Przejdź do treści

W Katedrze Prawa Rzymskiego prowadzone są badania naukowe w zakresie rzymskiego prawa prywatnego i publicznego. Aktualnie badania te koncentrują się wokół problematyki magistratur rebulikańskich, ochrony własności w stosunkach sąsiedzkich oraz aspektów prawnych źródeł nieprawniczych, w szczególności „Nocy attyckich” Aulusa Gelliusa. 

Profesor Jan Zabłocki jest Redaktorem Naczelnym czasopisma „Zeszyty Prawnicze” wydawanego od 2001 r., które otrzymało 70 punktów według punktacji MEiN. 

Z inicjatywy pracowników Katedry powstała również seria wydawnicza Arcana Iurisprudentiae  założona w 2009 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem serii jest publikowanie monografii naukowych, przede wszystkim rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz profesorskich, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Seria otrzymała wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS w 2013 roku. 

Do tej pory w serii ukazały się następujące monografie dotyczące prawa rzymskiego: 


W serii ukazały się także monografie z zakresu historii prawa oraz prawa współczesnego: