Przejdź do treści

Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego

Realizuje program z zakresu prawa człowieka do wolności myśli, sumienia i religii oraz dotyczący sytuacji prawnej kościołów i innych związków wyznaniowych na gruncie prawa polskiego w aspekcie historycznym i współczesnym. Zajmuje się formami regulacji stosunków między państwem a Kościołem, ze szczególnym uwzględnieniem konkordatu jako umowy międzynarodowej. Badania obejmują także aspekt prawnoporównawczy oraz kwestie związane z prawem wyznaniowym w Unii Europejskiej i poza nią, a także rolą Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych.

Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego:

  • Naczelne zasady polskiego prawa wyznaniowego
  • Wolność religijna w porządku prawnym Unii Europejskiej 
  • Umowy pomiędzy państwem a związkami wyznaniowymi w systemie źródeł prawa wyznaniowego

Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego WPiA wraz z Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW oraz Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego zorganizowała 16 listopada 2012 r. konferencję naukową „Religia i etyka w edukacji publicznej”. Honorowy patronat nad konferencją objęli: abp Zenon kard. Grocholewski – Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej oraz Pani Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej.

GaleriaW ramach działalności Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego została zorganizowana konferencja naukowa: VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (18-19 maja 2011 r. Konstancin Jeziorna). Współorganizatorami Sympozjum był Wydział Prawa Kanonicznego UKSW oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Temat przewodni: „Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych”.


Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego WPiA UKSW 18 listopada 2015 r. zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. „Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych”. Celem konferencji była wnikliwa ocena wpływu czynnika religijnego i etycznego na współczesne relacje międzynarodowe. Obrady zgromadziły liczną grupę słuchaczy, w tym studentów kierunków: prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, prawo kanoniczne. Podczas jednego dnia konferencji wystąpiło ponad 20 prelegentów z ośrodków naukowych tj. Kraków, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Warszawa. Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją i liczne zgłoszenia czynnego udziału, obrady prowadzone były w równoległych sesjach.

GaleriaKatedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego WPiA UKSW w ramach Instytutu Nauk Prawnych UKSW wraz z Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW zorganizowała w dniach 07-09 września 2021 r. w Małej Wsi k. Grójca XVIII ogólnopolskie sympozjum prawa wyznaniowego pt. „Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych”. Podczas konferencji wystąpiło, w formie zdalnej oraz stacjonarnej, ponad 40 prelegentów z ośrodków naukowych tj. Kraków, Lublin, Olsztyn, Opole, Warszawa. Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją i liczne zgłoszenia czynnego udziału, obrady prowadzone były w równoległych sesjach.