Przejdź do treści

PROJEKTY NAUKOWE REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW KATEDRY

1. Konstytucyjność prawa bez sądu konstytucyjnego, grant Narodowego Centrum Nauki nr 2018/31/B/HS5/02667, program OPUS-15, kierownik projektu prof. dr hab. Mirosław Granat, informacje na stronie NCN.

PROJEKTY (TRWAJĄCE I ZREALIZOWANE) POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW KATEDRY 

Prof. dr hab. Mirosław Granat:

1.Consultant of the Venice Commission of the Council of Europe on the project Advice to the Constitutional Court of the Ukraine on the constitutional complaint (October, 1, 2018- December, 1, 2019),

2.Member of Board of Directors, EU Horizon 2020 Program: Democratic efficacy and the Varietes of Populism in Europe (the project is carried out by 15 partner institutions in Europe and led by the Center for Social Science of Hungarian Academy of Science, Budapest, Hungary,

3. Participant of scientific network of IACL: Research Group of Constitutional Interpretation, Institut of Political Science, Hungarian Academy of Science, Budapest, Hungary.

dr hab. Aleksandra Syryt, prof. UKSW:

1. Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, DOBR/0075/R/ID2/2013/03, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wykonawca w zadaniach nr 1.01 i nr 1.04; udział w projekcie w latach 2013-2014.
2. Kwalifikacja Jakości w Uniwersytecie, nr POKL.04.01.01-00-155/11, wykonawca w zadaniach nr 7 i 8; udział projekcie w latach 2012-2014.
3. Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki, WND-POWR.02.08.00-00-0018/17, wykonawca zadania nr 4 (ekspert ds. analiz prawnych i przygotowywania projektów założeń legislacyjnych); wrzesień 2017 – marzec 2018.
4. Bilans kapitału innowacyjnego Polski i UE oraz zmiany środowiska demograficzno-ekonomicznego szkolnictwa wyższego w koncepcjach Gospodarki Opartej na Wiedzy – scenariusze zmian, projekt w ramach misji i strategii UKSW, wykonawca, maj-wrzesień 2015.
5. Badanie grupy środowiskowo-zawodowej prawników w Polsce, UMO PBNHiS-12/18; 1.04-31.12.2018 r., MNiSW, wykonawca.
6. System kształcenia prawników a działalność związana ze zwalczaniem przestępczości i pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwami, w ramach projektu „Działanie sprawiedliwości tranzycyjnej, edukacji prawnej i obywatelskiej jako element systemu przeciwdziałania przyczynom przestępczości”, (10.04.2018-31.08.2019), z konkursu na realizację zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresu Przeciwdziałania przyczynom przestępczości (Program II, Priorytet I).

dr Piotr Chybalski:

1. Powoływanie sędziów sądów konstytucyjnych w Czechach i na Słowacji, w ramach projektu „Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich”, grant Narodowego Centrum Nauki nr 2013/09/B/HS5/01258, program OPUS-5, kierownik projektu prof. dr hab. Dariusz Górecki, realizacja w latach 2014-2017.

2. „Chilling effect” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako przykład
zapożyczenia prawnego, grant Narodowego Centrum Nauki nr 2017/01/X/HS5/01344, program MINIATURA-1, kierownik projektu dr Piotr Chybalski, realizacja w latach 2017-2018.