Przejdź do treści

Podstawowym celem Katedry jest refleksja naukowa na temat prawnych i pozaprawnych aspektów realizacji przez administrację publiczną wartości wyróżnionych ze względu na dobro wspólne. Urzeczywistnianie wyznaczonego celu ułatwia to, że Katedra NAiOŚ skupia pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy łączą pracę naukową z praktyką wykonywania zawodów zaufania publicznego czy pracą w instytucjach publicznych. Zakres prowadzonych badań obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

  • prawidłowości dotyczące rzeczywistego funkcjonowania administracji publicznej;
  • aksjologia administracji publicznej;
  • prawo ochrony środowiska;
  • służba cywilna;
  • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne;
  • prawo budowlane;
  • prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • kontrola administracji publicznej;
  • alterantywne metody rozwiązywania sporów;
  • prawo lokalowe.