Przejdź do treści

prof. dr hab. Marek Michalski, ORCID 0000-0002-1972-0505, profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW. W latach 2010 – 2020 Dziekan WPiA UKSW. M. in. w latach: (i) 2006 –  2008 członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; (ii) 2007 – 2017 członek Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. Od 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Metro Warszawskie sp. z o.o. Prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Arbiter stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Zarządu Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji (MUCI). Autor oraz współautor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu problematyki papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego i spółek akcyjnych, oraz kodeksu spółek handlowych, a nadto gospodarki wiedzy, ustroju szkolnictwa wyższego i nauki otwartej, oraz aspektów cywilizacyjno-społecznych rozwoju nowych  technologii i cyberprzestrzeni. M. in. w:Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. A. Kidyba, (wyd. Wolters Kluwer, t. I, II,  Warszawa 2017, t. IV, Warszawa 2018, t. III Warszawa 2020); w: „Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz” (red. M. Michalski, wyd. CH Beck, Warszawa 2014), w: „Prawo rynku kapitałowego. Komentarz” (wyd. CH Beck, Warszawa 2012, 2014 oraz 2018); w „Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie” (red. M. Michalski, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020); w: „Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja spółki akcyjnej” (red. M. Michalski, Warszawa 2021)., mail: m.michalski@uksw.edu.pl

dr hab. Beata Gessel, ORCID 0000-0003-1289-0920

dr Justyna Dąbrowska, ORCID 0000-0002-1083-4389, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, ukończyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie. Zakres prowadzonych badań naukowych: prawo spółek, prawo umów handlowych, prawo procesowe w sprawach gospodarczych, mail: j.dabrowska@uksw.edu.pl

dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, ORCID 0000-0001-8956-3739, doktor nauk prawnych, radca prawny. absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego (Abschlusszeugnis der Deutschen Rechtsschule an der Universität Warschau) oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego (Certificate in English Law and EU Law). Zakres badań naukowych:  prawo gospodarcze, prawo turystyczne, prawo Unii Europejskiej i jego wpływ na prawo państw członkowskich oraz porównawcza analiza instytucji prawnych,  mail: a.gawrysiak.zablocka@uksw.edu.pl

dr Maciej Hulicki, ORCID 0000-0002-5279-4899, doktor nauk prawnych; ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii; autor wielu publikacji oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych; członek grup eksperckich oraz uczestnik międzynarodowych zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w zakresie prawnych aspektów wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarce (m.in. Centrum Technologii Blockchain; the Digital Trade Research Group na City University of London). Odbywał staże naukowe i wykłady gościnne w uznanych ośrodkach naukowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Stypendysta Tokyo Foundation, uczestnik programu OHIM Universities Network. Na WPiA UKSW kierownik kierunków „Człowiek w cyberprzestrzeni” oraz „Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej”. Zakres prowadzonych badań naukowych obejmuje prawo własności intelektualnej oraz prawne aspekty zastosowania nowoczesnych technologii, w szczególności jest kierownikiem projektu badawczego pt. „Umowa algorytmiczna jako wyzwanie dla prawa handlowego” (NCN, nr 2019/35/D/HS5/04377).mail: m.hulicki@uksw.edu.pl

dr Natalia Niklińska, ORCID 0000-0001-5879-3435, ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie (2018). Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego – studiów współorganizowanych przez Uniwersytet w Cambridge, działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – The Centre for the Study of English and European Law – British Law Centre. Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz monografy w języku polskim i angielskim dla studentów kierunków: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej. Prowadzi działalność naukową, pracując w zespołach badawczych przygotowujących projekty grantowe, monografie oraz artykuły naukowe. Zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych. Laureatka konkursu Podatkowi Liderzy organizowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów, mail: n.niklinska@uksw.edu.pl

dr Ewa Skibińska, ORCID 0000-0003-4607-1448, doktor nauk prawnych, zakres badań naukowych: polskie i unijne prawo gospodarcze prywatne, a zwłaszcza prawo spółek oraz prawo bankowe; ponadto prawo fundacyjne, mail: e.skibińska@uksw.edu.pl

dr Mariusz Stanik, ORCID 0000-0003-0673-4323, adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, doradca restrukturyzacyjny. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW. W 2012 roku ukończył aplikację adwokacką. W 2016 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Zasada przejrzystości stosunków korporacyjnych w polskim prawie grup spółek”. Od 2018 roku licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego. Zainteresowania naukowe: prawo spółek, rejestr przedsiębiorców i postępowanie rejestrowe, transformacje podmiotowe spółek prawa handlowego, umowy gospodarcze, mail: m.stanik@uksw.edu.pl

dr hab. Tomasz Szczurowski, ORCID 0000-0002-2967-0919, absolwent Wydziału Prawa UKSW z 2003 r. uzyskując nagrodę Dziekana Wydziału Prawa UKSW dla najlepszego absolwenta w roku akademickim 2002/2003. Po uzyskaniu tytułu mgr prawa rozpoczął pracę naukowo – dydaktyczną na Wydziale Prawa UKSW, jak również aplikację sądową ukończoną w 2006 r. z najlepszym wynikiem w apelacji warszawskiej. Od 2006 r. asesor sądowy, zaś od 2009 r. sędzia. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 2011 r. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ds. Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Zastawów. Orzekał w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XXIII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym i Zamówień Publicznych. Obecnie sędzia Sądu Apelacyjnego  w Warszawie, orzeka w VII Wydziale Gospodarczym i Własności Intelektualnej. Autor lub współautor komentarzy, artykułów naukowych, glos. Zakres prowadzonych przez niego badań naukowych: prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo procesowe w sprawach gospodarczych, prawo wekslowe; mail: t_szczurowski@uksw.edu.pl

dr Michał Będkowski-Kozioł, ORCID 0000-0002-2182-3490, asystent w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego (Katedra Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej) na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa gospodarczego publicznego, w tym prawa energetycznego oraz prawa ochrony konkurencji. Do jego podstawowych zainteresowań badawczych należą zagadnienia realizacji funkcji administracji gospodarczej, w tym materialne i ustrojowe aspekty regulacji sektorów infrastrukturalnych, a w szczególności sektora energetycznego i sektora transportu kolejowego; wzajemne relacje w wielopoziomowej strukturze współczesnej administracji gospodarczej, zwłaszcza w kontekście europeizacji administracji gospodarczej i pojawiania się nowych form współpracy pomiędzy jej aktorami oraz środków oddziaływania na podmioty administrowane; działalność gospodarcza państwa i innych podmiotów publicznych. mail:m.bedkowski.koziol@uksw.edu.pl

dr Łukasz Gołąb, ORCID 0000-0003-0986-8669,  asystent w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego (Katedra Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej) na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, koordynator Zespołu Badawczego w Instytucie De Republica, redaktor prowadzący w „Internetowym Kwartalniku Prawa Antymonopolowego i Regulacyjnego”, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego i unijnego prawa transportu kolejowego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień regulacji sektorów infrastrukturalnych, a w szczególności sektora towarowego transportu kolejowego i energetycznego, mail: l.golab@uksw.edu.pl