Przejdź do treści

Pracownicy Katedry:

Doktoranci Katedry:

  • Mgr Maria Skwarcan

Badania naukowe Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego dotyczą praw człowieka i systemów ich ochrony, zarówno w zakresie systemu krajowego, jak i systemow międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu Rady Europy, następnie ochrony praw dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci objętych konflikatmi zbrojnymi oraz prawa humanitarnego, prawa konfliktów zbrojnych oraz międzynarodowego prawa karnego uwzględniającego odpowiedzialność jednostki za naruszenia praw człowieka i zasad prawa humanitarnego mających zastosowanie podczas konfliktów zbrojnych.

Katedra jest współorganizatorem warszawsko-toruńskich naukowych Kolokwiów praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Zorganizowała również m.in. sympozjum o ochronie praw dzieci i rodziny; ogólnopolską konferencję naukową poświęconą ochronie praw dziecka w prawie międzynarodowym oraz ogólnopolską konferencję naukową na temat ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Katedra wydaje serię monograficzną Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe.