Przejdź do treści

prof. dr hab. Jarosław Majewski – Kierownik Katedry 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6639-4896

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Prawa Karnego (od 2002 r.). W latach 2002-2008 prodziekan; w latach 2008-2010 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji; w latach 2010-2012 prorektor ds. studenckich; w latach 2003-2012 członek Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do 2002 r. związany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, gdzie najpierw studiował prawo i filozofię, a następnie pracował w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji. Na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił w 1996 r. rozprawę doktorską, tam też habilitował się w 2002 r. W dniu 23 lutego 2016 r. dr hab. Jarosław Majewski otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta RP.

Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Godzi pracę naukowo-dydaktyczną z praktyką prawniczą (jako adwokat). Arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Często prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia dla praktyków wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza sędziów i prokuratorów. Przez wiele lat gościnnie prowadził wykłady z zakresu prawa karnego gospodarczego w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim; obecnie współpracuje w tym zakresie z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Był stypendystą Fundacji R. Sasakawy, w roku 1996 otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Kilkakrotnie prowadził badania naukowe w Wiedniu jako stypendysta austriackiej Fundacji „Janineum”.
Pomysłodawca i główny organizator „Bielańskich Kolokwiów Karnistycznych” cyklu corocznych jednodniowych ogólnopolskich konferencji naukowych, których przedmiotem są węzłowe zagadnienia teorii i dogmatyki prawa karnego.
Jest autorem ponad stu kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz licznych ekspertyz prawnych, sporządzanych m.in. na zlecenie Kancelarii Sejmu. Jest jednym z autorów „Systemu prawa karnego”, a także cenionego przez praktyków komentarza do Kodeksu karnego, zwanego „krakowskim”.
Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej (m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski).
Od początku działalności naukowej głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych pozostaje nieodmiennie prawo karne (materialne).
W obrębie prawa karnego bliska jest mu zwłaszcza problematyka tzw. ogólnej nauki o przestępstwie (sprawy struktury przestępstwa i podstaw odpowiedzialności karnej), w której ze szczególnym nasileniem przenikają się aspekty dogmatyczne z aspektami teoretycznoprawnymi, filozoficznymi i etycznymi. Rozmaitym zagadnieniom z tego zakresu poświęcił zasadniczą część swojej dotychczasowej aktywności naukowej, w tym dwie monografie książkowe (Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1997; Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym, Warszawa 2002). Przedmiotem jego studiów i analiz były i są w szczególności: problematyka odpowiedzialności karnej za przestępstwo materialne, w tym zwłaszcza model obiektywnej przypisywalności skutku w wypadku zaniechań, tzw. kolizja obowiązków (w karnistyce pojmowana tradycyjnie jako jedna z okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną), problematyka winy, usiłowanie, funkcja błędu w prawie karnym, umyślność i nieumyślność, strona podmiotowa kontratypów, materialny pierwiastek przestępstwa, zbieg przepisów ustawy, szczególne zasady odpowiedzialności karnej żołnierzy.
Spośród działów prawa karnego, którym poświęcał dotąd i nadal poświęca najwięcej uwagi, jako drugi w kolejności wymienić należy tzw. naukę o przestępstwach w szczególności ? tu zaś zwłaszcza obszar przestępstw gospodarczych oraz przestępstw wojskowych. W obrębie szeroko rozumianych przestępstw gospodarczych szczegółowe analizy dogmatyczne poświęcił m. in. przestępstwom na szkodę wierzycieli, przestępstwom stypizowanym w ustawie ? Prawo bankowe, zwłaszcza przestępstwu sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej, a także przestępstwom wymierzonym w publiczny obrót instrumentami finansowymi. Jest współautorem systemowego opracowania ?Prawo karne gospodarcze? pod red. prof. O. Górniok (Prawo gospodarcze i handlowe, T. 10: Prawo karne gospodarcze, red. O. Górniok, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2003). Z kolei w obrębie przestępstw wojskowych obszerne uwagi (komentatorskie) ogłosił do przestępstw przeciwko: obowiązkowi pełnienia służby, zasadom dyscypliny wojskowej, zasadom postępowania z podwładnymi, zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym oraz zasadom pełnienia służby.
W ramach działu prawa karnego tradycyjnie nazywanego ?nauką o karze? szerzej zakrojone i usystematyzowane badania naukowe poświęcił m. in. dogmatycznej analizie unormowań kodeksu karnego z 1997 r. dotyczących grzywny, a także zagadnieniom nadzwyczajnego wymiaru kary. Zajmuje się problematyką stosowania przepisów karnych, w szczególności praktycznymi problemami interpretacyjnymi, przed jakimi staje wymiar sprawiedliwości w konkretnych sprawach. Wyrazem tegoż jest jego udział w dwóch zespołowych przedsięwzięciach komentatorskich mających za przedmiot odpowiednio przepisy ustawy z 30 listopada 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego oraz przepisy kodeksu karnego z 1997 r., a także liczne glosy do orzeczeń Izby Karnej oraz Wojskowej Sądu Najwyższego.
Za istotne zadanie doktryny, szczególnie w okresach zasadniczych przeobrażeń systemu prawnego, uważa popularyzację wiedzy o prawie w szerszych kręgach społeczeństwa. W latach 90-tych ubiegłego wieku ogłosił na łamach dodatku prawnego Rzeczpospolitej szereg artykułów już to omawiających prace nad nową kodyfikacją karną i przyjęte w niej rozwiązania, już to przybliżających inne nowe przepisy karne.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6639-4896

Spis publikacji
1. Opracowania naukowe

 1. Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1995 (praca zbiorowa), autorstwo tez do art. 6, 7, 8, 10, 15 (s. 112-194, s.204-209, s. 243-247 – ok. 38 % objętości książki)
 2. Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu (Zagadnienia węzłowe), wyd. „Księgarnia Akademicka”, Kraków 1997, stron 135 (nieznacznie zmieniona wersja rozprawy doktorskiej)
 3. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz, t. 2 i t. 3, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1999 (praca zbiorowa), autorstwo uwag do przepisów rozdziałów XXXVIII-XLIII oraz części przepisów rozdziału XXXVI (t. 3, s. 367-449, s. 458-464, s. 494-501, s. 569-824)
 4. Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002, stron 289
 5. Prawo gospodarcze i handlowe, T. 10: Prawo karne gospodarcze, red. O. Górniok, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2003 (praca zbiorowa), autorstwo rozdziału V. „Przestępstwa związane z działalnością banków oraz obrotem pieniężnym i papierami wartościowymi (s. 269 – 422)
 6. Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, t. I, wyd. II, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2004 (praca zbiorowa), autorstwo uwag do przepisów rozdziałów VII i XIV oraz części przepisów rozdziału IV (s. 575-643, 653-676, 956-988, 1378-1489)
 7. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe, Warszawa-Toruń 2004 (=Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, Nr 4), stron 165 (redakcja)
 8. Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń 2006 (redakcja), stron 206
 9. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz, t. III, wyd. II, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2006 (praca zbiorowa), autorstwo uwag do przepisów rozdziałów XXXVIII-XLIII oraz części przepisów rozdziału XXXVI (, s. 738-827, s. 836-842, s. 871-879, s. 952-1214)
 10. Fomy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń 2007 (redakcja), stron 207
 11. Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, t. I, wyd. III, Warszawa 2007 (praca zbiorowa), autorstwo uwag do przepisów rozdziałów VII i XIV oraz części przepisów rozdziału IV (s. 485-537, 545-561, 793-822, 1155-1251),
 12. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz, t. III, wyd. 3, Warszawa 2008, autorstwo uwag do przepisów rozdziałów XXXVIII-XLIII oraz części przepisów rozdziału XXXVI ( s. 677-755, s. 763-768, s. 794-801, s. 871-1095)
 13. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2008 (redakcja)
 14. Nadzwyczajny wymiar kary. Materiały V Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2009 (redakcja)
 15. Okoliczności wyłączające winę. Materiały VI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2010 (redakcja)
 16. Umyślność i jej formy. Pokłosie VII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2011 (redakcja)
 17.  System prawa karnego, T. 2 – Źródła prawa karnego, red. T. Bojarski, Warszawa 2011, autorstwo rozdz. VI („Budowa przepisów prawa karnego i norm w nich zawartych”), s. 421-466
 18. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, wyd. IV, Warszawa 2012 (praca zbiorowa), autorstwo uwag do przepisów rozdziałów VII i XIV oraz części przepisów rozdziału IV (s. 540-595, 603-621, 877-909, 1337-1452),
 19. Nieumyślność. Pokłosie VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2012 (redakcja)
 20. System prawa karnego, T. 3 – Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013, autorstwo rozdz. IV („Zbieg przepisów ustawy. Zagadnienia węzłowe”), s. 1017-1097, 6,5 ark., ISBN 9788325513108
 21. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, Toruń 2013, stron 189 – redakcja i autorstwo części
 22. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne, Warszawa 2013, 8 ark., ISBN 978-83-264-4456-2
 23. System prawa karnego, T. 4 – Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L. K. Paprzycki, Warszawa 2013, autorstwo paragrafu „Działanie na rozkaz popełnienia przestępstwa” (s. 681-695), 1,2 ark., ISBN 9788325513115,
 24. Dyrektywy sądowego wymiaru kary, Warszawa 2014, stron 110 – redakcja i autorstwo części
 25. Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, Warszawa 2015, stron 146 – redakcja i autorstwo części
 26. Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015, s. 553, ok. 20 ark., ISBN 9788326493515
 27. Jawność i jej ograniczenia. T. X: Przeciwdziałanie przestępczości, Warszawa 2015, stron 236 – redakcja i autorstwo części, ISBN 9788325575724
 28. Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., Warszawa 2016, stron 115 – redakcja i autorstwo części, ISBN 978-83-80900-97-4
 29. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz, t. III, wyd. 4, Warszawa 2016, red. A. Zoll, autorstwo uwag do przepisów rozdziałów XXXVIII-XLIII oraz części przepisów rozdziału XXXVI ( s. 707-783, s. 791-798, s. 821-830, s. 895-1126), ISBN 978-83-264-9949-4, ISBN 978-83-264-8660-9
 30. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, wyd. 5, Warszawa 2016 (praca zbiorowa), red. W. Wróbel, A. Zoll, autorstwo uwag do przepisów rozdziałów VII i XIV oraz części przepisów rozdziału IV (cz. 1: s. 654-717, 728-767, cz. 2: 227-268, 941-1075),
 31. Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r. Pierwsze doświadczenia, Warszawa 2017 – redakcja i autorstwo części, ISBN 978-83-8090-308-1
 32. Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną, Warszawa 2018, stron 146 – redakcja i autorstwo części ISBN 978-83-8090-425-5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 33. Reguły intertemporalne w prawie karnym, Warszawa 2019, stron 157 – redakcja i autorstwo części, ISBN 978-83-8090-559-7
 34. Środki zabezpieczające, Warszawa 2020, stron 157 – redakcja i autorstwo części, ISBN: 978-83-8090-766-9
 35. Insolvenzrechtlich relevante Bestimmungen des neuen polnischen Gesetzes über den Schutz des Wirtschaftsverkehrs, Wirtschaft und Recht in Osteuropa 1995, Nr 4, s. 145-146
 36. Über die zwei Bedeutungen der Schuld im Strafrecht, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1997 (109), Heft 2, s. 399-416 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
 37. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego  z 27 lutego 1991 r. (II KRN 69/91), Przegląd Sądowy 1992, nr 5-6, s. 150-157
 38. Z rozważań nad etycznymi aspektami odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, w: Etyka współdziałania, red. J. Pawlica, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993, s. 77-83 (współaut.- wkład współautorów jednakowy)
 39. Prawnokarna ochrona dziecka poczętego, Państwo i Prawo 1993, z. 5, s. 35-44 (współaut.- wkład współautorów jednakowy)
 40. O dwóch znaczeniach winy w prawie karnym, Państwo i Prawo 1993, z. 10, s. 69-79 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
 41. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 września 1992 r. (I KZP 33/92), Przegląd Sądowy 1993, nr 11-12, s. 120-127
 42. Kilka uwag o kwestii tzw. rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym i sposobach jej rozstrzygania, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Kazimierza Buchały, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994, s. 177-189 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
 43. Grzywna w projekcie nowego kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 1994, nr 11-12, s. 74-91
 44. Przestępstwa na szkodę wierzycieli (uwagi na tle ustawy z 12 października 1994 r.), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1995, nr 6, s. 2-8
 45. O kontroli ważności wyboru Prezydenta w Polsce (wybrane zagadnienia), Przegląd Sądowy 1996, nr 3, s. 3-21, (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
 46. Określenie umyślności w projekcie kodeksu karnego na tle obowiązujących przepisów, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, nr 1, s. 52-61
 47. Materialny element przestępstwa w projekcie kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 1996, nr 6, s. 74-87
 48. Karalność aborcji w Polsce w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, Państwo i Prawo 1997, z. 4, s. 65-74
 49. O niektórych wątpliwościach związanych z wykładnią przepisów dotyczących orzekania grzywny w nowym kodeksie karnym, Palestra 1998, nr 3-4, s. 6-21
 50. Kto i kiedy może żądać od banku informacji objętych tajemnicą bankową, Biuletyn Prawniczy PKO BP 1998, z. 3, s. 7-19
 51. Przyjmowanie poręczeń cywilnych (Prawo bankowe), Rzeczpospolita 1998, nr 55
 52. Jeszcze raz o przyjmowaniu poręczeń cywilnych (Prawo bankowe), Rzeczpospolita 1998, nr 175
 53. Jaka rachunkowość w bankach, Rzeczpospolita 1998, nr 257
 54. Nadzwyczaj złożona materia (Banki spółdzielcze. Fundusze własne oraz kapitał założycielski), Rzeczpospolita 1998, nr 286
 55. Odpowiedzialność karna za przestępstwo określone w art. 171 ust. 1 prawa bankowego, Prawo Bankowe 1998, nr 6, s. 99-105
 56. Komu i kiedy bankowi wolno ujawnić informacje objęte tajemnicą bankową, Biuletyn Prawniczy PKO BP 1998, z. 4, s. 7-18
 57. Dostęp organów postępowania karnego i karnego skarbowego do informacji stanowiących tajemnicę bankową, Palestra 1999, nr 7-8, s. 9 – 23
 58. W sprawie odpowiedzialności karnej za nieposłuszeństwo rozkazowi bezprawnemu, Państwo i Prawo 1999, z. 9, s. 38-52
 59. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1998 r. (III CZP 50/98), Państwo i Prawo 1999, z. 11, s. 106 – 110
 60. Uprawnienie do żądania od banku informacji objętych tajemnicą bankową, Prawo Bankowe 1999, nr 6, s. 76 – 87
 61. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 lipca 1999 r. (III CZP 14/99), Prawo Bankowe 1999, nr 6, 50 – 53
 62. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 r. (I KZP 24/99), Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, z. 5, poz. 73
 63. Przestępne użycie określeń „bank” lub „kasa”, Prawo Bankowe 2000, nr 5, s. 61-67
 64. Przepisy o tajemnicy bankowej a przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, Prawo Bankowe 2000, nr 6, s.43-47
 65. Glosa do uchwały SN z dn. 20 lipca 1999 r., III CZP 15/99, Prawo Bankowe 2000, nr 6, s.24-30
 66. Przestępstwo sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej, Palestra 2000, nr 7-8, s.13-25
 67. Wynagrodzenie za prowadzenie rachunku bankowego (uwagi na marginesie pisma Przewodniczącego KNB z 16 maja 2000 r. znak NB/BPN/I/137/00), Prawo Bankowe 2000, nr 7-8, s. 152-156
 68. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 listopada 1999 r., WKN 38/99, Państwo i Prawo 2001, z. 1, s. 109-112
 69. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17 maja 2000 r., I KZP 12/2000, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, z. 2, poz. 30
 70. Czy nadszedł czas rozstania (Analiza. Kodeks spółek handlowych a ustawa kominowa), Rzeczpospolita 2001, nr 10, s.C4
 71. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 sierpnia 2000 r., I KZP 17/2000, Palestra 2001, nr 1-2, s. 242-247
 72. Uwagi o wynagrodzeniu za prowadzenie rachunku bankowego, Prawo Bankowe 2001, nr 3, s. 37-48 (rozwinięcie uwag ogłoszonych wcześniej w artykule wskazanym pod poz. 36 powyżej)
 73. Przestępne wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu, Prawo Papierów Wartościowych, nr 5, s. 20-25
 74. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 listopada 2000 r., I KZP 31/2000, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, z. 5, poz. 75
 75. Prowadzenie bez zezwolenia działalności w zakresie publicznego obrotu, Prawo Papierów Wartościowych, nr 6, s. 24-28
 76. W labiryncie tajemnicy bankowej (o pilnej potrzebie rewizji przepisów o tajemnicy bankowej), Prawo Bankowe 2001, nr 7-8, s. 39-52
 77. Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązku dyskrecji w obrocie papierami wartościowymi, Prawo Papierów Wartościowych 2001, nr 9, s. 20-31
 78. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 marca 2000 r., III KKN 231/98, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, z. 10, poz. 146
 79. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 lutego 2001 r., II CKN 403/00, Prawo Papierów Wartościowych 2001, nr 11, s. 24-29
 80. Wzajemny stosunek przepisów artykułów 329-330 i 58 § 3 oraz 4 kodeksu karnego, Państwo i Prawo 2003, z. 3, s. 64-70
 81. Prawnokarna ochrona kredytodawcy w Polsce (na przykładzie banku i kredytu bankowego), w: Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej. Materiały konferencji międzynarodowej (Mikołajki, 26-28 września 2002), red. A. Adamski,  Toruń 2003, s. 254-274
 82. Komentarz do przepisów karnych nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 2, s. 181-204
 83. Recenzentowi w odpowiedzi (na tle artykułu recenzyjnego J. Giezka dotyczącego książki „Tak zwana kolizja obowiazków”), Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 2, s. 227-237
 84.  Zmiana ustawy w czasie popełniania czynu zabronionego, Palestra 2003, nr 9-10, s.21-32
 85. O pożytkach i szkodach dotychczasowych dociekań nad problematyką źródeł obowiązku gwaranta, w: Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe, red. J. Majewski, Warszawa-Toruń 2004 (=Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, Nr 4), s. 113-128
 86. Wpływ kontrawencjonalizacji na sytuację prawną osoby prawomocnie skazanej, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, s. 271-280
 87. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 2004 r., I KZP 17/04, Palestra 2005, nr 11-12, s. 264-269
 88. „Ten sam czyn” jako jedna z przesłanek kumulatywnej kwalifikacji, w: Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2006, s. 39-65
 89. Funkcja urojenia sytuacji kontratypowej w prawie karnym, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Zakamycze 2006, s. 435-449
 90. O przemyślany, spójny system sankcji karnych, w: Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, red. T. Dukiet-Nagórska, Bielsko-Biała 2006, s. 54-63
 91. O różnicy i granicy między usiłowaniem udolnym a usiłowaniem nieudolnym, w: Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2007, s. 23-50,
 92. Granice dostępu do informacjii objętych tajemnicą bankową (według prawa polskiego), w: Prawne uwarunkowania wymiany informacji w gospodarce, Warszawa 2007, s. 72-85,
 93. Czy znamię podmiotowe (subiektywne) jest jedną z cech konstytutywnych kontratypu?, w: Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2008, s. 39-49,
 94. Uwagi o dopuszczalności wymierzania najsurowszych kar sprawcom nieletnim i młodocianym na podstawie  kodeksu karnego z 1997 r., w: W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa 2008, s. 265-278
 95. O dwóch „wykładniowych” formach naruszenia zasady nullum crimen sine lege poenali anteriori na przykładzie jednego orzeczenia, w: Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008, s. 138-147
 96. O (braku) karalności usiłowań „nierealnych”, „absolutnie nieudolnych” i im podobnych, w: Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, s. 351-358
 97. Zakres prawnokarnej ochrony życia ludzkiego w stadium prenatalnym według prawa polskiego, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z Okazji Siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa 2009, t. 2, s. 1155-1172
 98. Posłużenie się sfałszowanym dokumentem przez stronę postępowania cywilnego w sprawie o zapłatę a status pokrzywdzonego strony przeciwnej, w: Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009, s. 747-757
 99. O ustawowym zagrożeniu i innych pojęciach związanych z nadzwyczajnym wymiarem kary (w języku Kodeksu karnego) w: Nadzwyczajny wymiar kary. Materiały V Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2009, s. 11-26
 100. Postawy wyłączenia odpowiedzialności karnej w praktyce obrończej, w: Adwokatura gwarantem prawa do obrony, red. J. Giezek, T.II, Warszawa 2009, s. 93-103
 101. Informacja objęta tajemnicą bankową oraz informacja gospodarcza– różnice w poziomach ochrony, w: Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe wyzwania, red. K. Markowski, M. Wierzbowski, Warszawa 2009, s. 139-152
 102.  Błąd co do kontratypu jako podstawa wyłączenia winy, w: Okoliczności wyłączające winę. Materiały VI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2010, s. 21-39
 103.  Zakres prawnej ochrony embrionu in vitro na podstawie art. 157a § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2010, z. 1,  s. 19-29
 104. Czas popełniania przestępstwa. Wybrane zagadnienia definicyjne, w: Czas i jego znaczenie w prawie karnym, red. J. Warylewski, Gdańsk 2010,  s. 229-236
 105. Czy wolno wymierzyć nieletniemu karę 25 lat pozbawienia wolności?,  w: Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2010, s. 383-391
 106. Czy każde skazanie za publicznoskargowe przestępstwo umyślne pozbawia prawa wybieralności do organów stanowiących samorządu terytorialnego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2010, z. 4,  s. 9-15
 107. Granice dozwolonej obrony w procesie karnym a ryzyko popełnienia przestępstwa przez adwokata wykonującego czynności obrończe, w: Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej, red. J. Giezek, Wrocław 2010, s.
 108.  Granice tajemnicy bankowej w prawie polskim, Monitor Prawa Bankowego 2011, nr 2 s. 41-52
 109. O pozaustawowym domniemaniu umyślności oraz jego szkodliwości, w: Umyślność i jej formy, Pokłosie VII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2011, s. 15-26
 110. Przyczynek do wykładni znamion przestępstwa niegospodarności (art. 296 k.k.), w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011, s. 449-456
 111. Nieumyślność a brak umyślności, w: Nieumyślność. Pokłosie VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2012 (redakcja), s. 35-47
 112. O wybranych pojęciach odpowiedzialności karnej, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, t. II, s. 311-333
 113. Przyczynek do wykładni znamion przestępstwa niezawiadomienia o wypadku przy pracy (art. 221 k.k.), w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, red. A. Adamski, J. Bojarski, P. Chszczonowicz, M. Leciak, Toruń 2012, t. I, s. 390-399
 114. Czy warunkowe zawieszenie wykonania kary zmienia jej rodzaj?, w: Środki związane z poddanie sprawcy próbie, red. J. Majewski, Toruń 2013, s. 35-46, ISBN 9788372857019, 0,8 ark.
 115. Nowe ujęcie przestępstw samowolnej nieobecności w wyznaczonym miejscu służby, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 279-290, 0,8 ark, ISBN 9788326442865
 116. Granice kryminalizacji uprowadzenia lub zatrzymania dziecka przez ojca albo matkę, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka, Warszawa 2013, s. 257-265.
 117. Stopień winy jako podstawowy wyznacznik dolegliwości reakcji karnej, w: Dyrektywy sądowego wymiaru kary, red. J. Majewski, Warszawa 2014, s. 23-40, art. 1,25, ISBN 9788364181412
 118. O zakresie pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną w Kodeksie karnym (przyczynek do wykładni art. 115 § 19 KK), w: Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Z. Jędrzejewski, M. Królikowski, Z. Wiernikowski, S. Żółtek, Warszawa 2014, s. 235-247, 1,1 ark., ISBN 978-83-255-6523-7
 119. Czy kontratyp sztuki istnieje?, w: Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, s. 126-135, 0,7 ark.
 120. O wadze przecinka w przepisie typizującym, w: FIAT IUSTITIA, PEREAT MUNDUS. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, Warszawa 2014, s. 359-371, 0,8 ark.(= Przegląd Sądowy 2015, nr 1, przedruk)
 121. Kategoria (braku) zagrożenia dla dobra prawnego w schematach argumentacyjnych karnistów, w: Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, red. J. Majewski, Warszawa 2015, s. 19-35, art. 1,2, ISBN 9788365224231
 122. Przestępstwa stypizowane w nowej ustawie o obligacjach, w: Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2015, 0,8 ark.
 123. Umorzenie postępowania karnego na wiosek pokrzywdzonego (art. 59a k.k.). Tezy wraz z odpowiedziami na pytania postawione podczas III Krakowskiego Forum Karnistycznego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2015, z. 2, s. 17-23
 124. Reguły wyłączania wielości ocen a konstrukcja idealnego zbiegu czynów zabronionych (przestępstw lub wykroczeń), Palestra 2015, nr 11-12, s. 62-81, 1,7 ark.
 125. Prawnokarna ochrona uprawnień służb państwowych odpowiedzialnych za monitorowanie i wykrywanie przestępstw oraz zapobieganie im do gromadzenia informacji – de lege lata oraz de lege ferenda, w: Jawność i jej ograniczenia. T. X: Przeciwdziałanie przestępczości, red. J. Majewski, Warszawa 2015, s. 203-230
 126. Spory Profesora Juliusza Makarewicza z Sądem Najwyższym na tle rozwiązań Kodeksu karnego z 1932 r., w: Kodeks karny z 1932 roku, red. A. Grześkowiak i in,. Lublin 2015, s. 129-142,
 127. Kara ograniczenia wolności po nowemu, w: J. Majewski (red.), Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., Warszawa 2016, ISBN 978-83-80900-97-4, s. 17-37
 128. Koncepcje obiektywnej przypisywalności skutku – żywotność i znaczenie we współczesnej polskiej nauce prawa karnego oraz wpływ na praktykę wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w: J. Giezek, P. Kardas (red.), Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8092-350-8, s. 41-50
 129. Kiedy kara nieizolacyjna staje się alternatywą zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności (przyczynek do wykładni art. 75a k.k.), w: J. Sawicki, K. Łucarz (red.) Na styku prawa karnego i prawa wykroczeń. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, t. I,ISBN 978-83-229-3500-9,s. 333-339
 130. Czy idea tak zwanej wtórnej legalności się broni?, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XLIII (2017), s. 401-420
 131. O konsekwencjach błędu co do desygnatu tzw. znamienia modyfikującego (aspekt teoretycznoprawny), w: J. Giezek, J. Brzezińska (red.), Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Warszawa 2017, Wolters Kluwer ISBN 978-83-8107-364-6, s. 59-84
 132. Warunkowe zawieszenie wykonania kary po zmianach z 2015 i 2016 r. – wybrane problemy interpretacyjne,w: J. Majewski (red.), Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r. Pierwsze doświadczenia, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8090-308-1, s. 29-54
 133. Czynny żal po dokonaniu czynu zabronionego i jego wpływ na odpowiedzialność karną (wybrane zagadnienia), w: J. Majewski (red.), Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8090-425-5, s. 47-63
 134. Przestępstwo sprzeniewierzenia się tajemnicy zawodowej związanej z działalnością funduszy inwestycyjnych lub analogicznych struktur prawnych, w: D. Mucha, O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów, t. II, Opole 2018, ISBN 978-83-950872-2-6, s. 29-41
 135. Składnia przepisów typizujących przestępstwa w II Rzeczpospolitej, w: Dariusz Makiłła (red.), Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski, Warszawa 2018, ISBN 978-83-88953-42-2, s. 513-525
 136. O konsekwencjach zmiany ustawy w czasie popełniania czynu zabronionego, w: Jarosław Majewski (red.), Reguły intertemporalne w prawie karnym, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8090-559-7, s.49-65
 137. Czy kara ograniczenia wolności podlega łączeniu z karą pozbawienia wolności orzeczoną z warunkowym zawieszeniem jej wykonania?, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2019, z. 2, s. 93-101
 138. Odpowiedzialność karna za nieprzedstawienie do kontroli Najwyższej Izby Kontroli dokumentów lub materiałów  a obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej, w; A. Liszewska (red.), J. Kulesza (red.), Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, Łódź 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-8142-749-4, s. 737-749
 139. Realizacja znamion typu czynu zabronionego przez sprawcę niepoczytalnego pod rządem obowiązującej ustawy karnej, w: Jarosław Majewski (red.), Środki zabezpieczające, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8090-766-9, s. 9-33
 140. Zakres kryminalizacji nielegalnej działalności depozytowej (przyczynek do wykładni art. 171 ust. 1 prawa bankowego), Zeszyty Prawnicze, Tom 21 Nr 2 (2021), s. 91-114,
 141. Głos w sprawie możliwości opracowania kryterium „jedności” (tożsamości) czynu wspólnego dla prawa karnego materialnego i procesowego, w: Tożsamość czynu w prawe karnym, red. P. Wiliński, R. Zawłocki, Warszawa 2021, s. 63-67, ISBN 978-83-8235-746-2

 
2. Podręczniki, skrypty

 1. Zbiór kazusów z prawa karnego materialnego, Staromiejska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1994, stron 115 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
 2. Kazusy. Prawo karne materialne, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1996, stron 227 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
 3. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe, Warszawa 2007, stron 298 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
 4. Instytucje bezpieczeństwa narodowego, red. M. Paździor, B. Szmulik, Warszawa 2012, praca zbiorowa – autorstwo części poświęconych Służbie Więziennej, Policji oraz Straży Granicznej, s. 175-192 oraz 200-238,
 5. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy, testy, zadania argumentacyjne, wyd. 3, Warszawa 2012, stron 390 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)

 
3. Pozostałe publikacje, w tym opracowania popularyzujące naukę  

 1. Projekt kodeksu karnego, Rzeczpospolita 1993, nr 197, s. 12
 2. Realizacja uprawnień i obowiązków w zakresie ochrony środowiska przez terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, w: Studenckie Zeszyty Prawnicze, z. 1, red. A. Światłowski, Kraków 1993, s. 23-36
 3. Najwyższą dolegliwością – dożywocie (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 198, s. 10
 4. Środki finansowe i wolnościowe (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 199, s. 10
 5. Recydywa: ogólna i specjalna (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 202, s. 10
 6. Współczesne zagrożenia (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 203, s. 12
 7. Sankcje chroniące środowisko (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 217, s. 12
 8. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 279, s. 12
 9. Więcej spójności, bliżej tradycji (Wykroczenia po nowemu), Rzeczpospolita 1994, nr 38, s. 11, (współaut.- wkład współautorów równy)
 10. Środki karne po nowemu (Projekt kodeksu wykroczeń), Rzeczpospolita 1994, nr 45, s.12,
 11. Sprawca poddany próbie (Projekt kodeksu karnego wykonawczego), cz. I, Rzeczpospolita 1994, nr 89, s.15
 12. Sprawca poddany próbie (Projekt kodeksu karnego wykonawczego), cz. II, Rzeczpospolita 1994, nr 91, s.13
 13. Prawo karne dla ochrony gospodarki, Rzeczpospolita 1994, nr 121, s. 13, (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
 14. Ochrona obrotu wekslowego i czekowego, cz. I, Rzeczpospolita 1994, nr 148, s. 18 (współaut.- wkład współautorów jednakowy),
 15. Ochrona obrotu wekslowego i czekowego, cz. II, Rzeczpospolita 1994, nr 149, s. 15, (współaut.- wkład współautorów jednakowy)
 16. Ochrona obrotu wekslowego i czekowego, cz. III, Rzeczpospolita 1994, nr 151, s. 21, (współaut.- wkład współautorów równy)
 17. Przestępstwa na szkodę wierzycieli (Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego), Rzeczpospolita 1995, nr 168, s. 15
 18. Odpowiedzialność karna za bankructwo (Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego), Rzeczpospolita 1995, nr 172, s. 17
 19. Nieuczciwi dłużnicy (Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego), Rzeczpospolita 1995, nr 174, s. 14
 20. Gdy dłużnik jest niewypłacalny (Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego), Rzeczpospolita 1995, nr 182, s. 17
 21. Udaremnienie egzekucji orzeczenia związanego z prowadzeniem interesów (Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego), Rzeczpospolita 1995, nr 183, s. 13
 22. Wybór ważny, wątpliwości pozostały (W związku z uchwałą Sądu Najwyższego o elekcji prezydenta) (współaut.- wkład współautorów jednakowy), Rzeczpospolita 1996, nr 22, s. 18
 23. Prawo karne (Pytania egzaminacyjne), Monitor Prawniczy 1996, nr 5, wkładka „Edukacja Prawnicza”, s. 23-27
 24. Część szczególna po retuszach (Kodeks karny na półmetku), Rzeczpospolita 1996, nr 289, s. 15
 25. Plusy i minusy części szczególnej (Kodeks karny na półmetku), Rzeczpospolita 1996, nr 296, s. 16
 26. Część wojskowa pod lupą (Kodeks karny na półmetku), Rzeczpospolita 1996, nr 301, s. 21
 27. Sankcja na drobną i średnią przestępczość (Grzywna w nowym kodeksie karnym), Rzeczpospolita 1998, nr 22, s. 17
 28. System stawek dziennych (Grzywna w nowym kodeksie karnym), Rzeczpospolita 1998, nr 23, s. 15
 29. Cztery występki (Przepisy karne w nowym prawie bankowym), Rzeczpospolita 1998, nr 37, s. 16
 30. Kto i kiedy ma dostęp do sekretów (Analiza. Przepisy o tajemnicy bankowej), cz. I, Rzeczpospolita 1999, nr 40, s. 16
 31. Kto i kiedy ma dostęp do sekretów (Analiza. Przepisy o tajemnicy bankowej), cz. II, Rzeczpospolita 1999, nr 41, s.15
 32. Pandemic Justification – an exemption from punishing public officials and other individuals due to counteracting COVID-19 in Poland (współautor: Mateusz Leźnicki), w: “Anti-Corruption 2021” – przewodnik wydany w ramach serii “Chambers Global Practice Guides”, opracowanie opublikowane (udostępnione) na stronie internetowej Chambers & Partners, styczeń 2021
 33.  “Principles of Criminal Liability of Collective Entities in Poland – the Current Situation v the Government’s Plans”, w: “International Fraud & Asset Tracing 2021” – przewodnik wydany w ramach serii “Chambers Global Practice Guides”, opracowanie opublikowane (udostępnione) na stronie internetowej Chambers & Partners,kwiecień 2021
 34. Poland. Bribery and corruption w: „The Legal 500 Country Comparative Guides 2021”, opracowanie opublikowane (udostępnione) na stronie internetowej The Legal 500, czerwiec 2021

dr hab. Maria Szczepaniec, prof. uczelni

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5593-6031

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych jest prawo karne materialne, prawo karne procesowe, ale także kryminologia i kryminalistyka. Badania naukowe dotyczą również ekonomicznego podejścia do przestępczości.

Wykształcenie:

1998 r. tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

1998-2002 stacjonarne studia doktoranckie z zakresu prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2003 r. stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność prawo karne) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Zatrudnienie akademickie:

Od 1999 r. asystent na WPiA UKSW w Katedrze Prawa Karnego

Od 2003 r. adiunkt na WPiA UKSW w Katedrze Prawa Karnego

Od 2014 r. profesor nadzwyczajny na WPiA UKSW w Katedrze Prawa Karnego.

Pełnione funkcje:

-Kierownik ścieżki kształcenia w zakresie prawa w Szkole Doktorskiej UKSW

– Członek Kolegium Sądu Najwyższego

-Członek Komisji Dyscypliny Nauki Prawne ds. oceny pracowniczej

-Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich na UKSW (2013-2016)

-Redaktor Tematyczny w Kolegium Redakcyjnym czasopisma „Zeszyty Prawnicze” (od 2012)

-Kierownik Studiów Podyplomowych z Prawa Dowodowego na WPiA UKSW (2013-2016)

-Kierownik Studiów Podyplomowych z Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej na WPiA UKSW (2015-2016)

-Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych (2002-2012),

-Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Dydaktyki (2005-2008),

-Członek Wydziałowej Komisji ds. Programowych (2005-2008),

-Pełnomocnik Dziekana – Kierownik Niestacjonarnych Studiów Administracji (2005-2008),

-Koordynator ds. współpracy z pracodawcami (2014-2016)

-Pełnomocnik Dziekana WPiA – Koordynator ds. odpłatnych form działalności dydaktycznej na WPiA UKSW (2014-2016)

-Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych (2013-2016)

-Koordynator i opiekun praktyk studenckich na WPiA UKSW (2001 – 2005)

-Opiekun Koła Nauk Penalnych działającego w ramach Katedry Prawa Karnego WPiA UKSW (od 2006),

-Pełnomocnik ds. etyki (2014-2016)

-Członek Rady Programowej czasopisma Młody Jurysta

-Członek Rady Naukowej Kortowskiego Przeglądu Prawniczego,

Inne:

-Do 2018 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie,

-Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu nauk penalnych (prawo karne, ekonomiczne podejście do przestępczości, kryminologia i kryminalistyka),

-Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych,

-Prowadziła liczne szkolenia dla sędziów i prokuratorów (m.in. na temat stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego),

-Prowadziła szkolenia w ramach Kursu Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych dla doradców prawnych,

-Autorka opinii prawnych z zakresu prawa karnego,

-Trzykrotnie nagrodzona nagrodami Rektora UKSW za zasługi organizacyjne i zaangażowanie na rzecz rozwoju Wydziału Prawa i Administracji oraz całego Uniwersytetu.

Monografie:

1. „Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym”, Zakamycze 2004,

2. „Teoria ekonomiczna w prawie karnym”, Warszawa 2012.


dr Adam Błachnio

 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0426-5279

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, od marca 2013 r. doktor nauk prawnych (przedmiot rozprawy: Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jako środek reakcji karnej na przestępstwo i wykroczenie skarbowe), adiunkt w Katedrze prawa karnego WPiA UKSW, prokurator. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz prawa karnego skarbowego. Stały wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Prowadzi szkolenia dla organów wymiaru sprawiedliwości z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego i postępowania karnego. Od sierpnia 2016 do listopada 2018 r. redaktor naczelny kwartalnika Probacja. Recenzent w czasopiśmie Co do Zasady. Studia i Analizy prawne, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów UKSW w Warszawie.  Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zasad odpowiedzialności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe, części szczególnej prawa karnego oraz praktycznych aspektów prawa karnego materialnego i procesowego (w tym również skarbowego). Wielbiciel książek, polskich gór  i …zdrowego rozsądku.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień zasad odpowiedzialności karnej, środków reakcji karnej, problematyki przestępstw i przestępstw skarbowych, jak również wybranych aspektach prawa karnego procesowego.

Zajęcia dydaktyczne:

– ćwiczenia z prawa karnego materialnego

– prawo karne skarbowe

– podstawy prawa i procesu karnego

Wykaz wybranych publikacji:

 1.  Krytycznie na temat tzw. defensio antecedens, Państwo i Prawo 7/2005
 2.  Miejsce popełnienia czynu zabronionego przez podżegacza i pomocnika ? zarys problematyki, Palestra 7/2006
 3. Zaostrzenie sankcji karnej w art. 148 § 2 k.k., Prokuratura i Prawo 3/2007
 4. Odpowiedzialność karna wspólników spółek osobowych za niesporządzenie sprawozdania finansowego w myśl ustawy o rachunkowości, Monitor Rachunkowości i Finansów 11/2007
 5. Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, Monitor Rachunkowości i Finansów 3/2008
 6. Uporczywe niewpłacanie podatku w terminie, a przedawnienie karalności, Prokuratura i Prawo 3/2009-współautor
 7. Uprawnienia urzędu skarbowego jako organu postępowania karnego w myśl ustawy o rachunkowości oraz kodeksu postępowania karnego, Przegląd Policyjny 2(98)/2010 ? współautor
 8. Mediacja w postępowaniu przygotowawczym. Zagadnienia praktyczne, Prokurator 3-4/2011
 9. Zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby. Uwagi na tle art. 148 § 3 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2/2013
 10. Recenzja książki A. Błachnio-Parzych ? Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, Prokuratura i Prawo 5/2013
 11. Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 1), Prokuratura i Prawo 4/2014
 12. Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 2), Prokuratura i Prawo 5/2014
 13. Prawnokarne skutki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności [w:] J. Godyń, M. Hudzik, L.K.Paprzycki (red.), Z zagadnień prawa i procesu karnego, Warszawa 2014
 14. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Probacja 4/2016
 15. Dane osobowe jako przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 190a § 2 kodeksu karnego, Przegląd Policyjny 2(122)/2016
 16. Węzłowe problemy warunkowego umorzenia postępowania w prawie karnym skarbowym, Probacja 1/2016
 17. Dolus generalis jako szczególna postać zamiaru w polskim prawie karnym, Przegląd Policyjny 1(121)/2016
 18. Przedawnienie karalności przestępstwa trwałego, Prokuratura i Prawo 10/2016
 19. Dokumentacja medyczna w postępowaniu karnym, Zeszyty Prawnicze 16.2
 20. Odpowiedzialność karna z tytułu złożenia i rozpoznania skargi, wniosku i petycji. Zagadnienia węzłowe [w:]M. Błachucki, G. Sibiga (red.), Skargi, wnioski i petycje ? powszechne środki ochrony prawnej, Wrocław 2017
 21. Res extra commercium jako przedmiot czynności wykonawczej przestępstw przeciwko mieniu, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2/2017
 22. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. II Aka 275/15, Prokuratura i Prawo 2/2017
 23. Przestępstwo znieważenia pomnika na gruncie kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 3/2017
 24. Kryteria przyjęcia tożsamości czynu. Kilka uwag na tle art. 11 § 1 k.k., Zeszyty Prawnicze 21(2)/2021
 25. Prawo o prokuraturze. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Komentarz, CH BECK 2021
 26. Wybrane zagadnienia związane z pokrzywdzonym jako spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (wspólnie z A. Milianowicz), Zeszyty Prawnicze 2(20)/2020
 27. Przedłużenie terminu przedawnienia karalności czynu w myśl artykułu 102 Kodeksu karnego,  Probacja 2/2018
 28. Węzłowe problemy odpowiedzialności karnej nieletnich. Zagadnienia procesowe [w:] prawa dziecka. Perspektywa publicznoprawna pod red. Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Bydgoszcz 2019
 29. Przestępstwo niezatrzymania się do kontroli w świetle art. 178b k.k., WPP 2(294)/20
 30. Przesłanki negatywne (wzbraniające) udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego skarbowego, CZ. I, Probacja 1/2017
 31. Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w fakturze na gruncie art. 271a k.k., Przegląd Sądowy 5/2018
 32. Stosowanie tymczasowego aresztowania wobec nieletniego – uwagi na tle art. 18 par. 2 pkt 1 lit e ustawy z 26 października 1982 r. O postępowaniu w sprawach nieletnich, Przegląd Więziennictwa Polskiego 98/2018
 33. Przesłanki negatywne (wzbraniające) udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego skarbowego, cz. Ii, Probacja 2/2017
 34. Przekroczenie granic obrony koniecznej z art. 25 par. 2a k.k., mop 6/2018
 35. Regulacja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w Kodeksie karnym skarbowym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Prawo w działaniu 35/2018

dr Julia Kosonoga – Zygmunt

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3368-300X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, doktor nauk prawnych (tytuł rozprawy doktorskiej: Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie samobójstwu w polskim prawie karnym, promotor prof. UKSW dr hab. Jarosław Majewski), adiunkt w Katedrze Prawa Karnego, radca prawny. Główny przedmiot działalności naukowej i dydaktycznej stanowi prawo karne materialne. Dotychczasowe zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. wokół problematyki zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, prawnych modeli zwalczania powrotności do przestępstwa, obowiązku naprawienia szkody, zasady proporcjonalności na płaszczyźnie wymiaru kary, czy też wybranych aspektów prawa medycznego, jak chociażby kwestia standardu postępowania lekarza wobec samobójcy.

Wykaz wybranych publikacji

 1. Podobieństwo przestępstw jako przesłanka recydywy jurydycznej w prawie polskim na tle rozwiązań państw obcych, Prokuratura i Prawo 2017, nr 9;
 2. Kara nagany w systemie sankcji za wykroczenia?, WPP 2017, nr 1;
 3. Komentarz do art. 32, 33, 37, 37a, 37b, 38 KK, w: R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C. H. Beck 2017;
 4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2016 r., sygn. V KK 306/15?, Prokuratura i Prawo 2016, z. 11;
 5. Criminal liability in polish law for failure to take action to prevent a suicide, Zeszyty Prawnicze 2016, z. 2;
 6. Swoboda decyzji woli suicydenta jako przesłanka odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 151 k.k.?, Kwartalnik Prawa Publicznego 2015, nr 2;
 7. Namowa i udzielenie pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.), Prokuratura i Prawo 2015, z. 11;
 8. Obowiązek udzielenia pomocy w przypadku sprzeciwu osoby zagrożonej w świetle art. 162 Kodeksu karnego?, Zeszyty Prawnicze 2015, z. 1;
 9. Źródła prawnokarnego obowiązku przeszkodzenia samobójstwu. Część II, Ius Novum 2015, nr 1;
 10. Źródła prawnokarnego obowiązku przeszkodzenia samobójstwu. Część I, Ius Novum 2014, nr 4;
 11. Standard postępowania lekarza wobec samobójcy?, Ius Novum 2011, nr 4;
 12. Zasada proporcjonalności na płaszczyźnie wymiaru kary?, w: T. Dukiet-Nagórska (red.), ?Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010, (współautorka M. Szczepaniec);
 13. Obowiązek naprawienia szkody w systemie środków probacyjnych?, w: Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), ?Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody?, Warszawa 2010, (współautorka M. Szczepaniec);
 14. Wartość dowodowa opinii osmologicznej?, w: Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.) ?Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian?, Wolters Kluwer 2009, (współautorka M. Szczepaniec);
 15. Prawne modele zwalczania powrotności do przestępstwa w polskim prawie karnym?, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, z. 2;
 16. A permanent prohibition to drive motorised?, The Annals of Institute of Roman Law, Xiamen Univeristy, Roman Law and Modern Civil Law, edited by prof. Xu Guodong, Vol. VII, 2005;
 17. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze?, Zeszyty Prawnicze UKSW 2007, z. 7.2;
 18. Sprawozdanie ?Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym? (Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 11.05.2005 r.), Państwo i Prawo 2005, z. 12;
 19. Czy wypłacać pensję tymczasowo aresztowanemu?, Gazeta Prawna Nr 63 z dnia 31 marca 2005 r.
 20. Zgoda rodziców na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu pacjentowi, Prokuratura i Prawo 2018, nr 5;
 21. Allowing a minor to stay in circumstances dangerous for health (Article 106 MC), IUS NOVUM 2018, nr 4;
 22. Recydywa jurydyczna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wydawnictwo IWS 2018, ss. 262;
 23. Komentarz do art. 32, 33, 37, 37a, 37b, 38 KK, w: R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C. H. Beck 2018;
 24. Gloss on the Supreme Court judgment of 4 February 2020, III KK 113/19, IUS NOVUM 2020, nr 4;
 25. Komentarz do art. 32, 33, 37, 37a, 37b, 38 KK, w: R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C. H. Beck 2020;
 26. Odpowiedzialność karna rodziców za uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego dziecka (art. 211 k.k.), IUS NOVUM 2021, nr 3

dr Piotr Zakrzewski – Sekretarz Katedry

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3446-4324

W latach 2003-2008 ukończył z wynikiem bardzo dobrym stacjonarne studia magisterskie, kierunek prawo, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2009-2010 ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Od stycznia 2011 roku do końca września 2016 roku był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego, kolejno w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, w Sądzie Okręgowym w Krakowie i w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. W latach 2008-2013 odbył stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dniu 29 czerwca 2015 roku obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Stopniowanie winy w prawie karnym”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Szewczyk, która to rozprawa została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od roku 2009 prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów z części ogólnej prawa karnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, przy czym początkowo jako doktorant, w roku akademickim 2015/2016 jako asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od roku akademickiego 2016/2017 jako adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadził wykłady z zakresu prawa karnego materialnego w ramach Szkoły Prawa Polskiego na Ukrainie dotychczas trzykrotnie: w kwietniu 2013 roku na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu oraz marcu 2015 roku na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki oraz w maju 2015 roku na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu.
Od kwietnia 2019 roku do kwietnia 2021 roku pełnił funkcję Redaktora Naczelnego Kwartalnika Probacja wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (www.probacja.com)
Od marca 2019 roku jest zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).
Od listopada 2022 r. radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3446-4324 
Znajomość języków
angielski
Zainteresowania naukowe

 • Zasady odpowiedzialności karnej, teorie winy i bezprawności
 • Teoria i filozofia prawa, logika i zasady wykładni prawa
 • Formy popełnienia przestępstwa
 • Problematyka błędu w prawie karnym
 • Zagadnienia strony podmiotowej
 • Problematyka obiektywnego przypisania skutku
 • Prawo karne porównawcze
 • Historia prawa karnego

Prowadzone zajęcia:

Wykaz opublikowanych artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych:

1. P. Zakrzewski, Rodzajowość kar w Kodeksie karnym z 1997 r. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 3 marca 2009 r. (I KZ P 30/08), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2/2009, s. 149-166.
2. P. Zakrzewski, Przesłanka „bezpośredniości zmierzania” przy usiłowaniu nieudolnym a tzw. usiłowanie bezwzględnie nieudolne., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 4/2011, s. 77-90.
3. P. Zakrzewski, Kara łączna a prawo karne intertemporalne. Analiza problematyki na tle pojęcia czynu., w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 511-531.
4. P. Zakrzewski, Rozdział XIV środki zabezpieczające – środki zabezpieczające o charakterze wolnościowym, w: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, M. Iwański, M. Jakubowski, J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki, K. Mamak, K. Pałka, A. Pilch, M. Pyrcak, J. Raglewski, T. Sroka, Sz. Tarapata, red. W. Wróbel, D. Zając, P. Zakrzewski, A. Zoll, W. Zontek, Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015, Krakowski Instytut Prawa Karnego, s. 700-726.
5. S. Tarapata, P. Zakrzewski, Charakter prawny i ustawowe granice kary za ciąg przestępstw (po 1 lipca 2015 r.), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1/2016 s. 5-48.
6. S. Tarapata, P. Zakrzewski, Rozważania o możliwości stosowania konstrukcji opisanej w art. 59a k.k. (tzw. umorzenia konsensualnego) w przypadku poszczególnych form przestępnego współdziałania i wybranych kwestiach problemowych z tym związanych, w: Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2016, s. 227254.
7. S. Tarapata, P. Zakrzewski, O funkcjach urojenia okoliczności wyłączających bezprawność. Wybrane zagadnienia teoretycznoprawne, w: Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XLIII, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz, Warszawa 2017, s. 549-566. http://nkp.wuwr.pl/preview/-8065
8. S. Tarapata, P. Zakrzewski, Czy to koniec sporu dotyczącego kwestii ponoszenia odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przez sprawcę uprzednio popełnionego przestępstwa? Rzecz o wykładni znamion typu czynu zabronionego z art. 233 § 1a k.k., w: Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Warszawa 2017, s. 374-417.
9. S. Tarapata, P. Zakrzewski, Charakter skutku polegającego na targnięciu się człowieka na własne życie stanowiącego znamię typów czynu zabronionego z art. z art. 151 k.k., art. 190a § 3 k.k., art. 207 § 3 k.k. oraz art. 352 § 3 k.k. w: Samobójstwo, pod red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.
10. S. Tarapata, P. Zakrzewski, Dobrowolność jako warunek czynnego żalu w: Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną, red. J. Majewski, Warszawa 2018, s. 25-46.
11. S. Tarapata, P. Zakrzewski, O normatywnych przesłankach tożsamość czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k. – kilka uwag na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2015 roku, V KK 329/15 w: Stalking, red. M. Mozgawa, Warszawa 2018, s. 375-398.
12. P. Zakzewski, O sposobach normowania i dekodowania treści zamiar u w perspektywie tzw. znamion normatywnych oraz okoliczności wyłączających bezprawność, Acta Iuris Stetinensis 1/2018 (21), s. 247-273. https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14647/
13. A. Milanowicz, P. Zakrzewski, Analiza kwestii intertemporalnych związanych ze stosowaniem instytucji prawa karnego wykonawczego – zarys problemu, Probacja 4/2018, s. 29-48. https://probacja.com/resources/html/article/details?id=190775
14. P. Zakrzewski, Rozdział IV. Standardy wykonywania zawodu lekarza a wina lekarza w: Standard wykonywania zawodów medycznych, red. A. Górski, red. M. Grassmann, red. E. Sarnacka, Warszawa 2019, s. 71-94. (ISBN: 978-83-8158-441-8)
15. P. Zakrzewski, Błąd co do znamion z art. 193 k.k. w: Naruszenie miru domowego, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019, s. 463-477. (ISBN: 978-83-8160-618-9)
16. P. Zakrzewski, System środków zabezpieczających – uwagi de lege ferenda w: Środki zabezpieczające, red. J. Majewski, Warszawa 2020, s. 103-121. (ISBN 978-83-8090-766-9)
17. Piotr Zakrzewski, Cyberprzestępczość jako problem kodyfikacyjny – autoryzacja czynności bankowych wbrew woli uprawnionego – kradzież z włamaniem czy oszustwo? w: Kradzież z włamaniem, red. M Mozgawa, Warszawa 2021, s. 231-247. (ISBN: 978-83-8246-019-3)
18. Piotr Zakrzewski, Przesłanki interwencyjnego odbioru zwierzęcia w trybie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w odniesieniu do instytucji kolizji obowiązków z art. 26 § 5 k.k., Probacja 4/2021, s. 15-33 (DOI: 10.5604/01.3001.0015.6041)
19. Piotr Zakrzewski, Przesłanki przypisania odpowiedzialności karnej za śmierć człowieka w przypadku doprowadzenia go do targnięcia się na własne życie, Acta Iuris Stetinensis 3/2021 (vol. 35), s. 97-115 (DOI: 10.18276/ais.2021.35-07).
20. Piotr Zakrzewski, Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. – wybrane aspekty dotyczące jurysdykcji karnej, Prawi i Więź (tom 38) 4/2021, s. 148-163. (DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi38.293)
21. Piotr Zakrzewski, Ustalenie stanu wiedzy o Covid-19 na czas popełnienia czynu, w: Prawo w stanie epidemii, red. A. Górski, red. E. Sarnacka, Białystok 2022, s. 221-237. (ISBN 978-83-962852-2-5)
22. Piotr Zakrzewski, Procesowe konsekwencje brak przesłanek tzw. warunku podwójnej karalności jako przesłanki odpowiedzialności karnej za czyn popełniony za granicą w: Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. J. Majewski (w druku)

23. Piotr Zakrzewski, Rozdział: Analiza zmian w czasie zakresu kryminalizacji typu czynu zabronionego kradzieży popełnionej w sposób szczególnie zuchwały z uwzględnieniem niekonstytucyjnego trybu uchwalenia przepisów wprowadzających ten typ kradzieży do Kodeksu karnego, w: Kradzież szczególnie zuchwała, red. M. Mozgawa, Warszawa 2023

 

Glosy:

1. S. Tarapata, P. Zakrzewski, Glosa do postanowienia SN z dnia 31 marca 2015 r. (sygn. akt I KZP 1/15), Orzecznictwo Sądów Polskich, Zeszyt nr 7-8/2016.
2. S. Tarapata, P. Zakrzewski, Glosa do postanowienia SN z dnia 28 kwietnia 2015 r., I KZP 3/2016, Orzecznictwo Sądów Polskich, Zeszyt nr 2/2017.

 

Wykaz opublikowanych monografii naukowych:

1. P. Zakrzewski, Stopniowanie winy w prawie karnym, monografia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 552. (ISBN 978-83-264-9079-8)

 

Wykaz opublikowanych komentarzy:

1 P. Zakrzewski, Rozdział 8. Wykonywanie środków tymczasowych (art. 289-303), w: Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Komentarz., red. dr Paweł Drembkowski, dr Grzegorz Kowalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023 (ISBN: 978-83-8291-775-8)

 

Wykaz opublikowanych podręczników:

1. P. Zakrzewski, Rozdziały 7 – 12, w: Elementarz Prawa – Prawo karne, red. P. Zakrzewski, red. D. Gabrel, Fundacja Instytut Prawa Ustrojowego oraz Wydawnictwo Episteme, Warszawa 2022, ss. 254. (ISBN 978-83-67049-83-2)

 

Konferencje naukowe:

Uczestnik Tytuł Data i miejsce Organizator Wygłoszony referat (temat)
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja XIV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne „Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną” 17 maja 2017 r. Wydział Prawa i Administracji UKSW,

Warszawa

Katedra Prawa Karnego UKSW Głos w dyskusji
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa „V Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów. Prawo karne wobec Konstytucji. XX-lecie kodeksów penalnych i Konstytucji” 19-21 maja 2017 r. Obrzycko Katedra Prawa Karnego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Konstytucyjna zasada równości wobec prawa jako źródło zasady winy w prawie karnym. Prokonstytucyjny model wykładni art. 31 par. 3 k.k.”
J. Majewski, P. Zakrzewski „Pytania podstawowe dogmatyki prawa karnego” 12 maja 2017 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Katedra Prawa Karnego Materialnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Dwugłos: Między umyślnością a nieumyślnością”
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa – IV Karnistyczne Spotkania Naukowe „Strona podmiotowa przestępstwa” 18–19 maja 2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego „Treść zamiaru w prawie karnym. O niezamierzonych konsekwencjach nowelizacji art. 28 § 1 k.k.”
P. Zakrzewski Otwarte Seminaria z Filozofii Prawa Karnego Instytut Prawa Karnego WPiA UW oraz Zakład Prawa Karnego INP PAN „Po co nam prawo karne?” 15 marca 2018 r., Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Instytut Prawa Karnego WPiA UW oraz Zakład Prawa Karnego INP PAN pod opieką naukową Douglasa Husaka (Distinguished Professor of Philosophy and Law, Rutgers University) „Granice prywatyzacji prawa karnego.”
P. Zakrzewski Cyberprzestępczość – aspekty materialnoprawne i procesowe 14 czerwca 2018 roku Wydział Prawa i Administracji UKSW,

Warszawa

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego WPiA UKSW w Warszawie i Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW w Warszawie „Kwalifikacja prawna czynności polegającej na dokonaniu płatności zbliżeniowej cudzą karną płatniczą oraz na wypłacie z bankomatu środków przy pomocy cudzej karty płatniczej – analiza problematyki na tle orzeczenia SN z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt III KK 349/16.”
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa V Karnistyczne Spotkania Naukowe „Okoliczności wyłączające przestępność czynu w ujęciu interdyscyplinarnym” 23-24 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,

Szczecin

Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” i Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego „Okoliczności wyłączające karalność – zagadnienia ogólne”
P. Zakrzewski Scientific Conference on Occasion of the 50th Anniversary of The Adoption of the Bulgarian Criminal Code from 1968, „Contemporary Challenges To The Criminal Legislation” 8-9 maja 2018 r., New Conference Hall, Sofia University, Sofia, Bulgaria Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’, Faculty of Law, Criminal Law Studies Department „Analysis of the Premises for Forfeiture of Objects Used to Commit Crimes not Owned by the Perpetrator from the Point of View of the Substance of Property Law and Constitutional Principles.”
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Filozoficzne aspekty prawa karnego:

Wielkie nazwiska w nauce filozofii i

prawa karnego w XX i XXI wieku

14 listopada 2018 r. Wydział Prawa i Administracji UKSW,

Warszawa

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego na WPiA UKSW

Katedra Prawa Karnego UKSW

„Ignorantia iuris jako zaprzeczenie zamiaru po stronie sprawcy popełnienia czynu zabronionego w ujęciu Douglasa Husaka.”
P. Zakrzewski III Prawno-medyczne zebranie naukowe 8 grudnia 2018 r. Centrum Dydaktyczno – Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Białystok Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej UMB oraz Instytut Nauk Prawnych PAN reprezentowany przez dr hab. Pawła Daniluka, prof. INP PAN „Wina w odpowiedzialności zawodowej.”
P. Zakrzewski Zjazd Katedr Prawa Karnego 27-28 września 2018 roku, Rzeszów WSPiA Rzeszów „Zapowiadane kierunki zmian w części ogólnej kodeksu karnego – warunkowe przedterminowe zwolnienie a kara pozbawienia wolności o charakterze szokowym.”
P. Zakrzewski X Lubelskie Seminarium Karnistyczne pt. Naruszenie miru domowego 10 grudnia 2018 r., WPIA UMCS, Lublin Katedra Prawa Karnego i Kryminologii WPIA UMCS „Błąd co do znamion z art. 193 k.k.”
P. Zakrzewski Młodzi Przestępcy – Aspekty Prawne i Psychologiczne 14 maja 2019 r., Wydział Prawa i Administracji UKSW,

Warszawa

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego WPiA UKSW, Katedra Prawa Karnego UKSW „Gwarancyjna funkcja subiektywnych elementów odpowiedzialności karnej w postępowaniu w sprawach nieletnich.”
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa VI Karnistyczne Spotkania Naukowe – Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 29 maja 2019 r., Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,

Szczecin

Koło Naukowe Nauk Penalnych WPiA USz,

Katedra Prawa Karnego WPiA Uniwersytet Szczeciński

„Zgoda na współżycie seksualne w kontekście typu czynu zabronionego z art. 197 k.k.”
P. Zakrzewski II OKN Cyberprzestępczość – aspekty materialnoprawne i procesowe 10 czerwca 2019 r., Wydział Prawa i Administracji UKSW,

Warszawa

Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW, Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego WPiA UKSW, Katedra Prawa Karnego UKSW „O właściwe pole kryminalizacji przestępstw dokonywanych przy użyciu elektronicznych metod autoryzacji transakcji płatniczych. Rozważania na przykładzie projektowanego typu czynu zabronionego z art. 279a k.k.”
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty prawa karnego: Nowe rozwiązania legislacyjne w świetle teorii i filozofii prawa karnego 11 grudnia 2019 r., Wydział Prawa i Administracji UKSW,

Warszawa

Katedra Prawa Karnego UKSW,

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego UKSW

„Kryminalizacja handlu dziećmi – zagadnienia wybrane.”
P. Zakrzewski Gdy kara nie wystarcza. O praktyce stosowania cywilnych środków postpenalnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla społeczeństwa 3 czerwca 2020 r. (Webinarium – platforma MS Teams) Instytut Wymiaru sprawiedliwości „Założenia dotyczące rozwiązań de lege ferenda w zakresie stosowania środków zabezpieczających do osób, wobec których stan zdrowia zmienił się już po popełnieniu czynu zabronionego.”
P. Zakrzewski XII Lubelskie Seminarium Karnistyczne

„Kradzież z włamaniem”

7 grudnia 2020 r.

(Webinarium – platforma MS Teams)

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

UMCS w Lublinie

„Cyberprzestępczość jako problem kodyfikacyjny – autoryzacja czynności bankowych wbrew woli uprawnionego – kradzież z włamaniem czy oszustwo?”
P. Zakrzewski II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych”

10 grudnia 2020 r.

(Webinarium – platforma Zoom)

Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Koło Naukowe Teoretyków Suicydologii

Uniwersytet Szczeciński

„Przypisanie skutku w przypadku zabójstwa i w przypadku doprowadzenia do targnięcia się człowieka na własne życie – różnice.”
J. Majewski, P. Zakrzewski XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne

„Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe”

2 grudnia 2020 r. (Webinarium – platforma Zoom) Katedra Prawa Karnego UKSW Dwugłos: „Warunek podwójnej karalności jako przesłanka odpowiedzialności karnej za czyn popełniony za granicą – aspekty materialne i procesowe”
P. Zakrzewski Prawo a Pandemia 9 grudnia 2020 r. (Webinarium – platforma MS Teams) Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

„Ustalenie stanu wiedzy o Covid-19 na czas popełnienia czynu”
P. Zakrzewski Czwarta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego „Społeczna szkodliwość przestępcy a społeczna szkodliwość czynu. Gwarancyjna funkcja prawa karnego materialnego i wykonawczego.” Webinarium – platforma Zoom, 9 kwietnia 2021 r. Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego UKSW „Kilka słów na kanwie poglądów Mieczysława Szerera o przestępcy i karze”.
P. Zakrzewski Piąta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego „Kara a godność człowieka. Od starożytności do współczesności” Webinarium – platforma Zoom, 23 kwietnia 2021 r. Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego UKSW „Kara „faktycznego” dożywotniego pozbawienia wolności w aspekcie prawo-międzynarodowym”.
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kolizje między prawem właściciela a prawami zwierząt i uprawnieniami tych, którzy je ratują” 21 października 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich „Odebranie zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt a stan wyższej konieczności w Kodeksie karnym”
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa więźniów w europejskim systemie prawnym” 19 maja 2022 r. on-line

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „Ius Homini”przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie „Prawo więźnia do wykonania wyroku w kształcie nadanym mu przez sąd. O możliwości modyfikacji dolegliwości wynikającej z prawomocnego skazania przez ustawodawcę. Zarys problemu.”
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne” 27 maja 2022 r. hybrydowo – on-line i stacjonarnie Koło Naukowe Prawa Karnego „Zbrodnia i Kara” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „O podstawach wyłączenia umyślności i winy na gruncie Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego i Kodeksu karnego”
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje, organizacje, obywatele – trzy drogi ochrony zwierząt”. 23 września 2022 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Konferencja została objęta patronatem Krajowej Izby Radców Prawnych „Przesłanki przeszukania i zatrzymania rzeczy na gruncie Kodeksu postępowania karnego a przesłanki interwencyjnego odbioru zwierzęcia w trybie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – zarys problemu.”
P. Zakrzewski Ogólnopolska konferencja Naukowa w ramach cyklu Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego „Struktura przestępstwa w ujęciu polskiej i zagranicznej teorii prawa karnego – podobieństwa i różnic” 25 listopada 2022 r. on-line

Wydział Prawa i Administracji UKSW

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW „Modele struktury przestępstwa w polskiej doktrynie prawa karnego a konstrukcja błędu.”
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe Technologie a Prawa Człowieka. Wyzwania i Perspektywy”

 

9 maja 2023 r. on-line Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

 

Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „Ius Homini” na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

 

„Ochrona prawa do prywatności i wolności seksualnej dzieci w kontekście zwalczania przestępstwa groomingu – zagadnienia wybrane.”

 

P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W obronie Hipokratesa – współczesne problemy etyczne prawa medycznego” 12 maja 2023 r.

Wydział Prawa i Administracji UKSW

Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego WPiA UKSW „Przedmiot, funkcja i konsekwencje prawne błędu co do przesłanek eksperymentu medycznego.”
P. Zakrzewski Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo Cyfrowe XXI Wieku. Prawo Wobec Cyfryzacji” 24 maja 2023 r.

Wydział Prawa i Administracji UKSW

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka oraz Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego

WPiA UKSW

„Prawnokarna ochrona gier komputerowych – gry komputerowe, jako narzędzia do popełnienia przestępstwa.”
P. Zakrzewski

 

 

 

P. Zakrzewski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w ujęciu prawnokarnym, kryminologicznym i kryminalistycznym”

 

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”

2 czerwca 2023 r., on-line MS Teams

Wydział Prawa i Administracji UMCS

 

 

9 grudnia 2023 r., on-line MS Teams

Wydział Prawa i Administracji UKWS

Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego

Wydział Prawa i Administracji UMCS przy Katedrze Prawa Karnego

 

 

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka

Wydział Prawa i Administracji UKSW

„Domniemanie faktyczne braku zgody na czynność seksualną a potrzeba korekty znamion art. 197 k.k. – kontekst międzynarodowy i prawnoporównawczy.”

 

 

„Warunkowe przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zagadnienia wybrane.”

 


dr Justyna Żylińska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – na tej Uczelni uzyskała tytuł „magister zarządzania” (1997 r.), „magister prawa” (2000 r.), jak również ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej„, specjalizacja w zakresie praktyki stosowania prawa wspólnotowego (2005 r.). Jest również absolwentką Studium Doktoranckiego Nauk Prawnych, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawę doktorską pt. „Współpraca organu procesowego z biegłym a trafność opinii”, napisała pod kierunkiem prof. zw. dra hab. dra h.c. Zdzisława Kegla.

Główny przedmiot zainteresowań naukowych dr Justyny Żylińskiej stanowi prawo karne, kryminalistyka oraz kryminologia. W szczególności koncentrują się one m.in. na problematyce:

 • zasad ujawniania, zabezpieczania i badania śladów kryminalistycznych,
 • zasad współpracy organu procesowego z biegłym, związanych z przeprowadzeniem poszczególnych rodzajów ekspertyz,
 • przeprowadzania czynności procesowych,
 • karnoprawnej ochrony wiarygodności dokumentów,
 • zasad udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym oraz skuteczności instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego,
 • ofiary przestępstwa w kryminologii,
 • karnoprawnej ochrony dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym,
 • szczególnych form przesłuchania w postępowaniu karnym – w ujęciu procesowo-kryminalistycznym,
 • mediacji w sprawach karnych,
 • systemu organizacyjno-prawnego zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Obok działalności naukowej ważny aspekt pracy dr Justyny Żylińskiej stanowi praca dydaktyczna. Od 2006 roku współpracuje z Katedrą Prawa Karnego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowadząc wykłady monograficzne, z takich przedmiotów jak: „Kryminalistyka”, „Przestępczość zorganizowana w Polsce”, „Kryminalistyczne badania autentyczności dokumentów”, „Procesowo-kryminalistyczne zasady udziału pokrzywdzonego w procesie karnym” oraz„Procesowo-kryminalistyczne zasady współpracy organu procesowego z biegłym”.

Wykaz ważniejszych publikacji po uzyskaniu stopnia doktora

I. Monografie

 • „Współpraca organu procesowego z biegłym a trafność opinii”, Warszawa 2008.

II. Redakcje naukowe

 • Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa, red. R. Runiewicz, J. Żylińska,
  M. Szczerbak, I. Przychocka, K. Gawkowski, Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej, Warszawa 2019.
 • Nauki społeczne w dobie innowacji, red. S. Krysiński, A. Wikarczyk, J. Żylińska, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2019.
 • Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia„, red.: J. Żylińska, I. Przychocka, Warszawa 2018.
 • „Studenckie prace naukowe”, red.: J. Żylińska, I. Przychocka, A. Wikarczyk,
  K. Gawkowski, Warszawa 2018.
 • „Studenckie prace naukowe”, red.: J. Żylińska, I. Przychocka, A. Wikarczyk, Warszawa 2017.
 • „Ochrona prawna pokrzywdzonego”, red.: T. Kaczmarek, M. Filipowska – Tuthill,
  J. Żylińska, Wrocław 2017.
 • „Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane”, red.: J. Żylińska, M. Filipowska – Tuthill, Wrocław 2016.
 • Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych„, red.: J. Żylińska,
  I. Przychocka i M. Filipowska – Tuthill, Warszawa 2016.
 • „Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia”,red.: J. Żylińska, M. Filipowska – Tuthill, Warszawa 2015.
 • „Studenckie prace naukowe – bezpieczeństwo i prawo”, red.: J. Żylińska, M. Anszczak, Warszawa 2015.

III. Wybrane artykuły opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora

 • „Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w kontekście realizacji prawa do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie”, (w:) Redakcja: J. Repieć, K. Łuniewska, B. Oręziak, G. Ocieczek, M. Wielec, Współczesne Problemy Procesu Karnego. Tom I, Lublin 2021.
 • „Right of the Detainee to Contact with the Lawyer or Solicitor and to Direct Consultation with Them as an Element of the Right of Defence”(„Prawo zatrzymanego do kontaktu z kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym oraz bezpośredniej rozmowy z nimi jako element prawa do obrony”) –NKPK 2021, Tom LVII, Wrocław 2021.
 • „Przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonych przestępstwem zgwałcenia”(w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI w., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021.
 • „Zawiadomienie o przestępstwie i jego skutki procesowe w sprawach przeciwko wiarygodności dokumentów w polskim systemie prawa karnego”, Przegląd Prawa i Administracji 2021, nr 127.
 • Polonia: riflessioni sulle competenze essenziali nel contesto di esattezza del parere peritale alla luce della legge e della procedura penale”, EconimiaeDritto.it nr 12/2020; współautorstwo z M. Stanisławska.
 • Cofniecie sprzeciwu od wyroku nakazowego w polskim procesie karnym”;Prokuratura i Prawo 2019, nr 2.
 • Oględziny pokrzywdzonego – zarys problematyki w ujęciu ustawy karno-procesowej, doktryny i judykatury”, (w:) „Nauki społeczne w dobie innowacji”, red. S. Krysiński, A. Wikarczyk, J. Żylińska, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2019.
 • Obecność osoby wymienionej w art. 51 § 2 k.p.k. przy przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności a swoboda wypowiedzi”, Państwo i Prawo 2019, nr 12.
 • „Handel ludźmi w świetle unormowań międzynarodowych”, (w:) „Nowe wyzwania
  i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka”,
  red.: J. Jaskiernia,
  K. Spryszak, Toruń 2018.
 • „Social Work Forms in the Post-Penitentiary System and Their Efficiency in Social Integration Following the Leave of Correction Unit”, (w:) „Social Work as a Means of Promoting Social Change„, Z. Truhlarova, M. Pisova, Hradec Kralove 2018.
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, wykonanie środka zabezpieczającego oraz niezasadne stosowanie środków przymusu” (w:) „Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia. Instytucje. Nowe wyzwania. Praktyka„, red.: J. Jaskiernia,
  A. Spryszak, Toruń 2017.
 • Przesłuchanie biegłego jako forma konwalidacji wad opinii – w świetle ustawy, judykatury oraz praktyki karno-procesowej„, (w:) „Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów”, red. R. Cieśla, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 • „Le riflessioni sulla perizia della scrittura nel contesto delle attività dell’organo processuale richiedente il suo svolgimento”, Ecconomia&Dritto, No 046, 02/2017.
 • Conditional Suspension of Punishment in Light of the Act Amending the Act – The Penal Code and Some Other Acts dated 20 February 2015„, „Scientyfic challenges. Economic and Legal Challenges 2017”,Tom. I, Lwów 2017.
 • An Outline of Issues Linked with the Participation of the Victim in the Verifying Proceedings”, (w:) „Scientyfic challenges. Social and Humanitarian Challenges 2017”, Lwów 2017.
 • „System wsparcia i pomocy ofiarom – zarys problematyki w ujęciu handlu kobietami
  w celu wykorzystania seksualnego, w świetle unormowań międzynarodowych”
  (w:)
  M. Mitlohner, 25 Celostatni kongres k sexualni vychove w ceske republice, Pardubice 2017.
 • Globalization and the importance of international legal control for economic development from the perspective of the dangers of economic crime„, (w:) „Youth international scientific and educational projects development XV international academic conference proceedings”, St. Peterburg 2017.
 • „La protezione penale e giuridica dei documenti nel contesto di reato del falso intellettuale (articolo 271 c.p.)”,Economia&Dritto 2017, nr 12.
 • Infanticide as a Privileged Crime in the Polish Criminal Law” (w:) „Scientyfic Challenges No 7”, „Social and Humanitarian Challenges 2016”, Lwów 2016.
 • „Constraints and inadmissibility of preliminary detention in polish criminal procedure” (w:)”Economic and Legal Challenges 2016„, Lwów 2016 r.
 • „Zakaz przeprowadzenia i wykorzystania w procesie karnym dowodu uzyskanego dla celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego”,(w:) „Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane”, red.: J. Żylińska, M. Filipowska – Tuthill, Wrocław 2016.
 • „Efektywność konfrontacji oskarżonych w procesie karnym jako czynności procesowo-kryminalistycznej”, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2016, t. XX, red.: E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc.
 • Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego”,Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2016, nr 39, red. T. Kalisz.
 • „Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka”, (w:) „Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka,
  a doświadczenia Polski”,
  Tom IV, red.: J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016.
 • „Prawa pokrzywdzonego w procesie karnym – standardy europejskie a normy krajowe”, (w:) „Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka
  w praktyce ustrojowej państw”
  , red. J. Jaskiernia, Toruń 2015.
 • „Mediacja – nowa instytucja w prawie wykroczeń”, (w:) „Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń”, red. I. Nowicka,
  A. Sadło-Nowak, Szczytno 2016.
 • „Przyczyny występowania sprzeczności pomiędzy opiniami biegłych z zakresu badań pisma ręcznego oraz sposoby konwalidacji tego rodzaju wady”(w:) „Współczesna problematyka badań dokumentów”, red. R. Cieśla, Wydział Prawa, Administracji
  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
 • „Rules and scope of applying means of witnesses and victims protection and assistance according tovictims and witnesses protection and assistance bill”,Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2015, nr 38, red. T. Kalisz.
 • „Prawo pokrzywdzonego do informacji procesowej”, Prokuratura i Prawo 2015, nr 6.
 • „Prawny obowiązek zawiadomienia o niektórych przestępstwach (art. 240 k.k.)”,Prokuratura i Prawo 2015, nr 10.
 • „Prawo podejrzanego do złożenia wyjaśnień w formie pisemnej”,Państwo Prawne 2014, nr 1(4).
 • „Key witnessprotection system in the Polish criminal law”(w:) „Ekonomiczne i prawnicze wyzwania roku 2015, Tom I, Lwów 2015 r.
 • „Normative witness protection in polish criminal law”, (w:) Scientific challenges. Social and humanitarian challenges 2015″, Tom I, Lwów 2015.
 • „Social work in the post-penitentiary system in Poland”(w:) „Socialni prace v kontextu lidskych prav (Social work in the context of human rigdhts)”, Z. Truhlarova, J. Levicka, M. Smutek (eds.), Hradec Kralowe 2014.
 • „Mediacja w sprawach karnych – kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą
  z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw”,
  (w:) „Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym”, red. M. Plucińska, Poznań 2014.
 • „Mediacja w sprawach prywatno-skargowych”, Państwo i Prawo 2014, nr 1/815 (współautorstwo z K. Liżyńską).
 • „Rola stron w zakresie dowodu z opinii pismoznawczej w postępowaniu karnym,
  (w:) „Dokument i jego badania”, red. R. Cieśli, Wrocław 2014.
 • „Przesłanki konfrontacji”, Prokuratura i Prawo 2013, nr 2.
 • „Zasady utrwalania przebiegu konfrontacji”,Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 2013, nr 1.
 • „Konfrontacja biegłychw celu wyjaśnienia sprzeczności między różnymi opiniami
  w tej samej sprawie”
  , Państwo i Prawo 2013, nr 10 (812).
 • „Konfrontacja biegłych w postępowaniu przygotowawczym”,Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2013, Tom XVII, red.: E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc.
 • „Biegły psycholog a odebranie i ocena zeznań małoletniego świadka w procesie karnym”,Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2013, Tom XXX, red. T. Kalisz.
 • „Sprzeciw od wyroku nakazowego w procesie karnym”, Państwo Prawne 2013, nr 1 (3).
 • „Mediacja w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych i jej konsekwencje w sferze prawno-psychologicznej”,Kwartalnik ADR 2013, nr 4/24 (współautorstwo
  z K. Liżyńską).
 • „Przesłanki odpowiedzialności karnej biegłego w świetle art. 233 § 4 K.k.”,Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2014, nr XII/3 (współautorstwo z M. Filipowską – Tuthill).
 • „Dopuszczalność ponownego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w trybie art. 185 a K.p.k.”, (w:) red.: J. Bukała, K. Wątorek, „Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy”, Kielce 2013(współautorstwo z M. Filipowską – Tuthill).
 • „Autonomia biegłego związana z przeprowadzeniem ekspertyzy”,Państwo Prawne 2012, nr 1(2).
 • „Prawne i psychologiczne skutki mediacji w sprawach karnych”,(w:) „Mediacje
  w społeczeństwie otwartym”,M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Wrocław 2012.
 • „Mediacja w sprawach o wykroczenia – wnioski de lege ferenda”, Kwartalnik ADR 2012, nr 2 (18) (współautorstwo z K. Liżyńską).
 • „Wykorzystywanie materiału porównawczego w ekspertyzie pismoznawczej testamentu holograficznego”,Prokuratura i Prawo 2012, nr 2 (współautorstwo z K. Liżyńską).
 • „Sposób przedstawienia opinii przez biegłego a jej ocena przez organ procesowy”, Państwo Prawne 2011, nr 1.
 • „Kryminalistyczne aspekty przesłuchania małoletniego świadka”,ZNWSzZiP 2009, nr 2/31 (zeszyt prawniczy nr VIII).
 • „Współpraca organu procesowego z biegłym a trafność opinii”, Przegląd Policyjny 2011, nr 3 (103).
 • „Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w praktyce karno-procesowej”,ZNWSzZiP 2008, nr 2/29 (zeszyt prawniczy nr VII).
 • „Wpływ dowodu z opinii biegłego na orzeczenie sądu w postępowaniu karnym”,Przegląd Policyjny 2008, nr 3/91 (współautorstwo z K. Liżyńską).
 • „Współpraca organu procesowego z biegłym związana z kompletowaniem materiału badawczego wykorzystywanego w ramach ekspertyzy”,Przegląd Policyjny 2008, nr 4/92.
 • „Ocena dowodu z opinii biegłego w procesie karnym”,ZNWSzZiP 2007, nr 2 (zeszyt prawniczy nr VI).

mgr Aleksandra Milanowicz