Przejdź do treści

dr hab. Dariusz Fuchs, prof. ucz. – (ORCID 0000-0001-5853-2657) Kierownik Katedry – Członek Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law (od 2006 r.) oraz uczestnik (od 2015 r.) Project Group on Reinsurance Contract Law, członek European Insurance Law Institute (od 2016 r.). Arbiter i mediator w sporach krajowych i międzynarodowych rozstrzyganych w Sądach Arbitrażowych (przede wszystkim w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego). Członek Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych. Członek Komitetu ds. publikacji i legislacji polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale De Droit Des Assurances). Członek Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community Studies Association;  PECSA). Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Członek Rady Programowej Prawa Asekuracyjnego. Wykonuje zawód radcy prawnego.

Podsumowanie:

Adres e-mail: d.fuchs@uksw.edu.pl

Aktualne badania prowadzone w  ramach Katedry (Instytutu Nauk Prawnych): wybrane zagadnienia prawa zobowiązań, prawo ubezpieczeń prywatnych, europejskie prawo cywilne,prawo rynku sztuki, prawo przewozowe, 

Aktualny dorobek dostępny na stronie https://orcid.org/0000-0001-5853-2657

Bieżąca dydaktyka akademicka obejmuje zajęcia z: prawa cywilnego- części ogólnej, prawa zobowiązań, ubezpieczeń gospodarczych, prawa przewozowego, prawa rynku sztuki, seminarium licencjackie z prawa cywilnego.


dr hab. Marek Świerczyński, prof. uczelni (ORCID 0000-0002-4079-0487) – Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa farmaceutycznego. Laureat konkursu UP RP na najlepsza pracę habilitacyjną z zakresu prawa własności intelektualnej. Pełni funkcję stałego arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych. Członek redakcji Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych oraz Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda w Krakowie. Pełnił funkcję eksperta w Zespole do spraw uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym do spraw Informatyzacji i Łączności Rady Ministrów oraz działał jako ekspert legislacyjny Pracodawców RP.

Podsumowanie:

Adres e-mail: m.swierczynski@uksw.edu.pl

Aktualne badania prowadzone w  ramach Katedry (Instytutu Nauk Prawnych): prawo właściwe dla sztucznej inteligencji, prawo farmaceutyczne, prawo nowych technologii, wybrane aspekty prawa cywilnego. Dodatkowe informacje dostępne w ramach platformy UKSW: https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/31/marek-swierczynski/ oraz na Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marekswierczynski/

Aktualny dorobek dostępny na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092b4878c28a04739b217  oraz ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4079-0487

Bieżąca dydaktyka akademicka obejmuje zajęcia z prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego, seminaria magisterskie z prawa cywilnego.


dr hab. Łukasz Żarnowiecprof. uczelni (ORCID 0000-0001-7873-677X)  Autor i współautor publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa cywilnego. Głównym przedmiotem zainteresowań dr hab. Łukasza Żarnowca, prof. uczelni pozostaje problematyka umów międzynarodowej sprzedaży towarów oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Obszar jego aktywności naukowej obejmuje  również zagadnienia ogólne prawa cywilnego, prawo spadkowe, prawo ubezpieczeń gospodarczych.

Podsumowanie:

adres e-mail: l.zarnowiec@uksw.edu.pl

Aktualne badania prowadzone w  ramach Katedry (Instytutu Nauk Prawnych): jednolite prawo międzynarodowej sprzedaży towarów, prawo właściwe dla spraw spadkowych, prawo właściwe dla zobowiązań umownych, prawo ubezpieczeń, wybrane aspekty prawa cywilnego.

Aktualny dorobek dostępny na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092b4878c28a04739b26e

oraz ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7873-677X

Bieżąca dydaktyka akademicka obejmuje zajęcia z jednolitego prawa międzynarodowej sprzedaży towarów, podstaw prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa spadkowego, prawa rzeczowego, seminaria magisterskie z prawa cywilnego.


dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska (ORCID 0000-0002-5407-4836) – Adiunkt – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, beneficjentka semestralnego stypendium naukowego w Universitá degli Studi di Cassino, Facoltá di giurisprudenza. Ukończyła aplikację sądową, jest radcą prawnym. Od 2009 r. pracuje w Kancelarii Sejmu – Biurze Analiz Sejmowych, na stanowisku eksperta ds. legislacji. Przedmiotem jej zainteresowań są zagadnienia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego oraz zagadnienia położone na styku prawa cywilnego i administracyjnego. W kręgu jej zainteresowań leżą zagadnienia z części ogólnej prawa cywilnego, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, a także zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska.

Podsumowanie:

Adres e-mail: j.waszczuk@uksw.edu.pl

Aktualne badania prowadzone w  ramach Katedry (Instytutu Nauk Prawnych):  prawo cywilne, w tym zagadnienia prawnoporównawcze oraz wybrane zagadnienia na styku prawa cywilnego i administracyjnego

Aktualny dorobek dostępny na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/auth/profile#access_token=e515784e-4fb8-4145-a678-bea94936752a&token_type=bearer&expires_in=1141&state=null&  oraz ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5407-4836

Bieżąca dydaktyka akademicka obejmuje zajęcia z prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.


dr Zbigniew Więckowski (ORCID 0000-0001-7753-3743) – Adiunkt. Sekretarz Katedry – Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2007), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2010) oraz studiów podyplomowych Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2014). Studiował w London School of Economics oraz Uniwersytecie w Ljublanie (Słowenia). Od kilku lat związany z branżą farmaceutyczną. Karierę zawodową rozpoczynał w KPMG. Przez ponad cztery lata (w tym trzy na stanowisku dyrektora ds. logistyki) pracował w spółce świadczącej usługi dystrybucji farmaceutycznej. Obszar zainteresowań naukowych dr Więckowskiego obejmują: prawo farmaceutyczne, prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii. 

Podsumowanie:

Adres e-mail: z.wieckowski@uksw.edu.pl

Aktualne badania prowadzone w  ramach Katedry (Instytutu Nauk Prawnych): prawo farmaceutyczne, prawo nowych technologii, prawo własności intelektualnej, wybrane aspekty prawa cywilnego. Dodatkowe informacje dostępne w ramach platformy UKSW: https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/489/dr-zbigniew-wieckowski/  oraz na Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-zbigniew-wi%C4%99ckowski-3315a0b/

Aktualny dorobek dostępny na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7094cf878c28a0473c432d  oraz ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7753-3743.

Bieżąca dydaktyka akademicka obejmuje zajęcia z prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, nowoczesnych metod dydaktycznych.


mgr Mateusz Jagieła – Asystent – Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, nauczyciel akademicki, prezes Centrum Badań Komparatystycznych w Lublinie. Prowadzi badania naukowe w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań jak również w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego i komparatystyki prawniczej.