Przejdź do treści

Zbigniew Cieślak – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni, kierownik Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, twórca i opiekun naukowy Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, członek Państwowej Komisji Wyborczej, członek komitetu redakcyjnego „Kontroli Państwowej”, zastępca redaktora naczelnego „Kwartalnika Prawa Publicznego”. W latach 1990 – 1991 był Wicedyrektorem Instytutu Nauk Prawnoadministracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1986-1990 – Kierownikiem Podyplomowego Studium Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce (1994-1998), Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2002-2006). W latach: 1991-1992 – Dyrektor Biura Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu, 1992-1993 – Sekretarz Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w randze podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów, 1997 – 1998 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, 1999 – 2001 – członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W 2006 r. sprawował funkcję przewodniczącego Rady Służby Cywilnej. Zakres badań naukowych: teoria prawa administracyjnego, prawo administracyjne ustrojowe, postępowanie administracyjne, prawo urzędnicze, nauka administracji (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów aksjologicznych administracji publicznej).

Bartosz Majchrzak – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni, kierownik Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW; adwokat; członek Rady Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji; absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW; pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału nieprzerwanie od 2002 r. Pełni funkcję redaktora tematycznego czasopism „Zeszyty Prawnicze UKSW”, jak również członka Rady Naukowej „Studenckich Prawniczych Zeszytów Naukowych Nomos & Dike” (wydawanych przez WPiA UO). Specjalizuje się w prawie o procedurach administracyjnych, prawie administracyjnym materialnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, problematyce konstytucyjności norm prawnych oraz aksjologii prawa publicznego. Autor ponad 80 publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz prawnych, w tym wykonanych na zlecenie podmiotów publicznych.

https://orcid.org/0000-0001-5336-6717

Wojciech Federczyk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, adwokat, uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, współpracownik serwisu samorządowego Wolters Kluwer Polska. Zajmuje się problematyką postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, prawem samorządu terytorialnego oraz lokalowym.

https://orcid.org/0000-0003-1242-9552

Michał Klimaszewski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW, adwokat, uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządowych, działalność podmiotów państwowych w obszarze gospodarki, funkcjonowanie niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce.

https://orcid.org/0000-0002-5104-2441

Agata Kosieradzka-Federczyk – doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się prawie ochrony środowiska, w szczególności międzynarodowym prawie ochrony środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, autorka monografii, komentarzy, artykułów naukowych oraz poradników z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska; radca prawny, członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych UKSW,  pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW, zajmuje się zagadnieniami prawa publicznego, doświadczenie zdobywała m.in. jako asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego i w urzędach centralnych.

https://orcid.org/0000-0002-2982-5984

Kinga Makuch – doktor nauk prawnych – rozprawa doktorska w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony środowiska. Swoje doświadczenie zdobywała m. in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz w międzynarodowych kancelariach prawnych w Budapeszcie i w Warszawie. Najnowsze badania skupiają się na aspektach środowiskowych procesu inwestycyjnego w obszarze energii odnawialnej. Ponadto, Kinga Makuch specjalizuje się w sporządzaniu i negocjowaniu złożonych kontraktów długoterminowych. Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.

https://orcid.org/0000-0002-4842-6057

Doktoranci:

Adam Doroszuk

Paweł Janas

Jacek Kołota