Przejdź do treści

Dr hab. Piotr Zapadka, Prof. uczelni – Kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UKSW, doktor habilitowany nauk prawnych (WPiA UG, 2012), dr nauk prawnych (WPiA UW, 2005), absolwent WPiA UW (1999). Prodziekan WPiA UKSW w latach 2010-2019. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UKSW w latach 2019-2020. Adwokat. ORCID 0000-0002-8866-9635

Dr Krzysztof Buk – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UKSW, doktor nauk prawnych. Notariusz. ORCID 0000-0001-7423-1774

Dr Klara Dygaszewicz – doktor nauk prawnych, współpracownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UKSW. Autorka publikacji z zakresu kryptowalut i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie telekomunikacyjnym, prawie bankowym oraz na regulacjach prawnych dotyczących innowacji finansowych. ORCID 0000-0001-8938-8619

Dr Małgorzata Frysztak – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UKSW, doktor nauk prawnych. Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie ochrony interesów Skarbu Państwa. ORCID 0000-0001-7332-6317

Dr Agnieszka Mikos-Sitek – doktor nauk prawnych, ukończyła studia magisterskie (1999), a następnie studia doktoranckie (2005) na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UKSW, kierownik kierunku Prawo. W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką prawa bankowego, bankowości centralnej, prawa budżetowego (w zakresie gospodarki finansowej państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego), finansowaniem ochrony zdrowia, autorka publikacji we wskazanym zakresie specjalizacji. W latach 2001-2003 redaktor dwutygodnika „Monitor Prawniczy”, w latach 2003-2011 redaktor, a następnie wydawca w Dziale Literatury Prawniczej Wydawnictwa C.H. Beck sp. z o.o., redaktor prowadzący serii System Prawa Prywatnego pod redakcją naukową Prof. dr Zbigniewa Radwańskiego wydawanej we współpracy z INP PAN, w latach 2006-2011 redaktor kwartalnika Studia Prawa Prywatnego (do 2021 r. członek Kolegium Redakcyjnego). Od 2021 r. pełni funkcję kierownika Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. ORCID 0000-0002-9288-7651

Dr Robert Oktaba – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UKSW, doktor nauk ekonomicznych (SGH, 2009), absolwent WPiA UW (2000). Redaktor tematyczny i recenzent w czasopiśmie Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. Stały recenzent w czasopiśmie Analizy i Studia CASP SGH. Współpracownik WNE UW. Zainteresowania naukowe obejmują prawo finansowe oraz makroekonomię. ORCID 0000-0003-0904-5662

Dr Mateusz Tchórzewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, University of Wales, Uczelni Łazarskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. doktor nauk prawnych (WPiA UKSW), radca prawny, ekonomista. Biegle włada językiem angielskim (certyfikat: Cambridge Certificate of Proficiency in English – C2), francuskim (certyfikat: diplôme approfondi de langue française – DALF C1) oraz rosyjskim (certyfikat: cертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку – третий уровень – ТРКИ-III/C1, тест проведен МГУ имени М.В. Ломоносова). Zainteresowania naukowe obejmują w szczególności daniny energetyczne, podatek dochodowy od osób prawnych oraz komparatystykę prawniczą. ORCID 0000-0003-2189-1175