Referate und Diskussionsbeiträge des XII. Deutsch-Polnischen Verwaltungskolloquiums vom 20-22. September 2001 in Warschau, red. H. Bauer, P. M. Huber, Z. Niewiadomski, Stuttgart-München-Hannover 2002, s. 11-20.
 • Prawo administracyjne. Część ustrojowa​, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2002, Rozdziały: II pkt 6 (s. 88-108), V (s. 195-240), VIII (s. 309-337).
 • Fundamenty stabilności przyszłej Europy [w:] Jedna czy dwie Europy. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, red. M. Góra, R. Rudnik, Gliwice 2003, s. 34-40.
 • Państwo i Kościół w demokracji [w:] Święty Stanisław patronem ładu społecznego, red. B. Wójcik, Tarnów 2003, s. 175-183.
 • Sfera wewnętrzna państwa a administracja spraw zagranicznych [w:] Prawda i pojednanie. Księga pamiątkowa ku czci W. Bartoszewskiego, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 351-359.
 • Verwaltungsrecht angesichts der neuen Chancen und neuen Gefahren [Prawo administracyjne wobec nowych szans i nowych zagrożeń] [w:] Der Wandel des Staates vor den Herausforderungen der Gegenwart Festschrift für Winfried Brohm zum 70. Geburtstag, red. C.-E. Eberle, M. Ibler, D. Lorenz, München 2002, s. 433-439.
 • Projekt Konstytucji Europejskiej [w:] Dwa Płuca – Jedno Serce. Wartości Duchowe w Zjednoczonej Europie, red. L. Szewczyk, M. Łuczak, Katowice – Piekary Śląskie 2004, s. 169-176.
 • Prawo administracyjne. Część materialna​, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, rozdział II pkt 1-8 (s. 25- 95).
 • Prawo administracyjne ​(wydanie zmienione – ​ I),​ red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2005, rozdziały: II (s. 20-46), V (s. 92-105), VII pkt. 2, 3 (s. 154-185), XII (s. 288-296), XIII (s. 297-320) [​wyd. II ​- 2006 rozdziały: II (s. 20-48), V (s. 94-107), VII – 2,3 (s. 185-217), XII (s. 321-329), XIII (s. 330-354)], [​wyd. III – 2007, rozdziały: II (s. 20-50), V (s. 97-111), VII pkt 2, 3 (s. 189-223), XII (s. 335-344), XIII (s. 345-373)]; [​wyd. IV – 2009, rozdziały: II (s. 20-48), V (s. 92-105), VII pkt 2, 3 (s. 177-207), XII (s. 309-318); XIII (s. 319-344)]; [wyd.​ V – 2011, rozdziały: II (s.22-51), V (s. 95-108), VII pkt 2, 3 (s. 180-211), XII (s. 324-333), XIII (s. 334-360)]; [​wyd. VI – 2013, rozdziały: II (s. 21-50), V (s. 93-106 ), VII pkt 2,3 (s. 174-204), XII (s. 315-324), XIII (s. 325-349)].
 • Europas Landschaft- politisch größer, demografisch und sozialökonomisch verschiedener [Krajobraz Europy – politycznie większa, demograficzne i społeczno ekonomicznie bardziej różnorodna] ​[w:] Neue Landschaften, Vom zukünftigen Umgang mit Freiraum und weitere Theme der Entwicklung von Städtebau und Landesplanung, red. J. Wekel, L. Krause, Almanach 2004, Berlin, DASL, s. 40-48.
 • Polen ein Jahr in der Europäischen Union. Eine erste Bilanz [w:] Neuer Reichtum – neue Armut. Soziale Umbrüche in Mittel – und Osteuropa, Renovabis 2005 Monachium 2005, s. 64-70.
 • Wpływ Unii Europejskiej na strukturę administracji państw członkowskich [w:] Administracja pod wpływem Prawa Europejskiego red. B. Dolnicki, J. Jagoda, Bydgoszcz-Katowice 2006, s. 138-144.
 • Dylematy zmian siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego – Zakopane, 24-27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Kraków 2007, s. 21-41.
 • Polen [Polska] [w:] Handbuch Ius Publicum Europaeum (tom. 2) Offene Staatlichkeit Wissenschaft vom Verfassungsrecht, red. A. von Bogdandy, P. C. Villalon, P. M. Huber, Heidelberg 2007, s. 664-694.
 • Europeizacja i modernizacja. Administracyjnoprawne aspekty zmian polskiej administracji publicznej [w:] Europeizacja administracji publicznej, Zbiór studiów, red. I. Lipowicz, Warszawa 2008, s. 15-35.
 • Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Lublin 2008, s. 45-49.
 • Administracja polska wobec europeizacji [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 25-34.
 • Wersja niemiecka: ​Im Zeichen der Freiheit: Die Rückkehr allgemeiner Bildung an osteuropäischen Universitäten[Pod znakiem wolności: powrót kształcenia ogólnego na wschodnioeuropejskich uniwersytetach] [w:] Nach Bologna. Allgemeine Bildung an Europas Universitäten, Bologna Revisited. General Education at Europe’s Universities, red. M. Jung, C. Meyer, Berlin 2009, s. 51-58. Wersja angielska: In the name of freedom: the return of general education in Eastern European universities [w:] Nach Bologna. Allgemeine Bildung an Europas Universitäten, red. J. Klein, Berlin 2010, s. 263-270.
 • Tradycje i przyszłość samorządu terytorialnego w świetle nauki prawa administracyjnego [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego – Księga Jubileuszowa dedykowana Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009, s. 427-438.
 • Polska wizja państwa prawa. Dylematy przebudowy państwa według reguł państwa prawa – aspekt publicznoprawny [w:] Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa, red. G. Ulicka, S. Wronkowska, Warszawa 2011, s. 63-85.
 • Verfassungsrechtliche Garantie der Selbstständigkeit der kommunalen Selbstverwaltung in Polen [w:] ​Verfassungsentwicklung in Litauen und Polen im Kontext der Europäisierung​, red. Šileikis, Vilnius 2010, s. 89-105.
 • Sprawność państwa i administracji jako płaszczyzna legitymacji demokratycznej [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Mikołajczyk, Katowice-Białystok 2010, s. 1011-1016.
 • Zur Forschungsproblematik [W kwestii problematyki badawczej] ​[w:] Die Europäisierung der öffentlichen Verwaltung: Tagungsband zum gleichnamigen Symposium am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der
 • Wissenschaften in Wien 8.-9. Februar 2008, red. I. Lipowicz; Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien., Wien 2010, s. 9-22.
 • Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych [w:] Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, red. G. Szpor, Warszawa 2011, s. 3-15.
 • Europa sieht Deutschland. Polen und Deutsche in zwei Jahrzehnten neuer Freiheit [Europa patrzy na Niemcy. Polacy i Niemcy w dwóch dziesięcioleciach nowej wolności] [w:] Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft, red. Buck, V&R unipress GmbH mit Universitätsverlag Osnabrück 2012, s. 115-123.
 • Die öffentliche Verwaltung in Zeiten der Wirtschaftskrise – neue Herausforderungen des Verwaltungsrechts [Administracja publiczna w czasach kryzysu gospodarczego – nowe wyzwania dla prawa administracyjnego] [w:] Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Öffentliches Wirtschaftsrecht im Zeitalter der Globalisierung. Grundsätze, Methoden, Perspektiven, red. Bauer, D. Czybulka, W. Kafl, J. Stelmach, A. Voßkuhle, Warszawa 2012, s. 11-22.
 • Ewolucja rozumienia demokratycznego trybu tworzenia prawa a pojęcie demokratycznego państwa prawnego [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 245-256.
 • Altersdiskriminierung als Problem? Die polnische Perspektive am Beispiel des öffentlichen Dienstes​ [w:] Unionsgrundrechte und Diskriminierungsverbote im Verfassungsrecht. Referate und Diskussionsbeiträge des XVII. Deutsch-Polnischen Verwaltungskolloquiums vom 18.-21. September 2011 in Greifswald, red. Kischel, J. Masing, Stuttgart 2012, s. 82-93.
 • Prawne aspekty ochrony godności osoby starszej lub niepełnosprawnej [w:] Wykłady inaugurujące rok akademicki 2013/2014. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa 2013, s. 101-120.
 • Efektywność polskiego prawa administracyjnego w ochronie najsłabszych grup obywateli [w:] Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, Warszawa 2014, s. 261-274.
 • Informacja prawna jako szczególna postać prawa do informacji publicznej ​[w:] Władza-obywatele-informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, red. I. Lipowicz, Warszawa 2014, 237-247.
 • Ochrona praw osób starszych w szybko zmieniającym się świecie ​[w:] Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senioralnej i formy aktywizacji społecznej osób starszych. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 10 czerwca 2014 roku w gmachu Sejmu RP przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP we współpracy z Fundacją “Polsko-Niemieckie Pojednanie” oraz Stiftung “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, red. M. Lisak, Warszawa 2014, s. 19-30.
 • Nowe zjawiska w administracji publicznej – perspektywa ochrony praw obywatela​, Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji – Tom IV, red. Z. Cieślak, A. Kosieradzka-Federczyk, Warszawa 2015, s. 35-41.
 • Nowe wyzwania w zakresie ochrony praw obywateli i przedsiębiorców na rynku usług finansowych [w:] Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2015, s. 145-159.
 • Prawa osób niepełnosprawnych: równość w korzystaniu przez osoby niepełnosprawne z praw gwarantowanych im przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [w:] Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności: aktualny stan i wyzwania: VIII Seminarium Warszawskie, Warszawa 2015, s. 81-87.
 • Prawo administracyjne – możliwości i potrzeby lepszej ochrony praw człowieka [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016, s. 39-53.
 • Kilka uwag w kwestii racjonalności w prawie administracyjnym [w:] Racjonalny ustawodawca. Racjonalna administracja. Pamięci Profesora Eugeniusza Smoktunowicza, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik, Białystok 2016, s. 63-72.
 • Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania – ujęcie aksjologiczne[w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. R. Budzisz, R. Jaworska-Dębska, Warszawa 2016, s. 3-17.
 • Prawo osób starszych do dobrej administracji [w:] Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, red. P. Broda-Wysocki, A. Dylus, M. Pawlus, Warszawa 2016, s. 187-200.
 • Uwagi wstępne – ku zmianie polityki publicznej w przeciwdziałaniu bezdomności ​[w:] Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, red. I. Lipowicz, Warszawa 2016, s. 7-13.
 • Powinności prawne a etyczne zawodów regulowanych [w:] Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego, red. Zespół Redakcyjny Wydawnictwa Pokonferencyjnego, Warszawa 2017, s.17-23.
 • Prekariat a prawa człowieka ​[w:] Prekariat. Perspektywa katolickiej nauki społecznej, red. J. Mazur, Ł. Marczak, Kraków 2017, s. 121-136.
 • Obywatelstwo ​[w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 39-66.
 • Województwo w systemie polskiej administracji publicznej – współczesne wyzwania [w:] O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, red. B. Jaworska-Dębska i inni, Łódź 2017, s. 431-445.
 • Nowe zagrożenia paradygmatu administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego [w:] Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, red. J. Korczak, Warszawa 2018, s. 261-277.
 • Standardy samorządu terytorialnego [w:] Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, red. Z. Duniewska, A. Rabiega-Przyłęcka, M. Stahl, Warszawa-Łódź 2019, s. 230-247.
 • Unmanned Aerial Vehicles in Geospatial Information [w:] 26th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2019” Conference proceedings (z M. Szmigiero), s. 139-145.
 • Administracja świadcząca na odległość – nowe wyzwania administracyjnoprawne [w:] Telemedycyna i e-Zdrowie: prawo i informatyka, red. I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Warszawa 2019, s. 15-38.
 • Prawo administracyjne wobec nowych potrzeb społecznych [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Warszawa 2019, s. 562-576.
 • Die Metropolen und Ballungsräume in Polen Zwischen den Handlungsformen der Kooperation und der Neuorganisation der kommunalen Selbstverwaltung [w:] Zukunft denken und verantworten: Herausforderungen für Politik, Wissenschaft und Gesellschaft im 21. Jahrhundert, red. W. Roters, H. Graef, H. Wollmann, Springer 2020, s. 139-150.
 • Conditions for the effectiveness of guarantees of the individual’s freedom in the modern state [w:] Sustainable Development Goals and the Catholic Church Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, red. Cichos, J. A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R. F. Sadowski, B. Zbarachewicz, S. Dziekoński, Routledge s. 241-255. (współautorstwo Cebul, Krzysztof i Embros Grzegorz).
 • Państwo wobec zjawiska długowieczności – nowe obowiązki administracji publicznej [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji. Tom 2, red. I. Lipowicz, Warszawa 2020, s. 113-128.
 • Rola Jana Pawła II w rozwoju zasady pomocniczości [w:] Jan Paweł II – miara wielkości człowieka, Warszawa 2020, s. 205-218.
 • Pojęcie innowacji prawnych i ekonomicznych w ochronie zdrowia. Zarys problematyki [w:] Innowacje w ochronie zdrowia: aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Warszawa 2020, s. 23-36 (współautorstwo M. Szmigiero).
 • Die Perspektiven der Autonomie für Kirchen, religiöse Vereinigungen und Gemeinschaften in der Europäischen Union im Lichte des Art. 91 DSGVO [w:] Sapientia, Temperantia, Fortitvdo, Ivstitia: Festschrift für Wolfgang Johannes Bandion, red. Wohnour, A. Pacher, VerR 2020, s. 235-243.
 • Ustawa o muzeach. Komentarz, Z. Cieślik, I. Gredka-Ligarska, P. Gwoździewicz, I. Lipoicz, A. Matan, K. Zeidler, Warszawa 2021 – wprowadzenie do rozdziału 1, komentarze do art. 1 (współautorstwo Z. Cieślik), 8 (współautorstwo A. Matan), art. 11
 • Perspektywy renesansu prawa administracyjnego w nowych warunkach technologicznych i społecznych w przyszłości [w:] Kryzys, stagnacja, renesans? Prawo administracyjne przyszłości. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Jagielskiego, red. M. Cherka, P. Gołaszewski, J. Piecha, M. Wierzbowski, Warszawa 2021, s. 747-762.
 • Perspektywy modernizacji administracji po doświadczeniu pandemii. Aspekty prawne [w:] Administracja w demokratycznym państwie prawa. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza, red. A. Matan, Warszawa 2022, s. 345-360.
 • Public law instruments [w:] Instruments of Public Law, Digital Transformation during the Pandemic, red. I. Lipowicz G. Szpor A. Syryt, Routledge 2022, s. 27-40.
 • Final remarks [w:] Instruments of Public Law, Digital Transformation during the Pandemic, red. I. Lipowicz G. Szpor A. Syryt, Routledge 2022. (z A. Syryt)
 • Der Schutz der Privatsphäre – neue Aspekte und Perspektiven [w:] Informationelle Menschenrechte und digitale Gesellschaft, red. B. Buchner, T. Petri, Mohr Siebeck 2022, s. 47-56.
 • Funkcja porządkująca prawnych form działania administracji samorządu terytorialnego [w:] Prawne formy działania stosowane przez organy samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystianowi Ziemskiemu, red. M. Jędrzejczak, M. Szewczyk, Warszawa 2022, s. 181-191.
 • Paneuropejska zasada dobrej administracji (pkt 7.8-7.9 – samodzielnie) (pkt 7.1., 7.3., 7.6., 7.10. – z M. Princem) [w:] System prawa samorządu terytorialnego, tom I, Podstawowe pojęcia i podstawy prawne funkcjonowania, red. I. Lipowicz, Warszawa 2022.
 • Słowo wstępne [w:] System prawa samorządu terytorialnego, tom I, Podstawowe pojęcia i podstawy prawne funkcjonowania, red. I. Lipowicz, Warszawa 2022.
 • Lipowicz, S. Sikorski, Ochrona zdrowia jako zadanie własne samorządu terytorialnego na tle rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o modernizacji i poprawy efektywności szpitalnictwa [w:] Odpowiedzialność Samorządu Terytorialnego w sferze socjalnej, red. M. Stec, K. Małysa – Sulińska, Warszawa 2023, s. 350-381.
 • Podsumowanie, [w:] System prawa samorządu terytorialnego, tom III, Samodzielność samorządu terytorialnego – granice i perspektywy, red. I. Lipowicz, Warszawa 2023, s. 857-902.
 • Lipowicz, Entwicklung und aktuelle Leitbilder der Verwaltungsdigitalisierung in Polen, [w:] Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Deutsch-polnische Perspektiven, red. N. Kohtamäki, E.Peuker, Mohr Siebeck 2023, s. 23-42.
 • I. Lipowicz, Ombudsman in Polen Verteidiger der Rechte und Freiheiten in Krisenzeiten [w:]Festschrift fuer Franz Merli,  by Rainer Hofmann,Sven Holscheidt, Philipp Morth, Jurgen Pirker,Magdalena Poschl, Nomos 2023, s. 257-272.

Członkostwo w redakcjach naukowych:

 • Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego: wnioski dla Parlamentu​, red. I. Lipowicz (ze wstępem, s. 5-6), Warszawa 1996.
 • Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu​, red. Lipowicz (ze wstępem, s. 5-7), Warszawa 1994 (Social and economic dilemmas of old industrial regions, ed. I. Lipowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 1996).
 • Suwerenność i integracja europejska: materiały pokonferencyjne​, red. W. Czapliński, I. Lipowicz, T. Skoczny, M. Wyrzykowski, (współredaktor) Warszawa 1999.
 • Europeizacja administracji publicznej, Zbiór studiów.​, red. I. Lipowicz, Warszawa 2008.
 • Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach​, wyd. 1, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010, wyd. 2 – 2012, wyd. 3 – 2015.
 • Die Europäisierung der öffentlichen Verwaltung [Europeizacja administracji publicznej​]. ​Tagungsband zum gleichnamigen Symposium am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 8.-9. Februar 2008 I. Lipowicz; Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, Wien 2010.
 • Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts [Perspektywy niemieckiego, polskiego i europejskiego prawa informacyjnego]. Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft​, red. I. Lipowicz, J.P. Schneider, (ze wstępem, współredaktor) Osnabrück 2011.
 • Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich​, red. I. Lipowicz, Z. Kmieciak (ze wstępem, s. 5-6, współredaktor), Wisła-Czarne 2012.
 • Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej​, red. I. Lipowicz, Warszawa 2014.
 • Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania​, red. I. Lipowicz, Warszawa 2016.
 • Pomoc rodzinie. Aspekty administracyjno-prawne i społeczne​, red. I. Lipowicz (ze wstępem, s.7-10), Studia nad Rodziną 2018, nr 1.
 • Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Warszawa 2019.
 • Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji. Tom 2, red. I. Lipowicz, Warszawa 2020.
 • Innowacje w ochronie zdrowia: aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Warszawa 2020
 • System prawa samorządu terytorialnego, tom 1, Pojęcia podstawowe i podstawy prawne funkcjonowania,Warszawa 2022.
 • System Prawa Samorządu Terytorialnego, tom 2, Ustrój samorządu terytorialnego, Warszawa 2022.
 • Instruments of Public Law, Digital Transformation during the Pandemic (z G. Szpor i A. Syryt), Routledge 2022.
 • System Prawa Samorządu Terytorialnego, tom 3, Samodzielność samorządu terytorialnego – granice i perspektywy, Warszawa 2023

Publikacje i prace o charakterze popularnonaukowym:

 • Zadanie: regionalizacja​, Państwo. Rząd. Administracja: biuletyn Programu Reformy Administracji Publicznej Instytutu Spraw Publicznych, 3/1997 r. , s. 15-16.
 • O rzeczywistą decentralizację państwa (tezy polemiczne)​, Casus 3/1997, s. 21-22.
 • O paradygmacie “Solidarności”​, Chrześcijaństwo, Świat, Polityka Nr 1(2)/2007, s. 25-28.
 • Znaczenie przekształceń ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego [w:] Edukacja samorządowa, red. B. Jastrzębski, Olsztyn 1997, s. 101-106.
 • Co dalej z reformą samorządową?​, Państwo. Rząd. Administracja: biuletyn Programu Reformy Administracji Publicznej Instytutu Spraw Publicznych​,Warszawa​ 2/1997, s. 12-14.
 • Samorządowa reforma powiatowa i wojewódzka z 1998 r. [w:] Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, red. W. Kuczyński, Warszawa 2000, s. 141-142.
 • Wieviel Struktur braucht der Geist? [Ile struktury potrzebuje Duch?] [w:] Im Aufbruch Gelähmt?, red. D. Seeber, Frankfurt am Main 2000, s. 197-199.
 • Stosunki Polski z Niemcami​, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2005, s. 88-104.
 • Deutschland und Polen: gemeinsam zu neuen Ufern?​, I. Lipowicz, Kurt H. Biedenkopf, Monachium 2007, s. 8-21.
 • Die Vielfalt europäischer Kultur als Kernbestand der Identität Europas​, Zur Debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern, 5/2007, s. 38-39.
 • Protestantische Religion und Kultur in Polen – historische und gegenwärtige Beobachtungen [Religia protestancka i kultura w Polsce – obserwacje historyczne i współczesne] [w:] Protestantismus und Europäische Kultur, red. P. Bahr i inni, Monachium 2007, s. 65-72.
 • Są głośne i ciche prawa człowieka​, ​ngo.pl​, 13.10.2010
 • Samorządy mają problem z etyką​, Dziennik Gazeta Prawna 22.08.2012
 • 09.2012, Kongres “Obywatel senior”, wystąpienie: ​Obywatel senior oczekuje nie tylko opieki​, Chorzów
 • 30-31.10.2012, I Kongres Języka Urzędowego, Senat RP, wystąpienie wprowadzające oraz współudział w dyskusji, Warszawa
 • O solidarności [w:] Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego. Rozmowy o wartościach. Demokracja, Tolerancja, Solidarność, Warszawa 2013, s. 107-113.
 • Die Qualität der deutsch-polnischen Beziehungen ist wie ein englischer Rasen – sie bedarf der ständigen Pflege​, bpb.de, 14.02.2014
 • Polen heute – Gedanken über ein Land in Aufruhr, Ost-West Europäische Perspektiven, 3/2016, s. 193-199.
 • O dyskryminacji, Dobrem zwyciężaj, “O braku zaufania” [w:] Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa 2015, s. 59, 10, 104.
 • O wolności [w:] Architekt wolnej Polski. Świat wartości i idei Tadeusza Mazowieckiego, red. A. Hall, Warszawa 2017, s. 222-236.
 • Polska – Niemcy – w poszukiwaniu wspólnych wartości [w:] Wolność. Wieczne wyzwanie. Księga pamiątkowa ku czci prof. Anieli Dylus,, red. B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski, Warszawa 2018, s. 683-692.
 • Siła metropolii [w:] Dobre praktyki miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Warszawa 2020.
 • Godność, wolność, autonomia – o polskiej i europejskiej triadzie w pracach Marka Safjana [w:] Profesor Marek Safjan znany i nieznany: księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin,Warszawa 2020, s. 281-284.

 


dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. uczelni
e-mail: a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl

ORCID 0000-0001-9788-0988

adres korespondencyjny:

KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tam również w 2004 roku obroniła pracę doktorską pt. Prawo do informacji publicznej-metody regulacji w polskim porządku prawnym, której promotorem był prof. dr hab. Michał Kulesza. Od 2004 r. jest pracownikiem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. W latach 2005-2009 była Kierownikiem Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych UKSW. Obecnie prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne dobrze oceniane przez studentów. Była też opiekunem Koła Naukowego Prawa Administracyjnego.
Jest specjalistą zajmującym się problematyką informacji, w tym informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jest również Autorką licznych publikacji, uczestnikiem projektów badawczych, w tym koordynatorem w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. Jest także autorką opinii na potrzeby podmiotów publicznych, w tym Sejmu RP oraz ministerstw. Uczestniczyła w zespole ekspertów opracowujących zmiany w zakresie geoinformacji; brała udział w konsultacjach dotyczących zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej, była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Specjalizuje się również w prawie administracyjnym ustrojowym, w tym przede wszystkim ustroju samorządu terytorialnego i samorządowym prawie pracy. Jest członkiem stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne oraz członkiem rady naukowej pisma „ABI Ekspert”. Od maju 2019 r. uzyskała tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych a od października 2019 r. zatrudniona jest na stanowisku profesora UKSW.

 • Prawo administracyjne,
 • Materialne prawo administracyjne,
 • Prawo oświatowe,
 • Służby specjalne (wykład monograficzny).

Monografie

 • A. Piskorz-Ryń, I. Ślęczkowska, Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, Wrocław 2008;
  B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2017;
 • Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2018;
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2019;

Redakcja tomów zbiorowych

 • Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
  PBN – https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/726444
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2017;
  PBN- https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/804222
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz Warszawa 2019.

Rozdziały w tomach zbiorowych

 • Czy prawo uzyskania informacji od władz administracyjnych jest publicznym prawem podmiotowym? [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź 2000;
 • Nadużywanie prawa do informacji publicznej [w]: Biurokracja TNOiK, III Międzynarodowa Konferencja Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006, pod red J. Łukasiewicza, Rzeszów 2006;
 • Instrukcje kancelaryjne dla jednostek samorządu terytorialnego – uwagi de lege ferenda [w:] Prawne problemy informatyzacji administracji, Warszawa 2008;
 • Oceny pracowników samorządowych, [w:] Stosunki pracy pracowników samorządowych, pod red. M. Steca, Warszawa 2008;
  PBN https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/859578
 • Regulacja dostępu do informacji publicznej jako przykład europeizacji polskiego prawa administracyjnego, [w:] Europeizacja administracji aspekty ustrojowe, proceduralne i materialnoprawne, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2008;
 • Regulacja prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi de lege ferenda [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Kolonia 2009;
 • Die Regulierung des Zugangs zu öffentlichen Informationen in den Vorschriften der Europäischen Union und den Empfehlungen des Europarates, PAN Wien 2010;
 • Ocena dopuszczalnych ograniczeń jawności ze względu na wymagania konstytucyjne, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. III, Skuteczność regulacji, pod red. Z. Kmieciaka, Warszawa 2013;
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, Wyspecjalizowany organ do spraw dostępu do informacji o charakterze publicznym w wybranych krajach UE, [w:] Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, pod red. G. Sibiga, Warszawa 2014;
 • O początkach kształtowania się prawa do informacji w Szwecji, [w:] Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, pod red. G. Sibiga, Warszawa 2014;
 • Opłaty za ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Unii Europejskiej, [w:] Internet. Publiczne bazy danych i Big data, pod red. G. Szpor, Warszawa 2014,
 • Jawność działania administracji publicznej z perspektywy otwartego rządu, [w:] Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Górzyńskiej, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2014;
 • Problemy implementacji w polskim porządku prawnym dyrektywy 2013/37/UE zmieniającej dyrektywę w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, [w]. Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, pod red M. Maciejewskiego, Warszawa 2014;
  Tekst dostępny – Prawo do informacji publicznej
 • Weryfikacja zgodności polskich ograniczeń jawności z konwencją z Tromso [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. VI, Struktura tajemnic, pod red. A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2014;
  PBN https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/664487
 • Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę bezpieczeństwa publicznego, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Przeciwdziałanie nadużyciu prawa do informacji w ustawodawstwach państw europejskich i pozaeuropejskich, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Propozycje rozwiązań prawnych w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Dostęp do publicznych zasobów informacyjnych i ich wykorzystanie. Wnioski końcowe, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Ponowne wykorzystywanie publicznych zasobów informacyjnych w smart cities, [w:] Internet rzecz. Bezpieczeństwo Smart city, pod red. G. Szpor Warszawa 2015;
 • P. Drobek, A. Piskorz-Ryń, Prawne problemy ponownego wykorzystania zasobów rejestrowych. Wybrane zagadnienia [w:] Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, pod red A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2016;
 • Jawność funkcjonowania samorządu terytorialnego. Bilans 25-lecia [w:] 25 lat samorządności w Polsce-bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej, pod red S.H. Zaręby, P. Komorowskiego, M. Zarzeckiego, Warszawa 2016;
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Nadużycie prawa do informacji publicznej w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Jednostka wobec działań administracji, pod red E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny Rzeszów 2016;
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Zasada zrównoważonego rozwoju z perspektywy nauki prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia w: Społeczna odpowiedzialność jako podstawa zrównoważonego rozwoju, red. O. Kotowska-Wójcik, M. Luty- Michalak, Warszawa 2016;
 • Pozycja ustrojowa niezależnych organów administracyjnych ds. dostępu do informacji o charakterze publicznym, [w:] Misja publiczna Wspólnota Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, pod red. A. Mednisa, 2016;
 • Geneza, podstawy prawne i cele ponownego wykorzystywania w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016; Tekst dostępny- podręcznik Genezy Prawne
 • Zakres przedmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystywaniu w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016
  PBN- https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/804230 Tekst dostępny- https://www.gov.pl/documents/31305/0/ponowne_wykorzystywanie_informacji_sektora_publicznego_-_podrecznik.pdf/dbcc1070-efd6-85d1-cf22-81df4e87b48a
 • Zakres podmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystywaniu [w:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016;
  Tekst dostępny – Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – podręcznik
 • Postulaty zmian w przepisach prawa dotyczących dostępu do informacji i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. XII, Model regulacji, pod red. T. Bąkowskiego, Warszawa 2016;
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Wykorzystywanie prawa do petycji w sposób niezgodny z jego celem. Zagadnienia wybrane [w:] Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, M. Błachucki, G. Sibiga (red.) Warszawa 2017;
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2017;
  Tekst dostępny- https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16327/Instytucje%20mater%20pr%20adm-Lipowicz-ebook-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y, PBN- https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/863506;
 • Komentarz do przepisów działu VI. Obowiązki informacyjne (art. 313-331) [w:] Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, pod. red. P. Zawadzka, P. Zimmermann, R. Sura, Warszawa 2017;
 • A. Piskorz-Ryń, P. Durbajło, Problemy cyberbezpieczeństwa w telemedycynie, [w:] Telemedycyna i E-zdrowie. Prawo i informatyka pod red. I. Lipowicz, G. Szpor. M. Świerczyński, Warszawa 2019;
 • Zasady udostępniania informacji publicznej [w: ] Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego pod red. J.Wyporskiej-Frankiewicz, Warszawa 2019;
 • Pojęcie informacji publicznej- ustalenia definicyjne [w:] Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego pod red. J.Wyporskiej-Frankiewicz, Warszawa 2019;
 • Prawne formy działania administracji publicznej w ustawie o dostępie do informacji publicznej trybie bezwnioskowym [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Warszawa 2019;
 • Ochrona informacji op stanie zdrowia pacjenta-stan obecny i postulaty zmian, Innowacje w ochronie zdrowia: aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Warszawa Wolters Kluwer 2020;
 • Cmentarze i chowanie zmarłych. Między administracją świadczącą a ingerującą. [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2020.
Artykuły
 • Udostępnianie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania – metodologia i wyniki oceny [w:] Jawność, transparentność, partycypacja – czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej?, pod red. M. Brennek, Raport z badań, Tarnów 2014, s. 135-158;
 • Leksykon tajemnic, pod red. G. Szpor, A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2016, autorstwo następujących haseł słownikowych: tajemnica pracownika samorządowego, s. 175-176, tajemnica organizacji odzysku, s. 152-153, tajemnica bezpieczeństwa muzealiów, s. 115-116, tajemnica osoby trwale lub okresowo doświadczającej trudności z komunikowaniem, s. 157-158, tajemnica pracowników i członków rad nadzorczych ZUS, s. 176-178, tajemnica świadczenia usług giełdowego obrotu towarowego, s. 250-253.

dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. uczelni
KONTAKT
e-mail: n.kohtamaki@uksw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-3094-4614

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UKSW. W latach 2017-2020 Koordynator Programu Erasmus dla kierunku prawo; od 2020 r. Kierownik kierunku Administracja. Doktor habilitowany nauk prawnych (WPiA UKSW, 2020), doktor nauk prawnych (Dr. iur., Wydział Prawa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie, 2011).

Studia doktoranckie w interdyscyplinarnym kolegium Global Financial Markets w Jenie. Absolwentka prawa i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowych studiów prawno-porównawczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bonn (LL.M.). Stypendystka prestiżowych, niemieckich instytucji wspierających naukę, m.in. Instytutu Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu, Niemieckiego Bundestagu (IPS) oraz fundacji – Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft i Stiftung „Geld und Währung”.

Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursów Sonata 5 (nr 2013/09/D/HS5/01277) i Harmonia 10 (nr 2018/30/M/HS5/00296). Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa europejskiego, w tym monografii w języku angielskim (Theorising the Legitimacy of EU Regulatory Agencies, Berlin 2019) i niemieckim (Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union, Tübingen 2012).

 • Prawo administracyjne
 • Agencje Unii Europejskiej
 • Rynek transakcji międzybankowych
 • Digitalizacja na europejskim rynku finansowym
 • Translatorium z języka niemieckiego (język prawniczy)

Monografie:

 • Theorising the Legitimacy of EU Regulatory Agencies, Peter Lang Publishing, Berlin 2019, ISBN: 978-3-631-74861-9, ss. 429.
 • Prawo hybrydowe w porządku normatywnym Unii Europejskiej [The Hybrid Law within the Normative Order of the European Union], ASPRA-JR, Warszawa 2019 ASPRA-JR, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-7545-971-5, ss. 177.
 • Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union [The Reform of Banking Supervision in the European Union]Studien zum europäischen und deutschen Öffentlichen Recht, Vol. 2, Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2012, ISBN 978-3-16-151791-4, ss. 250 i XVIII .

Studia / artykuły / glosy:

 • Doktrynalne podstawy samorządu terytorialnego w państwach UE, w: I. Lipowicz et al. (red.), System samorządu terytorialnego, t. III, Wolters Kluwer 2022, forthcoming
 • Europejska administracja zintegrowana w służbie wspólnoty, w: Z. Duniewska et al. (red.), Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty, Wolters Kluwer 2022, forthcoming
 • Komentarz do art. 141a-141 e (Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych) w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, ss. 1138-1171
 • Innovation durch Interdisziplinarität: Nützlichkeit
  des konstruktivistischen Ansatzes in der Verwaltungsrechtswissenschaft
  , „Studia Prawnoustrojowe” 2022, nr 57, ss. 293-308
 • Z S. Sikorskim Communicating about Healthcare Reform as Part of Good Governance During the Covid-19 Pandemic. Experiences from Finland and Poland, „Medicine, Law & Society” 2022, nr 1, ss. 125-146
 • Delegated Legislation, in: S. Garben et al. (ed.), OUP Online Encyclopedia of EU Law, Oxford University Press 2021, forthcoming
 • Implementing Legislation, in: S. Garben et al. (ed.), OUP Online Encyclopedia of EU Law, Oxford University Press 2021, forthcoming
 • The European Composite Administration facing the Migration Challenges, “Studies in European Affairs. Studia Europejskie” 2021, Nr 3, forthcoming
 • Komentarz do książki: Controlling EU Agencies. The Rule of Law in a Multijurisdictional Legal Order(w j. niem.), „Die Verwaltung” 2021, Nr 2, forthcoming
 • Innovation in Legal Eductaion: Facing the Pandemic, in: G. Szpor et al. (ed.), Internet. Cyberpandemia, C.H. Beck 2021, ss. 51-60
 • Moc prawna wytycznych Europejskiej Agencji Leków [The Legal Force of European Medicines Agency’s Guidelines], in: M. Świerczyński, Z. Więckowski (ed.), Model prawny leków biopodobnych, Wyd. UKSW 2020, ss. 173-192
 • Internacjonalizacja prawa jako instrument zarządzania antykryzysowego [The  Internationalization of Law as an Instrument of Anti-Crisis Management], „Przegląd Zachodni” 2019, No. 2, ss. 19-36
 • Agenda Unii Europejskiej na rzecz lepszego stanowienia prawa. Przełom czy stagnacja w rozwoju mechanizmów regulowania rynku wewnętrznego [The EU Better Regulation Agenda. Breakthrough or Stagnation in the Evolution of Rulemaking in the EU Internal Market], „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2018, Nr 8, ss. 145-169.
 • Pojęcie legitymizacji demokratycznej w interpretacji konstruktywistycznej [The Concept of Democratic Legitimization According to the Constructivist Interpretation], „Przegląd Sejmowy” 2018, Vol. 144, Nr 1, ss. 13-30.
 • Agencje regulacyjne UE w europejskim procesie decyzyjnym – o technokratycznym wymiarze europejskiej przestrzeni administracyjnej [EU Regulatory Agencies in the EU Decision-Making-Process. The Technocratic Dimension of the European Administrative Space], w: T. Czapiewski, M. Smolaga (red.), Studia europejskie w Polsce, IPiE US, Szczecin 2018, ss. 309-330.
 • Procesy kształtowania tożsamości europejskiej w strukturach zarządzania wielopoziomowego Unii Europejskiej [The Processes of Shaping European Identity in the Structures of Multi-Level Management of the European Union], „Przegląd Zachodni” 2017, Vol. 365, Nr 4, ss. 41-56.
 • Beitrag der europäischen Finanzaufsichtsagenturen zur Gestaltung des Finanzbinnenmarktes [The Role of Financial Supervisory Authorities in the Builiding of the Financial European Single Market], „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2017, Nr 1, ss. 43-60.
 • Państwa nordyckie wobec procesów europeizacji w agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej [Nordic Countries within the Europeanisation’ Processes in the EU Regulatory Agencies], „Kultura i Polityka” 2017, Nr 21, ss. 103-116.
 • Rola ekspertów w procesie legitymizacji działań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności [The Role of Experts in the Legitimizing the Activity of the European Food Safety Authority], „Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego. Problems of World Agriculture” 2017, Vol. 17, Nr 1, ss. 84-94.
 • Realizacja interesu narodowego w strukturach Unii Europejskiej na przykładzie autonomicznych agencji regulacyjnych [The Realisation of the National Interests in the EU: The Case of the Autonomic Regulatory Agencies], „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2017, Vol. 17, Nr 214, ss. 127-142.
 • Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyjnej na przykładzie unijnej agencji nowego typu – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [Regulatory Institutions’ Role in the Development of the European Administrative Culture Exemplified by the EU Authority of a New Type: The European Securities and Markets Authority], „Ius Novum” 2016, Nr 3, ss. 329-346.
 • Autonomia instytucjonalna urzędów regulacyjnych Unii Europejskiej: przykład Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego [The Institutional Autonomy of the EU Regulatory Agencies: The Case of the European Aviation Safety Agency], „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, Vol. 5, Nr 2, ss. 56-69.
 • Europejska agencja nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej [The European Banking Authority in the EU Financial Security System], „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, Vol. 52, Nr 1, ss. 93-108.
 • Kultura organizacyjna w agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej [Organizational Culture in the EU Regulatory Agencies], „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2015, Nr 5, ss. 67-87.
 • Wpływ kryzysu finansowego na kształtowanie się tożsamości europejskiej. Przykładprocedur decyzyjnych w nadzorczych agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej [The Influence of the Financial Crisis on the European Identity. The Case of European Financial Supervision Authorities], w: K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz (red.), Integracja europejska. Główne obszary badawcze, WDiNP UW, Warszawa 2015, ss. 151-162.
 • Uprawnienia interwencyjne Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych [Intervention Powers of the European Securities and Markets Authority], „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, Vol. 3, Nr 5, ss. 113-122.
 • Die ESMA darf Leerverkäufe regeln [The ESMA Can Regulate Short Selling], „Europarecht” 2014, Vol. 49, Nr 3, ss. 321-332.
 • Kultura jako podstawa potencjału motywacyjnego w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec [Culture as an Element of the Motivational Power in the Foreign Policy of the Federal Republic of Germany], „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2013, Nr 3, ss. 153-177.
 • Rosyjska kultura w procesach globalizacji [The Russian Culture within the Globalization Porcesses], w: S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 295-316.
 • Europeizacja nadzoru finansowego [The Europeanization of the Financial Supervision], „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2012, Vol. 45, Nr 1, ss. 49-74.

dr hab. Mariusz Szyrski, prof. uczelni
KONTAKT
e-mail: m.szyrski@uksw.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8536-4054

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UKSW. Na WPIA UKSW pracuje od 2008 roku prowadząc zajęcia ze studentami, doktorantami oraz badania naukowe.

Dwukrotnie przebywał na Uniwersytecie w Osnabrueck w Niemczech w ramach programu Erasmus. W latach 2014-2016 Kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach wyjazdów studyjnych związanych z polityką energetyczną brał udział w spotkaniach naukowo-badawczych w Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz na Łotwie.

Jest członkiem Rady Dyscypliny Nauki Prawne i Rady Wydziału.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie prawa energetycznego.

W pracy zawodowej stara się łączyć naukę z biznesem.

Posiada certyfikaty:

 • Certyfikat ILM5 – Level 5 Leadership and Management wydany przez The City and Guilds of London Institute. Zarządzanie w organizacji
 • Certyfikat Legal English wydanyprzez TFLS – Testing & Foreign Language Services;
 • Kurs Horizon 2020: workshop for European Research Council (ERC) Starting and Consolidator Grants in the humanities and social sciences from Central, Eastern and South-Eastern Europe. Aplikowanie o środki z funduszy unijnych.

 • Prawo administracyjne
 • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
 • Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • Wprowadzenie do przygotowywania grantów badawczych
 • Seminaria dyplomowe

dr hab. Sebastian Sikorski, prof. uczelni
KONTAKT
e-mail: s.sikorski@uksw.edu.pl

ORCID 0000-0002-7974-9537

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UKSW. Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji, Rady Dyscypliny oraz Rady Szkoły Doktorskiej. Kierownik ścieżki kształcenia – nauki prawne w Szkole Doktorskiej.

Studia magisterskie ukończone w ramach indywidualnego toku studiów pod opieką naukową prof. dr hab. Eugeniusza Smoktunowicza na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W latach 2002-2006 studia doktoranckie ukończone na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2008 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych. W 2022 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Z dniem 1 lutego 2023 r. zatrudniony na stanowisku profesora UKSW.

Wykładowca na studiach podyplomowych – Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH w Warszawie.

Wykładowca na studiach MBA w ochronie zdrowia, w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Współpracownik European Federation of Internal Medicine (EFIM). Ekspert w zespole ds. telemedycyny przy Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

W latach 2015-2018 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

W ramach swojej pracy zawodowej w latach 2005–2007 zajmował m.in. stanowisko naczelnika Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w centrali Banku Gospodarstwa Krajowego. W okresie od 2005 r. do 2007 r. delegowany do bezpośredniej współpracy z ówczesnym Ministrem Zdrowia prof. dr hab. Zbigniewem Religą oraz jako ekspert banku w Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP.

Obecnie wykonuje zawód adwokata. Członek Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Specjalizuje się również w prawie administracyjnym oraz medycznym.

Jest członkiem stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne oraz SEAP.

 • System ochrony zdrowia w Polsce,
 • Telemedycyna,
 • Prawo medyczne,
 • Prawo administracyjne,
 • Podstawy przedsiębiorczości w zawodzie prawnika i prowadzeniu kancelarii prawnej,
 • State of the art (w Szkole Doktorskiej).

 1. Sikorski, M. Florczak, Komentarz do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa maj 2023 r.
 2. Sikorski, R. Mędrzycki, Nowe zawody w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 3. Sikorski [w:] Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen – polnische Perspektive, Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Deutsch-polnische Perspektiven Hrsg. Natalia Kohtamäki, Enrico Peuker, Mohr Siebeck, Tübingen 2023.
 4. Lipowicz, S. Sikorski, Ochrona zdrowia jako zadanie własne samorządu terytorialnego na tle rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o modernizacji i poprawy efektywności szpitalnictwa [w:] red. M. Stec, K. Małysa – Sulińska, Odpowiedzialność Samorządu Terytorialnego w Sferze Socjalnej, Warszawa 2023.
 5. Sikorski, Odpowiedzialność administracyjnoprawna (organu, funkcjonariusza i osób piastujących funkcje) System Prawa Samorządu Terytorialnego.  Samodzielność samorządu terytorialnego – granice i perspektywy, red. Irena Lipowicz, Warszawa 2023.
 6. Sikorski, Telemedicine During the Epidemic, Instruments of Public Law Digital Transformation during the Pandemic, red. I. Lipowicz, G. Szpor, A. Syryt, Routledge, London 2022.
 7. Sikorski, J. Przybyłowski, K. Kucharska, Legal perspective; Health care (life protection, general and secondary health care); Health prevention (health education, prevention of illicit drugs misuse) [w:] Health care as personal and social asset; Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, red. K. Cichos, J.A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R.F. Sadowski, B. Zbarachewicz, S. Dziekoński, Francis & Taylor, London 2020, Chapter 3.
 8. Sikorski, M. Florczak, Telemedycyna w stanie epidemii, w: Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic, red. A. Gryszczyńska, G. Szpor, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 320–330.
 9. Sikorski, M. Mędrzycki, Konstytucyjne podstawy szczególnej opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi – uwagi na tle art. 68 ust. 3 Konstytucji, w: Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności, red. A. Drabarz, Białystok 2020, s. 163–176.
 10. Sikorski, Utworzenie i prowadzenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w formie spółki kapitałowej przez samorząd terytorialny. Aspekt zabezpieczenia statusu większościowego udziałowca bądź akcjonariusza na gruncie ustawy o działalności leczniczej [w:] M. Krawczyk, S. Sikorski, D. Strus, M. Niedziółka, W. Gonet, Problematyka prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2020, s. 25–35.
 11. Sikorski, M. Florczak, Sztuczna inteligencja w medycynie – nowe wyzwanie w obszarze regulacji administracyjnoprawnej, w: Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 143–158.
 12. Sikorski, M. Florczak, Wykorzystanie w ochronie zdrowia aplikacji zdrowotnych, opasek i urządzeń monitorujących, w: Internet. Analityka danych. Data Analytics, red. G. Szpor, K. Czaplicki, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 166–179.
 13. Sikorski, Przetwarzanie danych zdrowotnych w chmurze, w: Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data, red. G. Szpor, K. Czaplicki, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 155–165.
 14. Sikorski, M. Florczak, Telemedycyna w polskim prawie administracyjnym, w: Telemedycyna i E-zdrowie. Prawo i informatyka, red. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 40–65.
 15. Sikorski, Administracja w ochronie zdrowia, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 112–131.
 16. Sikorski, Analiza prawna dopuszczalności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych przez SPZOZ, w: E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski, Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 73–122.
 17. Sikorski, Wybrane problemy związane z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, w: Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, red. A. Zalcewicz, Poltext, Warszawa 2016, s. 91–99.
 18. Nojszewska, S. Sikorski, Efektywność jako kryterium oceny przy zawieraniu umów między NFZ a szpitalami, w: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw, red. E. Sobczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, s. 99–112.
 19. Sikorski, U. Drozdowska, Kształtowanie się systemu opieki zdrowotnej w Polsce po przemianach ustrojowych 1989 r. Problematyka dobrowolnych, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, w: Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, red. T. Mróz, Temida 2, Białystok 2012, s. 63–130; 173–181.
 20. Sikorski, Odpowiedzialność cywilna członków organów spółek kapitałowych – ubezpieczenie Directors and Officers (D&O) w: Ł. Krupa, M. Kuliński, K. Maćkowska, R. Maćkowski, B. Pęczkowski, S. Sikorski, M. Wawer, A. Zołtar, Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 1–12.
 21. Sikorski, U. Drozdowska, A. Zemke-Górecka, Determinanty prawne i socjologiczne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce – relacja z konferencji, w: Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia, red. T. Mróz, Temida 2, Białystok 2011, s. 11–31.
 22. Sikorski, N. Köhtamaki, Communicating about Healthcare Reform as Part of Good Governance During the Covid-19 Pandemic. Experiences from Finland and Poland, Medicine Law & Society, Vol. 15, No. 1, pp. 125–146, April 2022.
 23. Sikorski, K. Świtała, Use of GIS in healthcare, GIS Odyssey Journal, Volume 1, Number 2, Stowarzyszenie SILGIS wraz z Chorwacko-Polską Siecią Naukową, Sosnowiec 2021 s. 83-92.
 24. Sikorski, W. Gonet, Possibilities for Doing Business Activities for Housing Associations, Teka Komisji Prawniczej PAN, Oddział w Lublinie, 2020, t. XIII, nr 2, s. 207–218.
 25. Sikorski, Opieka koordynowana/zintegrowana na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, „Studia nad Rodziną”, Warszawa 2018, nr 46, s. 99–112.
 26. Sikorski, M. Florczak, Prawo stwierdzenia zgonu w ratownictwie medycznym – postulaty de lege ferenda, „Casus” Kraków, 2018, nr 88, s. 25–31.
 27. Sikorski, M. Szmigiero, Możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle obowiązujących regulacji prawnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie” 2018, z. 167, s. 143–156.
 28. Sikorski, Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób bezdomnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, „Ekonomia Społeczna” 2017, nr 2, s. 48–56.
 29. Sikorski, Rola i organizacja Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 18, s. 149–165.
 30. S. Sikorski, Selected issues resulting from the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) of the European Parliament and of the Council in the Polish regulatory framework, „Białostockie Studia Prawnicze” 2010, z. 8, s. 275–293.
 31. Sikorski, Classification of the contract of bank guarantee against a background of the division into legal transactions for a consideration and legal transactions free of charge, w: Zbiór artykułów naukowych, Uniwersytet w Grodnie, Grodno 2014, s. 47–51.
 32. Sikorski, Zawarcie umowy w drodze przetargu w formie szczególnej pod rygorem ad solemnitatem po nowelizacji kodeksu cywilnego. Charakter prawny czynności. Procedura przetargowa. Rola oferty. Wadium. Uprawnienia uczestników, „Prawo Spółek” 2003, nr 10, s. 33–39.
 33. Sikorski, O odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, „Prawo Spółek” 2003, nr 12, s. 33–41.
 34. Sikorski, Założenia reformy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w 2022 r. Wolters Kluwer LEX/el. 2022 r.
 35. Sikorski, Komentarz LEX, Rola koordynatora w przychodni POZ, Wolters Kluwer 2021 r.
 36. Sikorski, Komentarz LEX, Opieka koordynowana w POZ – zadania świadczeniodawców, Wolters Kluwer 2021 r.

Artykuły popularyzujące naukę

 1. Sikorski, Czy problem stwierdzania zgonów poza szpitalami zostanie wreszcie rozwiązany?, Gazeta Prawna z dnia 4 listopada 2021 r.
 2. Sikorski, Placówki oświatowe żądają od rodziców zaświadczeń, których lekarze nie mogą wydać, Prawo.pl, 24.05.2020, https://www.prawo.pl/zdrowie/zaswiadczenie-o-stanie-zdrowia-dziecka-od-lekarza,500511.html (dostęp: 16.04.2020 r.).
 3. Sikorski, M. Florczak, M. Kruczkowski, Opieka psychologiczna dla pacjentów w hospicjum powinna być dostępna, Prawo.pl, 15.04.2020, https://www.prawo.pl/zdrowie/opieka-psychologiczna-dla-pacjentow-hospicjow-w-czasie-epidem,499436.html (dostęp: 16.04.2020 r.).
 4. Sikorski, M. Florczak, Lekarze nie mają podstaw do odmowy wystawiania zdalnie e-zwolnień, Prawo.pl, 26.03.2020, https://www.prawo.pl/zdrowie/lekarz-ma-obowiazek-wystawic-e-zwolnienie-zdalnie (dostęp: 16.04.2020 r.).
 5. Sikorski, M. Florczak, Telemedycyna pomaga w walce z pandemią, „Gazeta Prawna” z 19.03.2020 r.
 6. Sikorski, W razie katastrofy prywatna karetka nie weźmie poszkodowanych, Prawo.pl, Opieka zdrowotna. Opinie, 9.04.2019, https://www.prawo.pl/zdrowie/w-razie-katastrofy-prywatna-karetka-nie-wezmie-poszkodowanych,392986.html (dostęp: 16.04.2020 r.).
 7. Sikorski, M. Florczak, Czy w obecnym stanie prawnym można wystawić zwolnienie, korzystając z telemedycyny?, „Gazeta Prawna” z 8.03.2018 r.
 8. Sikorski, Cesja umowy z NFZ a ważność deklaracji wyboru, „Gazeta Prawna” z 12.07.2018 r.
 9. Florczak, S. Sikorski, Karetki bez lekarzy, „Gazeta Prawna” z 23.08.2017 r.
 10. Sikorski, Kilka uwag na tle umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, „Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia” 2016, nr 1, s. 13–24.
 11. Sikorski, Gwarancja bankowa – znaczenie prawnych klauzul umownych „bezwarunkowo”, „nieodwołalnie”, „na pierwsze żądanie”, „Prawo Przedsiębiorcy” 2009, nr 17, s. 26–30.
 12. Sikorski, Specjalne pożyczki dla szpitali, INFOR, „Gazeta Prawna” z 12.07.2005 r.
 13. Sikorski, Szpitale mogą już składać wnioski o pożyczki, INFOR, „Gazeta Prawna” z 13.07.2005 r.
 14. Sikorski, Poręczenie ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, INFOR, „Prawo Przedsiębiorcy” 2004, nr 12, s. 26–31.
 15. Sikorski, Poręczenie portfelowe – prosty sposób zabezpieczenia kredytu, INFOR, „Prawo Przedsiębiorcy” 2004, nr 14, s. 24–27.

Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, II stopnia za osiągniecie naukowe w roku 2017 – współautorstwo monografii: Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017.

Nagroda Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego za opracowanie i wdrożenie pożyczek przeznaczonych na restrukturyzację szpitali, 2005 r.


dr Ziemowit Cieślik, adiunkt
e-mail: z.cieslik@uksw.edu.pl

ORCID 0000-0003-4345-0610

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

Jestem absolwentem studiów filozoficznych i prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyłem broniąc prace napisane w pod kierunkiem Prof. Jana Woleńskiego (Przyczynowość w prawie. Koncepcja przyczynowości Władysława Woltera, Katedra Filozofii Analitycznej Instytutu Filozofii UJ, 2001 r.) oraz Prof. Jana Zimmermanna (Umowa administracyjna w państwie prawa, Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UJ, 2002 r.). Zdobyłem również dyplom Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytetach Jagiellońskim, Ruprechta-Karla w Heidelbergu i Jana Gutenberga w Moguncji (2001 r.). W 2010 r., po ukończeniu studiów doktoranckich w Krakowie, obroniłem rozprawę z zakresu nauki prawa administracyjnego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne. Publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej. Promotorem tej rozprawy był Prof. Jan Zimmermann.

Od 2009 r. pracuję na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego.

Moje badania koncentrują się na współczesnych przekształceniach form działania administracji publicznej, w szczególności na kontraktowym wymiarze sprawowania władzy. Interesują mnie normatywne założenia regulacji prawa administracyjnego – konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji i wpływ integracji europejskiej oraz globalizacji na relację, która łączy jednostkę z państwem. Do kwestii szczegółowych, które podejmuję w badaniach, należą: legitymizacja kontraktowej działalności administracji publicznej, prywatyzacja zadań publicznych i jej granice oraz współpraca organów administracyjnych w Unii Europejskiej, w tym problematyka ustrojowa postępowań notyfikacyjnych Komisji Europejskiej.

Od lat angażuję się w międzynarodową współpracę akademicką. Odbyłem staże badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Szkole Prawa Uniwersytetu Kingston upon Hull (2006), Instytucie Maxa Plancka Prawa Publicznego Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu (2007) i Niemieckim Instytucie Badawczym Administracji Publicznej w Spirze (2018). Jestem stypendystą Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst z Bonn (2001/02) i The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund z Tokio (2006/07).

Moja działalność naukowa wiąże się z działalnością ekspercką na rzecz organów władzy publicznej. W latach 2016-17 wykonywałem zadania STE (Short Term Expert) w ramach programu twinningowego Unii Europejskiej „Dalsze wsparcie dla Parlamentu Kosowa”. Od 2003 r. łączę pracę naukową z pracą w Biurze Analiz Sejmowych, gdzie odpowiadam za obsługę prawną Sejmu w zakresie spraw związanych z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym. Posiadam uprawnienia radcy prawnego.

Od 2012 r. jestem przewodniczącym Rady Programowej Zeszytów Prawniczych Biura Analiz Sejmowych, od 2015 r. znajduję się na liście recenzentów czasopisma Radca Prawny Zeszyty Naukowe. Należę także do Societas Iuris Publici Europaei e.V. (SIPE) i Stowarzyszenia Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego, które działa przy UKSW.

Jestem opiekunem Kola Naukowego Prawa Administracyjnego – Sztuka w prawie.

 • Prawo administracyjne
 • Kontrola administracyjna
 • Gospodarka komunalna
 • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
 • Seminaria dyplomowe

Monografie:

 • Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków, Zakamycze 2004, seria: Monografie Zakamycza, ss. 124
 • Partnerstwo publiczno-prywatne. Publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2014, ss. 563

Redakcja tomów zbiorowych:

 • Mandat posła na Sejm VI Kadencji. Sesja wprowadzająca. Materiały konferencyjne, Warszawa, 03-05.11.2007 r. (Współredakcja z P. Chybalskim), Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2007, ss. 95
 • Status posła do Parlamentu Europejskiego, Warszawa Wydawnictwo Sejmowe 2008; Studia BAS nr 13, ss. 218.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w tomach zbiorowych:

 • Komentarz do niektórych przepisów ustawy Prawo budowlane, LEX/el. 2003 oraz LEX/el. 2005;
 • Problem niepołączalności mandatu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, Przegląd Sejmowy Nr 4 z 2008, s. 135-147;
 • Kontraktowy wymiar kooperacji administracyjnej w Unii Europejskiej [w:] I. Lipowicz (red.), Europeizacja administracji publicznej w Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo UKSW 2008, s. 59 i n.;
 • Rola Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej [w:] B. Pawłowski (red.), Prawo europejskie w pracach parlamentarnych, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2011, s. 55-69
 • Konstytucjonalizacja wystąpienia Polski z Unii Europejskiej [w:] S. Dudzik, N. Półtorak (red.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa, Wolters Kluwer 2013, s. 109-121
 • Notyfikacja w pracach Sejmu [w:] A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom I – 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Lublin, Wydawnictwo KUL 2014, s. 39-58;
 • Rola Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej [w:] B. Pawłowski (red.), Prawo europejskie w pracach parlamentarnych, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2011, s. 55-69
 • Wpływ unijnych postępowań notyfikacyjnych na administracyjne tworzenie prawa [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom I, Wrocław, PRESSCOM 2014, s. 67-85
 • Jawność i jej ograniczenia w prawie Republiki Federalnej Niemiec [w:] C. Mik (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom XI. Standardy europejskie, Warszawa, C.H. Beck 2016, s. 95-125
 • Kwestie terminologiczne jawności i jej ograniczeń z perspektywy prawno-porównawczej [w:] A. Gryszczyńska (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom VI. Struktura tajemnic. Wyd. 2. Warszawa, C.H. Beck 2016, s. 79-116
 • Ocena zmian wprowadzonych do ustawy o grach hazardowych po dokonaniu ostatniej notyfikacji zawierającej art. 14 ust. 1 ugh. – czy Rzeczpospolita Polska powinna ponownie notyfikować projekt zmian? [w:] M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Wolters Kluwer 2016, s. 82-97
 • Księga IV modelu kodeksu postępowania administracyjnego UE: umowy – założenia i cechy regulacji [w:] J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Warszawa, Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2017, s. 363-373
 • Aksjologia stanowienia rozporządzeń wykonawczych [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa, Wolters Kluwer 2017, s. 361-375
 • Konstytucyjne podstawy kontraktowych działań administracji publicznej [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 177-189.
 • Standardy regulacyjne dotyczące umów PF2 w Wielkiej Brytanii, Biuletyn PPP 4(7) z 2018, s. 82-88.
 • Spójność regulacji dotyczącej jawności w multicentrycznym systemie prawa [w:] W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Skrzydło-Dobosz (red.), Fenomen prawa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 128-146.
 • Proceduralne aspekty udziału Sejmu w stanowieniu prawa UE: zakres opiniodawczej działalności sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Zeszyty Prawnicze BAS Nr 4 z 2019, s. 79-91 https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2019.65
 • Ausgewählte Aspekte der Umsetzung des EU-Umweltrechts in Polen, In: C. Fraenkel-Haeberle, J. Socher, K.-P. Sommermann (Hrsg.), Praxis der Richtlinienumsetzung im Europäischen Verwaltungsverbund. Die Reichweite der Umgestaltung der nationalen Umwelt- und Energieverwaltung, Duncker & Humblot, Berlin 2020, S. 127-142.
 • Wybrane zagadnienia prawne dotyczące udziału Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2020/2(82), s. 77-90.
 • Bestattungsrecht in Polen, Wirtschaft und Verwaltung (WiVerw), Themenheft zum Gewerbearchiv, 1/2022, S. 30-36. 46.Jahrgang, www.gewerbearchiv.de
 • Formy realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego [w:] I. Lipowicz (red.), System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom 2. Ustrój samorządu terytorialnego, Warszawa 2022, s. 548-638, współautor B. Popowska (ZC: s. 569-594)

Kompletna lista publikacji dostępna jest na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej


dr hab. Radosław Mędrzycki, prof. uczelni
e-mail: r.medrzycki@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9407-4881

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

 • Prawo administracyjne – część ogólna
 • Prawo administracyjne – część ustrojowa
 • Metody i techniki pracy w administracji publicznej
 • Seminarium dyplomowe

 

 

 

 1. Mędrzycki R., Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności, Warszawa 2017, ss. 339.
 2. Mędrzycki R., Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 356.
 3. Małecka-Łyszczek M., Mędrzycki R., Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w pomocy społecznej, Warszawa 2021, ss. 278.
 4. Sikorski S., Mędrzycki R., Nowe zawody w podstawowej opiece zdrowotnej, Warszawa 2021, ss. 140.

 1. Mędrzycki R., Patologie związane z dysfunkcją niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych [w:] Patologie w administracji publicznej, red. R. Kijowski, red. P. Suwaj, Warszawa 2009, s. 429-440.
 2. Lipowicz I., Mędrzycki R., Szmigiero M., Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 1, red. I. Lipowicz Warszawa 2010, s. 238.
 3. Mędrzycki R., Szmigiero M., Szewczyk P., Kościół wobec administracji. Źródła prawa z objaśnieniami, Łódź 2010, s. 735.
 4. Mędrzycki R., Die Begründung von Gesetzentwürfen in Polen – ausgewählte Fragen im Bereich Informationsquelle [w:] Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts. Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft, red. I. Lipowicz, red. P. Schneider, Osnabrűck 2011, s. 117-124.
 5. Lipowicz I., Mędrzycki R., Szmigiero M., Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, 2, red. I. Lipowicz, Warszawa 2012, s. 240.
 6. Mędrzycki R., SK 31/10 [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 211-220.
 7. Mędrzycki R., P 41/11 [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 475-489.
 8. Mędrzycki R., Analiza gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem partycypacji organizacji pozarządowych [w:] Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014, s. 273-280.
 9. Mędrzycki R., „Zielona fala” na drogach smart city [w:] Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city, G. Szpor, Warszawa 2015, s. 107-116.
 10. Lipowicz I., Mędrzycki R., Szmigiero M., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, I. Lipowicz Warszawa 2015, s. 260.
 11. Mędrzycki R., Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju – zarys problematyki [w:] Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Problemy administracyjno-prawne, red. M. Szyrski, Warszawa 2016, s. 9-25.
 12. Mędrzycki R., Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności [w:] Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, red. I. Lipowicz, Warszawa 2016, s. 62-74.
 13. Mędrzycki R., Wybrane aspekty aksjologii prawa tworzonego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, II, red. J. Zimmermann, Warszawa 2016 s. 433-443.
 14. Mędrzycki R., Przeciwdziałanie narkomanii [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 100-111.
 15. Mędrzycki R., Przeciwdziałanie alkoholizmowi [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 82-99.
 16. Mędrzycki R., Pomoc społeczna [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 67-81.
 17. Mędrzycki R., Standardy usług a zasada indywidualizacji w pomocy społecznej [w:] Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, red. Z. Duniewska, A. Rabiega-Przyłęcka, M. Stahl, Warszawa-Łódź 2019, s. 679-692.
 18. Mędrzycki R., Opieka zdrowotna osób starszych – między paternalizmem a niezależnością. Uwagi na tle innowacji w ochronie zdrowia [w:] Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, red. I. Lipowicz, Z. Nojszewska, S. Sikorski, Warszawa 2020, s. 131-140.
 19. Mędrzycki R., Malewicz D., Pomoc państwa w wychowaniu i opiece nad dziećmi [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, II, red. I. Lipowicz, Warszawa 2020, s. 97-112.
 20. Mędrzycki R., Rola polityki administracyjnej w implementacji solidarności międzypokoleniowej w gminie [w:] Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej”, A. Organiściak-Krzykowska, M. Wysocka, Olsztyn 2020, s. 265-276.
 21. Poverty prevention as a challenge for the international community in the context of Catholic social teaching [w:] Sustainable Development Goals and the Catholic Church Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, red. Katarzyna Cichos, Jarosław A. Sobkowiak, Radosław Zenderowski, Ryszard F. Sadowski, Beata Zbarachewicz, Stanisław Dziekoński, Routledge 2020, s. 5-20.
 22. Mędrzycki R., Sikorski S., Konstytucyjne podstawy szczególnej opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi – uwagi na tle art. 68 ust. 3 Konstytucji [w:] Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności, red. A. Drabarz, Białystok 2020, s. 159-172.
 23. Mędrzycki R., O konieczności istnienia administracji „analogowej” w stanie kryzysu epidemicznego – kilka uwag na tle pomocy osobom wykluczonym [w:] Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji w stanie kryzysu, red. J.H. Szlachetko, A. Bochentyn, Gdańsk 2021253-268.
 24. Mędrzycki R., Solidarność we współczesnej wspólnocie samorządowej jako element prawa do dobrego samorządu terytorialnego [w:] Prawo do dobrego samorządu – perspektywa obywatela i mieszkańca, M. Małysa-Sulińska, M. Stec, Warszawa 2021, s. 71-85.
 25. Mędrzycki R., Komentarz do artykułów: 6 (częściowo), 7, 13 (częściowo), 15-34, 49-50, 53-54 [w:] Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiKomentarz, red. K. Roszewska, Warszawa 2021, Lex/el.
 26. Mędrzycki R., Zadania samorządu terytorialnego (pkt. 6.6-6.10) [w:] System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom II. Ustrój samorządu terytorialnego, red. I. Lipowicz, Warszawa 2022, s. 518-547.
 27. Mędrzycki R., Znaczenie efektywności w prawie administracyjnym – uwagi wybrane [w:] Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, red. M. Szewczyk, L. Staniszewska, M. Kruś, Warszawa 2022, s. 101-116.
 28. Mędrzycki R., Prawo administracyjne w służbie osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi – stan obecny i perspektywy [w:] Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty, red. Z. Duniewska, M. Karcz-Kaczmarek, P. Wilczyński, Warszawa 2022, s. 157-175.
 29. Mędrzycki R., Standards Of Public Administration Services For The Elderly – A Lesson In Pandemic Time [w:] Instruments of Public Law Digital Transformation during the Pandemic, red. I. Lipowicz, G. Szpor, A. Syryt, Routledge 2022
 30. Mędrzycki R., Komentarz do artykułów 13-18; 44, 46-51; 128-132 [w:] Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, red. K. Osajda, M. Domański, J. Słyk, Warszawa 2023 (Legalis C.H. Beck – online)
 31. Komentarz do art. 1 (z M. Małecką-Łyszczek), 2 pkt 3-4, art. 2 pkt 9-10, art. 12-14, art. 17-19; at. 36-53, art. 71, art. 76, art. 78-79 [w:]  Ustawa o ekonomii społecznej. Komentarz, red. M. Małecka-Łyszczek, R. Mędrzycki R. Warszawa 2023.
 32. Komentarz do artykułów 13-18; 44, 46-51; 128-132 [w:] Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, red. K. Osajda, M. Domański, J. Słyk, Warszawa 2023 – wydanie papierowe komentarza, s. 99-112, 324-328, 334-346, 640-653.
 33. Mędrzycki R., Das Verständnis des Konzeptes der Smart City und des Smart Village in Polen [w:] Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Deutsch-polnische Perspektiven, N. Kohtamäki, E.Peuker, Mohr Siebeck, Tübingen 2023 (z. M. Szyrskim), s. 217-232.

 

 1. Mędrzycki R., Uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego w systemie tak zwanych niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2009, nr 3, s. 157-170.
 2. Mędrzycki R., Bezdomność w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – wybrane aspekty, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2013, nr 1, s. 184-198.
 3. Mędrzycki R., Szyrski M., Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2014, nr 1, s. 112-127.
 4. Mędrzycki R., Młodzieżowe organy konsultacyjne samorządu terytorialnego „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2015, nr 1, s. 67-80.
 5. Mędrzycki R., Problem bezdomności w świetle wybranych regulacji prawnych, „Przegląd Legislacyjny” 2016, nr 4, s. 35-45.
 6. Mędrzycki R., Komitet Regionów wobec problemu bezdomności, „Metropolitan. Przegląd Naukowy” 2016, nr 2, s. 65-78.
 7. Mędrzycki R., Funkcje gminnych rad seniorów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2017, nr 3, s. 119-131.
 8. Mędrzycki R., Solidarność społeczna wobec grup najbardziej wykluczonych społecznie w procesie rewitalizacji, „Metropolitan. Przegląd Naukowy” 2018, nr 1, s. 36-44.
 9. Mędrzycki R., Szyrski M., Energy Poverty as a European and Polish Legal Issue, “Białostockie Studia Prawnicze” 2018, nr 2, s. 125-138.
 10. Mędrzycki R., Rodzina w starzejącym się społeczeństwie – zagadnienia administracyjnoprawne, “Studia nad Rodziną” 2018, nr 1, s. 35-49.
 11. Mędrzycki R., Wewnętrzna regulacja ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim w Polsce na tle art. 91 RODO, „Prawo Kanoniczne” 2018, nr 4, s. 131-148.
 12. Mędrzycki R., Odnawialne źródła energii w kontekście solidarności społecznej – wprowadzenie do problematyki, „Ikar” 2019, nr 1, s. 6-15.
 13. Mędrzycki R., Cendrowicz D., Rodzina jako podmiot ochrony danych osobowych w pomocy społecznej, „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 7-8, s. 101-114.
 14. Mędrzycki R., Cendrowicz D., Rechtsformen sozialer Sicherung für ältere Menschen in Polen, “Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht” 2019, nr 10, s. 420-426
 15. Mędrzycki R., Cejrowski P., Regulacje praw osób, których dane są przetwarzane – uwagi na tle autonomicznej regulacji ochrony danych osobowych w Kościele katolickim, Studia Pelplińskie 2019, nr 1, s. 75-91.
 16. Mędrzycki R., The Legal and Axiological Aspects of Preventing the Causes of Disability in the context of a ‘healthy environment’, „Eastern European Journal of Transnational Relations” 2019, nr 2, s. 29-42.
 17. Mędrzycki R., Małecka-Łyszczek M., Axiological Paradigm of Social Inclusion Intensification – Selected Remarks, „Review of European and Comparative Law”, 2019, nr 3, s. 77-97.
 18. Mędrzycki R., Book review: Ageing, Ageism and the Law: European Perspectives on the Rights of Older Persons, The Future of Ageing in Europe. Making an Asset of Longevity, „European Journal of Social Security” 2019, nr 4(21), s. 391-393.
 19. Mędrzycki R., Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce w zakresie ochrony osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością w latach 2005-2015 w świetle raportów RPO, „Zeszyty Prawnicze” 2020, nr 1, s. 229-248.
 20. Mędrzycki R., Samorząd terytorialny wobec zjawiska długowieczności, „Samorząd Terytorialny” 2020, nr 3, s. 20-30.
 21. Mędrzycki R., Book review: Elderly Care and Upwards Solidarity, „European Journal of Social Security” 2021, nr 2(23), s. 186-188.
 22. Mędrzycki R., Fundacje prawa publicznego w świetle dorobku naukowego Profesora Tadeusza Bigi, „Prawo” 2021 CCCXXXIII, s. 347-363.
 23. Mędrzycki R., Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego jako element zrównoważonego planowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2022, nr 7/8, s. 31-41.
 24. Mędrzycki R., Planning acts as a legal form for ensuring solidarity in the local self-government „Przegląd Prawa i Administracji Uwr” 2022, nr 128, s. 67-80
 25. Recenzja książki Asymmetric Information in Public Administration, red. Dominika Cendrowicz, Agnieszka Chrisidu-Budnik, Warszawa 2022, „Samorząd Terytorialny” 4/2023, s. 92-95.
 26. Mędrzycki R., Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, „Studia prawnoustrojowe” 2023, nr 60, s. 279-295.

 

 

 1. Mędrzycki R. (redakcja techniczna), Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, red. I. Lipowicz, Warszawa on-line 2016 (papierowa wersja 2017).
 2. Mędrzycki R. (redakcja naukowa), Metropolie wobec wyzwań i problemów społecznych, Gdańsk 2021.

 3. Małecka-Łyszczek M., Mędrzycki R., Ustawa o ekonomii społecznej. Komentarz, Warszawa 2023 (e-book, redakcja naukowa).

 1.  Klęska żywiołowa, „Wspólnota” 2009, nr 45.
 2. Nauka samodzielności ze wsparciem samorządu, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” 9.07.2014, nr 112 s. c8.
 3.  Osoba pod wpływem alkoholu nie zostanie wyrzucona z ogrzewalni ale z noclegowni już tak, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” z 16.03.2016, nr 52, s. c7;
 4. Walka z epidemią wymaga też alternatywnych form komunikacji personelu z pacjentami
  https://www.prawo.pl/zdrowie/prawo-pacjenta-do-komunikacji-w-szpitalu-w-czasie-epidemi,500075.html (Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero)
 5. Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w samorządzie, „Wspólnota”  2023 nr 6/1376, s. 38-40.


dr Maciej Szmigiero, adiunkt
e-mail: m.szmigiero@uksw.edu.pl

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa oraz tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego. Ukończyłem ponadto studia podyplomowe na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej pn. „Eksploatacja i zarządzanie portami lotniczymi”.

W latach 2004-2011 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa UKSW w Katedrze Prawa Administracyjnego. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne z zakresu  m.in. prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej, prawa komunalnego. Pełniłem także funkcję sekretarza katedry oraz opiekuna koła naukowego.
W lutym 2017 r. ponownie zostałem zatrudniony na UKSW na stanowisku asystenta. Od lutego 2018 r. pracuję w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. Na UKSW prowadzę ćwiczenia, wykłady, konwersatoria oraz seminaria m.in. z zakresu prawa administracyjnego, prawa nowych technologii (w tym prawa dronów) oraz technologii informacyjnych i prawniczych systemów wyszukiwawczych.

Brałem udział w licznych konferencjach naukowych, w tym w organizowanej przez Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu oraz Zjazdach Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, w których publikacjach pokonferencyjnych publikowałem artykuły naukowe. Byłem także uczestnikiem międzynarodowego, polsko-niemiecko-holenderskiego projektu badawczego koordynowanego przez Uniwersytet w Osnabrück.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach materialnego prawa administracyjnego, gospodarce komunalnej, administracji lotnictwa cywilnego, wsparciu innowacyjności oraz prawie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem regulacji użytkowania bezzałogowych statków powietrznych oraz rozwoju elektromobilności.

Poza pracą na uczelni pełniłem także funkcję dyrektora departamentu legislacyjnego w Ministerstwie Finansów, członka Komisji Nadzoru Bankowego – przedstawiciela Ministra Finansów oraz zastępcy dyrektora generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Prowadziłem także szkolenia dla urzędników gminnych z zakresu dostępu do informacji publicznej, w tym Biuletynu Informacji Publicznej. Będąc radcą prawnym doradzałem podmiotom publicznym i prywatnym.

 • Prawo administracyjne
 • Prawo administracyjne materialne
 • Prawo nowych technologii – drony, elektromobilność
 • Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze
 • Ustrój administracji rządowej i samorządowe

Monografie:

 • M. Ostrihansky, M. Szmigiero, Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym, Warszawa 2020
 • I. Lipowicz (red.), R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015
 • I. Lipowicz (red.), R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010, 2012
 • M.Szmigiero (red.), R. Mędrzycki, P. Szewczyk, Kościół wobec administracji. Źródła prawa z komentarzem, Łódź 2010

Rozdziały w tomach zbiorowych:

 • M. Ostrihansky, M. Szmigiero, Certyfikat operatora lekkiego bezzałogowego statku powietrznego (LUC) – zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne aspekty zastosowania rozporządzenia wykonawczego 2019/947 [in] A. Konert, Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2021
 • F. Elżanowski, M. Szmigiero, Legal framework for the development of electromobility: the assessment of legislative solutions supporting innovation [w:] W. Drożdż, Electromobility as megatrend of contemporary economy, Warszawa 2021
 • M. Szmigiero, Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku jako nowa forma ich wykorzystywania w ochronie zdrowia [in:] E. Nojszewska, I. Lipowicz, S. Sikorski, Innowacje w ochronie zdrowia: aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2020
 • P. Czekalski, M. Szmigiero, Zadania podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności. Zagadnienia wybrane [w:] I. Lipowicz (red.), Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji. Tom 2, Warszawa 2020
 • I. Lipowicz, M. Szmigiero, Pojęcie innowacji prawnych i ekonomicznych w ochronie zdrowia. Zarys problematyki [w:] E. Nojszewska, I. Lipowicz, S. Sikorski, Innowacje w ochronie zdrowia: aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2020
 • I. Lipowicz, M. Szmigiero, Unmanned Aerial Vehicles in Geospatial Information [in:] 26th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2019” Conference proceedings, 2019
 • Gospodarowanie odpadami w procesie inwestycyjno-budowlanym (współautorstwo) [w:] M. Cherka, et al. (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Instytucja europejskie i krajowe w procesie tworzenia Jednolitej Przestrzeni Powietrznej [w:] Europeizacja Administracji Publicznej. Zbiór studiów pod redakcją Ireny Lipowicz, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Działalność Organizacji międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego [w:] J. Boć, A. Chajbowicz, Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2009
 • Sicherheitsmanagement in der Zivilluftfahrt, Publikacja pokonferencyjna, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Wiedeń 2009

Artykuły w czasopismach:

 • J. Dowejko, W. Drożdż, M. Szmigiero, Use of municipal real estate for the construction of public electric vehicle charging stations: legal and economic issues [w:]  Nieruchomości@: Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, 2/2020
 • S. Sikorski, M. Szmigiero, Możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle obowiązujących regulacji prawnych [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 167/2018