Przejdź do treści

Katedra Postępowania Administracyjnego jest strukturą Instytutu Nauk Prawnych UKSW specjalizującą się w administracyjnym prawie procesowym. W skład Katedry wchodzi 4 pracowników badawczo-dydaktycznych. Do 31.12.2020 r. Kierownikiem Katedry Postępowania Administracyjnego UKSW była Pani dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. uczelni, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Od 1.01.2021 r. funkcję tę pełni dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz, prof. uczelni. Na stanowisku adiunkta zatrudnieni są dr hab. Jacek Jaworski oraz dr Konrad Łuczak. Sekretarzem Katedry jest dr Konrad Łuczak.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry koncentrują się wokół prawa i postępowania administracyjnego, w tym ogólnego postępowania administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi, w powiązaniu z prawem europejskim, konstytucyjnym, gospodarczym czy teorią i filozofią prawa. Problematyka badawcza dotyczy w szczególności:

  • ochrony praw i wolności obywatelskich w postępowaniach administracyjnych, pojęcia i zakresu ochrony interesów prawnych; 
  • współczesnych problemów administracji publicznej; zjawiska unifikacji i dekodyfikacji oraz hybrydyzacji postępowań administracyjnych; 
  • dostępu do informacji publicznej, tajemnic publicznoprawnych, informatyzacji administracji, procesów informacyjnych w administracji, ograniczenia jawności w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych; 
  • europeizacji postępowań administracyjnych, wpływu prawa UE na krajowe administracyjne prawo procesowe, zintegrowanych z prawem UE procedur administracyjnych, autonomii proceduralnej państw członkowskich; 
  • zagadnień sądowej kontroli administracji w związku z przemianami regulacji postępowania sądowoadministracyjnego; 
  • administracyjnoprawnych aspektów procesu budowlanego i planistycznego, procesów gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i SP;
  • problemów stosowania prawa administracyjnego, luzów decyzyjnych; 
  • wykładni administracyjnego prawa procesowego.