Przejdź do treści

Prof. zw. dr hab. Bogumił Szmilik – Kierownik Katedry

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6449-6880

Adres e-mail: b.szmulik@uksw.edu.pl

dr Andrzej Pogłódek – Adiunkt, Sekretarz Katedry

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5549-283X.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2011 – prawo; 2013 – stosunki międzynarodowe). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obszary zainteresowań naukowych dr Pogłódka obejmują: porównawcze prawo konstytucyjne, ustroje polityczne państw obcych, prawo podstawowe.

Aktualne badania prowadzone w ramach Katedry (Instytutu Nauk Prawnych): ustroje państw nieuznawanych i częściowo uznawanych, prawa podstawowe, sądownictwo.

Dorobek naukowy (wybrane publikacje): https://bazawiedzy.uksw.edu.pl/info/author/UKSW-23247

Bieżąca dydaktyka akademicka obejmuje zajęcia z ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, instytucji politycznych państw obcych, historii doktryn politycznych i prawnych oraz administracji publicznej.

Adres e-mail: a.poglodek@uksw.edu.pl  

Dr Marta Gontarz – Dobrowolska – Adiunkt

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5976-0528

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, radca prawny. W trakcie studiów wzięła udział w programie Business Law ukierunkowanym na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa gospodarczego publicznego i prywatnego oraz prawa finansowego.

W 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obroniła rozprawę doktorską na temat braku stabilności otoczenia prawnego dla przedsiębiorców w Rzeczypospolitej Polskiej i możliwości zastosowania mechanizmów przyjętych w postępowaniu ustawodawczym w Zjednoczonym Królestwie w zakresie rządowych projektów ustaw.

Ukończyła studia podyplomowe The Diploma in English Law and Legal Skills organizowane przez Centrum Prawa Brytyjskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Law Faculty of the University of Cambridge. Zainteresowania naukowe obejmują prawo konstytucyjne porównawcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa brytyjskiego w odniesieniu do problematyki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Bieżąca dydaktyka akademicka obejmuje zajęcia: podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, zasady ustroju politycznego państwa, wprowadzenie do konstytucyjnych organów ochrony prawa, jak również wstęp do prawoznawstwa i wprowadzenie do prawa.

Adres e-mail: m.gontarz-dobrowolska@uksw.edu.pl

Dr Wojciech Kwiatkowski – Adiunkt

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7274-3178

Adres e-mail: w.kwiatkowski@uksw.edu.pl

Dr Magdalena Maksymiuk – Adiunkt

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5711-4920

W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Pozycja ustrojowa izb wyższych parlamentu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej”. Autorka i współautorka publikacji naukowych poświęconych prawu konstytucyjnemu porównawczemu i systemom politycznym państw świata.

Aktualne badania prowadzone w ramach Katedry (Instytutu Nauk Prawnych) oscylują wokół: zagadnień parlamentaryzmu, wyborów, państw w Unii Europejskiej, systemów konstytucyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Kanady i anglojęzycznych państw afrykańskich.

Dorobek naukowy (wybrane publikacje) dostępne pod adresem: https://bazawiedzy.uksw.edu.pl/info/author/UKSW-48103

Bieżąca dydaktyka akademicka obejmuje zajęcia: Zasady ustroju politycznego państwa , Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych i nauk o polityce oraz Przygotowywanie projektów naukowych.

Adres e-mail: m.maksymiuk@uksw.edu.pl