Przejdź do treści

Kierownikiem Katedry Prawa Karnego jest prof. dr hab. Jarosław Majewski. W Katedrze zatrudnieni są ponadto:  dr hab. Maria Szczepaniec, prof. uczelni, dr Julia Kosonoga-Zygmunt, dr Adam Błachnio oraz dr Piotr Zakrzewski (sekretarz katedry).

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry Prawa Karnego prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów kursowych: Prawo karne (dla kierunku Prawo) oraz Podstawy prawa karnego (dla kierunku Administracja). Oferta dydaktyczna Katedry obejmuje ponadto seminaria magisterskie i licencjackie, wykłady monograficzne (m. in. Kryminologia, Kryminalistyka, Prawo karne w medycynie).

Pod kuratelą Katedry Prawa Karnego działają:

od 2006 roku studenckie Koło Nauk Penalnych, którego opiekunem naukowym jest  dr  hab. Maria Szczepaniec, prof. uczelni

od 2016 roku Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego, którego opiekunem naukowym jest dr Piotr Zakrzewski.


Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych pracowników Katedry Prawa Karnego pozostaje prawo karne materialne. Katedra Prawa Karnego od 2004 roku organizuje co roku, w maju, Bielańskie Kolokwia Karnistyczne ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone centralnym zagadnieniom teorii i dogmatyki prawa karnego. Jest to obok odbywających się co dwa lata zjazdów katedr prawa karnego jedyna obecnie w Polsce cyklicznie organizowana ogólnopolska impreza naukowa z zakresu karnistyki. Dotychczasowe konferencje naukowe z tego cyklu dotyczyły problematyki: podstaw odpowiedzialności za przestępstwa znamienne skutkiem, instytucji zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, form stadialnych i postaci zjawiskowych popełnienia przestępstwa, okoliczności wyłączających bezprawność czynu (kontratypów), nadzwyczajnego wymiaru kary, okoliczności wyłączających winę, umyślności i jej form, nieumyślności oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. Bielańskie Kolokwia Karnistyczne cieszą się dużym zainteresowaniem, uczestniczą w nich licznie przedstawiciele nauki prawa karnego ze wszystkich polskich ośrodków akademickich, jak i reprezentanci zawodów prawniczych: sędziowie, prokuratorzy oraz adwokaci. Co roku do rąk czytelników oddawana jest monografia obejmująca pokłosie kolokwiów artykuły, dla których zaczynem były teksty wygłoszonych referatów oraz zapis dyskusji.