Przejdź do treści

Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW zajmuje się badaniami, przy uwzględnieniu aspektów prawnych i interdyscyplinarnych, procesów informacyjnych w gospodarce, administracji i sądownictwie. Głównymi przedmiotami zainteresowania pracowników katedry są zagadnienia związane z:

 • procesami informatyzacji administracji, sądownictwa i gospodarki;
 • administracją elektroniczną,
 • cyberbezpieczeństwem,
 • ochroną danych osobowych,
 • informacjami niejawnymi i innymi tajemnicami prawnie chronionymi,
 • dostępem do informacji publicznej,
 • ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego,
 • biometrią,
 • zarządzaniem w administracji (z uwzględnieniem aspektów związanych z metodykami projektowymi i zarządzaniem jakością wraz z TQM),
 • przygotowaniem, finansowaniem (z funduszy UE) i realizacją projektów europejskich,
 • informatyką prawniczą.

Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW realizowała szereg projektów, między innymi projekt badawczo – rozwojowy „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03.

Ponadto pracownicy Katedry uczestniczą w pracach sektorowej rady ds. kompetencji telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds.  Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki.

Katedra Prawa Informatycznego aktywnie uczestniczy w życiu wydziału i uczelni m.in. poprzez :

 • organizowanie konferencji naukowych, między innymi: dwunastu edycji konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie” (2020 Cyberpandemia, 2019 Analityka danych, 2018 Przetwarzanie danych osobowych, 2017 Bezpieczeństwo informacji przestrzennej w Internecie, 2016 Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne) oraz dwudziestu edycji międzynarodowej konferencji naukowej „GIS Odyssey” (2020 Online, 2019 Split, Croatia; Cerklje, Slovenia; Kielce, Poland, 2018 Perugia, Italy, 2017 Trento – Vattaro, Italy, 2016 Perugia, Italy).
 • prowadzenie Koła Naukowego „Forum Prawa Publicznego”, którego członkowie są laureatami wielu prestiżowych konkursów, między innymi w konkursach Młodych Mistrzów.
 • prowadzenie zajęć w ramach zorientowanych na cyberbezpieczenstwo studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych
 • publikacje, między innymi monografie i komentarze i artykuły w czasopismach naukowych.
 • współpracę z organami publicznymi oraz organizacjami: Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne – NCPI, Stowarzyszenie SILGIS Polskie Towarzystwo Informatyczne – PTI, Polska Izba Informatyki i Telokomunikacji – PIIT.
 • przygotowywanie opinii, ekspertyz i szkoleń.

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Kontakt

Katedra Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, pok. 313
01 – 938 Warszawa

Sekretarz Katedry: Mgr Konrad Radomiński