Przejdź do treści

Ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. uczelni – kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego

Towarzystwa naukowe

 •   Towarzystwo Naukowe KUL (członek zwyczajny)
 •   Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (członek zwyczajny)

Zajęcia dydaktyczne

 • wykład „Prawo wyznaniowe”
 • wykład „Stosunki międzynarodowe Stolicy Apostolskiej”
 • wykład „Czynnik religijny i etyczny w stosunkach międzynarodowych”
 • wykład monograficzny „Prawo kanoniczne”
 • wykład monograficzny „Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego”
 • seminarium magisterskie
 • seminarium licencjackie

Zakres badań

 • Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
 • Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie

 • Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych, red. K. Warchałowski, M. Osuchowska
 • Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. K. Warchałowski, P. Sobczyk
 • Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
 • Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych
 • Prawo wyznaniowe – wybór źródeł

Artykuły

 • K. Warchałowski, Zakaz dyskryminacji z powodu przekonań religijnych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, s. 879-898.
 • K. Warchałowski, Gwarancje wolności religijnej w życiu publicznym w Konstytucji RP, [w:] Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, red. J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron, Lublin 2014, s. 169-178.
 • K.Warchałowski, Wymogi dotyczące przygotowania oraz prawa i obowiązki nauczycieli religii i etyki, [w:] Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Warszawa 2014, s. 231-245.
 • K. Warchałowski, Awans zawodowy nauczyciela religii, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”, Lublin 2011, s. 7-41.
 • K. Warchałowski, Funkcje publiczne Kościoła katolickiego w prawie polskim, Roczniki Nauk Prawnych KUL 4(17)/2010, s. 23-33.
 • K. Warchałowski, Status prawny osób duchownych w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych, [w:] Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. oficjała dr. Stefana Kośnika, Warszawa 2009, s. 426-460.
 • K. Warchałowski, Zakres przedmiotowy prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] W trosce o rodzinę. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa 2008, s. 557-576
 • K. Warchałowski, Stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej z innymi podmiotami prawa międzynarodowego publicznego, „Zeszyty Naukowe UWM” 4(6)/2008, s. 16-30.
 • K. Warchałowski, Gwarancje prawa do wychowania religijno ? moralnego w umowach międzynarodowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 10/2007, s. 201-208.
 • K. Warchałowski, Rodzice jako podmioty uprawnione w zakresie prawa do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, „Zeszyty Naukowe WSZiP, Zeszyt Prawniczy” 2 (23)/2006, s. 25-81
 • K. Warchałowski, Wpływ i rola Kościoła katolickiego na kształtowanie procesu integracji europejskiej, „Zeszyty Prawnicze KUL” 2(13)/2006, s. 13-26.
 • K. Warchałowski, Prawo do wolności religijnej w Konstytucji USA (17 IX 1787) oraz w Konstytucji 3 Maja (3 V 1791), „Zeszyty Naukowe WSZiP” 3(24)/2006, s. 63-68.
 • K. Warchałowski, Granica prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, „Commentationes” 3(2)/2006, s. 10-24.
 • K. Warchałowski, Rozwój idei wolności religijnej od początków chrześcijaństwa do czasów nowożytnych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 8(2005), s. 143-162.
 • K. Warchałowski, Ochrona  prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym UE, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 7(2005), s. 5-18.
 • K. Warchałowski, Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce w latach 1932-1997, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 4(2002), s. 57-72.

Referaty wygłoszone na konferencjach

 • Funkcja prokreacyjna rodziny w prawie Unii Europejskiej – na krajowej konferencji naukowej „Współdziałanie Kościoła i Państwa na rzecz rodziny”, 6-7 IX 2004 Łomża
 • Usunięcie nauczania religii ze szkół publicznych w latach 1958-61 – na ogólnopolskim sympozjum, II Zjeździe Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego „Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej”, 26-28 X 2004 Kazimierz Dolny
 • Ochrona prawa do życia poczętego w EKPC ? na ogólnopolskiej konferencji naukowej ?Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny?, 7-9 IX 2005 Sandomierz
 • Nauczanie religii w szkołach publicznych ? na ogólnopolskim sympozjum, III Zjeździe Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego ?Funkcje publiczne związków wyznaniowych?, 16-18 V 2006 Kazimierz Dolny
 • Ochrona prawa rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci w EKPC ? na ogólnopolskiej konferencji ?Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i prawie polskim?, 4-5 IX 2006 Szczecin
 • Znaczenie Konkordatu dla regulacji stosunków między państwem a Kościołem katolickim ? na konferencji ?Rodzinne prawo: wyznaniowe, krajowe, traktatowe ? unijne?, 20 VI 2007 Baranów Sandomierski
 • Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z posiadanymi przekonaniami w systemie prawa polskiego ? na konferencji ?Na styku prawa kanonicznego i świeckiego?, 12 XI 2009, Kraków
 • Państwo wyznaniowe a państwo świeckie ? na konferencji ?Czy Polska jest krajem wyznaniowym??, 10 XII 2009 Warszawa
 • Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi i filozoficznymi ? refleksje w związku z wyrokiem ETPC Lautsi przeciwko Włochom ? na konferencji ?II Warszawsko ? Toruńskie Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego?, 10-11 XII 2009 Warszawa
 • Gwarancje wolności religijnej w życiu publicznym w Konstytucji RP – na konferencji „Przynależność do kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym”, 07 IX 2013 Kielce
 • Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka w prawie polskim – na sympozjum „Ochrona praw dziecka w kościele”, 20 XI 2014 Kraków

dr hab. Marta Osuchowska, prof. uczelni 

Zajęcia dydaktyczne

 • ćwiczenia „Prawo wyznaniowe”
 • ćwiczenia „Czynnik religijny i etyczny w stosunkach międzynarodowych”
 • wykład „Prawo wyznaniowe”
 • wykład monograficzny „Prawne aspekty ochrony wolności religijnej na świecie”
 • wykład monograficzny „Międzynarodowe prawo wyznaniowe”
 • wykład monograficzny „El sistema interamericano – rese?a histórica y situación actual”
 • wykład monograficzny „América Latina como la región en las relaciones internacionales – la situación actual y perspectivas de los sistemas políticos y cuestiones jurídicas”
 • wykład monograficzny „Prawo kanoniczne”
 • konwersatorium „Region gospodarczy Ameryki Łacińskiej”
 • translatorium język obcy w stosunkach międzynarodowych (j. hiszpański)
 • seminarium magisterskie

Zakres badań

 • Wolność religii i kultów w Ameryce Łacińskiej
 • Konflikty religijne na świecie
 • Międzynarodowa ochrona prawa do wolności religijnej
 • Prawo konkordatowe w ujęciu historycznym
 • Konstytucyjne podstawy relacji państwo-kościół

Wykaz ważniejszych publikacji

 • T.A. Łabuz, M. Osuchowska, Przyrodnicze i prawne aspekty rozwoju funkcji turystycznej strefy brzegowej, Uniwersytet Szczeciński, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 8(465), Ekonomiczne problemy turystyki, Szczecin 2007, s. 141-146.
 • M. Osuchowska, T.A. Łabuz, Turystyka religijna i pielgrzymkowa w Polsce jako promocja wartości religijnych [w:] Problemy turystyki i rekreacji 2., red. M. Dutkowski, Uniwersytet Szczeciński, Wyd. Oficyna In Plus, Szczecin 2009, s.89-93.
 • M. Osuchowska, Turystyka religijno ? pielgrzymkowa ? uregulowania organizacyjno-prawne w świetle przepisów wewnętrznych wybranych religii, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Szczecin 2010, s. 97-109.
 • M. Osuchowska, Świadek kwalifikowany ? duchowny obecny przy zawieraniu małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi w świetle przepisów wewnętrznych kościołów i związków wyznaniowych oraz przepisów prawa państwowego, [w:] Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego Gniezno 11-12 IX 2010, red. K. Krasowski, M. Materniak – Pawłowska, M. Stanulewicz, Wyd. Ars boni et aequi, Poznań 2010, s. 125-135.
 • M. Osuchowska, T.A. Łabuz, Walory turystyczne andyjskiej stolicy Bogoty, [w:] Problemy turystyki i rekreacji 3., red. M. Dutkowski, Uniwersytet Szczeciński, Wyd. Oficyna In Plus, Szczecin 2010, s.17-24.
 • M. Osuchowska, Pojęcie duchownego w świetle przepisów o wyznaniowej formie zawarcia małżeństwa cywilnego, „PiP” nr 7-8/2011, s. 67-79.
 • T.A. Łabuz, M. Osuchowska, Aspekty prawne przestrzeni turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce na przykładzie strefy nadmorskiej, [w:] red. M. Durydiwka, K. Duda-Gromada, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wyd. WEMA, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2011, s. 329-340.
 • M. Osuchowska, Kolumbijska droga do wolności religijnej – analiza historyczno-prawna, „Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 3-4/2011, s. 145-160.
 • M. Osuchowska, Pierwsze polskie konkordaty (do czasu rozbiorów), [w:] Problemy polityki wyznaniowej, red. A. Zaleśny, J. Szymanek, Wyd. INP UW, Warszawa 2012, s. 143-160.
 • M. Osuchowska, Niekonstytucyjność Konkordatu kolumbijskiego i jej wpływ na proces kształtowania się wolności religijnej w Republice Kolumbii, „Zagadnienia sądownictwa konstytucyjnego” nr 2(4)/2012, s. 135-154.
 • M. Osuchowska, Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych na przykładzie wybranych państw Ameryki Łacińskiej, [w:] Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. K. Warchałowski, P. Sobczyk, Warszawa 2013, s. 459-472.
 • M. Osuchowska, Odrębność rozwoju gospodarczego Ameryki Łacińskiej – analiza historyczno-prawna, [w:] Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, red. K. Kłosiński, M. Czarnacki, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 63-73.
 • M. Osuchowska, Kierunki rozwoju współpracy kulturalnej i naukowej w świetle umów bilateralnych podpisanych przez Polskę z państwami latynoamerykańskimi, [w:] Polska – Ameryka Łacińska. Historia – gospodarka – kultura, red. M. Drgas, J. Knopek, A. Ratke-Majewska, Toruń 2014, s. 73-92.
 • M. Osuchowska, La influencia de la Iglesia católica en América Latina según las normas concordatarias ? estudios histórico-jurídicos, „Revista del CESLA”, No. 17/2014, p. 63-86.
 • M. Osuchowska, Símbolos religiosos cristianos en espacios públicos – jurisprudencia del TEDH, na: http://calir.org.ar/congreso2014/Ponencias/OSUCHOWSKA.Simbolosreligiosos.pdf
 • M. Osuchowska, Konkordaty podpisane z państwami Ameryki Łacińskiej do końca XIX wieku, „Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 1-2/2014, s. 7-17.
 • M. Osuchowska, Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 marca 2010 r., sygn. I C 28/10, „Zeszyty Naukowe KUL”  nr 2(226), 57/2014s. 19-29.
 • M. Osuchowska, Prawne podstawy ochrony wolności religijnej w państwach latynoamerykańskich, [w:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej/Los derechos humanos en America , Teoria i praktyka/Teoria y practica, red. K. Derwich , M. Kania, Kraków 2014, s. 87-110.
 • M. Osuchowska, A. Syryt, Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec łamania wolności religijnej chrześcijan, [w:] Globalne problemy ochrony praw człowieka, red. E. Karska, Warszawa 2015, s. 147-164.
 • M. Osuchowska Prawo – między religią a polityką, „Przegląd Religioznawczy” nr 2 (256)/2015, s. 201-215.
 • M. Osuchowska, A. Syryt, Konstytucyjne podstawy wolności religijnej w wybranych państwach Europy i Ameryki Łacińskiej, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” z. 5/2015, s. 89-105.
 • M. Osuchowska, Polityka wyznaniowa Evo Moralesa w Wielonarodowym Państwie Boliwii, [w:] Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Lublin 2016, s. 317-336.
 • M. Osuchowska, Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych” UKSW WPiA, 18 listopada 2015 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” nr 8/2016, s. 305-313.
 • M. Osuchowska, El Concordato colombiano y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, „Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” vol. 3/2016, s. 125-141. DOI: 10.17951/al.2016.3.125
 • M. Osuchowska, Acuerdos entre el Estado y confesiones religiosas distintas a la católica, [w:] Politica y religión en America Latina, Estudios Latinoamericanos de la UMCS, vol. V, red. K. Krzywicka, R. Siuda-Ambroziak, UMCS, Lublin 2017, s. 173-200. ISBN 978-83-227-9036-6; ISSN 2084-8072.
 • M. Osuchowska, Prawo rodziców do wychowania religijnego dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, [w:] Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce, red. K. Mazur, D. Stokłosa-Bieniara, Kraków 2017, s. 29-53. ISBN: 978-83-938718-8-9.
 • M. Osuchowska, Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016ss. 254, „Zeszyty Prawnicze” nr 17.3/2017, s. 251-262. 
 • M. Osuchowska, System finansowania Kościoła Katolickiego w Argentynie, [w:] Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. M. Bielecki, Lublin 2018, s. 241-259.
 • M. Osuchowska, Konstytucyjne podstawy regionalnej integracji w ramach Wspólnego Rynku Południa (MERCOSUR), „Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 2/2017, s. 77-
 • M. Osuchowska, Podstawy sądownictwa konstytucyjnego w państwach Ameryki Łacińskiej – źródła, struktura i pierwsze doświadczenia, [w:] Państwo Konstytucja. Prawo. Księga pamiątkowa poświęcona sędziemu Trybunału Konstytucyjnego profesorowi Henrykowi Ciochowi, red. J. Przyłebska, G. Jędrejek, Z. Jędrzejewski, M. Muszyński, M. Warciński, A. Zielonacki, Warszawa 2018, s. 287-304.
 • M.Osuchowska, Penal mediation in the law of the Argentine Republic, „Prawo w działaniu”
 • M.Osuchowska, The constitutional basis of the state-church relationship in Argentina – national patronage
 • M. Osuchowska, América Latina como región de transformación religiosa en el siglo XXI , 
 • M. Osuchowska, Krajowy Rejestr Kultów jako forma regulacji pozycji instytucjonalnej niekatolickich związków religijnych w Argentynie, „Przegląd Prawa Wyznaniowego”

Referaty wygłoszone na konferencjach

 • Turystyka religijno-pielgrzymkowa w świetle przepisów organizacyjno-prawnych wybranych religii – na konferencji „Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne” 31 III – 1 IV 2009 US Szczecin
 • Świadek kwalifikowany – duchowny obecny przy zawieraniu małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi w świetle przepisów wewnętrznych kościołów i związków wyznaniowych oraz przepisów prawa państwowego – na konferencji „VII Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego” 11-12 IX 2010 UAM Gniezno
 • Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych na przykładzie wybranych państw Ameryki Łacińskiej – na konferencji VIII Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego? 18-19 V 2011 Konstancin-Jeziorna
 • Prawne podstawy ochrony wolności religijnej w państwach latynoamerykańskich – na konferencji „III Conferencia Latinoamericanista de Cracovia „Los derechos humanos en América Latina. Teoría y práctica” 15-16 III 2013 UJ Kraków
 • Kierunki rozwoju współpracy kulturalnej i naukowej w świetle umów bilateralnych podpisanych przez Polskę z państwami latynoamerykańskimi – na konferencji „Dynamiczne partnerstwo czy bierna koegzystencja? Polityczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar relacji pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską” 22-23 IV 2013 UMK Toruń
 • Odrębność rozwoju gospodarczego Ameryki Łacińskiej – analiza historyczno-prawna – na konferencji „II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Losy Świata pt. Ameryka Łacińska – w poszukiwaniu konsensusu” 8 VI 2013 KUL Lublin
 • Status Bazyliki Matki Boskiej z Guadalupe w świetle uregulowań przepisów prawa meksykańskiego – na konferencji „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej” 23-25 IX 2013 Sromowce Niżne
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec łamania wolności religijnej chrześcijan – na konferencji VI Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, „Globalne problemy ochrony praw człowieka” 28-29 XI 2013 UKSW Warszawa 
 • Wpływ XIX-wiecznych konkordatów latynoamerykańskich na kształtowanie się systemu relacji państwo-kościoł w Ameryce Łacińskiej – na konferencji IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne „Pacta sunt servanda – nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego” 08-09 V 2014 Brzeg Opolski UO
 • Problemy z realizacją klauzuli sumienia w Ameryce Łacińskiej – na konferencji XI Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego „Aktualne problemy wolnosci myśli, sumienia i wyznania” 14-17 V 2014  KUL Lublin
 • Urząd ombudsmana w Ameryce Łacińskiej – między teorią a praktyką – na konferencji „Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki – instytucje, standardy, efektywność” 04 VI 2014 Częstochowa
 • Wolność religijna – perspektywa prawnomiędzynarodowa – na konferencji II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorów i Doktorantów „Prześladowani za wiarę. Represje religijne we współczesnym świecie” 06 VI 2014 UKSW Warszawa
 • Símbolos religiosos cristianos en espacios públicos – jurisprudencia del TEDH – na konferencji Congreso Internacional „La libertad Religiosa en el Siglo XXI Religión, Estado y Sociedad” Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 03-05 IX 2014 Córdoba (Argentina)
 • La influencia de la Iglesia católica en América Latina según las normas concordatarias – estudios histórico-jurídicos – na konferencji XVII Congreso Internacional de AHILA „Religiones, religiosidades y movimientos religiosos en la historia de América Latina” 09-13 IX 2014 Berlin
 • Acuerdos entre el Estado y confesiones religiosas distintas de la católica – na konferencji XV Coloquio anual del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa „Avances y Retrocesos en la Protección Jurídica de la Libertad Religiosa” 21-23 V 2015 Ciudad de México (Meksyk)
 • Relatoría General Polonia – na konferencji XV Coloquio anual del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa „Avances y Retrocesos en la Protección Jurídica de la Libertad Religiosa” 21-23 V 2015 Ciudad de México (Meksyk)
 • Prawo – między religią a polityką – na konferencji IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religia a społeczno – polityczne przemiany współczesnego świata” 17-20 VI 2015 AMW Gdynia
 • La iglesia Centroamericana y la idea de los Estados Laicos frente a los Estados confesionales en el siglo XX – na konferencji 55 Congreso Internacional de Americanistas (55 ICA) „Conflicto, paz y construcción de identidades en las Américas” 12-17 VII 2015 San Salvador (Salwador)
 • Cooperación entre el Estado y confesiones religiosas distintas de la católica: el ejemplo de derecho colombiano  – na II Konferencji Latynoamerykanistycznej „Relacje polityka – religia w Ameryce Łacińskiej: determinanty i nowe paradygmaty 3-4 XI 2015 UMCS Lublin
 • Ochrona tożsamości religijnej mniejszości narodowych i etnicznych – uwagi na tle art. 35 ust. 2 Konstytucji RP – na konferencji „Prawa mniejszości w Polsce w działalności administracji publicznej” 20 XI 2015 Wałbrzych 
 • Prawo rodziców do wychowania religijnego dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami – na sympozjum naukowym pt. Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce 03 III 2016 UPJPII Kraków
 • Los foros intergubernamentales sobre migración – la experiencia latinoamericana – na konferencji IV Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna „Migraciones y diásporas de la América Latina contemporánea” 8-9 IV 2016 UJ Kraków
 • ?La Unión Europea necesita una conciencia? – comentario acerca del artículo 10.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea – na konferencji XVI Coloquio Latinoamericano de Libertad Religiosa „Cambios en la protección jurídica del derecho de objeción de conciencia” 7-9 VII 2016 Hernandarias (Paraguay)
 • Relaciones jurídicas Iglesia – Estado de las repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX – na konferencji II Simposio Internacional Avances recientes en la Americanística Mundial „Entender el pasado para crear el futuro” 12-14 IX 2016 Wrocław
 • Podstawy wolności religijnej w konstytucjach państw latynoamerykańskich – na konferencji „Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie” 13-14 IX 2016 Wałbrzych
 • System finansowania Kościoła Katolickiego w Argentynie – na konferencji „Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym” 15-16 IX 2016 Dwór Dwikozy koło Sandomierza
 • Imigranci w świetle prawodawstwa państwowego i kościelnego – na konferencji „Oblicza i wyzwania imigracji w Polsce”. Konferencja naukowa z cyklu: „Colloquia inter gentes” 16 I 2017 KUL Lublin
 • Dylematy i wyzwania wolności sumienia i religii w Meksyku – na konferencji „Dzień Meksyku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej „Jornada de México en la Universidad Maria Curie-Skłodowska” 7 VI 2017 Wydział Politologii UMCS Lublin
 • Cambios y transformaciones de la ley durante la década del 90′ en el sistema de las relaciones Estado-Iglesia en Polonia – na konferencji XVII Coloquio Latinoamericano de Libertad Religiosa „Principio de laicidad y libertad religiosa. El rol del Estado en la sociedad plural” 6-9 IX 2017 Universidad Católica del Uruguay Dámaso A. Larra?aga Montevideo (Uruguay)
 • Osoby duchowne w polskim systemie ubezpieczenia społecznego (wraz z M. Różański) – na konferencji „E-usługi w administracji publicznej” 12 XII 2017 Wałbrzych 
 • Czynnik religijny w konstytucjach prowincjalnych Argentyny -na konferencji „Spotkania naukowe z Ameryką Łacińską” trzecia edycja z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” 21 VI 2018 UMCS Lublin
 • América Latina como región de transformación religiosa en el siglo XXI – na konferencji „III Conferencia Internacional Latinoamericanista” 21-22 XI 2018 UMCS Lublin 

Wykłady zagraniczne

 • La religión en la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea (IBERO Mexico, VI 2016)
 • El estatuto de las confesiones religiosas en el Derecho de la Unión Europea (PUC Minas Gerais, Brasil, VIII 2016)
 • Los problemas religiosos de la Europa contemporánea (PUC Minas Gerias, Brasil, VIII 2016)
 • Relaciones entre la Unión Europea y América Latina (USAT: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, IX 2018)
 • II Guerra Mundial y Derechos Humanos (USAT: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, IX 2018)
 • El tratamiento del derecho a la libertad religiosa en el Consejo de Europa y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (USAT: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, IX 2018)