Przejdź do treści

Publikacje pracowników Katedry

Dr. hab Marcin Wielec – ważniejsze publikacje:

Książki:

 1. Wartości – analiza z perspektywy osobliwości postępowania karnego, Lublin 2017r.
 2. Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym, Warszawa 2012r.
 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Standardy polskiego systemu prawnego na przykładzie wybranych zawodów prawniczych, Warszawa 2018r. ss. 476, współautorzy: Paweł Ostaszewski, Paulina Sawa, Roland Szymczykiewicz, Marcin Wielec, Wojciech Kwiatkowski.
 4. Rynek energetyczny – zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa 2019r., ss. 203, współautorzy: Łukasz Wojcieszak, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec.
 5. Zarządzanie ludźmi w organizacji – zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa 2019r., ss. 261, współautorzy: Joanna Taczkowska – Olszewska, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec.
 6. Rynek ubezpieczeniowy – zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa 2019r., ss. 241, współautorzy: Maria Płonka, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec.
 7. Rynek finansowy – zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa 2019r., ss. 324, współautorzy: Grzegorz Blicharz, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. 
 8. Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne, Warszawa 2020r., ss. 240, współautorzy: Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec.
 9. Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie, współautorzy: Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec.
 10. Metody zapobiegania przestępczości, Warszawa 2020r., ss. 234, współautorzy: Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec.
 11. Wdrażanie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach, Warszawa 2020r., ss. 248, współautorzy: Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec.

Artykuły/rozdziały w monografiach:

 1. A new approach to protection and assistance for victims and witnesses in view of the globalization of criminal procedure, [w:] P. Sobczyk (red.): Security and Globalization in the Context of European Integration. Legal Aspects , Hamburg 2017r., s. 147-157
 2. Coincidence of Criminal and Disciplinary Proceedings in the Context of the Provisions of the Law on Higher Education (w:) , Białostockie Studia Prawnicze 2017 vol. 22 nr 1, s. 111
 3. The distinction of military courts in Poland as a basis of fair administration of justice in criminal proceedings in member states of NATO, [w:] C. T. Szyjko (red.): The Law and Security Challenges – Europe after the NATO and EU Enlargments, Warszawa 2014r., s. 115 – 125.
 4. Instytutions for legal cooperation in criminal cases in EU memberstate countries on the example of the Polish safe conduct document, [w:] C. T. Szyjko (red.): The Law and Security Challenges – Europe after the NATO and EU Enlargments, Warszawa 2014r., s. 31-48.
 5. Expungement of criminal recort – recognition of its significane as a guarantee of human rights in the European Union, [w:] C. T. Szyjko (red.): The Law and Security Challenges – Europe after the NATO and EU Enlargments, Warszawa 2014r., s. 193 – 211.
 6. Respecting the confidentiality of confession in Polish legal order as an expression of respect for guarantee of freedom of thought conscience and religion functioning in European Union, [w:] C. T. Szyjko (red.): Silence of Justice – Human Rights: The platform of Fundamental European Vlues, Warszawa – Ryga – Paryż 2015r., s. 79 – 88.
 7. A new approach to protection and assistance for victims and witnesses in view of the globalization of criminal procedure, [w:] P. Sobczyk (red.): Security and Globalization in the Context of European Integration. Legal Aspects , Hamburg 2017r., s. 147-157
 8. Lex retro non agit and extended confi scation of property in Poland: refl ection on the Act of 23 March 2017 Amending the Criminal Code and Certain Other Acts, Prawo w Działaniu 36, 2018r., s. 76 – 91, Marcin Wielec, Bartłomiej Oręziak.
 9. Aksjologiczne spojrzenie na instytucję tymczasowego aresztowania
w postępowaniu karnym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” z 2016. Z IV, s. 51-65.
 10. Koincydencja postępowania karnego i dyscyplinarnego w kontekście przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, „Białostockie Studia Prawnicze” z 2017. T. 22, Z. 1, s. 111-124.
 11. Standarization of discyplinary responsibility in legal professions in the system od Polish law – conclusions de lege ferenda, Prawo w Działniu, Nr 32 z 2018, s. 34 – 61.
 12. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego – wyniki badań aktowych, Prawo w Działaniu 39, 2019r., s. 69 – 98, Marcin Wielec, Monika Horna.
 13. Ustanowienie poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym na tzw. kryptowalucie Bitcoin, Prawo w Działaniu 35, 2018r., s. 50 – 64, Marcin Wielec, Bartłomiej Oręziak.
 14. Immunitet versus przeszukanie w postępowaniu karnym, Prawo w Działaniu 41, 2020, s. 76 – 86.  

Dr Grzegorz Ocieczek – ważniejsze publikacje:

 1. G. Ocieczek, Czy warto zaufać? Poziom zdolności manipulacyjnych polskich świadków koronnych w porównaniu z innymi grupami kontrolnymi (w:), Przestępczość XXI w. Prognoza i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, pod red. E. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Warszawa 2015 .
 2. G. Ocieczek, A. Zasada – Chorab, Odpowiedzialność prawna dzieci i ich rodzin, Rodzina. Interwencja, wsparcie, wzmocnienie. Problemy społeczne, polityka społeczna w regionie łódzkim. Zeszyt 11, Łódź 2014.
 3. G. Ocieczek. Międzynarodowe kierunki zagrożenia przestępczością narkotykowa . HZN 2015.
 4. G. Ocieczek. Przyczyny rozwoju przestępczości w kraju z uwzględnieniem przestępczości o charakterze narkotykowym. HZN. 2016.
 5. G. Ocieczek. Świadek koronny. Ocena wiarygodności. Warszawa 2016.
 6. G. Ocieczek. Konstytucyjne i kodeksowe kontrowersje związane z instytucją świadka koronnego. Księga pamiątkowa poświęcona prof. Henrykowi Ciochowi pt. “Państwo- Konstytucja-Prawo”. Warszawa 2018.
 7. G. Ocieczek. Przestępczość młodzieży w ujęciu penitencjarnym. HZN 2017.
 8. G. Ocieczek. Test integralności na przykładzie rozwiązań węgierskich. (red. W. Mazurek) (w:) Oblicza bezpieczeństwa a występujące zagrożenia. Kraków 2017.
 9. G. Ocieczek. Test integralności. Analiza prawno–porównawcza. Prokuratura i Prawo nr 1 z 2018r.
 10. G. Ocieczek. Test integralności. Badania empiryczno-porównawcze. Prokuratura i Prawo nr 1 z 2019r.
 11. G. Ocieczek, Zwalczanie przestępczości korupcyjnej na Ukrainie cz. I, Prawo w Działaniu nr 41 z 2020r.
 12. G. Ocieczek, Zwalczanie przestępczości korupcyjnej na Ukrainie cz. II, Prawo w Działaniu nr 42 z 2020r.

Dr Marcin Rau – ważniejsze publikacje:

Książki:

Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym, Wyd. IWS, Warszawa 2021

Artykuły/Rozdziały w monografiach:

 1. The impact of the human factor on the effectiveness of criminal proceedings. A sociopsychological perspective, Efficiency of the Judiciary. Red. A. Mezglewski, s. 143-170.
 2. Ochrona praw ofiar w kontekście rzetelnego procesu sądowego, Rzetelny proces sądowy. Doktryna. Prawo. Praktyka. Red. J. Szymanek, ISBN 978-83-66454-23-1 s. 89-102
 3. Zbrodnia w majestacie prawa. Nieskuteczność międzynarodowego postępowania karnego wobec operacji zbrojnej Olive Branch, Współczesne problemy procesu karnego. Tom I Red. J. Repeć, G. Ocieczek, M. Wielec ISBN 978-83-65172-30-3, s. 483-497
 4. Nielegalny obrót dziełami sztuki w wybranych porządkach krajowych i prawie ponadnarodowym. Zagadnienia porównawcze odnośnie do przepisów karnych market nations i source nations, Studia Prawnicze i Administracyjne 3/2014, ISSN 2081-8025, str. 33-38
 5. Tomb Raiders vs White Collar. Profile kryminologiczne sprawców kradzieży dzieł sztuki (w:) Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, Red. E. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka, 2017,ISBN: 978-83-255-9006-2, str. 210-218
 6. Kradzież dzieł sztuki w czasie konfliktu zbrojnego (w:) Vade Nobiscum, tom XVIII, Red. K. Banaś, P. Budzyński, P. Jasiński, R. Stasiak, 2017, ISBN: 978-83-943167-6-1, str. 237-247
 7. Chances for effective criminal prosecution (w:) Persecution of Christians. Time to React to Genocide, Red. A. Stępkowski, J. Banasiuk, 2017, ISBN: 978-83-940214-5-0, str. 36-56

Mgr Ewa Płocha – ważniejsze publikacje:

 1. The characteristic of the Japanese criminal process, w: Japan: Fictions & Reality, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń (w druku)
 2. O pojęciu sztucznej inteligencji i możliwościach jej zastosowania w postępowaniu cywilnym, Prawo w Działaniu (w druku)
 3. Postępowanie cywilne. Vademecum (red. G. Jędrejek), Warszawa 2020, rozdz. 1, 2 i częściowo 3 i 4,
 4. Zasady i tryb nakładania grzywny w drodze mandatu karnego w wybranych państwach europejskich – analiza prawnoporównawcza, Warszawa 2017 (opinia prawna dla IWS),
 5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w wybranych orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Prawa Człowieka fundamentem Europy wartości (red. C. Szyjko), Warszawa 2014, s. 100-105,
 6. Postępowanie dowodowe w japońskim procesie karnym, w: Dowodzenie w procesach karnych (red. J. SztychmilerJ. KasprzakJ. Krzywkowska), Olsztyn 2014, s. 145-154,
 7. Uprawnienia Policji w zakresie ścigania wykroczenia skarbowego przemytu, w: Współczesne problemy wykroczeń (red. I. NowickaA. Sadło‑Nowak), Szczytno 2013, s. 397-408,
 8. Zwolnienia celne dla kościołów i innych związków wyznaniowych. Założenia ogólne, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2011, Nr 2, s. 58-63,
 9. Warunki i procedura poboru odsetek od nieuiszczonych należności celnych, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2010, Nr 10, s. 370-372,
 10. Istota i zróżnicowanie odsetek od nieuiszczonych należności celnych, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2010, Nr 7, s. 236-239,
 11. Projekt zmiany przepisów prawa celnego, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2008, Nr 11, s. 425-426,
 12. Przestępstwa i wykroczenia tzw. celne, Zeszyty Prawnicze WSM 2008, Nr 8.

Mgr Tomasz Bojanowski – ważniejsze publikacje:

 1. Tomasz Bojanowski, Wybrane prawno-karne aspekty mowy nienawiści w kontekście standardów ochrony wolności słowa, Prawo w Działaniu 47, 2021;
 2. Tomasz Bojanowski, Mowa nienawiści a dobra osobiste – wybrane aspekty ochrony cywilnoprawnej” „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius), Lublin 2023
 3. Tomasz Bojanowski, Czynności operacyjno-rozpoznawcze służby więzennej, Przegląd Legislacyjny 3/2023, Warszawa 2023
 4. Tomasz Bojanowski, Prawne aspekty mowy nienawiści w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Prawo Rady Europy. Wymiar instytucjonalny i materialny z perspektywy 70 lat doświadczeń, red. Bartłomiej Oręziak, Warszawa 2021;
 5. Tomasz Bojanowski, Prawne aspekty roli biegłego psychologa w przesłuchaniu małoletniego świadka, [w:] Współczesne problemy procesu karnego Tom 1, red. Marcin Wielec, Grzegorz Ocieczek, Bartłomiej Oręziak, Joanna Repeć, Klaudia Łuniewska, Lublin 2021;
 6. Tomasz Bojanowski, Wybrane aspekty kresu życia w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Człowiek a medycyna, red. Katarzyna Grzelak-Bach, 2021;
 7. Tomasz Bojanowski, Historia źródeł prawa kanonicznego, [w:] Prawo kanoniczne. Krótki wstęp do niełatwych zagadnień, red. Rafał Borowski, Rafał Gosiewski, Warszawa 2021;
 8. Tomasz Bojanowski, Konstytucyjne uwarunkowania działalności strażniczej na przykładzie Polski, [w:] Dylematy Współczesnego Prawa, red. Konrad Tarłowski, Małgorzata Budnik-Minierska, Rafał Stachyra, Anna Górska, Marcin Gronowski, Maria Zawłocka, Aleksandra Wisławska, Tomasz Juraszek, Łódź 2022;
 9. Tomasz Bojanowski, Przerwanie ciąży a standardy ochrony prawa do życia – analiza historyczno-prawna na gruncie polskiego systemu prawa, [w:] IUS REDIGERE IN ARTEM, Księga XXX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. Marcin Romanowski, Paweł Sobczyk, Marcin Wielec, Warszawa 2022;
 10. Tomasz Bojanowski, Przestępstwa popełnione w cyberprzestrzeni, a prawo do anonimowości. Aspekty prawne, [w:]Wyzwania Bezpieczeństwa na początku trzeciej dekady XXI wieku, red. M. Matejuk i R. Kondracki, Siedlce 2022;
 11. Tomasz Bojanowski, Wybrane historyczno-prawne aspekty odpowiedzialności karnej urzędników, [w:] Prawne uwarunkowani społecznej kontroli administracji publicznej, red. Tomasz Bojanowski, Lublin 2022.
 12. Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Julia Starybrat, Prawnoaksjologiczna analiza kary w przestępczości środowiskowej – zarys problematyki [:w], Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwanie dla organów ścigania oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, red. Marcin Wielec, Warszawa 2022.
 13. Tomasz Bojanowski, Zagwarantować każdemu to, co do niego należy – formuła sprawiedliwości według Javiera Hervady a współczesne postrzeganie sprawiedliwości, Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej, red. Agata Czarnecka, Michał Sopiński, Warszawa 2022,
 14. Tomasz Bojanowski, Rola i zadania wybranych służb specjalnych w zwalczaniu i przeciwdziałaniu cyberprzestępczości, Cyberbezpieczeństwo na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczośći, red. Marcin Wielec, Warszawa 2023
 15. Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Joanna Repeć, Instytucja pytania prejudycjalnego w kontekście prawa do rzetelnego procesu, [w:] Dialog sadowy w sferze praw człowieka, red. Bartłomiej Oręziak Warszawa 2022;
 16. Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Joanna Repeć Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Freedom, Religion and Sovereignty. Modern Phenomena and Future Challenges”. Warszawa, 27–28 września 2019 r., Prawo w Działaniu 42/2021;
 17. Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Joanna Repeć, Dorota Sobczak Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „The communist crimes – individual and state responsibility”. Warszawa, 9–10 listopada 2020 r., Prawo w działaniu 45/2021
 18. Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Iryna Prystenska, Joanna Repeć Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Religious Freedom and Education”. Warszawa, 8–10 października 2020 r., Prawo w Działaniu 46/2021;
 19. Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Joanna Repeć, Iryna Prystenska Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „V4CyberPower”. Warszawa, 3–4 grudnia 2020 r, Prawo w działaniu 47/2021
 20. Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Wpływ platform cyfrowych i mediów społecznościowych na wolność słowa i pluralizm – w ujęciu ogólnym”. Warszawa, 27 maja 2021, Prawo w działaniu 50/2022;
 21. Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Agata Wróbel, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Penalization of international crimes in national law” (Warszawa, 14–15.06.2021 r.), Prawo w działaniu 51/2022
 22. Tomasz Bojanowski, Julia Starybrat, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwania dla organów ścigania i Inspekcji Ochrony Środowiska” (Warszawa, 15.04.2021 r.), Prawo w działaniu 51/2022
 23. Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Report on the International Scientific Conference “Religious symbols in public sphere in the legal orders of Central and Eastern European countries”, 28 May 2021, Prawo w działaniu 52/2022
 24. Tomasz Bojanowski, Łukasz Sitkowski, Julia Starybrat, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rzetelny proces i prawo do sądu”. Warszawa, 13.01.2023 r., Prawo w działaniu 54/2023
 25. Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Agata Wróbel, Alan Kosecki, Report on International Scientific Conferences: ‘The Right to Privacy in the Digital Age – in general terms’ and ‘Content of the right to parental responsibility in the legal orders of Central and Eastern Europe – Selected Problems’, entral European Journal of Comparative Law, 3(2), 2023.

Mgr Roland Szymczykiewicz – ważniejsze publikacje:

 1. Współautor książki (część: prawo karne) Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 1. Akta cywilne i karne, Warszawa 2020
 2. Współautor rozdziału książki (część: prawo karne): Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Tom 3. Wzory pism z komentarzami. Etyka Zawodowa” Warszawa 2020
 3. Redaktor naukowy i autor dwóch rozdziałów książki Mechanizmy ochrony prawnej osobowych źródeł dowodowych w polskim systemie prawnym oraz w wybranych systemach prawnych krajów Unii Europejskiej jako elementy procesu zwalczania i zapobiegania przestępczości, Warszawa 2019
 4. Miejsce tzw. sygnalistów w polskim systemie prawnym, cz. 1. Ujęcie cywilnoprawne –Prawo w Działaniu, nr 40/2019
 5. Dwa rozdziały w: Odpowiedzialność dyscyplinarna. Standardy polskiego systemu prawnego na przykładzie wybranych zawodów prawniczych, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2018
 6. Standardization of disciplinary responsibility in legal professions in the system of Polish law – conclusions de lege ferenda (współautorstwo: dr Marcin Wielec), Prawo w działaniu – nr 32, 2018
 7. Osamotnienie ofiar oczywiście niesłusznego oskarżenia w walce o odszkodowanie w polskim systemie prawnym” w: „Filozoficznoprawne okoliczności osamotnienia człowieka w XXI wieku”pod  red. T. Jędrzejczyka, K. Karaśkiewicz, M. Wocha, Warszawa 2017
 8. Faktycznie pokrzywdzeni przestępstwem kradzieży tożsamości, a pokrzywdzeni w rozumieniu procesu karnegow: Kradzież tożsamości w internecie pod red. A.Gołębiowskiej, Szczytno 2017
 9. Mechanizmy ponoszenia odpowiedzialności za niesłuszne oskarżenie osoby w polskim systemie prawnym” (współautorstwo z dr. Marcinem Wielcem) w: Prawa człowieka fundamentem Europy wartości. ) w: Studia monograficzne ofiarowane Pani Inarze Wilkaste z okazji nagrody Victoria of Human Rights 2014 pod red. Cezarego T. Szyjko, Warszawa 2014
 10. Prawnokarne ujęcie obowiązku naprawienia szkody (współautorstwo z dr. Marcinem Wielcem) w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część Piąta, pod red. B.T. Bieńkowskiej oraz D. Szafrańskiego, Warszawa 2014
Wybierz interesujący Cię dział: