Przejdź do treści

Dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW (Kierownik Katedry)

Profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie na tym Wydziale pełni również funkcje Prodziekana ds. Studenckich na kierunku „Prawo” i kierunku „Człowiek w Cyberprzestrzeni” oraz Kierownika Katedry Postępowania Karnego WPiA UKSW. Absolwent programu typu MBA – Top Public Executive w IESE Business School University of Navarra w Barcelonie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie, Członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.Członek wielu gremiów programowych czasopism naukowych w krajów i zagranicą, między innymi: Redaktor główny kwartalnika „Prawo w Działaniu” wydawanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Członek Rady Naukowej czasopisma „Probacja” wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Członek Rady Programowej międzynarodowego pisma naukowego „Central European Journal of Comparative Law”, wydawanego przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie, Członek Rady Programowej międzynarodowego pisma naukowego „Law, Identity and Values” wydawanego przez Central European Academic na Węgrzech, Członek Rady Programowo Naukowej czasopisma naukowego „Prawo i Klimat” wydawanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Członek Sieci Profesorskiej Europy Centralnej (Central European Professor Network), współtwórca międzynarodowego projektu badawczego pod nazwą Polsko Węgierska Platforma Badawcza prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Prawniczej oraz członek Central European Association of Comparative Law z siedzibą w Miskolc (Węgry). Promotor w ramach międzynarodowych studiów doktoranckich. Autor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa i postępowania dyscyplinarnego, prawa karnego wykonawczego, aksjologii prawa etc. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Masaryka (Brno), a także ekspert w projekcie TJENI (Projekt w ramach Rady Europy). Otrzymał od Prezydenta Węgier Węgierski Order Zasługi.

Ogólne obszary zainteresowań badawczych to prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie dyscyplinarne, prawo karne wykonawcze, a w nich w szczególności obszary korelacji postępowania karnego z innymi obszarami prawa jak między innymi z prawem kanonicznym, prawem administracyjnym, prawem dyscyplinarnym, czy zagadnienia związane z aksjologią postępowania karnego.

Dr Grzegorz Ocieczek

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UKSW. Doradca Prokuratora Krajowego. Prokurator prokuratury krajowej w stanie spoczynku.  Były zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektor Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, oraz były Szef Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum- Zachód w Katowicach. Przez wiele zatrudniony w Wydziałach do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej i Apelacyjnej w Katowicach oraz Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. Były zastępca Szefa C.B.A. Członek, zainicjowanej przez Komisję Europejską, Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której zadania polegają na tworzeniu zaawansowanych, zintegrowanych narzędzi technologicznych, wspomagających działania organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Uczestnik oraz współorganizator międzynarodowych konferencji poświęconych m.in. zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu. Uczestnik programu International Visitor Leadership, organizowanego przez Departament Stanu USA w zakresie zwalczania przestępczości i terroryzmu. Autor publikacji w zakresie przestępczości zorganizowanej oraz świadków koronnych.

Dr Marcin Rau

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UKSW. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta uczelni włoskich (Università degli studi di Catania; Università degli Studi di Napoli Federico II; Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights), hiszpańskich (Universidade da Coruña) i niemieckich (Universität zu Köln; Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien). Specjalista w zakresie prawnokarnej ochrony dóbr kultury, nielegalnego obrotu dziełami sztuki oraz przestępczości przeciwko światowemu dziedzictwu kulturalnemu.

Jego praca magisterska („Kradzież dzieł sztuki w międzynarodowym prawie karnym”) zdobyła III nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP na najlepszą pracę magisterską z 2015 r., natomiast jego rozprawa doktorska („Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym”) została uznana za najlepszą w Polsce dysertację doktorską z zakresu nauk prawnych z 2019 r. w konkursie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Mgr Ewa Płocha

Radca prawny. Kierownik Wydziału Prawno-Analitycznego w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO). Absolwentka studiów podyplomowych na Akademii  Leona Koźmińskiego w Warszawiena kierunkach „Prawo nowoczesnych technologii” i „Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji”.

Specjalizuje się w szczególności w japońskim procesie karnym, w zastosowaniu nowoczesnych technologii – na czele ze sztuczną inteligencją – w procesie karnym oraz w prawie karnym skarbowym.

Dr Barbara Małgorzata Kałdon

Radca prawny. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji KUL i specjalistycznych studiów podyplomowych na UW dla nauczycieli akademickich z „Ochrony własności intelektualnej”. Uczestniczka programu Erasmus w Uniwersytecie Tomasza Baty w Źlinie (Czechy). Członek Komisji Konkursowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane- Twoja sprawa”. Autorka ok. 50 artykułów naukowych, redaktor prac zbiorowych i prelegentka licznych ogólnopolskich konferencji naukowych (głównie z zakresu przestępstw przeciwko rodzinie i opiece). Przedmiotem zainteresowań naukowych jest: prawo karne materialne, postępowanie karne i prawo rodzinne.


Doktoranci

Mgr Tomasz Bojanowski

Doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Postępowania Karnego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotycząca modelu sądowej kontroli postępowania przygotowawczego pod kierunkiem dr hab. Marcina Wielca prof. UKSW.

Autor artykułów naukowych w punktowanych czasopismach z listy MEIN. Prelegent i uczestnik licznych ogólnopolskich konferencji naukowych. Jego przedmiotem zainteresowań naukowych jest prawo i postępowanie karne, prawo konstytucyjne, organy ochrony prawnej i prawo operacyjne.


Współpracownicy Katedry

Mgr Roland Szymczykiewicz 

Adwokat, absolwent UKSW, asystent w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UKSW.  Autor ponad 30 artykułów naukowych i ponad 100 internetowych artykułów o charakterze poradniczym. Prelegent i uczestnik licznych ogólnopolskich konferencji naukowych. Wielokrotny uczestnik programów telewizyjnych w roli eksperta. Łączy pasję naukową z pracą adwokata, prowadząc własną kancelarię adwokacką w Warszawie od 2011 roku (specjalizacja: postępowanie karne, sprawy z stosunku służbowego służb mundurowych)

Przedmiotem zainteresowań naukowych jest prawo i postępowanie karne, zagadnienia prawne związane z administracyjno-prawnym stosunkiem służby w służbach mundurowych, problematyka postępowań dyscyplinarnych w zawodach prawniczych i w służbach mundurowych.

Mgr Nikodem Muszyński