Przejdź do treści

Wiodącymi kierunkami badań członków Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego są badania nad materialnym prawem administracyjnym i jego teoretycznymi podstawami, w szczególności zagadnienia wykluczenia społecznego, praw pacjenta, prawa lotniczego i nowych technologii, prawa informacyjnego, prawa energetycznego, regulacji dotyczącej muzeów i sztuki, a także współczesnych przekształceń form działania administracji publicznej, w szczególności kontraktowego wymiaru sprawowania władzy. 

Cele strategiczne profilu działalności Katedry ogniskują się wokół dwóch przewodnich wątków badawczych. Z jednej strony chodzi o kompleksowe, w ramach nauki prawa administracyjnego, a w miarę możliwości także interdyscyplinarne, ujęcie administracyjno-prawnych zagadnień innowacji w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań i prawnych form wspierania takich innowacji. Osiągnięcie wspólnych wniosków badawczych wymaga pogłębionych badań w zakresie materialnego prawa administracyjnego, przy tym badań możliwie różnorodnych pod kątem zadań i funkcji państwa współczesnego oraz badania takich innowacji, które wykazują lub zwiększają stopień odporności państwa na wstrząsy i kryzysy zarówno takie, które już istnieją (np. blackout), jak i takie których oczekujemy w bliskiej przyszłości (np. kryzys ekologiczny), jak również innowacji produktowych i procesowych, które mogą zmienić sposób realizacji niektórych zadań państwa (wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych). Obecny profil badawczy Katedry uwzględnia takie zróżnicowanie. 

Drugim wątkiem badawczym w pracach Katedry jest kwestia sytuacji prawnej osób bezradnych lub będących słabszą stroną stosunku prawnego. Kierunek badań jest konsekwentnie prowadzony przez członków Katedry od lat i szczególnie zgodny z profilem i misją UKSW. Umożliwia także szczególnie intensywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza z jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach tych badań – prowadzonych zarówno w odniesieniu do osób bezbronnych, osób ze szczególnymi potrzebami komunikacyjnymi AAC, osób w stanie terminalnym, pacjentów, ale także dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem i kryzysami psychicznymi – podejmowane są interdyscyplinarne badania administracyjno-prawne.

Innymi ważnymi wątkami badawczymi są również zagadnienia związane z regulacją prawną w dziedzinie stwierdzania zgonu i chowania zmarłych oraz badania dotyczące europejskiej kultury prawnej. 


The leading research directions of the members of the Chair of Administrative Law and Local Government are the study of substantive administrative law and its theoretical foundations, in particular the issues of social exclusion, patient rights, aviation law and new technologies, information law, energy law, regulation of museums and art, as well as contemporary transformations of the forms of public administration, in particular the contractual dimension of governance. 

The strategic objectives of the Department’s activity profile revolve around two guiding research threads. On the one hand, it is about a comprehensive, within the framework of the science of administrative law and, as far as possible, interdisciplinary approach to the administrative-legal issues of innovation in public administration, with particular emphasis on the tasks and legal forms of supporting such innovation. Reaching common research conclusions requires in-depth research in the field of substantive administrative law, with research that is as diverse as possible in terms of the tasks and functions of the contemporary state, and the study of such innovations that demonstrate or increase the degree of state resilience to shocks and crises, both those that already exist (e.g. blackout) and those that we expect shortly (e.g. ecological crisis), as well as product and process innovations that may change the way some state tasks are carried out (use of unmanned aerial vehicles). The Department’s current research profile considers such differentiation. 

The second research strand in the Chair’s work is the issue of the legal situation of persons who are helpless or are “the weaker party” to a legal relationship. This line of research has been consistently pursued by members of the Chair for years and is particularly in line with the profile and mission of UKSW. It also enables particularly intensive cooperation with the socio-economic environment, especially with local government units. Interdisciplinary administrative-legal research is undertaken within the framework of this research – carried out both concerning vulnerable people, people with special AAC communication needs, people in a terminal state, patients, but also children and young people at risk of exclusion and mental crises.

Other important research threads are also issues of legal regulation in the field of ascertaining death and burying the dead, and research on European legal culture.