Przejdź do treści

dr hab. Sławomir Godek, prof. uczelni, ORCID: 0000-0002-4927-1894 – jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: wpływ prawa rzymskiego na prawo przedrozbiorowej Rzeczypospolitej; elementy romanistyczne w Statutach litewskich; nauczanie prawa rzymskiego w Polsce; dzieje prawa litewskiego; prawo Wielkiego Księstwa Litewskiego; historia Statutów litewskich; prawo polsko-litewskie w dobie porozbiorowej w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego; gubernie litewskie w początkach XIX stulecia; działalność księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w Petersburgu przed wybuchem wojny rosyjsko-francuskiej w 1812 r. (zagadnienia prawne, polityczne, gospodarcze); nauczanie prawa polsko-litewskiego w rosyjskich gubernaich zachodnich; spuścizna naukowa Ignacego Daniłowicza; porozbiorowe dzieje III Statutu litewskiego. 

Link do wykazu publikacji: 
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7092b4878c28a04739b049/current

dr Magdalena Wilczek-Karczewska, ORCID: 0000-0003-1396-1778 – prawnik i historyk. Obecnie swe zainteresowania badawcze koncentruje na działalności dobroczynnej i pomocy społecznej w ujęciu historycznym i współczesnym. Autorka publikacji (w tym komentarzy książkowych i elektronicznych), dotyczących szeroko pojętej pomocy społecznej; prowadząca szkolenia z powyższej tematyki dla ośrodków pomocy społecznej, autorka programów szkoleniowych, prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pozostałe płaszczyzny badawcze: prawo spadkowe w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem testamentów szlacheckich); prawa człowieka w ujęciu historycznym; historia kultury materialnej (warunki bytowe szlachty polskiej); kształtowanie się systemu pomocy społecznej w Polsce.

Link do wykazu publikacji: 
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7092b4878c28a04739b241/current

dr Przemysław Gawron, ORCID0000-0003-2834-6735 – prawnik i historyk. Zajmuje się dziejami wojskowości polskiej i powszechnej XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjno-prawnych oraz logistycznych. Interesują go również zależności pomiędzy wojną a kształtowaniem się nowoczesnego państwa w XVI-XVII wieku. 

Link do wykazu publikacji: 
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092b4878c28a04739b03f

https://orcid.org/0000-0003-2834-6735