Przejdź do treści

Działalność naukowo-badawcza Katedry

1. Zakres badań naukowych (specjalizacja naukowa) Katedry

  • teoria zobowiązań w prawie międzynarodowym;
  • regionalne organizacje integracyjne
  • międzynarodowe prawo inwestycyjne
  • prawo międzynarodowe a prawo UE
  • przestrzeń cyfrowa a prawo międzynarodowe i prawo UE
  • polskie prawo stosunków międzynarodowych

2. Działalność naukowo-badawcza Katedry

2.1. Konferencje naukowe organizowane przez Katedrę:

W dniu 21 stycznia 2021 r. online odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym” zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UKSW oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Program konferencji jest dost. tutaj: program-15.01.2021-aktualizacja.pdf (ios.edu.pl)

W dniach 18-19 września 2019 r. w Zaborku odbyło się wyjazdowe seminarium doktorsko-habilitacyjne prof. dr hab. Cezarego Mika nt. „Prawo międzynarodowe i prawo UE a przestrzeń cyfrowa”.

W dniach 29-30 października 2018 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa  „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo UE” zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UKSW oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Wystąpienia konferencyjne są dostępne na stronie internetowej http://www.youtube.com  (do wyszukiwarki należy wpisać tytuł konferencji).

W dniach 7-8 grudnia 2017 r. odbyła się w Warszawie współorganizowana przez KPMiE UKSW ogólnopolska konferencja naukowa „Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno-uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie”.

W dniach 11-12 września 2015 r. w Zaborku odbyło się wyjazdowe seminarium doktorsko-habilitacyjne prof. dr hab. Cezarego Mika nt. „Polskie prawo dotyczące stosunków międzynarodowych”.

W dniach 8-9 czerwca2015 r. odbyła się ogólnopolska konferencja „Legalizm w systemie prawa międzynarodowego”. 

W dniach 5-7 września 2013 r. odbyła się konferencja „Arbitraż w prawie międzynarodowym” – zjazd katedr prawa międzynarodowego w Zegrzu k/Warszawy. 

2.2. Czasopisma naukowe:

Prof. Cezary Mik, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, jest redaktorem naczelnym Kwartalnika Prawa Publicznego wydawanego przez WPiA UKSW – Kwartalnik Prawa Publicznego (uksw.edu.pl)

Od 2011 r. Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego wydaje Polish Review of International and European Law  czasopismo w języku angielskim poświęcone problematyce prawa międzynarodowego oraz prawa UE. Aktualnie pismo ma status półrocznika Polish Review of International and European Law (uksw.edu.pl) .

2.3. Granty naukowo-badawcze pracowników Katedry

„Unia Europejska wobec konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu w Ukrainie”

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Projekt jest projektem badawczym z komponentem wpływu społecznego (oddziaływanie reakcji UE na podmioty rynkowe).

Cel projektu:

Celem projektu jest kompleksowe zbadanie sposobów i form reakcji Unii Europejskiej na konflikty zbrojne oraz wynikających z tego implikacji dla prawa UE. Badania są prowadzone zarówno w odniesieniu do konfliktów międzynarodowych, jak i niemiędzynaroodwych. W założeniu zbadane mają zostać formy reakcji i ich wpływ na zmianę prawa Unii Europejskiej w podziale na poszczególne obszary prawa i polityki UE. Szczególna uwaga będzie poświęcona ostatniej reakcji UE na konflikt w Ukrainie i stosowanych w związku z tym narzędzi prawnych. W efekcie prowadzonych badań przewidujemy powstanie kompleksowego opracowania na temat tego, jak UE reaguje na konflikty zbrojne, w jakiej formie i jak w związku z tym zmieniło i zmienia się prawo UE (chodzi o reakcje sankcyjne, jak również takie, które polegają na zmianach prawa UE, np. w sferze rynku wewnętrznego, rolnictwa, energetyki itd.).

Drugim filarem projektu jest pokazanie wpływu jakie zidentyfikowane reakcje UE na konflikty zbrojne mają na uczestników obrotu gospodarczego i finansowego. Jak zmiany prawa UE w odpowiedzi na konflikty zbrojne wpływały na funkcjonowanie podmiotów rynkowych, jakie wzywania wiązały się z koniecznością dostosowania działalności przedsiębiorców, w tym banków i innych instytucji finansowych, do zmian w prawie UE, jak zmieniała się sytuacja na rynku pracy i wreszcie jaka była i jest rola podmiotów prywatnych w wykonywaniu/realizacji form reakcji UE na konflikty zbrojne. Efektem działań w tym strumieniu będzie wymiana doświadczeń między światem nauki i przedsiębiorcami, w tym instytucjami finansowymi (ich związkami) oraz związkami zawodowymi, przekazanie do dyspozycji uczestników obrotu gospodarczego efektów prac naukowych i innych prac analitycznych do wykorzystania w prowadzonej działalności i wsparcie prowadzonej działalności dzięki wykorzystaniu narzędzi badań naukowych, być może także sformułowanie rekomendacji legislacyjnych.