Przejdź do treści

Działalność naukowo-badawcza

Pracownicy Katedry są autorami szeregu monografii, komentarzy, artykułów naukowych i glos z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Wśród najważniejszych publikacji naukowych pracowników Katedry należy wymienić m.in.:

 • M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne, Toruń 1983.
 • M. Jaśkowska, Związanie decyzji administracyjnej ustawą, Toruń 1998.
 • M. Jaśkowska, Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz (współautor: A. Wróbel, od 2018 r. M. Wilbrandt-Gotowicz), I-VIII wyd., Zakamycze 2000, 2005, Warszawa 2009, 2011, 2013, 2016, 2018, 2020 wraz z aktualizacjami kwartalnymi w systemie Lex.
 • M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
 • M. Jaśkowska, Postępowanie sądowo-administracyjne (współautor: M. Masternak, E. Ochendowski), IV wyd., Warszawa 2004, 2005, 2007, 2010.
 • M. Jaśkowska (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne (aut. M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, J. Jaworski, K. Łuczak, D. Gut), Warszawa 2021.
 • M Jaśkowska, System Prawa Administracyjnego, t. I – Instytucje prawa administracyjnego (współautor: Z. Duniewska, R. Hauser, M. Matczak, Z. Niewiadomski, A.Wróbel), autorka rozdz. IV – Uznanie administracyjne  a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, I-II wyd. Warszawa 2010, 2015.
 • M. Wilbrandt-Gotowicz, Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Toruń 2005.
 • M. Wilbrandt-Gotowicz, Reforma systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2007.
 • M. Wilbrandt-Gotowicz, Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych, Warszawa 2010.
 • M. Wilbrandt-Gotowicz, Produkty biobójcze – prawne aspekty wprowadzania do obrotu, Toruń 2013.
 • M. Wilbrandt-Gotowicz, Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne, Warszawa 2017.
 • M. Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz (współautor: M. Jaśkowska, A. Wróbel), Komentarz do rozdziału 5a „Mediacja”, VII-VIII wyd., Warszawa 2018, 2020 wraz z aktualizacjami kwartalnymi w systemie Lex.
 • M. Wilbrandt-Gotowicz, Ustawa  o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, Komentarz do rozdziału 2, 11 i 15, Warszawa 2019.
 • M. Wilbrandt-Gotowicz (red.), Doręczenia elektroniczne. Komentarz (aut. M. Wilbrandt-Gotowicz, M. Świerczyński, A. Gryszczyńska, K. Wojsyk, K. Czaplicki, K. Świtała), Warszawa 2021. 
 • J. Jaworski, Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, Warszawa 2008.
 • J. Jaworski, Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości, Warszawa 2010.
 • J. Jaworski, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz (współautor: A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin), Warszawa 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019.
 • J. Jaworski, Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste oraz pierwokup ustawowy, Warszawa 2013.
 • J. Jaworski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, (współautor: P. Sosnowski, K. Buczyński, J. Dziedzic-Bukowska), Warszawa 2014.
 • J. Jaworski, Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (współautor: P. Sosnowski, J. Dziedzic-Bukowska), Warszawa 2016.
 • J. Jaworski, Ochrona właściciela nieruchomości sąsiedniej w procesie planistycznym i budowlanym, Warszawa 2019.

Szczegółowy wykaz publikacji poszczególnych pracowników Katedry dostępny jest w Polskiej Bibliografii Naukowej na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl

W  2013 i 2014 r. pracownicy Katedry Postępowania Administracyjnego WPiA UKSW brali udział w realizacji projektu pt. „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” jako wykonawcy zadania: „Opracowanie klasyfikacji publicznoprawnych ograniczeń jawności i problemów stosowania prawa z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego”.

W jego efekcie powstała publikacja naukowa: Jawność i jej ograniczenia, G.Szpor (red.), Tom IV – Znaczenie orzecznictwa, M. Jaśkowska (red.), Warszawa 2014.