Przejdź do treści

Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. Elżbieta Karska

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5263-9127

Wykształcenie

 • 1996 – 2001 – studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: prawo; ukończone dnia 17 maja 2001 r. na podstawie pracy magisterskiej nt. Criminal Responsibility of Individuals in International Lawuzyskany tytuł magister prawa
 • 2001 – 2004 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Wojtowicza19 stycznia 2004 r. – nadanie przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zbieżność a komplementarność jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych i sądów krajowych
 • 26 kwietnia 2010 r. – nadanie przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa ze specjalnością prawo międzynarodowe i europejskie na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt: Subsydiarność uchwał organizacji rządowych i pozarządowych w jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych

Przebieg pracy zawodowej

 • od 2004 r. – Adiunkt Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • od 2010 r. – Profesor nadzwyczajny. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego

Osiągnięcia naukowe (nagrody i wyróżnienia)

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską nt. Zbieżność a komplementarność jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych i sądów krajowych; nagrodzona w 2005 r.
 • Nagroda III za studium nt. Karna odpowiedzialność jednostki w prawie międzynarodowym w konkursie „Kwartalnika Prawa Publicznego” na najlepsze studium lub artykuł opublikowane w tym czasopiśmie w 2002 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2005 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe, za monografię nt. Odpowiedzialność państwa za naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w 2007 r.
 • Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców w latach 2006 – 2007
 • Stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 r.

Granty badawcze; staże naukowe

 • Staż na niemieckim Ruhr-Uniwersität w Bochum na Wydziale Prawa oraz w Instytucie Prawa Humanitarnego (2005)
 • Różne pełnione funkcje o charakterze naukowym, w tym członkostwo w stowarzyszeniach; radach programowych czasopism, kolegiach redakcyjnych
 • Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego ILA.

Pracownicy:

Dr hab. Elżbieta Hanna Morawska, prof. uczelni

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7299-0320

Wykszatłcenie

 • Doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Stopień został nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2017 r.

Tytuł osiągnięcia naukowego: Zobowiązania pozytywne państw stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Warszawa 2016.

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zajadło; dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr; dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW.

 • Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Stopień został nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2002 roku.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1990-1997.

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Leszek Garlicki. Recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Banaszak; dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW

 • Magister prawa. Dyplom uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy magisterskiej: Spór wokół prawa natury. Praca została obroniona w 1989 r., w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. Anna Turska; Recenzent pracy magisterskiej: prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz.

Praca zawodowa

 • Zespół Doradców Prawnych Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (1990)
 • Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (1990 -1992)
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (1992 – 2005)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Prawa i Administracji (od 2005)       

Dodatkowa aktywność zawodowa

 • Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe, Wydział Prawa Uniwersytet w Chicago (USA). Przygotowywanie raportów i ekspertyz dotyczących problematyki konstytucyjnej i ochrony praw człowieka w Polsce (1990 – 1996);              
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ekspertyzy, wykłady z zakresu praw i wolności człowieka (od 1990);
 • Program Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Fundacji im. Stefana Batorego. Dokumentacja prac Parlamentu RP nad projektami Konstytucji RP (1992 – 1995);         
 • Open Society Institute. Przygotowywanie raportów i ekspertyz dotyczących problematyki konstytucyjnej i ochrony praw człowieka w Polsce (1995 – 1996);           
 • Instytut Spraw Publicznych. Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej. Organizacja konferencji i seminariów dotyczących problematyki konstytucyjnej, w szczególności prac Parlamentu nad nową Konstytucją RP. Prace badawcze z zakresu problematyki konstytucyjnej (1996 – 1998);

Nagrody, wyróżnienia, stypendia

 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej Washington DC USA: the Kosciuszko Foundation Grants, 1991 r.;
 • Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe w 2002 r.;
 • Nagroda IIº za studium nt. Klauzula państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – kontynuacja czy odrzucenie? w konkursie „Kwartalnika Prawa Publicznego” na najlepsze studium lub artykuł opublikowane w tym czasopiśmie w 2002 r.;

Dr hab. Jakub Czepek, prof. uczelni

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7741-7806

Adiunkt w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizuje się w specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie. Członek Podkomitetu ONZ ds. Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (SPT). ORCID: 0000-0001-7741-7806 (https://orcid.org/0000-0001-7741-7806); RG: https://www.researchgate.net/profile/Jakub-Czepek

Dr Katarzyna Grzelak-Bach

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8598-0591

Zatrudniona w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego- adiunkt. Autorka licznych publikacji naukowych, wykładowca, szkoleniowiec, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, Departamencie Prawnym i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym Rządowego Centrum Legislacji oraz Departamencie Spraw Parlamentarnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Aktualnie Dyrektor Departamentu Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Organizatorka licznych konferencji naukowych, szkoleń i warsztatów. Opiekun Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka. Prowadzi autorski wykład monograficznyPrawa człowieka w legislacji – wpływ zobowiązań prawnomiędzynarodowych RP w dziedzinie praw człowieka na proces tworzenia prawa.

Badania prowadzone w ramach Katedry– Wpływ zobowiązań międzynarodowych z zakresu praw człowieka na krajowy proces stanowienia prawa.

Mgr Katarzyna Urszula Gałka

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2532-6907

Asystentka w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego, Instytut Nauk Prawnych UKSW, Wydział Prawa i Administracji UKSW; laureatka Bohdan Winiarski Scholarship in International Law (2013, Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge); laureatka Diplôme en droit international et droit comparé des droits de l’homme (2011, Institute International des Droits de l’Homme, Strasbourg) oraz stypendystka Instytutu w 2012 r.; autorka i kierowniczka projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Obiektywizacja postępowań przed międzynarodowymi organami sądowymi i arbitrażowymi na przykładzie instytucji zarzutów wstępnych (Preludium 15, projekt w realizacji). Główne obszary zainteresowań badawczych: prawo międzynarodowe praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego praw człowieka; sądownictwo międzynarodowe oraz prawo międzynarodowe proceduralne. Autorka, współautorka i redaktorka naukowa publikacji w w/w obszarach. W latach 2009-2012 Zastępca Sekretarza Redakcji czasopisma Kwartalnik Prawa Publicznego; w latach 2010-2011 współpracowała z Departamentem Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości RP.