Przejdź do treści

Aktualne wykazy publikacji znajdują się w systemie PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

dr hab. Jadwiga Pazdan, prof. UKSW
Wykaz publikacji naukowych w okresie 2005-2012:

 1. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie prywatnym międzynarodowym, w: Księga Pamiątkowa M. Pazdana, Zakamycze 2005, s. 263-268;
 2. Czy można wyłączyć umowę spod prawa?, Państwo i Prawo 2005, z. 10, s. 5-18;
 3. Ku jednolitemu międzynarodowemu prawu spadkowemu, Rejent nr3 (167), 2005, s. 9-21;
 4. Forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym, Zeszyty Prawnicze UKSW nr 52, 2005, (Księga Pamiątkowa Profesora Tomasza Dybowskiego), s. 67-86;
 5. Forma czynności prawnych dokonanych na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, Rejent nr 9 (173), 2005, s. 11-22;
 6. Wielka Encyklopedia Prawa Praca zbiorowa, wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza 2005 (opracowanie haseł z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego o obj. 20 stron);
 7. Pełnomocnictwo nieodwołalne w praktyce notarialnej, w: Rozprawy z Prawa Prywatnego, Prawa o Notariacie i Prawa Europejskiego, Kluczbork 2007, s. 255-263;
 8. Pełnomocnictwo w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, Kongres Notariuszy RP, Warszawa-Kluczbork 2007, s. 277-287;
 9. Umowa o zastępstwo w projekcie rozporządzenia o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I), w: Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa 2008, s. 657-666;
 10. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w prawie prywatnym międzynarodowym (glosa do postanowienia SN z 15 lipca 2005r., IV CK 20/05), problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego t.3., 2008, s. 159-163;
 11. Forma rozporządzeń dotyczących nieruchomości w końcowej fazie dyskusji nad projektem ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, Rejent nr 4 (216), 2009, s. 1-9
 12. Rzym II ? nowa wspólnotowa regulacja właściwości prawa dla zobowiązań pozaumownych, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t.4., 2009, s. 13-35;
 13. Rozporządzenie Rzym I- nowa wspólnotowa regulacja zobowiązań umownych, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t.5., 2009, s. 9-25;
 14. Kolizyjnoprawne aspekty mediacji, ADR Nr 2 (6), 2009, s. 133-137;
 15. W sprawie wykładni art. 4 konwencji rzymskiej z 1980r. Uwagi na tle wyroku ETS z 6 października 2009r., C-133/08, problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t.6., Katowice 2010;
 16. O zakresie i sposobie wykonywania służebności gruntowej, w: Księga Jubileuszowa Profesora Edwarda Gniewka, C.H. Beck 2010;
 17. Nazwisko Mężatki w prawie prywatnym międzynarodowym, Glosa do postanowienia SN z dnia 8 sierpnia 2003r., V CK 6/02, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t.7. Katowice, 2010;
 18. Forma testamentu według konwencji haskiej z 1961r. uwagi na tle postanowienia SN z 15 maja 2009r., (III CSK 338/08), Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t.8., 2011;
 19. Wybór prawa w sprawach spadkowych w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011r., Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t.9., 2012;
 20. Pełnomocnictwo udzielone za granicą do czynności prawnych dotyczących nieruchomości położonej w Polsce po wejściu w życie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2001r., w: Księga Pamiątkowa Prof. Oleszki, Stowarzyszenie Notariuszy Polskich, Kluczbork-Warszawa 2012;
 21. Prokura w prawie prywatnym międzynarodowym, w: Księga pamiątkowa Profesora Gawlika, LexisNexis 2012;
 22. Negatywny wybór prawa, w: Księga Pamiątkowa dr A. Tynela, C.H. Beck, Warszawa 2012.

dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

Wykaz publikacji naukowych w okresie 2006-2016:

 1. Publikacje książkowe:1. Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne (red.), Warszawa 20162. Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność. Red. Agnieszka Gryszczyńska. Warszawa 2016 C.H. Beck XLVI + 666 s., Sum., bibliogr., indeks.3. M. Świerczyński: Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej w kontekście handlu elektronicznego oraz zmian zachodzących w prawie prywatnym międzynarodowym, w: Własność intelektualna w obrocie elektronicznym, Tom V (red. J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski) w serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej (red. M. Kępiński), Warszawa 2015 (w druku);4. M. Świerczyński: Zobowiązania pozaumowne, umowa przewozu (rozdz. VIII par. 31 pkt VIII; rozdz. XII par 44 pkt IV.1-2, 4-6, 8, pkt V.1-2), w: System Prawa Prywatnego, Tom 20B. Prawo prywatne międzynarodowe (red. M. Pazdan), Warszawa 2015, „Beck”.5. M. Świerczyński: rozdz. IV.B – Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy, w: Ustawa o prawach konsumenta, w serii Zarys Prawa (red. D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny), Warszawa 2015.6. M. Świerczyński: Objaśnienia do art. 7 – 16; 79 – 81 w: Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz (red. J. Gołaczyński) w serii: Krótkie Komentarze Becka, Warszawa 2015, s. 34 – 107, 315 – 321.7. M. Świerczyński: System patentu o jednolitym skutku – zagadnienia jurysdykcji oraz prawa właściwego, w: Ewolucja wybranych instytucji i mechanizmów prawa gospodarczego – ujęcie historyczne, porównawcze i systemowe (red. A. Tarwacka), Warszawa 2015, „Beck”.8. M. Świerczyński, rozdz. 5 i 6 („Własność przemysłowa”, „Ochrona Baz danych”, „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji”), w: Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla wyższych uczelni, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2014 wyd 1, 2016, wyd. 2, s. 79 – 102.9. M. Świerczyński: Łączniki, w: System Prawa Prywatnego, Tom 20A. Prawo prywatne międzynarodowe (red. M. Pazdan), Warszawa 2014, „Beck”, s. 209 – 250, opublikowany również w Studiach Prawa Prywatnego 2013, z. 3.10. M. Świerczyński: Naruszenie praw własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013, Wolters Kluwer.11. Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple: Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 (wyd. 2), s. 172 – 267, 303 – 452; Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple, Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne. Warszawa 2008 (wyd. 1), Wolters Kluwer ss. 496, bibliogr. (978-83-7601-200-1), s. 172 ? 248, 285 ? 405. 12. Ewa Galewska, Zbigniew Okoń, Marcin Ożóg, Marek Świerczyński, Dariusz Szostek and Eliana Trybuchowska: Poland, in: International Encyclopaedia of Laws: Cyber Law Suppl. 30 (April 2011), edited by André Alen & David Haljan. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2011, s. 56 – 61, 142 – 163, 173 – 179 (współautorstwo rozdziałów z dr. D. Szostkiem).13. Marek Świerczyński: Faktury w formie elektronicznej, w: E-administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji (red. Dariusz Szostek, wstęp Jacek Gołaczyński), Wrocław 2009, „Presscom” ss. 309, bibliogr., (978-83-61188-14-8), s. 273-292; Marek Świerczyński, Płatności elektroniczne, w: E-administracja. Prawne … s. 253 – 271.14. Paweł Podrecki, Zbigniew Okoń, Paweł Litwiński, Marek Świerczyński, Tomasz Targosz, Marcin Smycz, Dariusz Kasprzycki: Prawo Internetu (red. Paweł Podrecki) (Wyd. 2.), Warszawa 2007, „LexisNexis” ss. 642, bibliogr. (978-83-7334-693-2).15. Elżbieta Traple, Joanna Adamczyk, Paweł Barta, Xawery Konarski, Wojciech Kulis, Paweł Litwiński, Zbigniew Okoń, Marcin Ożóg, Paweł Podrecki, Grzegorz Sibiga, Marek Świerczyński, Tomasz Targosz: Prawo reklamy i promocji (red. Elżbieta Traple), Warszawa 2007, LexisNexis ss. 1007 (978-83-7334-715-1), s. 61 – 115, 483 – 500, 944 – 972.
 2. Artykuły: Artykuły zawarte w książkach:1. Marek Świerczyński, Justyna Balcarczyk: Kodyfikacje prywatne – Zasady CLIP oraz Zasady ALI a prawo właściwe dla zobowiązań z naruszeń własności intelektualnej, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red.  Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 1255 – 1276.2. M. Świerczyński: Prawo właściwe dla zobowiązań z naruszenia prawa własności intelektualnej – propozycje rozwiązań, w: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego (red. J. Poczobut), Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 307 – 320.3. M. Świerczyński: Cloud Computing a zasady CLIP dotyczące własności intelektualnej, w: Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach (red. G. Szpor), Warszawa 2013, s. 203 – 213.4. M. Świerczyński: Internet a nowe prawo prywatne międzynarodowe prywatne, w: Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług (red. W. Wiewiórowski, G. Szpor), Warszawa 2012, C.H.Beck, s. 45 – 57.5. M. Świerczyński: Reklama leków a informacja internetowa o lekach po 1 maja 2011 r., w: Reklama. Aspekty prawne (red. M. Namysłowska), Warszawa 2012, Wolters Kluwer Polska, s. 503 ? 518.6. M. Świerczyński: Jurysdykcja krajowa w sprawach o naruszenie prawa własności intelektualnej według Zasad ALI oraz Zasad CLIP, w: X-lecie CBKE. Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego (red. Ewa Galewska, Sylwia Kotecka), Wrocław 2012, Oficyna Prawnicza, s. 194 – 200.7. Marek Świerczyński: Liability for medical damages in clinical trials, w:  Festschrift für Stanisława Kalus. Ius est ars boni et aequi (Herausgegeben von M. Habdas, A. Wudarski), Frankfurt am Main 2010, s. 557 ? 580.8. Marek Świerczyński: Aktualne problemy płatności elektronicznych, w: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.09. 2008 r.) (red. i wstęp E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski), Warszawa 2010, C.H. Beck, ss. XIII + 559, indeks rzeczowy, (978-83-255-1291-0), s. 445 – 455.9. Marek Świerczyński: Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w: Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej (red. J. Gołaczyński), wyd C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 313 – 329.10. Marek Świerczyński: Electronic torts/delicts in Rome II regulation, w: Torts In Germany, Poland and Europe (red. B. Heiderhoff, G. Żmij), wyd. Sellier, München 2009, s. 171 ? 186.11. Dariusz Szostek, Marek Świerczyński: Choice of the law applicable to electronic contracts, w: When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Warszawa 2008, Wolters Kluwer, s. 261-280.12. Dariusz Szostek, Marek Świerczyński: Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych a umowa o wydanie certyfikatu, w: Europeizacja prawa prywatnego. T. 2. (red. i wstęp M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar), Materiały konferencyjne (Wisła, 28-30.09.2006 r.). Warszawa 2008, Wolters Kluwer Polska, ss. 800 + 778 (978-83-7526-532-3), s. 495 – 505.13. Marek Świerczyński: Reklama internetowa o zasięgu międzynarodowym. Zagadnienia kolizyjnoprawne, w: Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych (red. Jacek Gołaczyński), Warszawa 2007, Wolters Kluwer, ss. 448, (978-83-7526-859-1), s. 193-209.14. Dariusz Szostek, Marek Świerczyński: Prawne możliwości poszerzenia rynku podpisu elektronicznego w Polsce, w: Prawo umów elektronicznych red. J. Gołaczyński, Kraków 2006.Artykuły w czasopismach: 
  1. Konwencja haska o umowach jurysdykcyjnych a klauzule prorogacyjne w umowach elektronicznych. Europ.Prz.Sądowy 2016 nr 7 s. 25-30, Sum. Europejski Przegląd Sądowy
  2. Problem prawa właściwego oraz sądów właściwych w zakresie umów dotyczących treści cyfrowych dystrybuowanych on-line. Prawo Mediów Elektronicznych 2015 nr 2 s. 3-13, Sum. Prawo Mediów Elektronicznych
  3. Intellectual property and private international law: high time for a dedicated EU Rome IP Regulation? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace z prawa własności intelektualnej”   Zeszyt: 132, Strony: 176 – 186
  4. W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) / Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Witold Kurowski, Marek Świerczyński, Maria-Anna Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. – T. 12 (2013), s. 165-198
  5. Łukasz Żarnowiec, Marek Świerczyński: Urzędowa cena sztywna produktów leczniczych a przepisy wymuszające swoje zastosowanie w ujęciu ustawy z 4.2.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe, Monitor Prawniczy 2011, nr 18, s. 11 ? 19
  6. Marek Świerczyński: Prawo właściwe dla zobowiązań z naruszenia własności intelektualnej, Kwart.Prawa Prywat. 2010, z 2, s. 381-432.
  7. Dariusz Szostek, Marek Świerczyński: Faktura przesyłana w formie elektronicznej, Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, 2010, nr 3.
  8. Marek Świerczyński: Prawo właściwe a nieuczciwa konkurencja w Internecie. Prawo Mediów Elektronicznych 2010, nr 1, s. 6-9.
  9. Dariusz Szostek, Marek Świerczyński: Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym – odpowiedź na polemikę. [Zob. B. Kaczmarek – Monitor Prawniczy 2008, nr 5]. Monitor Prawniczy 2009, nr 6, s. 327-329; Dariusz Szostek, Marek Świerczyński, Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym. Monitor Prawniczy 2007, nr 17, s. 935-940.
  10. Marek Świerczyński, Ujednolicenie reguł kolizyjnych dotyczących odpowiedzialności deliktowej (rozporządzenie Rzym II), Monitor Prawniczy 2008, nr 8, s. 399-406. Oublikowany również jako Marek Świerczyński: Prawo właściwe dla zobowiązań deliktowych według rozporządzenia Rzym II, Edukacja Prawnicza 2008, nr 3, s. 17-22.
  11. Marek Świerczyński, Delikty „elektroniczne” w świetle rozporządzenia Rzym II, Probl.Prawa Prywat.Międzynar, 2008, t. 3, s. 91 – 105.
  12. Natalia Łojko, Marek Świerczyński, Apteki internetowe w Polsce. Uwarunkowania prawne, Prawo Nowych Technologii 2008, nr 3, s. 77-92.
  13. Dariusz Szostek, Marek Świerczyński: Wybór prawa właściwego dla zobowiązań z umów elektronicznych zawieranych w postaci elektronicznej, w: Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro. (red. Janusz Barta, Andrzej Matlak), Pr.Inst.Prawa Własn.Intelekt.UJ 2007 nr 100 ss. 709, s. 477 – 497.
  14. Dariusz Szostek, Marek Świerczyński: Arbitraż elektroniczny i procedury ODR, Kwart.Prawa Prywat. 2007, z 2, s. 471-523.
  15. Krzysztof Korus, Marek Świerczyński: Faktury w formie elektronicznej. Zagadnienia prawne, Monitor Prawniczy 2007, nr 22 [dodatek Prawo Mediów Elektronicznych, nr 7, s. 43-55.
  16. Dariusz Szostek, Marek Świerczyński: Arbitraż elektroniczny, Monitor Prawniczy 2006, nr 16,
  17. Marek Świerczyński, Projekt nowego unormowania międzynarodowego postępowania cywilnego a obrót elektroniczny, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, z. 3, s. 811 – 824.
  18. Marek Świerczyński, Zasada państwa pochodzenia a prawo właściwe dla zobowiązań związanych ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego, Monitor Prawniczy 2006 nr 2 (dodatek Prawo Mediów Elektronicznych s. 18-32)
  19. Marek Świerczyński, Joanna Adamczyk, Wybrane problemy prawne z zakresu reklamy produktów leczniczych cz. I – Monitor Prawniczy 2005, nr 15, cz. II – Monitor Prawniczy 2005, nr 16.
  20. Marek Świerczyński, Zbigniew Okoń, Reklama wyrobów medycznych, Państwo i Prawo 2004, nr 10.
  21. Marek Świerczyński, Marta Fabjańska, Ujednolicenie norm kolizyjnych dotyczących zobowiązań pozaumownych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 3.
  22. Marek Świerczyński, Reklama produktów leczniczych według znowelizowanej ustawy ? Prawo farmaceutyczne, Monitor Prawniczy 2003, nr 10
  23. Marek Świerczyński, Dariusz Szostek, Elektroniczna faktura w prawie polskim i wspólnotowym, Glosa 2003, nr 8
  24. Marek Świerczyński, Jurysdykcja krajowa w zakresie zobowiązań deliktowych, Monitor Prawniczy 2002, nr 15.
  25. Marek Świerczyński, Jerzy Gaweł, Podpis elektroniczny. Wprowadzenie. Projekt ustawy modelowej UNCITRAL o podpisach elektronicznych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2001, z. 1.
  26. Marek Świerczyński, UNCITRAL i handel elektroniczny, Edukacja Prawnicza 2001, nr 7.
  27. Marek Świerczyński, Łukasz Neuman, Podpis elektroniczny – prawne i techniczne objaśnienie pojęć, Monitor Prawniczy 2001, nr 11.
  28.  Marek Świerczyński, Podpis elektroniczny – Unia Europejska a Polska, Edukacja Prawnicza 2000, nr 1.
 3. Komentarze:
  1. Jacek Gołaczyński, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Agata Majchrowska, Marek Świerczyński: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz (red. Jacek Gołaczyński), Warszawa 2009, Wolters Kluwer, ss. 200. (978-83-7601-620-7), s. 11 – 68, 93 – 98, 126 – 135, 172 – 177 (kom. do art. 2, 3, 3a-3d, 8, 12-15, 26).
 4. Glosy:1. Marek Świerczyński, Glosa do wyroku TS z dnia 2 kwietnia 2009 r., C-421/07, Lex/el. 20092. Marek Świerczyński, Glosa do wyroku TS z dnia 19 maja 2009 r., C-171/07 i C-172/07, Lex/el. 20093. Marek Świerczyński, Glosa do wyroku TS z dnia 8 listopada 2007 r., C-143/06, Lex/el. 20094. Marek Świerczyński, Glosa do wyroku TS z dnia 8 listopada 2007 r., C-374/05, Lex/el. 20095. Marek Świerczyński, Glosa do wyroku TS z dnia 6 października 2009 r., C-133/08, Lex/el. 20096. Marek Świerczyński, Glosa do wyroku TS z dnia 15 listopada 2007 r., C-319/05, Lex/el. 20107. Marek Świerczyński, Glosa do wyroku TS z dnia 5 maja 2011 r., C-249/09, Lex/el. 20118. Marek Świerczyński, Glosa do wyroku TS z dnia 5 maja 2011 r., C-316/09, Lex/el. 20119. Marek Świerczyński, Glosa do wyroku TS z dnia 22 kwietnia 2010 r., C-62/09, Lex/el. 201210. Marek Świerczyński, Natalia Łojko, Glosa do wyroku TS z dnia 28 czerwca 2012 r., C-7/11, Lex/el. 201211. Marek Świerczyński, Natalia Łojko, Glosa do wyroku TS z dnia 6 września 2012 r., C-308/11, Lex/el. 20125. Podręczniki/materiały prawne:1. Marek Świerczyński, Justyna Balcarczyk: Zasady prawa prywatnego międzynarodowego dotyczące własności intelektualnej, Kwart.Prawa Prywat. 2012, z. 3, s. 829 – 851.2. Prawo prywatne międzynarodowe ze schematami. Warszawa 2012. Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, s. 208 (część ogólna oraz zobowiązania deliktowe).3. Testy do prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2010. Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, s. 210.4. Przemysław Polański, Marek Świerczyński: Środki komunikacji elektronicznej przy zawieraniu umów o charakterze międzynarodowym. Konwencja ONZ. Wprowadzenie, Kwart.Prawa Prywat. 2007 nr 3 s. 865-875; tekst Konwencji s. 876-901 równolegle angielski, francuski i polski5. Marek Świerczyński, Tomasz Targosz, Projekt rozporządzenia Rzym I o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, z. 1.6. Recenzje:1. Recenzja monografii M. Krekory, Rynek leków a własność intelektualna – Państwo i Prawo 2007, z. 1.2. Recenzja monografii M. Butkiewicza, Wykorzystanie Internetu w instytucjach publicznych – Palestra 2006, nr 8-9.3. Recenzja książki Prawo handlu elektronicznego (pod red. M. Spyry, Bydgoszcz 2005), Państwo i Prawo 2005, nr 7 (wraz z D. Szostkiem)7. Inne/felietony:1. Reklama produktów leczniczych, w: Ochrona własności przemysłowej, t. 65, Publikacje Urzędu Patentowego RP, Warszawa 2014.2. Paulina Kieszkowska-Knapik, Marek Świerczyński, Polska w: Clinical Trials. A Global Handbook. Billingual Edition Edition 2010, Baker&McKenzie, s. 342 ? 364.3. Agnieszka Mielczarek, Marek Świerczyński: Nowe formy kontaktów przedstawicieli medycznych z lekarzami, Menedżer Zdrowia 2009, nr 5, s. 52 ? 54.4. Agnieszka Mielczarek, Marek Świerczyński, Poland: Regulatory Framework for the Promotion of Medical Devices, w: Promoting Medical Devices Globally. Baker & McKenzie 2009, s. 338-369.5. Marek Świerczyński, Natalia Łojko, Sprzedaż produktów leczniczych przez Internet, Prawo Nowych technologii, 2008 nr 46. Marek Świerczyński: Znaczenie elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP dla informatyzacji administracji, Finanse Publiczne 2008, nr 5, s. 4 – 7.7. Marek Świerczyński, Aktualne problemy płatności elektronicznych, Prawo nowych technologii 2008, nr 2, s. 50-61.8. Witosław Iwaniec, Marek Świerczyński: Typowe błędy we wzorach umów. Zamówienia publiczne, Prawo Teleinformatyczne 2007, nr 3 (5), s. 8 – 13.9. Marek Świerczyński: Doręczenia elektroniczne według kodeksu postępowania administracyjnego, Finanse Publiczne 2007, nr 6, s. 4 – 6.10. Marek Świerczyński, Xawery Konarski, Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem, Elektroniczna Administracja 2006, nr 10.11. Marek Świerczyński, Marcin Ożóg, Poland: Electronic Tax Declarations, Computer Law Review International CRi (A Journal of Information Law and Technology) 2006, Issue 5, 15 October 2006.12. Marek Świerczyński, Unification of the conflict rules concerning intellectual property right infringements, IPR Helpdesk, no 21, May – June 2005.13. Marek Świerczyński, Vademecum prawa gospodarczego Internetu, Warszawa 2004 – rozdział Prawo właściwe dla czynów popełnionych przez Internet.14. Marek Świerczyński, Paweł Litwiński, Jerzy Gaweł, Poland Gears Up For E-Commerce, World Internet Law Report 2002, vol 3, issue 7.15. Marek Świerczyński, Paweł Litwiński, Jerzy Gaweł, Poland’s Progress in Adopting the Legal Framework Needed to Facilitate Electronic Commerce. Special Report, BNA?s Eastern Europe Reporter 2002, vol 12, no 9.16. Marek Świerczyński, Reklama leków  nowe regulacje, Media i Marketing 2002, 18 kwietnia – 1 maja 2002, nr 8.17. Marek Świerczyński, Internet w firmie – firma w Internecie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001 – rozdział ?Handel elektroniczny a prawo.18. Marek Świerczyński, Jerzy Gaweł, Elektroniczne Kontrakty. Podpis elektroniczny a wymogi dyrektywy UE oraz ustawy modelowej UNICTRAL, Prawo i Życie 2001, nr 3.19. Rzeczpospolita (żółte strony): Jak napój z automatu. Oferta, rokowania i przetarg w Internecie, Rzeczpospolita z 30 listopada 2000 r.; Podpis biurokraty, Rzeczpospolita z 12 lutego 2001 r.; Bez uściśnięcia dłoni. Konwencja o elektronicznym zawieraniu umów, Rzeczpospolita z 12 sierpnia 2002 r. (wraz z D. Szostkiem).

dr hab. Łukasz Żarnowiec, prof. UKSW

Wykaz publikacji naukowych w okresie 2003-2016:

 1. Zastosowanie Konwencji wiedeńskiej z 11.04.1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na podstawie wyboru prawa, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2003, nr 2, s. 2-8.
 2. Ważność umów podlegających konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 2, s. 341-382.
 3. Glosa do wyroku SN z 8.01.2003 r. II CKN 1077/00, niepubl., Problemu Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2007, t. 1, s. 151-173 (współaut. z M. Zachariasiewiczem).
 4. Glosa do wyroku SN z 27.01.2006 r. III CSK 103/05, Przegląd Sądowy 2008, nr 11/12 s. 205-216.
 5. Problematyka ważności umów podlegających Konwencji Wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Katowice 2008 UŚl. ss. 200, bibliogr.
 6. Prawo właściwe dla międzynarodowej umowy sprzedaży towarów oraz dla przedawnienia (uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2006 r., I ACa 795/05), Przegląd Sądowy 2009, nr 2, s. 51 – 72 (współautorstwo z M. Zachariasiewiczem);
 7. Prawo właściwe dla odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle przepisów rozporządzenia Rzym II, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 5, Katowice 2009, s. 87 – 113;
 8. Prawo właściwe dla odpowiedzialności z tytułu culpa in contrahendo na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) ? Rzym II, Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 2, s. 21 ? 28;
 9. Wysokość odsetek za opóźnienie w zapłacie w świetle art. 78 Konwencji Narodów Zjednoczonych z 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Przegląd Sądowy 2010, nr 4, s. 42 ? 60;
 10. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych –  Rzym II (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40), w: Państwo i Prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa, Rzeszów 2011, s. 340 – 355;
 11. Prawo prywatne międzynarodowe. Testy. Warszawa 2011, ss.209 (współautorstwo z Markiem Świerczyńskim i Maciejem Zachariasiewiczem);
 12. Prawo prywatne międzynarodowe ze schematami, Warszawa 2012, ss. 208 (współautorstwo z Markiem Świerczyńskim i Maciejem Zachariasiewiczem);
 13. Urzędowa cena sztywna produktów leczniczych a przepisy wymuszające swoje zastosowanie w ujęciu ustawy z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, MoP 2011, nr 18, s. 975 – 982 (współautorstwo z Markiem Świerczyńskim);
 14. Prawo właściwe dla odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną sporem zbiorowym w świetle przepisów rozporządzenia „Rzym II”, Przegląd Sądowy 2011, nr 4, s. 17 – 35.
 15. Odwołanie testamentu w polskim prawie spadkowym. Rejent 2011 nr 12 s. 125-147.
 16. Wybór prawa według rozporządzenia dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) – Przegląd Sądowy 2012, nr 9, s. 21.
 17. Czasowe ramy zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II) – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-412/10, Homawoo v GMF Assurances – Rozprawy Ubezpieczeniowe 2012, nr 1, 5 – 13.
 18. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Lex/el. 2013, współaut.: Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Maria Anna Zachariasiewicz, Marcin Kropka, Monika Jagielska – art. 1 ust. 2 lit. A, b, c, d, i, ust. 3, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 24, art. 25, art. 26.
 19. Wpływ niedoubezpieczenia mienia na świadczenie ubezpieczyciela – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2010 r., IV CSK 149/10 (niepubl.), Wiadomości Ubezpieczeniowe 2012, nr 4, 117 ? 131.
 20. Potrącenie wierzytelności w międzynarodowej sprzedaży towarów – Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Katowice 2013, T. 12, s. 37 – 53;
 21. W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) – współaut.: Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Witold Kurowski, Marek Świerczyński, Anna Maria Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec – Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Katowice 2013, T. 12, s. 165 – 199.
 22. System Prawa Handlowego. T. 9. Międzynarodowe prawo handlowe. Red. Wojciech Popiołek. Wwa-Kraków 2013 C.H. Beck, Instytuty Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych ss. XLVI + 1314 (współaut.). 
 23. Prawo właściwe dla subrogacji w przepisach rozporządzenia „Rzym II”. Europ.Prz.Sądowy 2014 nr 7 s. 11-17.
 24. Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20B. Red. Maksymilian Pazdan. Wwa-Kraków 2014 C.H. Beck (współaut.).
 25. Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A. Red. Maksymilian Pazdan. Wwa-Kraków 2014 C.H. Beck (współaut.).
 26. Kolizyjnoprawna problematyka małżeńskich stosunków majątkowych w świetle przepisów nowej ustawy o p.p.m. z 2011 r., Zeszyty Prawnicze 15.1
 27. Współczesne tendencje w zakresie metod wyznaczania prawa właściwego dla małżeńskich stosunków majątkowych, Zeszyty Prawnicze nr 14.4.
 28. Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne, red. Marek Świerczyński, Warszawa 2016 (współaut.).

dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska

Wykaz publikacji naukowych w okresie 2005-2014:

 1. Jolanta Waszczuk, Dariusz Fuchs, Wzajemność umowy ubezpieczenia – porównanie prawa polskiego i włoskiego, [w:] Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 11-12 (2005), s. 26-31;
 2. Szczególne formy testamentu w prawie włoskim, [w:] Zeszyty Prawnicze UKSW, nr 7.1 (2007), s. 255-272;
 3. Termin w ofercie i umowie opcji w prawie włoskim, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, [red] prof. dr hab. M. Pazdan, dr hab. W. Popiołek, dr E. Rott-Pietrzyk, dr M. Szpunar, Warszawa 2007, s. 617-629;
 4. Opinia prawna o zmianie ustawy Kodeks cywilny zmiany w kręgu dziedziczenia nietestamentowego, [w:] Zeszyty Prawnicze. Biuro Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu, 2(22) 2009, s. 161-173;
 5. Definicja umowy  o roboty budowlane, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, (red. P. Daniluk, P. Radziewicz), Warszawa 2010, s. 185-194;
 6. Wznowienie postępowania w sprawie o rozwód, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, (red. P. Daniluk, P. Radziewicz), Warszawa 2010, s. 244-248;
 7. Opinia prawna dotycząca wolności sumienia w konstytucjach krajów Unii Europejskiej, w: Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, Rok IX3(35) 2012, s. 231-253;
 8. Opinia prawna na temat klauzuli sumienia lekarzy, farmaceutów oraz pielęgniarek w prawie włoskim, w: Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, Rok IX3(35) 2012, s. 257-268.
 9. Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2014.

dr  Zbigniew Więckowski

Wykaz publikacji naukowych w okresie 2016-2019

1. Leczenie biologiczne a prawa pacjenta, red. M. Świerczyński, Z. Więckowski, Warszawa 2019

2. Is compulsory licensing mechanism guaranteed by TRIPS the best remedy to improve access to biological therapies worldwide?, Eastern European Journal of Transnational Relations, vol. 3 no. 1, 2019

3. Biosimilars and the Patent Law, (współautorstwo z M. Świerczyński), Medicine, Law and Society, vol. 13, no. 2, 2019

4. Czy licencje przymusowe mogą pomóc w poprawie dostępu do leczenia biologicznego? (w:) Leczenie biologiczne a prawa pacjenta, red. M. Świerczyński, Z. Więckowski, Warszawa 2019, s. 127-141.

5. Leki cyfrowe – jakie ryzyko generują?, Gazeta Farmaceutyczna, Tom: XXVII, Zeszyt: 1 (307), s. 26-27.

6. Dystrybucja krajowa leków biologicznych (rozdz. IV) w monografii Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne, red. M. Świerczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 100- 158.

7. Leki cyfrowe. Problematyka prawna, Zeszyty Prawnicze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji, nr 16.3, Warszawa 2016, s. 191-219

8. Leki cyfrowe. Czy konieczna będzie nowelizacja Prawa farmaceutycznego?, Monitor Prawniczy, C.H. Beck, nr 17/2016, Warszawa 2016, s. 941-949

9. Sprzedaż leków na odległość – regulacje krajowe, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR), 8(5)/2016, Warszawa 2016, s. 54-74 

10. Sprzedaż produktów leczniczych na odległość. Analiza prawa unijnego, Monitor Prawniczy, C.H. Beck, nr 6/2017, Warszawa 2017, s. 307-313