Przejdź do treści

Prof. dr hab. Jan Zabłocki (ORCID 0000-0001-5956-9339)

WYKAZ PUBLIKACJI

I. Monografie:

 1. Użyczenie w klasycznym prawie rzymskim, Warszawa 1980, ss. 193 maszynopisu.
 2. Kompetencje patres familiasi zgromadzeń ludowych w świetle Noctes AtticaeAulusa Gelliusa. Rozprawa habilitacyjna, War­szawa 1990, ss. 183, rias.
  • Rec.:F. Lucrezi, «Labeo. Rasegna di diritto romano» 36, 1990 fasc.3, s. 397-398.
  • Rec.: H. Kupiszewski, «Prawo Kanoniczne» 34.1-2/1991, s. 171-175.
  • Rec.: F. Mercogliano, «Index. Quaderni camerti di studi romanistici» 18/1991, s. 643;
  • Rec.: I. Piro, «Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico» 42/1991, s. 418.
  • Rec.: M. Morabito, «Revue Historique de Droit Français et Etranger» 70.1/1992, s. 125.
 3. Rozważania o procesie rzymskim w Noctes AtticaeAulusa Gelliusa, Warszawa 1999, ss. 190, rias.
  • Rec. K. Warchałowski, «Roczniki Nauk Prawnych. Prawo» 12.1/2002, s. 317-320.
 4. Scripta Gelliana, Warszawa 2020, ss. 280.

II. Opracowanie źródeł:

1. Ustawa XII Tablic. Tekst – tłumaczenia – objaśnienia, Warszawa 2000, ss. 81 (wspólnie z M. Zabłocką);wyd. 2, Warszawa 2003; wyd. 3, Warszawa 2013.

 • Rec.: M. Kuryłowicz, «Palestra» 44.11-12/2000, s. 156-158.
 • Rec: M. Kuryłowicz, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 53.2/2001, s. 233-236.
 • A. Pikulska-Robaszkiewicz, «Revue Historique de Droit Français et Etranger» 79.2/2001, s. 225-226.
 • P. Niczyporuk – F. Wycisk, «Kwartalnik Prawa Publicznego» 1.3/2001, s. 342-350.
 • A.R. Jurewicz, «Studia Prawnoustrojowe» 6/2006, s. 269-270.
 • M. Avenarius, «ZSS Rom. Abt.» 124/2007, s. 711.

2. Digesta justyniańskie. Tekst i przekład, red. T. Palmirski, tom I, Kraków 2013; tom III, Kraków 2014; tom V.2, Kraków 2015;  tom VI.2, Kraków 2016; tom VII.1, Kraków 2017 (członek zespołu). 

3. O rytuałach flamina i flaminki Jowisza oraz słowa przytoczone z edyktu pretora, w którym oświadcza, że nie będzie zmuszał ani dziewic Westy, ani flamina Jowisza do przysięgania, Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 10,15. Tekst – tłumaczenie – komentarz – «Zeszyty Prawnicze» 23.3/2023, s. 275-282.

III. Podręczniki:

 1. Publiczne prawo rzymskie (wspólnie z A. Tarwacką). Skrypt wraz z wyborem źródeł, Warszawa 2005, ss. 181.
  • Rec.: M. Kuryłowicz, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 57.1/, 2005, s. 408-410.
  • Rec:  J. Sondel, «Palestra» 50.9-10/2005, s. 158-161.

2. Publiczne prawo rzymskie (wspólnie z A. Tarwacką), wyd. I, Warszawa 2011, ss. 340.

 • Rec.: S. Stankiewicz, «Palestra» 58.9-10/2013, s. 273-275

IV. Artykuły:

 1. Commodatum rei suae’, «PrawoKanoniczne» 24.3-4/1981, s. 257-264, rés.
 2. Commodare habitationem’, «Prawo Kanoniczne» 25.3-4/1982, s. 199-209, rés.
 3. Korzystanie z rzeczy użyczonej w prawie rzymskim, «Prawo Kanoniczne» 26.3-4/1983, s. 181-212, rés.
 4. ‘Actio commodatiw prawie rzymskim, «Prawo Kanoniczne» 27.3-4/1984, s. 197-222, rés.
 5. Sacrorum detestatiow prawie rzymskim, «Prawo Kanoniczne» 29.1-2/1986, s. 265-282, rés.
 6. Consortium ercto non cito’ Noctes Atticae’ Aulusa Gelliusa, «Prawo Kanoniczne»» 31.33-4/1988, s. 271-182, Sum.
 7. Si mulier vinum bibit condemnatur’, «Prawo Kanoniczne» 32.1-2/1989, s. 223-232, Sum.
 8. Appunti sulla sacrorum detestatio’, «Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano» 92-93/1989-1990 [wyd.1993], s. 523-541.
 9. Appunti sul ’testamentum mulieris’, «Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano» 94-95/1991-1992 [wyd.1994], s. 157-179.
 10. Leges de plebiscitis’, «Prawo Kanoniczne» 35.1-2/1992, s. 237-246, rias.
 11. In decem mensibus gigni hominem’, «Prawo Kanoniczne» 35.3-4/1992, s. 197-210, Sum.
 12. Si morbus aevitasve vitium escit’,  «Prawo Kanoniczne» 37.3-4/1994, s. 47-57, Sum.
 13. Talion w świetle Noctes Atticae’ Aulusa Gelliusa,  «Prawo Kanoniczne» 38.3-4/1995, s. 231-244, Sum.
 14. Rodzina rzymska w świetle Noctes AtticaeAulusa Gelliusa, [w:] Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, Prawo, epigrafika, sztuka. Praca zbiorowa pod redakcją Juliusza Jundziłła, Bydgoszcz 1995, s. 45-57, Sum.
 15. Iudex qui iuravit sibi non liquere’, «Prawo Kanoniczne» 39.3-4/1996, s. 215-226,  Sum.
 16. The Image of a Roman Family in Noctes Atticaeby Aulus Gellius, «Pomoerium. Studia et Commentarii Ad Orbem Classicum Spectantia» 2/1996, s. 47-58.
 17. Henryk Kupiszewski, professore dell’Accademia di Teologia Cattolica di Varsavia, [w:] Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges àla mémoire de Henryk Kupiszewski, Varsovie 1996, s. 25-33.
 18. Postumusw  Noctes AtticaeAulusa Gelliusa, «Prawo Kanoniczne»  40.1-2/1997, s. 255-262,  Sum.
 19. Diritto romano nella Facoltà di Diritto Canonico della Accademia di Teologia Cattolica di Varsavia, [w:] VII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e d’Italia, Università di Roma«La Sapienza» 3-5 dicembre 1998, s. 1-10.
 20. Małżeństwo konkordatowe, «Studia Iuridica» 37/1999, s.191-206.
 21. Appunti sull’officium iudicisnella Noctes Atticae’,  [w:] Au-delà des fontierès. Mélanges de droit romain offers à Witold Wołodkiewicz, II, red. M. Zabłocka, J. Krzynówek, J. Urbanik, Z. Służewska, Varsovie 2000, s.1115-1126.
 22. Ze studiów filozofii Aulusa Gelliusa w Atenach, [w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu ‘in memoriam’, pod red. Anny Pikulskiej-Robaszkiewicz, Łódź 2000, s. 465-474, rias.
 23. Procedura esecutiva nella legge delle XII tavole, [w:] VIII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e d’Italia, «Le persone nel sistema del diritto romano. La difesa dei debitori. Lo studio e l’insegnamento del diritto romano», Vladivostok, 3-7 ottobre 2000, Vladivostok 2000, s. 1-27.
 24. Zgoda małżeńska w prawie rzymskim, [w:] ‘Honeste vivere… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 303-312.
 25. Postępowanie egzekucyjne w ustawie XII tablic, [w:] Czynić sprawiedliwość w miłościKsięga pamiątkowa od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa w dwudziestą rocznicę posługi Prymasowskiej, Zebrał i opracował Waldemar Chrostowski, Warszawa 2001, s. 310-334.
 26. Illeciti delle donne romane, «Ius Antiquum – Drewnee Prawo» 1(8)/2001, s. 75-80.
 27. Prof. dr hab. Henryk Kupiszewski (1927-1994), prawnik, [w:] Ocalić od zapomnienia.Profesorowie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie we wspomnieniach wychowanków,  Warszawa 2002, s. 90-95.
 28. Il giurista del dopo Duemila. Appunti polacchi, [w:] Convengo internazionale. “Flaminio Mancaleoni (1867-1951e gli studi di diritto romano tra ottocento e novecento. Prospettive nel XXI secolo”,  «Diritto @ Storia.Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana» 1/2002.
 29. Ex bona fide nella formula del comodato, [w:] Il Ruolo della bona fede oggettiva nell’esperirnza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, (Padova – Venezia – Treviso, 14-15-16 giugno 2001) a cura di Luigi Garofalo, IV, Milano 2003, s. 453-463.
 30. Patria communis’ i społeczności lokalne, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – Idee – Prawo, Białystok 2003, s. 129-132.
 31. Klauzula ex bona fide’ w fomułce komodatu, «Zeszyty Prawnicze» 3.2/2003, s. 343-355, Sum.
 32. Ecclesia vivit lege romana’, [w:] Giovanni Paolo II. La vie della giustizia. Ommaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato, a cura di Aldo Loiodice e Massimo Vari, Roma 2003, s. 119-120.
 33. Leges de plebiscitis’Equiparazione i plebiscitaai leges’, [w:] Forum Romanum. Doklady III mieżdunarodnoj konferencji. ‘Rimskoe czastnoe i publicznoe pravo: Moskva 2003, s. 15-18.
 34. Prawo rzymskie na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, [w:] ‘Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum,. Księga pamiątkowa dedykowana ks.prof.dr hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa 2004, s. 671-688, rias.
 35. Capacità giuridica del nascituro nel diritto civile polacco, «Revista de Doctrina. ‘Ius Commume omnium’» 2005 nr 1. [(La Plata), wyd. w formie elektronicznej: www.iuscommune omnium.com.ar/]
 36. Consensus facit nuptias’, [w:] Marriage. Ideal – Law – Practice. Procedings of a conference held in memory of Henryk Kupiszewski, Warsaw 2005,[wyd. 2006]s. 235-247)
 37. Adrogatioвримскомправе, [w:] Римскоечастноеипубличноеправо: многовековойопытразвитияевропейскогоправа. IV Международнаяконфернцияпоримскомуправу, Москва-Иваново(Суздаль), 25-30 июня2006 г., Иваново2006, s. 114-118.
 38. La pena del taglione nel diritto Romano, [w:] ‘Fideshumanista, ius’Studii in onore di Luigi Labruna, VIII, Napoli 2007, s. 5990-6009 [artykuł w j. włoskim].
 39. The Intellectual Background of Aulus Gellius,«Diritto@Storia.Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana» nr 6 (=http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizion-romana/Zablocki-Jan-Intellectual-background-Aulus-Gellius… 2008-04-01).
 40. Adrogatio’ nel dirito romano, [w:] ‘Leges Sapere’. Studia i prace deddykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiatą rocznicę pracy naukowej, pod red. Wacława Uruszczaka, Pauliny Święcickiej i Andrzeja Kremera, Kraków 2008, s. 719-732, streszcz.
 41. Adrogatiowprawie rzymskim’, [w:] Trosce o rodzinę. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej,  Warszawa 2008, s. 599-615.
 42. Rzymskie Studia Aulusa Gelliusa, «Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo» 305/2008. Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, pod. Red. A. Koniecznego, s. 425-433.  Zsfg.
 43. Consortium vitae’, [w:] ‘Finis legis Christus’. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, j. Krajczyński, II, Warszawa 2009, s. 1327-1335.
 44. Consortium vitae’, XII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orienatle e dell’Asia, Irkustk 14-16 ottobre 2009. Raccolta di materiali scientifici, Irkutsk 2009, s. 44.
 45. Le più antiche forme del testamento romano, [w:] ‘Ius romanum schola sapientiae’, Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám, Trnava 2009, s. 549-560
 46. The Roman Family in Light ofNoctes Atticae’ [artykuł  z j. włoskiego na j. chiński przetłumaczył Li Wensheng],«Xiamen University Law Review» 7/2005)[wyd. 2010], s. 293-301.
 47. Polish Civil Code’ in the Past, Present and Future  (wraz z A. Gawrysiak-Zabłocką) [artykuł  z j. włoskiego na j. chiński przetłumaczył Xu Guodong],«Xiamen University Law Review» 7/2005)[wyd. 2010], s. 302-317.
 48. Appunti sulla codificazione del diritto in Polonia, wraz z A. Gawrysiak-Zabłocką),«Diritto@Storia.Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana» 2009 nr 8  (=http://www.dirittoestoria.it/8/D&Inovazione. htm … 01/03/1010).
 49. Appunti sul Codice Civile Polacco, (wraz z A. Gawrysiak-Zabłocką), «Diritto@Storia.Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana» 2009 nr 8  (= http://www.dirittoestoria.it/8/contributi.htm … 01/06/1010).
 50. Rzymskie korzenie prawa kanonicznego, [w:] ‘Ars boni et equiKsięga pamiatkowa dedykowana Ksiedzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazjii osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red.: J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2010, s. 587-594.
 51. Najstarsze formy testamentu rzymskiego, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopieciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red.: M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A.Stawarska-Rippel, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, K. Kuźmicz, I, Białystok-Katowice 2010, s. 137-145.
 52. Pozycja prawna ‘nasciturusa’ w polskim prawie cywilnym, [w:] Kregu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Ksiega dedykowana Profesorowi Marianowi Kallasowi, red. S. Godek, D. Makiłła, M. Wilczek-Karczewska, Warszawa 2010, s. 829-835.
 53. Procedura esecutiva nella Legge delle XII Tavole, [w:] Studi in onore di Antonio Metro, a cura di C. Russo Ruggeri, VI, Napoli 2010, s. 513-538.
 54. Leges’ votate nelle assemblee popolarinaConvegno internazionale “diritto romano privato e diritto romano pubblico”: teoria e prattica, Xiamen 23-27.10.2010, Xiamen 2010, s. 8-12.
 55. Leges votataenelle assemblee popolari, «Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana» 2011-2012 nr 10, pp. 18 (http://www.dirittoestoria.it/10/Tradizione-Romana/Zablocki-Leges-voto-as…) = ‘Leges votatae’ na zgromadzeniach ludowych, Diritto@Storia» 2011-2012 nr 10, ss.18 (http://www.dirittoestoria.it/10/Tradizione-Romana/Zablocki-Leges-voto-as…), dostęp 24/10/2012.
 56. Uchwały rzymskich zgromadzeń ludowych,[w:] ‘Regnare, gubernare, administrare’. Prawo i włądza na przestrzeni wieków. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. S. Grodziski, A. Dziadzio, Kraków 2012, s. 3-15.
 57. Ъольшая и малая родина в римско мире, «Ius Antiquum – Drewnee Prawo» 2(30)/2014, s. 216-220, rias.
 58. ‘Iudicis et amici officium salvare’. Na marginesie Gell. 1.3, [w:] Prawo karne i polityka. red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 223-229.
 59. Kontrakt depozytu a rozwój bankowości w starożytnym Rzymie. Uwagi na marginesie komedii Plauta, [w:] ‘Iura et negotia’. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 341-351.
 60. Stanowienie prawa na zgromadzeniach ludowych w Rzymie republikańskim, «Opolskie Studia Administracyjno-Prawne»14.2/2016, s. 23-30.
 61. Il concetto di 'mater familias’ in caso di arrogazione, [w:] ‘Mater familias’. Scritti romanistici per Maria Zabłocka, red. Z. Benincasa, J. Urbanik, Warszawa 2016, s. 1199-1205.
 62. По совести: заметки по праву  и этике в Риме, «Ius Antiquum»1(33)/2016, s. 101-110.
 63. Il segreto nel diritto romano, [w:] Scritti per Alessandro Corbino, red. I. Piro, VII, Tricase 2016, s. 589-599.
 64. Tajemnica w prawie rzymskim, [w:] Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, VI. Struktura tajemnic2, red. A. Gryszczyńska, Warszawa 2016, s. 117-126.
 65. ‘Ni cum eo pacit, talio esto’, [w:] Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations, red. B. Sitek, J. Szczerbowski, K. Ciućkowska-Leszczewicz, C. Lázaro Guillamón, S. Kursa, A. Bauknecht, Warsaw 2016, s. 149-161.
 66. Roma e l’applicazione del diritto secondo coscienza, «Diritto@Storia»14/2016, http://www.dirittoestoria.it/14/innovazione/Zablocki-Roma-diritto-second….
 67. ’Furtum’ w świetle 'Nocy attyckich’ Aulusa Gelliusa, [w:] Przemoc w świecie starożytnym. Źródła – struktura – interpretacje, red. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2017, s. 311-318.
 68. Skutki cywilne małżeństwa konkordatowego, [w:] Przyszłość rodziny w UE. Doświadczenie różnych rozwiązań prawnych i podstawowe problemy współczesnych rodzin, Warszawa 2017, s. 271-288.
 69. ’Periculum’ w kontrakcie komodatu, [w:] ’Semper Fidelis’. Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego, red. D. Malec, Ł. Marzec, T. Palmirski, Kraków 2017, s.519-527.
 70. The Civil Law Effects of a Concordat Marriage,«Zeszyty Prawnicze»17.4/2017, s. 217-234.
 71. Zasady sprawowania urzędów a doświadczenie rządzących, [w:] Paralele Rzym republikański a UE. Ustrój w okresie rozkwitu czy kryzysu?, red. A. Tarwacka, Warszawa 2018, s. 21-33.
 72. Convenuto e garanzie processuali, «Ius Antiquum» 1(36)/2018, s. 60-71.
 73. Testament kobiet na zgromadzeniach ludowych, «Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa» 1/2018, s. 102-111, http://www.sapientiaiuris.wpiaus.pl/images/1/zablocki-pop.pdf.
 74. Turystyka naukowa Aulusa Gelliusa w czasie jego studiów w Atenach, [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, red. P. Cybula, Kraków 2018, s. 633-638.
 75. Zakaz picia wina przez kobiety w antycznym Rzymie, «Zeszyty Prawnicze» 19.1/2019, s. 189-202. 
 76. Prawo w sztuce Plauta, czyli o banku w komedii 'Curculio’, [w:] ‘Ius est ars boni et aequi’. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, red. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, Lublin 2019, s. 365-377. 
 77. ’Verbis moribusque sententia legum conprehensa est’, [w:] ‘Tempora mutantur cum legibus’. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2019, s. 258-272. 
 78. ‘Testamentum mulieris calatis comitiis’, [w:] ‘Perpauca terrena’ blande honori dedicata. Pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám, red. V. Vladár, Trnava 2019, s. 477-484.
 79. Parole e costumi in cui è racchiuso il senso dele leggi, «Index. Quaderni camerti di studi romanistici» [volumen dedicato in Omagio a Witold Wołodkiewicz nonagenario] 47/2019, s. 395-407.
 80. Ennius o ‘manum conserere’ według ‘Noctes Atticae’ Aulusa Gelliusa, «Zeszyty Prawnicze» 20.4/2020, s. 165-174. 
 81. Aulus Gellius jako sędzia, [w:] ‘Cui bono’?Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej, red. Ł.J. Korporowicz, D. Skrzywanek-Jaworska, Łódź 2020, s. 727-736.
 82. ‘Investigator utriusque iuris’. Świętej Pamięci Wiesława Mossakowskiego 1949-2021, «Zeszyty Prawnicze» 22.2, s. 7-8,
 83. Bibliografia publikacji Profesora Wiesława Mossakowskiego, «Zeszyty Prawnicze» 22.2, s. 9-13.
 84. ‘Leges’ a ‘privilegia’ w Rzymie okresu Republiki, «Zeszyty Prawnicze» 22.2, s. 267-280.
 85. Franciszek Maciejowski o Ustawie XII Tablic, «Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica» 102/2023, s.183-189 (we współautorstwie z Marią Zabłocką).
 86. L’esecuzione della pena nelle Notti attiche, [w:] Gelliana II. Aulo Gellio tra diritto a antiquaria, red. A. Atorino, G. Balestra, R. D’Alessio, Lecce 2023, s. 13-30.

V. Recenzje:

 1. Rec. (Pierluigi Zannini, Spunti critici per una storia del ‘commodatum’, Milano 1983), «Prawo Kanoniczne» 28.1-2/1985, s. 232-234.
 2. Rec. (Francesco De Martino, Diritto privato e società romana, Roma 1982), «Prawo Kanoniczne» 28.3-4/1985, s. 320-321.
 3. Rec. (Leo Peppe, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna in etàrepubblicana, Milano 1984), «Prawo Kanoniczne» 29.3-4/1986, s. 295-297.
 4. Rec. (Słownik kultury antycznej. Grecja. Rzym. Pod red. Lidii Winniczuk, wyd. IV, Warszawa 1986), «Prawo Kanoniczne» 30.3-4/1987, s. 298-301.
 5. Rec. (Sebastiano Tafaro, ‘Pubes’ e ‘viripotens’ nella esperienza giuridica Romana, Bari 1988), «Prawo Kanoniczne» 35.1-2/1992, s. 271-273.
 6. Rec. (Andrzej Sokala, ‘Lenocinium’ w prawie rzymskim, Toruń 1992), «Prawo Kanoniczne» 36.1-2/1993, s. 261-263.
 7. Rec. (Władysław Bojarski, Wojciech Dajczak, Andrzej Sokala, Przewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego, red. Władys­ław Bojarski, Toruń 1990), «Prawo Kanoniczne» 36.1-2/1993, s. 247-250.
 8. Rec. (Luigi Garofalo, Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana, Padova 1990), «Prawo Kanoniczne» 36.3-4/1993, s. 209-211.
 9. Rec. (Adam Łukaszewicz, ‘Aegyptiaca Antoniniana’. Działalność Karakalli w Egipcie (215-216), Warszawa 1993), «Prawo Kanoniczne» 37.1-2/1994, s. 271-273.
 10. Rec. (Harold Ramon Gavernet, Mario Antonio Mojer, El Romano – La Tierra – Las Armas. Evolucion historica des las Instituciones del Derecho Romano, La Plata 1992), «Prawo Kanoniczne» 37.3-4/1994, s. 285-287.
 11. Rec. (Michael Peachin, ‘Iudex vice Caesaris’. Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate = Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien, Bd.XXI), Stuttgart 1996), «The Journal of Jouristic Papyrology» 26/1996, s. 211-213.
 12. Rec. (Maria Laura Astarita. La cultura nelleNoctes Atticae’. Centro di studi sull’antico cristianesimo, Universitàdi Catania, Catania 1993), «Prawo Kanoniczne» 40.1-2/1997, s. 310-312.
 13. Rec. (Roberto Fiori), ‘Homo Sacer’. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico religiosa, Università di Roma «La Sapienza». Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente e Mediterraneo, Jovene Editore, Napoli 1996), «Prawo Kanoniczne» 42.3-4/1999, s. 259-262.
 14. Rec. (Krzysztof Amielańczyk, Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006), «Zeszyty Prawnicze» 7.2/2007, s. 355-363.
 15. Rec. (Renata Świrgoń-Skok, Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego), Rzeszów2007, ss.196) «Zeszyty Prawnicze» 8.1/2008, s. 395-399.

            VI. Sprawozdania. Nekrologi.

 1. Wykład Prof. Sebastiano Tafaro, «Prawo Kanoniczne» 34.3-4/1991, s. 285-286.
 2. Giornata italo-polacca di diritto romano a Jeziory Małe, «Index. Quaderni camerti di studi romanistici» 21/1993, s. 653.
 3. Henryk Kupiszewski (1927-1984), «Prawo Kanoniczne» 37.3-4/1994, s.  3-6.
 4. Giornate italo-polacche di diritto romano a Zajączkowo, «Index. Quaderni camerti di studi romanistici» 23/1995, s. 707.
 5. Henryk Kupiszewski *13.1.1927 †3.4.1984,«Orbis Iuris Romani» 3/1997, s. 117-120.
 6. Prawo rzymskie ponad granicami (Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy naukowej Profesora Witolda Wołodkiewicza), «Palestra» 44.7-8/2000, s. 199-203.
 7. VIII Colloquio dei romanisti dell’Europa centro-orientale e d’Italia. Vladivostok 5-7 ottobre 2000, «Zeszyty Prawnicze» 1, 2001, s. 191-195 [= Materiali 4 -VIII  Colloquio die romanisti dell’Europa centro-orientale e d’Italia, Vladivostok, 5-7 ottobre 2000, Roma 2002, s. 81-85].
 8. VIII Kolokwium Romanistów Europy Centralno-Wschodniej i Włoch we Władywostoku, 57 października 2000 r.   Studio e insegnamento del diritto romano. La persona nel sistema del diritto romano. La difesa dei debitori, «Studia Iuridica» 40/2002, s. 309-312.
 9. I Sesja Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego, Warszawa 1224 września 2001 roku,«Zeszyty Prawnicze» 2.1/2002, s.203-206.
 10. Nadanie Jego Świątobliwości Papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu Doktora honoris causawszystkich dyscyplin Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, «Zeszyty Prawnicze» 2.1/2002, s. 215-224.
 11. Profesor Tomasz Dybowski, «Zeszyty Prawnicze» 3.2/2003, s. 9-13.
 12. Bibliografia publikacji Profesora Tomasza Dybowskiego, «Zeszyty Prawnicze» 3.2/2003, s. 14-20.
 13. Diritto romano pubblico e privatoL’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeoIII Miedzynarodowa Konferencjacja Romanistów w Jaroslawlu i Moskwie w dniach 25-30 czerwca 2003 roku, «Verba Legis» 4/2003, s. 12.
 14. Diritto romano pubblico e privatoL’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeoIII Miedzynarodowa Konferencjacja Romanistów w Jaroslawlu i Moskwie w dniach 25-30 czerwca 2003 roku,«Zeszyty Prawnicze» 4.1/2004, s.273-274.
 15. In memoriam’ – Tomasz Dybowski (1923-2009), «Zeszyty Prawnicze»10.1/2010, s. 357-359.
 16. In memoriam’ – Andrzej Kremer (1961-2010), «Zeszyty Prawnicze»11.1/2011, s. 359-361.
 17. Czas cenniejszy od złota. Świętej Pamięci Księdza Profesora Ryszarda Rumianka (1947-2010), «Zeszyty Prawnicze»11.2/2011, s. 9-12.
 18. W imię wspólnych wartości. Świętej pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (1949-2010), «Zeszyty Prawnicze» 11.3/2011, s. 9-12.
 19. ’Fidelis usque ad vitae exitum’. Świętej Pamięci Profesora Janusza Sondla (30 IV 1937 – 12 IX 2017), «Zeszyty Prawnicze» 17.4/2017, s. 7-12.
 20. Bibliografia prac naukowych Świętej Pamięci Profesora Janusza Sondla, «Zeszyty Prawnicze»17.4/2017, s.13-23.
 21. VII. Redagowanie (Redaktor Naczelny):
  1. Zeszyty Prawnicze 1/2001.
  2. Zeszyty Prawnicze 2.1/2002.
  3. Zeszyty Prawnicze 2.2 /2002.
  4. Zeszyty Prawnicze 3.1/2003.
  5. Zeszyty Prawnicze 3.2 /2003.
  6. Zeszyty Prawnicze 4.1 /2004.
  7. Zeszyty Prawnicze 4.2 /2004.
  8. Zeszyty Prawnicze 5.1/2005.
  9. Zeszyty Prawnicze 5.2 /2005.
  10. Zeszyty Prawnicze 6.1 /2006.
  11. Zeszyty Prawnicze 6.2 /2006.
  12. Zeszyty Prawnicze 7.1/2007.
  13. Zeszyty Prawnicze 7.2/2007.
  14. Zeszyty Prawnicze 8.1 /2008.
  15. Zeszyty Prawnicze 8.2/2008.
  16. Zeszyty Prawnicze 9.1/2009.
  17. Zeszyty Prawnicze 9.2 /2009.
  18. Zeszyty Prawnicze 10.1/2010.
  19. Zeszyty Prawnicze 10.2/2010.
  20. Zeszyty Prawnicze 11.1/2011.
  21. Zeszyty Prawnicze 11.2/2011.
  22. Zeszyty Prawnicze 11.3 /2011.
  23. Zeszyty Prawnicze 11.4/2011.
  24. Zeszyty Prawnicze 12.1/2012. 
  25. Zeszyty Prawnicze 12.2/2012.
  26. Zeszyty Prawnicze 12.3/2012.
  27. Zeszyty Prawnicze 12.4/2012.
  28. Zeszyty Prawnicze 13.1/2013.
  29. Zeszyty Prawnicze 13.2/2013.
  30. Zeszyty Prawnicze 13.3/2013.
  31. Zeszyty Prawnicze 13.4/2013.
  32. Zeszyty Prawnicze 14.1/2014.
  33. Zeszyty Prawnicze 14.2/2014. 
  34. Zeszyty Prawnicze 14.3/2014. 
  35. Zeszyty Prawnicze 14.4/2014. 
  36. Zeszyty Prawnicze 15.1/2015. 
  37. Zeszyty Prawnicze 15.2/2015.
  38. Zeszyty Prawnicze 15.3/2015.
  39. Zeszyty Prawnicze 15.4/2015.
  40. Zeszyty Prawnicze 16.1/2016.
  41. Zeszyty Prawnicze 16.2/2016.
  42. Zeszyty Prawnicze 16.3/2016.
  43. Zeszyty Prawnicze 16.4/2016.
  44. Zeszyty Prawnicze 17.1/2017.
  45. Zeszyty Prawnicze 17.2/2017.
  46. Zeszyty Prawnicze 17.3/2017.
  47. Zeszyty Prawnicze 17.4/2017.
  48. Zeszyty Prawnicze 18.1/2018.
  49. Zeszyty Prawnicze 18.2/2018. 
  50. Zeszyty Prawnicze 18.3/2018.
  51. Zeszyty Prawnicze 18.4/2018.
  52. Zeszyty Prawnicze 19.1/2019. 
  53. Zeszyty Prawnicze 19.2/2019. 
  54. Zeszyty Prawnicze 19.3/2019. 
  55. Zeszyty Prawnicze 19.4/2019. 
  56. Zeszyty Prawnicze 20.1/2020. 
  57. Zeszyty Prawnicze 20.2/2020.
  58. Zeszyty Prawnicze 20.3/2020.
  59. Zeszyty Prawnicze 20.4/2020.
  60. Zeszyty Prawnicze 21.1/2021.
  61. Zeszyty Prawnicze 21.2/2021.
  62. Zeszyty Prawnicze 21.3/2021.
  63. Zeszyty Prawnicze 21.4/2021.

Prof. dr hab. Anna Tarwacka (ORCID 0000-0002-6171-4117)

WYKAZ PUBLIKACJI

  I. Monografie. 

 1. Cenzor w sypialni. Urzędnicza kontrola moralności w życiu rodzinnym Rzymian okresu republiki, Warszawa 2021, 190 ss.
 2. European Legal Culture through the Prism of Jokes. The Example of ‘Philogelos’, Wrocław 2018, 226 ss.
 3. Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne w zbiorze dowcipów ‘Philogelos’, Warszawa 2016, 260 ss.
 4. Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie, Warszawa 2012, 416 ss.  
 5. Romans and Pirates. Legal Perspective, Warszawa 2009, 199 ss.

Rozdział Pirate – an enemy of all mankind or just a bandit? opublikowany także w «Diritto@Storia» 10/2011-2012, http://www.dirittoestoria.it/10/monografie/Tarwacka-Pirate-enemy-bandit.htm

II. Podręczniki. 

 1. Rzymskie prawo publiczne, z Janem Zabłockim, Warszawa 2021, 285 ss.
 2. Publiczne prawo rzymskie, z Janem Zabłockim, Warszawa 2011, 340 ss.
 3. Publiczne prawo rzymskie. Skrypt wraz z wyborem źródeł, z Janem Zabłockim, Warszawa 2005, 181 ss.  

III. Artykuły. 

 1. Beneficiis non obicio moras. Społeczne i prawne aspekty dobroczynności w starożytnym Rzymie, [w:] Filantropia czy sprawiedliwy podział, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Warszawa 2024, s. 41-53,
 2. Authority in the Family Under the Roman Law, [w:] Parental Authority. Cross-Disciplinary Analysis of a Legal Institution. Volume I: Parental Authority from a Historical Perspective, red. J. Słyk, M. Wilczek-Karczewska, Warsaw 2023, s. 11-77,
 3. (Nie)logiczna matematyka w dowcipach z antycznego zbioru Philogelos, [w:] Veritas in iurisprudentia. Księga dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Omyle, red. A. Kotowski, N. Dzięcielska, Warszawa 2023, s. 89-100
 4. Adoption under the scrutiny of the censors in Republican Rome, [w:] Family, Law, and Society: from Roman Law to the Present Day, red. E. Dawidziuk, P. Panero, A. Tarwacka, Berlin-Lausanne-Bruxelles-Chennai-New York-Oxford 2023, s. 77-91,
 5. Władza w rodzinie w świetle prawa rzymskiego, [w:] Władza rodzicielska. Interdyscyplinarna analiza instytucji, red. J. Słyk, M. Wilczek-Karczewska, Warszawa 2023, s. 3-52,
 6. ‘Manumissio inter amicos’ w świetle komedii Plauta, «Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica» 102/2023, s. 153-159,
 7. A censor and a woman. Censorial reproach of Clodia in Cicero’s ‘Pro Caelio’, [w:] Women, Society and Law. From Roman Law to Digital Age, red. M. Eysymontt, C. Lázaro Guillamón, Warsaw 2022, s. 171-182,
 8. Edykty rzymskich urzędników w prawie publicznym okresu republiki, [w:] Stanowienie prawa w przeszłości. Zbiór studiów, red. P. Górecki, D. Makiłła, Warszawa 2022, s. 85-99,
 9. Цензорські ноти як інструмент захисту в римському приватному та публічному праві періоду республіки, [w:] Римське право крізь призму традиції і судової практики, red. І. В. Спасибо-Фатєєвої, Kharkiv 2022, s. 101-117,
 10. Pirates’ Captives in the Light of Roman Law, [w:] Roman Law and Maritime Commerce, red. P. Candy, E. Mataix Ferrándiz, Edinburgh 2022, s. 41-55,
 11. ‘Res furtiva inprofessa apud publicanos’. Rozważania na marginesie ‘Declamatio minor’ 341, [w:] ‘Cui bono’?Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej, red. Ł.J. Korporowicz, D. Skrzywanek-Jaworska, Łódź 2020, s. 637-650,
 12. Servus vitiosus’. The seller’s responsibility for the defects of a sold slave, [w:] Current issues of commercial and social affairs, red. P. Kowalski, C. Lázaro Guillamón, Warszawa 2020, s. 146-160,
 13. Spółka w prawie rzymskim – między prawem prywatnym a prawem publicznym, [w:] Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie, red. M. Michalski, Warszawa 2020, s. 45-62,
 14. Using ‘lex Rhodia’ in the Case of a Pirate Attack, «Gdańskie Studia Prawnicze» 3/2019, s. 81-90, 
 15. August a zmiany dotyczące możliwości zawarcia niestosownego małżeństwa, [w:] ‘Tempora mutantur cum legibus’. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2019, s. 213-223, 
 16. Le prestazioni delle prostitute alla luce delle commedie di Plauto, «Index» 47/2019, s. 195-200, 
 17. Zamienić stare na nowe. O dziełach sztuki wywożonych z Koryntu przez Mummiusa, [w:] ‘Ius est ars boni et aequi’. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, red. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, Lublin 2019, s. 339-345, 
 18. The Censorial Mark in Ancient Roman Marital Matters, «Zeszyty Prawnicze» 19.1/2019, s. 241-255, 
 19. ‘Perdere stercus’. La minaccia assurda del ‘Philogelos’ 85, «Diritto@Storia» 16/2018, http://www.dirittoestoria.it/16/rassegne/Tarwacka-Minaccia-assurda-Philogelos-85.htm 
 20. ‘Quod vi metusve causa’. Początki ochrony osób dokonujących czynności prawnej pod wpływem przymusu w prawie rzymskim, «Miscellanea Historico-Iuridica» 17.2/2018, s. 101-114,
 21. Lex Aebutia, [w:] Oxford Research Encyclopedia of Classics, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780199381135.013.8264http://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-8264
 22. Lex Iulia on jurisdiction, [w:] Oxford Research Encyclopedia of Classics,DOI: http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780199381135.013.8265http://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-8265,
 23. Starożytne podróże w świetle zbioru dowcipów ‘Philogelos’, [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, red. P. Cybula, Kraków 2018, s. 535-544,
 24. The term “pirate” as a form of political invective in Republican Rome and its legal implications, [w:] Latrocinium maris’. Fenomenologia e repressione della pirateria nell’esperienza romana e oltre, red. I.G. Mastrorosa, Roma 2018, s. 53-70, 
 25. Harmonia czy dysharmonia? Zaburzenia równowagi ustrojowej jako przyczyna upadku republikańskiego Rzymu, [w:] Paralele Rzym republikański a UE. Ustrój w okresie rozkwitu czy kryzysu?, red. A. Tarwacka, Warszawa 2018, s. 35-55,
 26. Some Remarks on Piracy in Roman Law, «Annuaire de Droit Maritime et Océanique» 36/2018, s. 295-309, 
 27. Jak wynająć prostytutkę? Problemy interpretacyjne przy lekturze Plauta (Truc. 141-151), «Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa» 1/2018, s. 36-45, http://www.sapientiaiuris.wpiaus.pl/images/1/prof-tarwacka.pdf
 28. The Censors’ Influence on Marriage in Republican Rome, «Zeszyty Prawnicze» 18.1/2018, s. 173-191,
 29. A może zamienić w delfina? Kary stosowane wobec piratów w starożytnym Rzymie, [w:] ‘Semper Fidelis’. Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego, red. D. Malec, Ł. Marzec, T. Palmirski, Kraków 2017, s. 419-428,
 30. Mąż czy sędzia cenzorem? Uwagi na marginesie mowy Katona (Gell. 10,23,4), «Zeszyty Prawnicze» 17.4/2017, s. 85-99,
 31. Cenzorzy jako propagatorzy polityki prorodzinnej w starożytnym Rzymie, [w:] Przyszłość rodziny w UE. Doświadczenie różnych rozwiązań prawnych i podstawowe problemy współczesnych rodzin, Warszawa 2017, s. 249-270,
 32. Przemoc a prawo w świetle zbioru ‘Philogelos’, [w:] Przemoc w świecie starożytnym. Źródła – struktura – interpretacje, red. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2017, s. 319-332,
 33. Ofiara przestępstwa w myśli starożytnej, [w:] Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej, red. L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka, Warszawa 2017, s. 37-48,
 34. Come vendicarsi dei censori? Scontri politici e responsabilità penale dei guardiani della morale, «Diritto@Storia» 14/2016, http://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Tarwacka-Come-vendicarsi-dei-censori.htm,
 35. ‘Vir cum divortium fecit mulieri iudex pro censore est.’ Were the woman’s morals examined and assessed during or out of a lawsuit?, [w:] Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations, red. B. Sitek, J. Szczerbowski, K. Ciućkowska-Leszczewicz, C. Lázaro Guillamón, S. Kursa, A. Bauknecht, Warsaw 2016, s. 181-188,
 36. 尼禄的妻子们(The Wives of Nero), «Roman Law and Modern Civil Law» 9/2016, s. 57-68,
 37. Responsabilità del venditore per difetti della merce. Appunti a margine di ‘Philogelos’18, [w:] Scritti per Alessandro Corbino, red. I. Piro, VII, Tricase 2016, s. 155-163,
 38. Piracy in Ancient Rome. The Crime and Its Punishment,[w:] They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil”. Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity, red. S. Nowicki, Münster 2016, s. 229-246,
 39. Cenzorzy a zgromadzenia ludowe w Rzymie okresu republiki, «Opolskie Studia Administracyjno-Prawne» 14.2/2016, s. 45-56,
 40. Manomissioni di schiavi nelle commedie di Plauto, [w:] ‘Mater familias’. Scritti romanistici per Maria Zabłocka, red. Z. Benincasa, J. Urbanik, The Journal of Juristic Papyrology Supplement XXIX, Varsavia 2016, s. 1025-1037,
 41. Appunti su requisiti, percorso ed effetti della ‘manumissio censu’, «Diritto@Storia» 13/2015, http://www.dirittoestoria.it/13/tradizione-romana/Tarwacka-Requisiti-percorso-effetti-manumissio-censu.htm#_ftn1,
 42. Jeńcy piraccy w starożytności. Mit, prawo, rzeczywistość, [w:] ‘Mare nostrum’. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich, red. Ks. T. Kołosowski, Warszawa 2015, s. 41-55,
 43. Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, [w:] ‘Iura et negotia’. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2015, s. 12-23,
 44. Testament zwierciadłem obyczajów? Pliniusz Młodszy o ostatniej woli Domitiusa Tullusa, [w:] ‘Noctes iurisprudentiae’. Scritti in onore di Jan Zabłocki, red. P. Niczyporuk, A. Tarwacka, Białystok 2015, s. 275-283,
 45. Jak się zemścić na cenzorach? Rozgrywki polityczne a zakres odpowiedzialności karnej strażników moralności, [w:] Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2015, s. 189-201,
 46. The Roman Censors as Protectors of Public Places, «Diritto@Storia» 12/2014, http://www.dirittoestoria.it/12/tradizione-romana/Tarwacka-Roman-Censors-Protectors-Public-Places.htm,
 47. The censors and their duties in the comedies of Plautus, «Revista General de Derecho Romano» 23/2014, http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=415488,
 48. Urząd cenzora w świetle ‘Nocy attyckich’ Aulusa Gelliusa, «Zeszyty Prawnicze» 14.3/2014, s. 221-252,
 49. Nie ma ustaw doskonałych. Kilka uwag terminologicznych, «Zeszyty Prawnicze» 14.1/2014, s. 209-215,
 50. ‘Nihil consensui tam contrarium est quam vis atque metus’. The Origins of Provisions against Duress in Roman Law, [w:] Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual, red. F. Reinoso, Madrid 2014, s. 707-715,
 51. Mędrek sprzedaje niewolnika, czyli wady towaru w antycznym dowcipie, «Zeszyty Prawnicze» 13.4/2013, s. 43-51,
 52. O tym, jak Plaut nie pisał o cenzorach, «Studia Prawnicze KUL» 56.4/2013, s. 103-118,
 53. “All You Can Eat” the Ancient Way, «Zeszyty Prawnicze» 13.3/2013, s. 211-220,
 54. Cascellius and the Aedilician Edict on Throwing Fruit into the Arena, «Diritto@Storia» 11/2013, http://www.dirittoestoria.it/11/tradizione/Tarwacka-Cascellius-Edilician-Edict-Fruit-Arena.htm,
 55. The Consequences of Avoiding ‘census’ in Roman Law, «Revista General de Derecho Romano» 21/2013, s. 1-16, http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=414019&d=1,
 56. As Far as the Bedroom… The Censor’s Mark in Family Matters in Republican Rome, «Zeszyty Prawnicze» 13.2/2013, s. 187-202,
 57. ‘Dictator senatui legendo’. The Unusual Dictatorship of M. Fabius Buteo, «Zeszyty Prawnicze» 13.1/2013, s. 185-196,
 58. ‘Censorial stigma’ and the problem of guilt, [w:] ‘Culpa’. Facets of Liability in Ancient Legal Theory and Practice. Proceedings of the Seminar Held in Warsaw 17-19 February 2011, red. J. Urbanik, The Journal of Juristic Papyrology Supplement XIX, Warsaw 2012, s. 141-156,
 59. Searching for the Roots. ‘Vis vi depulsa’ in the Concept of Cicero, «Miscellanea Historico-Iuridica» 11/2012, s. 77-88,
 60. Piracy in Roman Law and the Beginnings of International Criminal Law, «Polish Review of International and European Law»1.1-2/2012, s. 57-73,
 61. ‘Vidua visas patrem’. Threats of Divorce in Plautus’ Comedies, «Diritto@Storia» 10/2011-2012, http://www.dirittoestoria.it/10/D&Innovazione/Tarwacka-Plautus-divorce.htm,
 62. Św. Paweł a przywileje obywateli rzymskich, [w:]‘Apud Patres’. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011, s. 219-229,
 63. ‘Causae communi libertatis inimicus’. Verres and the right of ‘provocatio’ in the provinces, «Revista General de Derecho Romano» 17/2011, s. 1-13, http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=411098&d=1,
 64. ‘Censoria potestas’ Oktawiana Augusta, «Zeszyty Prawnicze» 11.1/2011, s. 359-375,
 65. ‘Censores edixerunt’. Przedmiot i cele edyktów cenzorskich«Czasopismo Prawno-Historyczne» 63.1/2011, s. 193-219,
 66. Wybór i objęcie urzędu przez cenzorów w starożytnym Rzymie, «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010, s. 113-128,
 67. ‘Incensus’, czyli co groziło Rzymianom uchylającym się od płacenia podatków i służby w armii, «Kwartalnik Prawa Publicznego» 10.3/2010, s. 173-185,
 68. Le vicende matrimoniali di Nerone, «Diritto@Storia» 9/2010, http://www.dirittoestoria.it/9/Note&Rassegne/Tarwacka-Vicende-matrimoniali-Nerone.htm = Le vicende matrimoniali di Nerone, [w:] Convegno internazionale ‘Diritto romano privato e diritto romano publico’: teoria e pratica. Testi delle relazioni, Xiamen 2010, s. 57-64,
 69. In conspectu legum libertatisque moriatur’. Sprawa Publiusa Gaviusa a kompetencje namiestnika do ochrony porządku publicznego w prowincji, [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, s. 293-306,
 70. ‘Qui domini voluntate census sit’. Wymogi, przebieg i skutki ‘manumissio censu’, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 62.2/2010, s. 249-262,
 71. Termin „pirat” w pismach Cycerona – inwektywa czy coś więcej?, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, s. 83-106,
 72. Le radici della nozione di ‘delicta iuris gentium’ nel pensiero giuridico degli antichi Romani, [w:] XII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia, Irkustk 14-16 ottobre 2009. Raccolta di materiali scientifici, Irkutsk 2009, s. 68-72,
 73. Rozwód Oktawii i Nerona, czyli nowa Lukrecja, «Zeszyty Prawnicze» 9.1/2009, s. 71-84,
 74. Stosowanie rzymskich ustaw karnych wobec piratów, «Zeszyty Prawnicze» 8.2/2008, s. 97-117,
 75. ‘Sextus Pompeius – fide patri dissimillimus’. Prawda czy propaganda?, [w:] ‘Salus rei publicae suprema lex’. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 345-356,
 76. ‘Imperator contra praedones’. Uwagi o „niekonstytucyjności” ‘lex Gabinia’, «Zeszyty Prawnicze» 6.2/2006, s. 43-56,
 77. Status piratów w świetle rzymskiego prawa publicznego i ‘ius gentium’, «Zeszyty Prawnicze» 5.2/2005, s. 87-98,
 78. W krzywym zwierciadle: rozwód. Satyrycy okresu pryncypatu o ‘repudium’, [w:] ‘Contra leges et bonos mores’. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005, s. 355-362,
 79. ‘Ei foras mulier’, czyli rozwody w komediach Plauta, «Zeszyty Prawnicze» 4.1/2004, s. 7-26,
 80. Rozwód Carviliusa Rugi. Czy naprawdę pierwszy?, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 54.1/2002, s. 301-308,
 81. Szpiedzy i detektywi w Rzymie okresu republiki i pryncypatu, «Studia Iuridica» 37/2000, s. 173-181,
 82. Wenecja – najdoskonalszy ustrój Europy, z Małgorzatą Fedoruk, «Filomata» 437-438/1996, s. 327-332.

IV. Opracowania tekstów źródłowych.

 1. Jakie znaczenie w dawnych edyktach pretorów ma zwrot: „ci, którzy publicznie wydzierżawili usunięcie sieci z rzek”. Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 11,17. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 23.2/2023, s. 239-243,
 2. Wyjątkowo pamiętny fragment z mowy Grakcha dotyczącej jego oszczędności i powściągliwości. Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 15,2. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 23.1/2023, s. 255-260,
 3. Czym są ‘favisae Capitolinae’; i co na temat tego terminu odpisał Marek Warron na pytanie Serviusa Sulpiciusa. Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 13,15. Tekst – tłumaczenie – komentarz, , «Zeszyty Prawnicze» 22.4, s. 269-273,
 4. Słowa z księgi Messali augura, w których uczy, kim są niżsi urzędnicy oraz że konsulowie i pretorzy są kolegami, a także i innych sprawach dotyczących auspicjów, Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 13,15. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 22.2, s. 302-317,
 5. Według jakiego obrzędu i jakimi słowami fecjał ludu rzymskiego zwykł wypowiadać wojnę tym, z którymi lud rzymski nakazał, aby była wojna; jak również w jakich słowach składano przysięgę o karaniu kradzieży wojskowych oraz aby zaciągnięci żołnierze do wyznaczonego dnia stawili się w określonym miejscu. Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 16,4. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 22.1/2022, s. 241-248, 
 6. Czym jest municypium i czym się różni od kolonii oraz kim są obywatele municypium. Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 16,13. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 21.4/2021, s. 373-379,
 7. W jakim wieku, z jakiej rodziny i według jakiego rytuału dziewica westalska jest zabierana przez przewodniczącego kolegium pontyfików.Aulus Gellius, Noce attyckie 1,12. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 21.3/2021, s. 395-403,
 8. Historia o Tyberiuszu Grakchu, ojcu Grakchów, trybunie plebejskim, zaczerpnięta z roczników; oraz dekrety trybuńskie dosłownie przytoczone. Aulus Gellius, Noce attyckie 6,19. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 20.4/2020, s. 353-358,
 9. O tym, że filozofowie przypisywali karaniu przestępstw trzy przyczyny oraz dlaczego Platon wspomniał o dwóch z nich, a nie trzech. Aulus Gellius, Noce attyckie 7,14. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 20.2/2020, s. 335-340,
 10. O tunikach z długim rękawem; o tym, że noszenie ich Publius Africanus zarzucił Sulpiciusowi Gallusowi– Aulus Gellius, Noce attyckie 6,12. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 20.1/2019, s. 291-295,
 11. Słowa z mowy Metellusa Numidicusa, którą wygłosił w czasie cenzury do ludu, kiedy zachęcał do ożenku; oraz dlaczego tę mowę ganiono i jak – przeciwnie – była broniona– Aulus Gellius, Noce attyckie 1,6. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 19.3/2019, s. 293-299, 
 12. O tym, że ani termin ‘testamentum’, jak sądził Servius Sulpicius, ani ‘sacellum’, jak uważał Gaius Trebatius, nie są słowami złożonymi, lecz pierwsze z nich pochodzi od ‘testatio’, drugie zaś stanowi zdrobnienie od ‘sacrum’ – Aulus Gellius, Noce attyckie 7,12. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 19.2/2019. 
 13. O tym, że Publius Africanus i inni słynni mężowie jego czasów według zwyczaju przodków golili brodę i policzki dopóki nie osiągnęli podeszłego wieku – Aulus Gellius, Noce attyckie 3,4. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 18.4/2018, s. 257-261, 
 14. O tym, że w księgach Warrona o sprawach ludzkich jest napisane, że edylowie i kwestorzy ludu rzymskiego mogą być przez osobę prywatną wzywani przed pretora– Aulus Gellius, Noce attyckie 13,13. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 18.2/2018, s. 239-243,
 15. Kim są ‘pedari senatores’ i dlaczego się ich tak nazywa; a także co oznaczają słowa z przechodniego edyktu konsulów: ‘senatorowie i ci, którym wolno wyrażać zdanie’ – Aulus Gellius, Noce attyckie 3,18. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 18.1/2018, s. 231-236,
 16. O hierarchii i kolejności obowiązków przestrzeganych według obyczajów ludu rzymskiego – Aulus Gellius, Noce attyckie 5,13. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 17.4/2017, s. 245-251,
 17. Nieprawdą jest to, co Verrius Flaccus pozostawił napisane w drugiej księdze dzieła, które poświęcił niejasnym fragmentom mów Katona, na temat zatrzymanego niewolnika – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 17,6. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 17.3/2017, s. 231-236,
 18. O przestrzeganej i strzeżonej wśród Rzymian świętości przysięgi; oraz o dziesięciu jeńcach, których Hannibal wysłał do Rzymu po otrzymaniu od nich przyrzeczenia – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 6,18. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 17.2/2017, s. 249-254,
 19. O tym, jak surowo według obyczajów przodków karano złodziei; a także, co napisał Mucius Scaevola o tym, co zostało oddane na przechowanie lub w użyczenie – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 6,15. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 17.1/2017, s. 171-175,
 20. Z jakim spokojem ducha Sokrates znosił niepohamowany charakter żony; oraz co napisał Warron w jednej z satyr na temat powinności męża – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 1,17. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 16.4/2016, s. 215-219,
 21. Co Servius Sulpicius napisał w księdze „O posagach” na temat prawa i zwyczaju dotyczącego dawnych zaręczyn – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,4. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 16.3/2016, s. 241-245,
 22. O tym, że trybunowie plebejscy mają prawo zatrzymania, nie mają zaś prawa wezwania – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 13,12. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 16.1/2016, s. 237-243,
 23. Digesta justyniańskie. Tekst i przekład, red. T. Palmirski, tom V.1, Kraków 2015 (współpraca),
 24. O tym, że w dawnych czasach przyznawano znaczne zaszczyty ze względu na starszy wiek; oraz dlaczego później zaszczyty te przeniesiono na mężów i ojców; a także w związku z tym o siódmym rozdziale legis Iuliae – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 2,15. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 15.3/2015, s. 247-252,
 25. O tym, że termin ‘humanitas’ nie oznacza tego, co się powszechnie sądzi, natomiast ci, którzy mówili czystszym językiem, używali go bardziej właściwie – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 13,17. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 15.2/2015, s. 243-247,
 26. Obserwacje dotyczące kolejności pytania o zdanie w senacie; spór w senacie Cezara konsula i Katona marnującego dzień przemawianiem – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,10. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 15.1/2015, s. 231-235,
 27. Czym jest adopcja, czym natomiast jest adrogacja oraz na ile różnią się one między sobą; a także – jakie i jakiego rodzaju są słowa tego, kto stawia przed ludem wniosek dotyczący adrogowania dzieci – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 5,19. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 14.3/2014, s. 253-259,
 28. O tym, że nie było skarg o zwrot posagu w mieście Rzymie przed rozwodem Carviliusa; i w związku z tym, co właściwie znaczy ‘paelex’ i jakie jest pochodzenie tego słowa – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,3. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 14.2/2014, s. 235-240,
 29. Czym są zgromadzenia kalarne, czym kurialne, czym centurialne, czym trybusowe, czym wiec; oraz podobne sprawy z tym związane – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 15,27. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 14.1/2014, s. 217-223,
 30. Opowiadana jest historia edyla Hostiliusa Mancinusa i prostytutki Manilii; przytacza się słowa dekretu trybunów, do których odwołała się Manilia – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,14. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 13.4/2013, s. 229-234,
 31. Godne zapamiętania noty i nagany cenzorskie znalezione w dawnych dokumentach – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,12. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 13.3/2013, s. 243-246,
 32. O jakich niewolnikach i z jakiego powodu jurysta Caelius Sabinus napisał, że zwykło się ich sprzedawać w czapkach; oraz jacy niewolnicy byli zgodnie ze zwyczajem przodków sprzedawani pod koroną; także co oznacza samo „pod koroną” – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 6,4. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 13.2/2013, s. 217-222,
 33. Czym się różni choroba od przypadłości; a także jakie znaczenie miały te słowa w edykcie edylów; oraz czy eunuch i bezpłodna kobieta podlegają zwrotowi; różne opinie na ten temat – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,2. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 13.1/2013, s. 225-233,
 34. O ukaraniu przez cenzorów tych, którzy przy nich opowiadali niestosowne żarty; oraz o rozważaniu nałożenia noty na tego, kto stał przed nimi potężnie ziewając – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,20. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 12.4/2012, s. 215-223,
 35. Słowa uchwały senatu o konieczności usunięcia z miasta Rzymu filozofów; także słowa edyktu cenzorów, w którym zostali zganieni i powstrzymanici, którzy zaczęli zakładać i prowadzićszkoły retoryki w Rzymie – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 15,11. Tekst – tłumaczenie –  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 12.3/2012, s. 199-204,
 36. O urzędzie prefekta straży miejskiej – 15 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 12.2/2012, s. 199-206,
 37. Czym jest pomerium – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 13,14. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 12.1/2012, s. 199-204,
 38. O urzędzie pretorów – 14 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 11.4/2011, s. 419-424,
 39. O urzędzie kwestora – 13 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 11.3/2011, s. 427-432,
 40. O urzędzie prefekta pretorianów – 11 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 11.2/2011, s. 425-430,
 41. O urzędzie konsula – 10 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 11.1/2011, s. 421-424,
 42. O senatorach – 9 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010, s. 305-316,
 43. Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 10,20. Tekst -tłumaczenie -komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, s. 325-330,
 44. O przysposobieniach i emancypacjach oraz o innych sposobach ustania władzy ojcowskiej – 7 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, s. 275-306,
 45. O podziałach rzeczy i ich przymiotach – 8 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 9.2/2009, s. 363-375,
 46. O osobach ‘sui iuris’ i ‘alieni iuris’ – 6 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 9.1/2009, s. 319-332,
 47. O pozycji prawnej ludzi – 5 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 8.2/2008, s. 317-334,
 48. O konstytucjach cesarskich. 4 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 5.1/2005, s. 275-278,
 49. O ustawach, uchwałach senatu i zakorzenionym zwyczaju. 3 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 4.2/2004, s.255-271,
 50. ‘Leges regiae’. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 4.1/2004, s. 233-260,
 51. O sprawiedliwości i prawie. 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 3.2/2003, s. 357-370,
 52. O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz o następstwie prawników. 2 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 3.1/2003, s. 197-242,
 53. ‘Monumentum aere perennius’. [Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 20,1. Tekst -tłumaczenie], «Zeszyty Prawnicze» 2.1/2002, s. 161-179,
 54. Oktawia. Dramat z czasów Nerona, red. M. Borowska, Warszawa 2001, (współautorstwo przekładu).

V. Recenzje. 

1. Rec. (Digesta seu Pandectae, tomus II, liber XVI-XXXV, fragmenta selecta. Digesta neboli Pandekty, svazek II, kniha XVI-XXXV, vybrané části, red. Michal Skřejpek, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, ISBN 978-80-246-4332-8, ss. 748), «Zeszyty Prawnicze» 20.4/2020, s. 359-360,

2. ‘Digesta’ po polsku, «Meander» 70/2015, s. 237-241,

3. Rec. (Piotr Niczyporuk, Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim, Białystok 2009), «Czasopismo Prawno-Historyczne» 62.2/2010, s. 452-454,

4. Rec. (‘Quid leges sine moribus?’ Studia dedykowane Profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej, red. K. Amielańczyk, Lublin 2009), «Czasopismo Prawno-Historyczne» 62.2/2010, s. 449-451,

5. Rec. (Philip de Souza, Piraci w świecie grecko-rzymskim, Warszawa 2008), «Kwartalnik Prawa Publicznego» 10.1-2/2010, s. 284-288,

6. Rec. (Maciej Jońca, Głośne rzymskie procesy karne, Wrocław 2009), «Palestra» 55.7-8/2010, s. 229-233

VI. Sprawozdania i inne. 

1. Z pomocą ofiarom przestępstw. Świętej pamięci Profesor Ewy Bieńkowskiej, «Zeszyty Prawnicze» 20.2/2020, s. 9-11,

2. Wstęp, z Markiem Michalskim, Bartoszem Majchrzakiem i Piotrem Zapadką, [w:] ‘Tempora mutantur cum legibus’. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2019, s. 7-9

3. Wstęp, z Lidią Mazowiecką i Witoldem Klausem [w:] Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej, red. L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka, Warszawa 2017, s. 9-11,

4. Aulo Gellio e Jan Zabłocki – un duetto oltre i secoli, z Piotrem Niczyporukiem, [w:] ‘Noctes iurisprudentiae’. Scritti in onore di Jan Zabłocki, red. P. Niczyporuk, A. Tarwacka, Białystok 2015, s. 7-10,

5. Profesor Jan Zabłocki i ‘Noctes Varsoviae’, «Zeszyty Prawnicze» 14.3/2014, s. 7-11,

6. XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa ‘Prawo na przełomie epok’, Warszawa-Zegrze 17-19 września 2010 roku, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 63.1/2011, s. 539-540,

7. XV Międzynarodowa Konferencja Prawa Rzymskiego w Copanello, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 63.1/2011, s. 546,

8. Convegno internazionale ‘Diritto romano privato e diritto romano pubblico: teoria e pratica’, Xiamen, Chiny, 23-27 października 2010 r., «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010, s. 353-354,

9. XII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia, Irkuck 14-16  października 2009, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, s. 353-354,

10.      III Seminario di studi tradizione repubblicana romana ‘Giuramento della plebe al Montesacro’, Rzym 15-17 grudnia 2009, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, s. 354-355,

11.      VII Lubelskie Sympozjum Naukowe na temat rzymskiego prawa karnego ‘Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim’, Lublin, 20-22.5.2010 r., «Kwartalnik Prawa Publicznego» 10.1-2/2010, s. 297-300,

12.  Międzynarodowa konferencja romanistów. Małżeństwo. Ideał – prawo – praktyka. Warszawa 24 kwietnia 2004 roku, «Zeszyty Prawnicze» 4.2/2004, s. 317-323,

13.  V Lubelskie Sympozjum nt. prawa karnego w starożytności – ‘Contra leges et bonos mores’. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie w dniach 2-3 grudnia 2004 roku, «Zeszyty Prawnicze» 4.2/2004, s. 332-336,

14. Sprawozdanie z konferencji Małżeństwo. Ideał – prawo – praktyka, «Verba Legis» 8/2004, s. 10-12.

VI. Redakcja naukowa.

1. ‘Tempora mutantur cum legibus’. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2019, 

2.      Paralele Rzym republikański a UE. Ustrój w okresie rozkwitu czy kryzysu?, red. A. Tarwacka, Warszawa 2018,

3.      Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej, red. L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka, Warszawa 2017,

4.      ‘Iura et negotia’. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2015,

5. ‘Noctes iurisprudentiae’. Scritti in onore di Jan Zabłocki, red. P. Niczyporuk, A. Tarwacka, Białystok 2015. 

dr hab. Renata Kamińska, prof. ucz. (ORCID: 0000-0003-3357-1734)

WYKAZ PUBLIKACJI

I. Monografie

1. Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu, Warszawa 2010, 172 ss.

         Rec.:  Ł.J. Korporowicz, « Revista Internacional de Derecho Romano»  6/2011, s. 95-102
         Rec.: E. Ejankowska, «Zeszyty Prawnicze» 12.1/2012, s. 233-240  

2. W trosce o Miasto. ’Cura urbis’ w Rzymie okresu republiki i pryncypatu, Warszawa 2015, 257 ss.

II. Artykuły

1. Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w miejscu publicznym w świetle interdyktu Ne quid in loco publico’, [w:] ’Contra leges et bonos mores’. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005, s.53-61

2.Ochrona ’salubritas publica’ na przykładzie ’interdicta de cloacis’, [w:] ’Salus rei publicae suprema lex’. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 73-86

3. Ochrona dróg publicznych przez urzędników rzymskich, «Zeszyty Prawnicze» 8.2/2008, s. 75-96

4. Ochrona żeglowności rzek publicznych w prawie rzymskim, [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, s.117-128

5. ’Cura aquarum’ w prawie rzymskim, «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010, s. 93-111

6. Ochrona miejsc świętych w prawie rzymskim, «Zeszyty Prawnicze» 12.1/2012, s. 79-93

7. Koncesje wodne w rzymskim prawie publicznym okresu republiki, [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, red. B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012, s. 139-151

8. ’Totam urbem tuendam esse commissam’ (Cic., In Verr. 2,5,36). The Aediles as Guardians of Order in Republican Rome, «Zeszyty Prawnicze» 12.3/2012, s. 177-198

9. Zarys kompetencji edylów jako urzędników miejskich, «Studia Prawno-Ekonomiczne» 88/2013, s. 71-96 

10. Organizacja 'cura urbis’ w Rzymie w początkach pryncypatu, «Zeszyty Prawnicze» 13.1/2013, s. 73-95 

11. Sprawowanie urzędu edyla plebejskiego i edyla kurulnego w republice i w pryncypacie rzymskim, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 66.2/2013, s. 165-176

12. Dopuszczalność immisji w stosunkach sąsiedzkich starożytnych Rzymian, «Studia Prawnicze KUL», 56.4/2013, s. 7-24. 

13. ’Augustus nova officia excogitavit’ (Suet. Aug. 37). Oktawian August twórcą 'cura urbis’?, «Miscellanea Historico-Iuridica» 12/2013, s. 13-29. 

14. Swoboda korzystania z miejsc publicznych na przykładzie morza i wybrzeża morskiego, «Zeszyty Prawnicze» 14.2/2014, s. 63-83.

15. Zjawisko kradzieży wody publicznej w starożytnym Rzymie ,«Zeszyty Prawnicze» 14.3/2014, s. 87-116. 

16. Concessioni idriche nel diritto romano del periodo repubblicano, «Diritto@Storia» 12/2014, http://www.dirittoestoria.it/12/tradizione-romana/Kaminska-Concessioni-i….  

17. Kontrowersje wokół urzędów i urzędników miasta Rzymu, «Zeszyty Prawnicze» 15.3/2015, s. 197-217.

18. ’Procuratores aquarum’ – the Guardians of Water or Crooks? The Procurators’ Activity in the Eyes of Frontinus, «Diritto@Storia» 14/2015, http://www.dirittoestoria.it/13/tradizione-romana/Kaminska-Procuratores-…

19. Kilka uwag na temat klasyfikacji brzegu morza w prawie rzymskim, [w:] ’Mare Nostrum’. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich, «Studia Antiquitatis Christianae»  20/2015, s. 25-39.

20. Fraudulence and Abuses Related to the Use of Public Water in Ancient Rome, [w:] They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil’. Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity, red. S. Nowicki, Münster 2016, s.41-53.

21. Procedural and Extrajudicial Protection of Easment of Passage in Roman Law, [w:] Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations, red. B. Sitek, J. Szczerbowski, K. Ciućkowska-Leszczewicz, C. Lázaro Guillamón, S. Kursa, A. Bauknecht, Warsaw 2016, s.169-180.

22. Urząd kuratora budynków w starożytnym Rzymie, «Iura & Legal Systems»  4/2017, s. 72-87, http://www.unisa.it/uploads/14518/opinioni_2017_kaminska_pronto_definiti…

23. The Censors’ Work in the Administration of Building Projects in Republican Rome, «Zeszyty Prawnicze» 17.2/2017, s. 189- 206.

24. Private and Public Interest in the ’interdictum ne quid in loco publico fiat’, «Zeszyty Prawnicze» 17.4/2017, s. 197- 215.

25. Udział pretora w zarządzaniu i ochronie dróg rzymskich, [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, red. P. Cybula, Kraków 2018, s. 221-230.

26. Marcelego Chlamtacza walka o realny charakter umowy pożyczki, [w:] ’Ad laudem magistri nostri’. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki, red. E. Gajda, Toruń 2018, s. 81-95.

27. Czy w prawie rzymskim istniała instytucja wywłaszczenia?, «Miscellanea Historico-Iuridica»17.2/2018, s. 71-86.

28. A few remarks on the Roman law of nuisance, «Diritto@Storia»17/2018, http://www.dirittoestoria.it/16/rassegne/Kaminska-A-few-remarks-on-the-R…

29. Kilka uwag na temat tegokto ’ius publicandi habuit’, «Zeszyty Prawnicze» 19.1/2019, s. 85-101.

30. Zmiany ustrojowe a administracja miejska Rzymu na przełomie republiki i pryncypatu, [w:] ’Tempora mutantur cum legibus’. Księga jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2019, s. 33-47.

31. Procuratores – imperial agents or curators’ assistants?,«Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza», Prawo 27, 108/2019, s. 62-71.

32. The Praetor’s Protection of the Rural Praedial Servitudes, «Biuletyn Polskiej Misji Historycznej» 15/2020, s. 49-62.

33. Zarządzanie infrastrukturą miejską w republikańskim i cesarskim Rzymie, «Zeszyty Prawnicze» 20.4/2020, s. 89-109.

34. Interes prywatny jako źródło ograniczenia wolności korzystania z rzek publicznych w republikańskim Rzymie, [w:] ’Cui bono’? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej, Łódź 2020, s. 239-248.

35. Zasada primum non nocere’ w działalności urzędników rzymskich okresu wczesnego pryncypatu, [w:] Granice władzy. Współczesny stan dyskusji, red. M. Kuczera, J. Kata, R. Stachyra, Łódź 2021, s. 11-23.

36. ’Incommodum accolentium’. KIlka uwag na marginesie interdyktu ’ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat’, «Studiae Iuridica Toruniensia» 30/2022, s. 239-254.

37. Nabywanie nieruchomości na potrzeby rozwoju miast z zastosowaniem procedury wywłaszczeniowej w czasach Republiki Rzymskiej, «Acta Iuridica Resoviensia» 3.38/2022, s. 137-148.

III. Recenzje

1. ’Finis legis Christus’Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin pod red. Ks. J. Wroceńskiego i ks. J. Krajczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, I-II. ss 1338, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, s. 331-342.

2. Franco Vallocchia, Studi sugli acquedotti pubblici romani. I. La struttura giuridica, Jovene editore, Napoli 2012, ss. 126; Studi sugli acquedotti pubblici romani. II. L’organizzazione giuridica, Jovene editore, Napoli 2012, ss. 172, «Zeszyty Prawnicze» 14.1/2014, s. 239-248.

3. Andrea Di Porto, ’Salubritas’ e forme di tutela in età romana. Il ruolo del ’civis’, G. Giappichelli Editore, Torino 2014, ss.111, «Zeszyty Prawnicze»16.4/2016, s. 221-229.

4. Frontinus. O akweduktach Miasta Rzymu. Traktaty miernicze, pod red. A. Pikulskiej-Radomskiej i K. Tadajczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź 2017, ss. 150, «Zeszyty Prawnicze» 18.3/2018, s. 247-250.

IV. Sprawozdania

1. Doktorat Sławomira Godka, «Zeszyty Prawnicze» 2.2/2002, s. 239 

2. Zjazd Katedr Prawa Rzymskiego. Sucha Beskidzka 8-12 czerwca 2005r., «Zeszyty Prawnicze» 5.2/2005, s. 299-301

3. ’Cuius regio eius religio?’: Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 22-24.9.2006r., «Kwartalnik Prawa Publicznego»  3/2006, 185-188

4. VI Lubelskie Sympozjum na temat prawa karnego w starożytności ’Salus rei publicae suprema lex?’. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i RzymuLublin, 13-15 czerwca 2007r., «Zeszyty Prawnicze» 7.2/2007, s. 371-374

5. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Henryka Kupiszewskiego (1927-1994): 'Roman Law and Legal Knowledge’, «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010, s. 347-349

6. Ogólnopolskie spotkania rzymianistów, «Zeszyty Prawnicze» 12.2/2012, s. 235-237.  

7. VIII Lubelskie Sympozjum Naukowe Rzymskiego Prawa Karnego – Prawo karne i polityka w prawie rzymskim. Lublin, 16-17 maja 2014, «Zeszyty Prawnicze» 15.2/2015, s. 249-251.

8. Tredicesimo seminario internazionale Diritto Romano e attualità’ in tema di Assemblee popolari’, 28 IV – 3 V 2017 Sucha Beskidzka, «Zeszyty Prawnicze» 17.4/2017, s. 253-257.

dr hab. Elżbieta Loska (ORCID: 0000-0001-6838-7721)

WYKAZ PUBLIKACJI

I. Monografie

1. Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym, Warszawa 2011.

2. Pozycja prawna aktorów w starożytnym Rzymie w okresie republiki i wczesnego cesarstwa, Warszawa 2018.

II. Artykuły

1. Legat w prawie rzymskim, «Zeszyty Prawnicze» 3.1 (2003), s. 69-92;

2. Obowiązek niewolników obrony swojego właściciela,  «Zeszyty Prawnicze» 4.1 (2004), s. 45-56;

3. Zbrodnicze zamiary a obrona konieczna,  «Zeszyty Prawnicze» 5.1 (2005), s. 61-82;

4. ’Si tamen maritus in adulterio deprehensam occidit’, [w:] ’Contra leges et bonos mores’. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005, s. 221-227;

5. ’Provocatio ad populum’, [w:] ’Salus rei publicae suprema lex?’. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 127-135;

6. ’Insidiatorem iure interfici posse’. Kontratypy jako sposób obrony w procesie: Pro Milone Cycerona,  «Zeszyty Prawnicze» 8.1 (2008), s. 63-80;

7. ’Contra tribunum plebis furiosum et audacem’. Spory między urzędnikami zagrożeniem dla bezpieczeństwa republiki?, [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, M. Kuryłowicz, Lublin 2010, s. 173-182;

8. Uwagi na temat procedury 'obnuntiatio’,  «Zeszyty Prawnicze» 11.1 (2011), s. 195-213;

9. Rola pretora w 'quaestiones perpetuae’,  [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, red. B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012, s. 95-109;

10. Sytuacja aktorów i aktorek w rzymskim prawie małżeńskim, «Zeszyty Prawnicze» 12.4/2012;

11. ’Aerarium’ i przechowywanie aktów prawnych, «Zeszyty Prawnicze» 13.2/2013, s. 27-43;

12. Kilka uwag na temat 'aerarium Saturni’, «Studia Prawnicze KUL» 56.4/2013, s. 37-41.

13. ’Cives pessimo iure’. Aktorzy a uprawnienia rzymskich obywateli w prawie publicznym republiki i wczesnego pryncypatu, «Zeszyty Prawnicze» 14.3/2014, s. 167-191;

14. ’Artificum scaenicorum studium amoremque inhonestum probrosumque esse’The Actors and their Audience in Roman Theatre, «Classica Cracoviensia» 17/2014, s. 145-163;

15. Death Wears A Mask. Roman Law in Popular Culture: The Example of Steven Saylor”s Short Story, [w:] Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej , red. A. W. Mikołajczak, K. Dominas, R. DymczykPoznań 2015, s. 81-87;

16. Some Remarks on the Legal Status of Thespian’s Children in Ancient Rome, «Iura & Legal Systems» 3/2016, http://www.unisa.it/uploads/14070/opinioni_2016_-_loska_pronto.pdf ;

17. Rola konsula i pretora w procesie legislacyjnym okresu Republiki, [w:] «Opolskie Studia Administracyjno-Prawne» 14.2/2016, s. 31-44; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_25167_osap_1554

18. ’Testamenti factio passiva’ of Actresses in Ancient Rome, [w:] Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka, red. Z. Benincasa, J. Urbanik, Warszawa 2016, s. 465-486;

19. Actor, beware of what you’re saying!, [w:] ’They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil’. Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity, edited by Stefan Nowicki, Münster 2016, s. 113-120;

20. Public Opinion and Conflict Resolution: a few Comments, [w:] Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations, red. B. Sitek, J. Szczerbowski, K. Ciućkowska-Leszczewicz, C. Lázaro Guillamón, S. Kursa, A. Bauknecht, Warsaw 2016s.163-168;

21. Actors and Orators, «Classica Cracoviensia» 19/2016, s. 129-141;

22. Il ladro nella legge della XII Tavole, [w:] Roma Hukuku ve Güncellık, ed. Y. Ünver, Istanbul 2017, s. 183-211;

23. Kilka uwag na temat zeznań niewolników w procesie karnym, «Zeszyty Naukowe KUL» 60(2017), nr 3(239), s. 449-464, www.kul.pl/files/102/articles/2017_3/28._elzbieta_loska.pdf ;

24. Interpretacja ‘Senatus Consultum’ z Larinum a teksty źródłowe, «Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa»1/2018, s. 25-35, http://www.sapientiaiuris.wpiaus.pl/images/1/loska-pop.pdf ;

25. Kilka uwag na temat utrudniania procesu karnego przez oskarżyciela w prawie rzymskim, «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza.» Prawo 22, z. 101/2018, s. 93-103, https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4047/6%20loska-kilka%20uwag.pdf ;

26. Kilka uwag o zakazie podróżowania po Imperium Rzymskim [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, red. P. Cybula, Kraków 2018, s. 325-329;

27. Plaut o aktorach i teatrze [w:] ‘Ius est ars boni et aequi’. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, Lublin 2019, s. 241-250;

28. On Prosecutor’s Offences in Roman Criminal Trial, Studia Iuridica 80/2019, s. 215-222, https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=193436 ;

29. Self-defence in Legislation of Christian Emperors, Studia Prawnicze KUL 4/2019, 131-142, https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/10611/9565 ;

30. The False Charge – A Form of Violence?, Právněhistorické Studie, 50/1/2020, s. 37-46, https://karolinum.cz/data/clanek/7884/PHS_50_1_0037.pdf ;

31. Wiarygodność środków dowodowych w rzymskim procesie karnym okresu wczesnego cesarstwa, «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza», Prawo 28, z. 109/2020, s. 108-117, https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/816;

32. Inconvenient Witnesses: Testimonies of Slaves in a Criminal Trial during the Republic and the Principate, «Studia Iuridica Lublinensia» 310.1/2021, s. 197-204; https://journals.umcs.pl/sil/article/view/10491

33. Jak uniknąć skazania w rzymskim procesie karnym? – kilka porad praktycznych, «Acta Iuridica Resoviensia» 2(33)/2021, s. 81-90, http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6806,

34. Rola kapłanów przy adrogacji w okresie republiki a przypadek Publiusza Klodiusza, «Studia Prawnicze KUL» 3/2022, s. 61-76, https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/13338,

35. Legislacja o legislacji – uwagi na temat ustaw dotyczących tworzenia prawa w republikańskim Rzymie, [w:] Stanowienie prawa w przeszłości. Zbiór studiów, red. P. Górecki, D. Makiłła, Warszawa 2022, s. 101-110,

36. Few remarks about the role of women in the Roman Republic religion, [w:] Women, Society and Law: from Roman Law to Digital Age, red.M. Eysymontt, C. Lazaro, Warszawa 2022, s. 159-170,

37. On the Dangers of Ignoring Auspices, «Acta Iuridica Resoviensia», 4 (39)/2022, s. 162-168, https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/9089.

III. Recenzje

1. „Parricidium w prawie rzymskim”, Maciej Jońca, Lublin 2008 : [recenzja]. «Czasopismo Prawno-Historyczne», Tom 63, Numer 1 (2011) s. 481-484;

2. Sławomir Kursa, Testator i formy testamentu w rzymskim prawie justyniańskim, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-366-0, ss. 352, «Zeszyty Prawnicze» 19.2 (2019)  s. 293-304.

3. Thomas A.J. McGinn, Table IV of the XII Tables, Napoli 2018, ss. XX + 117, «Zeszyty Prawnicze» 20.2 (2020), s. 343-347, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/6896/6211 ;

4. Marek Kuryłowicz, Rzymskie prawo oraz zwyczaje grobowe i pogrzebowe Studia i szkice, Wydawnictwo Werset, Lublin 2020, ISBN 978-83-65713-51-3, ss. 288, «Zeszyty Prawnicze» 20.3 (2020), s. 343-347, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/7263/6496

IV. Sprawozdania

1.’Contra leges et bonos mores’. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, «Kwartalnik Prawa Publicznego», 3/2005, s. 311-314

2.’Cuius regio eius religio?’ «Zeszyty Prawnicze», 7.1 (2007), s. 393-398.