Przejdź do treści

Działalność naukowo – badawcza pracowników Katedry: 

1. dr hab. Mariusz Muszyński, prof. uczelni

www.mariuszmuszynski.pl

I. Pozycje zwarte.

1.    M. Muszyński, Przejęcie majątków niemieckich przez Polskę po II wojnie światowej. Studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze, Bielsko-Biała 2003.

2.    M. Muszyński, S. Hambura, Konstytucja dla Europy. Tekst pełny. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, protokoły, deklaracje, tabele rozbieżności językowych w tekście polskim, oprac. S. Hambura, M. Muszyński, Bielsko-Biała 2005, ss. 507.

3.    M. Muszyński, S. Hambura, Traktaty europejskie (teksty źródłowe i wprowadzenie), Bielsko-Biała 2005.

4.    M. Muszyński, P. Sypniewski, K. Rak (red.), Sprawozdanie  w przedmiocie strat i szkód wojennych w latach 1939-1945, Warszawa 2007.

5.    M. Muszyński, P. Sypniewski, K. Rak (red.), Niemcy o Polsce i Polakach. Polska w mediach niemieckich w latach 2006 – 2007, Warszawa 2007.

6.    M. Mariusz, S. Hambura, Traktaty o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, EURATOM, Karta Praw Podstawowych. Teksty źródłowe skonsolidowane z uwzględnieniem zmian wynikających z Traktatu z Lizbony. Bielsko-Biała 2008, ss. 373.

7.    M. Muszyński, S. Hambura, TUE, TFUE, Euratom (teksty źródłowe po zmianach w Lizbonie i wprowadzenie), Bielsko-Biała 2010.

8.    M. Muszyński, D. E. Harasimiuk, M. Kozak, Unia Europejska: historia, architektura, prawo, Bielsko-Biała 2011, ss. 401.

9.    M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym. Istota, rodzaje i atrybuty, Bielsko-Biała 2011, ss. 400.

10.  M. Muszyński,Państwo w prawie międzynarodowym. Istota, rodzaje i atrybuty. Bielsko-Biała 2012, ss. 540 (wyd. II poprawione i rozszerzone).

11.  M. Muszyński, D. E. Harasimiuk, M. Kozak, Unia Europejska. Instytucje, polityki, prawo, Warszawa 2012, ss. 534.

12. Mariusz Muszyński, Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym. Pseudoreżimy prawa międzynarodowego. T. I, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, s. 934

13. Mariusz Muszyński, Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym. Prawo międzynarodowe państw europejskich i ich kolonii 1492-1918. T. II, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, s. 640.

M. Muszyński, Sz. Pawłowski (redakcja naukowa) Prawo międzynarodowe i Unia Europejska w konstytucji, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2020, s. 252.

Mariusz Muszyński, Gerd Morgenthaler, Szymon Pawłowski,  The Constitutional Requirements for Poland’s Participation in the EU Monetary Union. A Comparative Analysis. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, s. 420.

II. Artykuły naukowe

1.    M. Muszyński,Prawnomiędzynarodowe podstawy niemieckich zobowiązań reparacyjnych na rzecz zwycięskiej koalicji ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. T. 1. Studia, red. W.M. Góralski, Warszawa 2004, s. 81-122.

2.    M. Muszyński, Skuteczność stanowiska rządu PRL z 1953 r. w sprawie zrzeczenia się reparacji. Rozważania w świetle prawa międzynarodowego, ?Kwartalnik Prawa Publicznego? 2004, nr 3, s. 43-79.

3.    M. Muszyński,Obywatelstwo tzw. późnych przesiedleńców niemieckich. Rozważania na tle prawa międzynarodowego. Część I, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2005, nr 2, s. 33-49.

4.    M. Muszyński, Obywatelstwo tzw. późnych przesiedleńców. Rozważania na tle prawa międzynarodowego. Część II, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2005, nr 3, s. 77-90.

5.    M. Muszyński, Obywatelstwo Niemców przesiedlonych i repatriowanych z Polski a prawo międzynarodowe, [w:] Transfer, obywatelstwo, majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. Studia i dokumenty, red. W. M. Góralski, Warszawa 2005, s. 81-114.

6.    M. Muszyński, Status prawny przesiedleńców i emigrantów z Polski jako wypędzonych: obywatelstwo, instytucja Niemca i sprawa wyrównania szkód za utracony majątek, [w:]Transfer, obywatelstwo, majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. Studia i dokumenty, red. W. M. Góralski, Warszawa 2005, s. 161-199.

7.    M. Muszyński, Nacjonalizacja mienia cudzoziemców w Polsce a problem rekompensaty za mienie pozostawione, ?Przegląd Sejmowy? 2006, nr 1, s. 43-75.

8.    M. Muszyński, The Basis of International Law for German Reparation Obligations towards the Victorious Coalition and towards Poland in Particular[w:] Polish-German Relations and the Effects of the Second Word War, red. W. M. Góralski, PISM 2006, s. 97-128.

9.    M. Muszyński, International Law and the Citizenship of Germans Resettled or Repatriated from Poland, [w:] Polish-German Relations and the Effects of the Second Word War, red. W. M. Góralski. PISM 2006, s. 225-256.

10.    M. Muszyński, Granica polsko-niemiecka w procesie sukcesji umów po byłym NRD. Analiza praktyki na tle standardu międzynarodowego, ?Kwartalnik Prawa Publicznego? 2006, nr 4, s. 127-151.

11.    M. Muszyński, K. Rak, Must Poland pay for Hitlers War?, Sarmatian Review vol. XXVII, No 2, 2007, Rice University, Huston (współautor), s. 4 ? 10.

12.    M. Muszyński, K. Rak, A View from Europa. Denying Its Own Past, The Sarmatian Review vol. XXVII, No 3, September 2007, Rice University, Huston. (współautor), s. 4-9.

13.    M. Muszyński, K. Rak, German claims against Poland, ?Chesterton Review? vol. XXXIII, Nos. 1&2, spring/summer 2007, Special Polish Issue, Seton Hall University South Orange N.J. (współautor), s. 280-287.

14.    M. Muszyński, K. Rak – Media a racja stanu, [w:] Niemcy o Polsce i Polakach. Polska w mediach niemieckich w latach 2006 ? 2007, red. M. Muszyński, P. Sypniewski, K. Rak, Warszawa 2007, s. 13-22.

15.    M. Muszyński, Świadczenia dla ofiar niemieckiego nazizmu w Polsce ze środków Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Krótkie studium zagadnień prawno-instytucjonalnych, Przegląd Sejmowy 2007 r., nr 5, s. 224-252.

16.    M. Muszyński, Niemiecka przynależność państwowa. Krótkie studium standardu normatywnego, Przegląd Sejmowy 2008 nr 1, s. 75-96.

17.    M. Muszyński, Sprawa obywatelstwa „polskich folksdojczów”. Rozważania na tle prawa międzynarodowego, [w:] W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, red. M. Kosek, J. Słyk. Wstęp C. Mik, Warszawa 2008, s. 317-341.

18.    M. Muszyński, Polska a Karta praw podstawowych po traktacie lizbońskim. Charakter prawny i granice związania, Przegląd Sejmowy 2009, nr 1, s. 55-79.

19.    M. Muszyński, Świadomość unormowana. Tożsamość narodowa i tożsamość europejska jako przedmiot prawa UE, Zeszyty Prawnicze UKSW 2009, nr 9.1, s. 27-69.

20.    M. Muszyński, Alfreda Verdrossa koncepcja zwierzchnictwa terytorialnego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2008, nr 1-2, s. 51-84

21.    M. Muszyński, Der polnische Vorbehalt. Status der Charta der Grundrechte der EU für Polen nach dem Vertrag von Lissabon [w:] Lex divina et civitatis. Księga Jubileuszowa na 75-lecie urodzin Prof. H. Schambecka, red. B. Banaszak, J. Machnacz, Wrocław 2009, s. 157-171.

22.    M. Muszyński, Świadczenie wyrównawcze z tytułu utraconego mienia: podstawa prawna, istota, zakres i konotacje prawno-międzynarodowe [w:] Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich na progu XXI w., red. W. Czapliński, B. Łukańko. Warszawa 2010, s. 170-207.

23.    M. Muszyński, Podstawy prawne przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty UE, Przegląd Sejmowy 2010, nr 3, s. 103-126.

24.    M. Muszyński, Europa w Ustawie Zasadniczej RFN, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych 2011, nr 1, s. 4 ? 32.

25.    M. Muszyński, Prawo międzynarodowe wobec problemu niewypłacalności państw, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, nr 2, s. 29-42

26.    M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowa istota i prawnokrajowe skutki sukcesji państwWybrane zagadnienia teoretyczne, Zeszyty Prawnicze UKSW 2013, nr 13.1, s. 37-72.

27.    M. Muszyński, Traktatowy projekt wspólnej waluty Unii Europejskiej, Ius Novum 2013, nr 1, s. 90-107

28.    M. Muszyński, Ograniczenie immunitetu państwa w zakresie niektórych działań iure imperii, Ius Novum 2013, nr 4, s. 60-83.

29.    M. Muszyński, J. Osiejewicz, Immunitet państwa: instytucja na rozdrożu prawa, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych 2013, nr 3, s. 43-71.

30.    M. Muszyński, Pakt fiskalny: prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne studium przypadku, Ius Novum 2014, nr specjalny, nr 1, s. 34-50.

31.    M. Muszyński, Prawo międzynarodowe w Chinach w ujęciu historycznym (100 p.n.e.-1912 n.e.),Kwartalnik Prawa Publicznego 2015, Nr 3, s. 7-322015.

32.    M. Muszyński, J. Osiejewicz, Die Integration der behinderten Menschen in das Arbeits- Und Erwerbsleben: Anreiz- oder Sanktionsystem. [w] Diskriminierung auf Grund der Gesunheit in alternden Gesselschaften, red. C. D. Classen, B. Łukańko, D. Richter, Berliner Wissenschaftsverlag, Berlin 2015, s. 75-96.

33.    M. Muszyński, J. Osiejewicz, EU member states anti-bankruptcy solutions in consideration of sovereign debt recovery upon international law, Law Review of Kyiv University of Law (Czasopis Kijewskowo Uniwiersiteta Prawa) 2015, nr 1, s. 309-317.

34.    M. Muszyński, Inwestycje zagraniczne w prawie międzynarodowym, [w:] Iura et negotia. Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2015, s. 215-248.

35.    M. Muszyński, J. Osiejewicz, Between strength and cooperation: the problem of states governance in the arctic under international law, University of Pitesti. Faculty of Law and Science Administrative. Journal Legal and Administrative Studies? (Studii Juridice si Administrative), Year XIV, No. 1 (14) ? 2015, s. 6-30.

36.    M. Muszyński, J. Osiejewicz, UN-vertraglicher Menschenrechtsschutz in Bezug auf sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, [w:] Sexuelle Orientierung als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen, red. C. D. Classen, B. Łukańsko, D. Richter, Mohr Siebeck, Tubingen 2016, s. 53-66.

37.    M. Muszyński, Analiza opinii Komisji Weneckiej z 11 marca 2016 r., Prawo i Więź 2016 (wiosna), nr 1 (15), s. 45-61.

38.    M. Muszyński, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego K 34/15 z 3 grudnia 2015 w zakresie jego skutków prawnych. Analiz krytyczna, Prawo i Więź 2016 (wiosna), nr 1 (15), s. 82-94.

39.    M. Muszyński, Solidarność międzynarodowa: między prawem a polityką, ?Prawo i Więź? 2016 (jesień), nr 3 (17), s. 7-21.

40.    M. Muszyński, Security of foreign investment in International Law [w:] The Term Security in Legal Sciences ? Selected Aspects. Entwicklungen im Europäischen Rechtvol. 16, red. I. Gawłowicz, J. Osiejewicz,Regensburg Universitätsverlag 2017, s. 38-53.

41. M. Muszyński, Legal analysis of the election process of the judges of the constitutional tribunal in the autumn of 2015, Iustum Auquum Salutare 2017 nr 1, 127-143.

42. M. Muszyński, Anatomia spisku. Analiza prawna procesu wyboru sędziów TK jesienią 2015 r., Przegląd Sejmowy 2017, nr 2, s. 75-103.  

43. M. Muszyński – Depreciation of state sovereignty at the turn of the 21st century. (w) R. Arnold, J. I. Martinez-Estey ? Rule of Law, Human Rights and Judicial control of Power. Same Reflection from National and International Law, Springer International2017, s. 327-341.

44. M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania dla krajowych rozliczeń z przeszłością ze szczególnym uwzględnieniem przypadku sukcesji państw, [w:] Prawo wobec przeszłości, red. S. Pawłowski. Warszawa 2018, s. 37-58. 

45. M. Muszyński, Problemy prawa konstytucyjnego islamu: państwowość, źródła prawa i reguły prowadzenia stosunków zewnętrznych w: Aktualne problemy konstytucji. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka red.: H. Babiuch, P. Kapusta,J. Michalska, Legnica, 2017, s. 591-609. 

46. M. Muszyński, O pojęciu prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym. (w) J. Przyłebska, G. Jedrejek, Z. Jędrzejewski, M. Muszyński, M. Warciński, A. Zielonacki (red) Państwo, Konstytucja, Prawo. Księga pamiątkowa poświęcona sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Henrykowi Ciochowi. Warszawa 2018. s. 249-279.

47. M. Muszyński, „Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2018 r., sygn. Kp1/18”. Prokuratura i Prawo 2019, nr 9 (wrzesień), s. 166-183.

48. M. Muszyński, „As much Union, as it is beneficial. 10 causes of the integration crisis and 10 proposals for a reform”. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych 2019, nr. 8, s. 121-143.

49. Mariusz Muszyński, „Granice kompetencyjne Trybunału Konstytucyjnego wobec prawa Unii Europejskiej” (w:) A. Tarwacka (red.) „Tempora mutantur cum legibus. Księga jubileuszowa z okazji 20-lecia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2019, s. 112-141.

50. Mariusz Muszyński, “How Democracy Was Actually Intended to Be Stifled (in the Constitutional Tribunal in Poland). A Reply to Wojciech Sadurski.” Prawo i Więź 2019 nr 2 (28), s. 19-39.

 51.Mariusz Muszyński, „Pytanie prejudycjalne jako instrument wykładni prawa UE: istota, granice i możliwości kontroli.” Prokuratura i Prawo 2020 nr 7-8, s. 84-11 https://pk.gov.pl/bez-kategorii/numer-7-8-2020/

52.Mariusz Muszyński, The Review of EU Law by the Constitutional Tribunal in Poland”. (w) M. Muszyński, Sz. Pawłowski, „Prawo międzynarodowe i Unia Europejska w konstytucji”, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2020, s. 117-158.

53. Mariusz Muszyński: The Emergence of the Polish State in 1918 in the Light of International Law, Prawo i Więź 2021, nr 3 (37), s. 58-87. Widok The Emergence of the Polish State in 1918 in the Light of International Law (prawoiwiez.edu.pl)

III.   Opinie prawne, ekspertyzy i opracowania opublikowane (w całości lub fragmentach) w czasopismach naukowych.

1.      Muszyński Mariusz (oprac projektu, Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie uznania deklaracji z 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych za nieobowiązującą, Przegląd Sejmowy 2005, nr 4(69), s. 154.

2.      Muszyński Mariusz (oprac projektu), Opinia w sprawie wniosku o wyłączenie członków komisji śledczej z czynności przesłuchania osoby wezwanej przez komisję, Przegląd Sejmowy 2005, nr 5(70), s. 160.

3.      Mariusz Muszyński (oprac projektu), Opinia Rady Legislacyjnej w sprawie skutków prawnych Karty Praw Podstawowych, Przegląd Legislacyjny 2008, nr 2 (64), s. 134-139.

4.      Mariusz Muszyński (oprac projektu), Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Przegląd Legislacyjny 2008 nr 3 (65), s. 102-106.

5.      Mariusz Muszyński (oprac projektu), Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Przegląd Legislacyjny 3 (65), s. 138-143.

6.      Mariusz Muszyński (oprac projektu), Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983. Przegląd Legislacyjny 2009, nr 1-2, s. 329-333.

7.      Mariusz Muszyński (oprac projektu), Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 1-2, s. 353-356.

8.      Mariusz Muszyński (oprac projektu), Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o Instytucie Kultury Polskiej, ?Przegląd Legislacyjny? 2009, nr 3-4, s. 210-213.

9.      Mariusz Muszyński (oprac projektu), Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o Miejscach Pamięci Narodowej, ?Przegląd Legislacyjny? 2009 nr 3-4 s. 213-217.

10.  Mariusz Muszyński (oprac projektu), Opinia Rady Legislacyjnejo projekcie ustawy o Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Sekretariacie Wspólnoty Demokracji, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3-4 (69-70), 314-317.

11.  Mariusz Muszyński (oprac projektu), Opinia Rady Legislacyjnejo projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności, Przegląd Legislacyjny 3-4 (69-70), s. 347-350.

12.  Mariusz Muszyński (oprac projektu), Opinia Rady Legislacyjnejo poprawce do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze, Przegląd Legislacyjny 2010, nr 1 (71), s. 178-181.

13.  Mariusz Muszyński (oprac projektu), Opinia Rady Legislacyjnejo projekcie założeń do projektu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Legislacyjny 2010, nr 2 (72), s. 114-118.

IV.   Opinie prawne i ekspertyzy  niepublikowane.

1.      Mariusz Muszyński – Podstawy prawne reparacji od Niemiec. Ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kwiecień 2004.

2.      Mariusz Muszyński – Skuteczność stanowiska rządu PRL w sprawie zrzeczenia się reparacji od Niemiec. Ekspertyza dla Biura Analiz Sejmu RP, grudzień 2004 r.

3.      Mariusz Muszyński – Opinia na temat opracowania Urzędu Miasta Warszawy pt. „Problematyka roszczeń odszkodowawczych z tytułu strat wojennych?. Ekspertyza dla Urzędu Miasta Warszawy. Luty 2005.

4.      Mariusz Muszyński – Obywatelstwo tzw. późnych przesiedleńców niemieckich a problem przejęcia ich mienia. Ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, maj 2005.

5.      Mariusz Muszyński – Opinia w sprawie zakazu łączenia mandatu posła i mandatu radnego. Ekspertyza dla Rady Warszawy, październik 2005.

6.      Mariusz Muszyński – Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ekspertyza dla Rady Legislacyjnej, kwiecień 2008.

7.      Mariusz Muszyński – Opinia w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej z Agencją Frontex. Ekspertyza dla Rady Legislacyjnej, wrzesień 2009.

8.  Mariusz Muszyński – Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ministrze obrony narodowej. Ekspertyza dla Biura Analiz Sejmu, czerwiec 2013

9.  Mariusz Muszyński – Opinia w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy. Ekspertyza dla Biura Analiz Sejmu, styczeń 2014 r.

V. Granty.

Krajowe

Instytucja INP PAN. Grant KBN numer 1 H02A 036 30. Czas trwania 3 lata 2006-2009. Kierownik grantu: prof. dr hab. Wł. Czapliński. Tytuł projektu: Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckiich na progu XXI w. Opublikowane pod red. W. Czapliński, B. Łukańko, Warszawa 2010. M. Muszyński – uczestnik.

Instytucja WPiA UKSW – grant NBP Czas trwania 1,5 roku. Lata 2017-2018. (kierownik grantu – Mariusz Muszyński, członkowie: dr Sz. Pawłowski oraz prof. G.Morgenthaller – Uniwersytet Osnabrueck). Temat – Konstytucyjne warunki uczestnictwa państwa członkowskiego w unii walutowej – analiza porównawcza. klasyfikacja: VIII konkurs NBP na projekty badawcze.

Międzynarodowe

1. Instytucja/Jednostka:  Uniwersytet Greiswald/INP PAN, Numer projektu: 2013-27, Tytuł projektu: Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften: Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen; Kierownik projektu: prof. Dagmar Richter/ dr Bernard Łukańko, Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 maja 2014. Termin zakończenia realizacji projektu: 31 październik 2014 r. Badania opublikowane: Berliner Wissenschaftverlag, Berlin 2015. Klasyfikacja GBAORD: dyscyplina nauki prawne, dziedzina – prawo międzynarodowe. Środki międzynarodowe – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Jako uczestnik projektu.

2.Instytucja/Jednostka: Uniwersytet Greiswald/ INP PA. Numer projektu:; to 00673/2014/MP. Tytuł projektu: „Sexuelle Orientierung” als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen. Kierownik projektu: : prof. Dagmar Richter/ dr Bernard Łukańko. Data rozpoczęcia realizacji projektu: wrzesień 2015. Termin zakończenia realizacji projektu: kwiecień.2016 r. Badania opublikowane, Mohr Siebeck Tubingen 2016. Klasyfikacja GBAORD: dyscyplina – nauki prawne, dziedzina – prawo międzynarodowe. Środki międzynarodowe – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Jako uczestnik projektu

3. Instytucja: WPiA UKSW/ Uniwersytet Osnabrueck. Nr projektu: brak. Tytuł Projektu: Przyszłość Europy (Future of Europe) – polska i niemiecka perspektywa. Kierownik Projektu: prof. Mariusz Muszyński. Data rozpoczęcia: sierpień 2017. Termin zakończenia: grudzień 2017. Klasyfikacja GBAORD. Dyscyplina – nauki prawne, dziedzina – prawo UE. Środki międzynarodowe: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

2. dr Szymon Pawłowski

Publikacje dostępne pod adresem: 

https://orcid.org/0000-0003-4670-4321

Publikacje S. Pawłowski (źródło: pbn; dostępne też pod wskazanym adresem ORCID):

Książki pod redakcją I rozdziały w książkach

2021

1)      Tożsamość konstytucyjna Republiki Federalnej Niemiec, rozdział [w:] Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, M. Ziółkowski, 231-305;

2)      Tożsamość konstytucyjna Republiki Austrii, rozdział [w:] Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, M. Ziółkowski, 145-211;

3)      Constitutional regulation of the euro area Member States related to participation in the monetary union , rozdział [w:] The Constitutional Requirements for Poland’s Participation in the EU Monetary Union. A Comparative Analysis, M. Muszyński, G. Morgenthaler, S. Pawłowski, s. 99-127;

4)      The requirements of the participation in the monetary union arising from the Polish Constitution – detailed issues, rozdział [w:] The Constitutional Requirements for Poland’s Participation in the EU Monetary Union. A Comparative Analysis, M. Muszyński, G. Morgenthaler, S. Pawłowski, s. 211-367

2020

1)      Szczególne uprawnienia instytucji finansowych a standard konstytucyjny, rozdział [w:] Konstytucjonalizm polski : refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, red. A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. Wiszowaty, s. 1369-1399

2)      Foreign Investment Screening in Poland, Lithuania and Latvia, rozdział (współ. Autor z  M. Jaśkowski), [w:] A Common European Law on Investment Screening (CELIS), red. S. Hinderland, A. Moberg,  DOI 10.1007/16495_2020_13, s. 1-48; 

3)      Prawo międzynarodowe i Unia Europejska w konstytucji, red. M.Muszyński, S. Pawłowski

2018

1)      Emerytury funkcjonariuszy byłych służb bezpieczeństwa w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, rozdział [w:] Prawo wobec przeszłości, red. S. Pawłowski, s. 208-228;

2)      Zmiana aksjologii konstytucyjnej na skutek przemian historycznych a prawo do zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do emerytury, rozdział, [w:] Prawo wobec przeszłości, red. S. Pawłowski, s. 59-131;

2015

1)      Model procesu legislacyjnego w Austrii, rozdział [w:] Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, red. W Brzozowski, A. Krzywoń, Wydawnictwo Sejmowe, s. 92-107;

2)      Solidaryzm w konstytucji Niemiec, rozdział [w:] Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym. Doświadczenia polskie i międzynarodowe, red. A. Łabno, Wydawnictwo Sejmowe, s. 294-325;

2014

1)      Nadzór KNF nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, rozdział [w:] Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, s. 85-103;

2)      European Central Bank in the face of the debt crisis, monografia, Zeszyty CEN nr 61, s. 1-125

3)      Granice zmiany konstytucji: ograniczenia swobody regulacyjnej ustrojodawcy na przykładzie Niemiec i Austrii, rozdział [w:] Konstytucja-rząd -parlament. Księga jubileuszowa prof. J. Ciemniewskiego, Wydawnictwo Sejmowe, s. 232-260;

4)      Art. 7, Art. 9-9a, 60-72, 86-93, rozdziały [w:] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, A. Herbet, S. Pawłowski, P. Zakrzewski, C.H. Beck; s. 51-81; 93-113; 347-404; 489-511

Artykuły

2020

1)      Obowiązek informacyjny podmiotów zaangażowanych w proces sekurytyzacji, PUG 2020, DOI 10.33226/0137-5490.2020.6.3 , s. 18-24

2)      Joining the Economic and Monetary Union and Amending the Constitution of the Republic of Poland, Athena, DOI 10.15804/athena.2020.67.03 , s. 36-47;

2018

1)      Die Verfassung als Maßstab, die Nichtbeachtung des VerfGHG – das Urteil des polnischen Verfassungsgerichtshofs vom 9. März 2016, Osteropa Recht (64), s. 39-49

2)      Konstytucyjność obniżenia i zróżnicowania powszechnego wieku emerytalnego, Gdańskie Studia Prawnicze (XL), s. 237-254

2017

1)      Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt K 31/16, Zeszyty Prawnicze BAS 2(54), s. 283-306;

2)      Zgodność z Konstytucją i prawem międzynarodowym procedury ustalania regulaminu wynagradzania, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 9, s. 12-19;

2016

1)    Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt P 2/16, Zeszyty Prawnicze BAS 4(52), s. 210-243

2)      Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt P 44/15, Zeszyty Prawnicze BAS 1(49), s. 256-282

2015

1)      Konstytucyjne warunki uczestnictwa w unii walutowej – wybrane zagadnienia, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, nr 5, s. 5-45;

2)      Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt P 9/14 , Zeszyty Prawnicze BAS Nr 1 (45), s. 221-245

2014

1)      Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt K 1/13, Zeszyty Prawnicze BAS Nr 1, s. 379-404;

Kwestia tożsamości państwa, zerwania ciągłości państwowej, rewizji konstytucji na przykładzie Austrii, Gdańskie Studia Prawnicze 

3. dr Katarzyna Cichos 

Numer ORCID 000-0002-2885-7386

Profil na YouTube: Prawo Świata: https://www.youtube.com/channel/UC0uDlqLWmNElDKq9G2Od_4Q 

Pozycje zwarte:

K. Cichos, J. A. Sobkowiak, R. F. Sadowski, B. Zbarachewicz, R. Zenderowski, S. Dziekoński, Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030. Routledge, UK, 2020

K.Cichos, A. Salvia, SDG1 – No Poverty: Making the Dream a Reality, Emerald Publishing, UK, 2018

K. Cichos, Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2016  

Artykuły w czasopismach lub pracach zbiorowaych 

K. Cichos, Ograniczenie transgranicznego przemieszczania odpadów – perspektywa prawnomiędzynarodowa w odniesieniu do polskiego prawodawstwa, (2021), artykuł, Zeszyty Prawnicze, Zeszyty Prawnicze, 21(2), 257-281.

K. Cichos, Barbara Strzałkowska, Monika M. Brzezińska, Krzysztof Opaliński, The protection of seas and oceans in light of international law and Catholic social teaching (2020), rozdział, Sustainable Development Goals and the Catholic Church Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, K. Cichos, et all, Routledge 

K. Cichos, Fair Trade and Sustainable Development, In: Encyclopedia of Sustainability in Higher Education, red. Leal Filho W. et. all., Springer International Publishing, 2019 (il. str 9)

K. Cichos, Sustainability Commitments, Institutional level, In: Encyclopedia of Sustainability in Higher Education, Leal Filho W et. all., Springer International Publishing, 2019 (il. str 14)

K. Cichos, Sustainability declarations, Effectiveness, In: Encyclopedia of Sustainability in Higher Education, Leal Filho W. et. all., Springer International Publishing, 2019 (il. str 14)

K.Cichos, Polityka sąsiedzka UE (na przykładzie relacji z Ukrainą) , Przegląd wschodnioeuropejski, 1/2018, s.119-128

K.Cichos, Problem prędkości, czy utraty kierunku – cele dzisiejszej UE a idea powstania Wspólnot, w: Unia Europejska w przededniu Brexitu, red: J. Barcik, M. Półtorak, Wyd. CH Beck, 2018  

K. Cichos, Debata o zmianie dyrektywy o delegowaniu pracowników w świetle orzecznictwa TSUE, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 8, Sierpień 2017,

K. Cichos, Freedom from Poverty and the Right to Sustainable Development: One Goal but Different Rights and International Commitments w: Handbook of Sustainability Science and Research, red: Leal Filho, Springer International Publishing, 2017

K.Cichos, Wyeliminowanie ubóstwa nowym zobowiązaniem prawno międzynarodowym W:  Prawa człowieka: współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, A. Kalisz (red.) Sosnowiec 2015,

K. Cichos, „Good local government for better governance and sustainable development” W; ?Journal of Earth Science and Engineering” Volume 4, Number 4(2014) 

K.Cichos, ?The level of decentralisation and development -lessons learned from the Polish decentralisation reform after 1990s” w: Mongrafia: Human Development in Action: case study from Sustainable Human Development Course 2012, CEU and UNDP, s.71-88, 2014

K. Cichos, Niepełnosprawność w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? W: J. Jaskiernia, (red) ?Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka?; Warszawa 2013

K. Cichos, ?Gacaca czy MTKR – efektywność działań sądów ?nieformalnych? i międzynarodowych na przykładzie Rwandy? W: A. Garnuszek i P. Sosnowski (red), Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym; Warszawa 2011, ilość  s. 25

K.Cichos, ?Użycie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy policji w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? W: T. Miłkowski (red) Policja a swobody jednostki z perspektywy obywatela i funkcjonariusza, Katowice 2011, ilość s. 25

Raporty:

K. Cichos i G. Wójkowski, ?Biuletyny Informacji Publicznej Urzędów Gmin i Miast Województwa Śląskiego? (ilość s. 44) raport wydany przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides,  Katowice 2010

Fergus Kerrigan, Anne Louise McKay, Annali Kristiansen, Helene Kyed, Lise Dahl, Paul Dalton, Mie Roesdahl, Nuria Vehils, mongrafia: „Informal justice systems charting a course for human rightsbased engagement”  wydane przez UNDP, UNICEF and UN Women oraz Danish Institute for Human Rights, 2013, (osoba wskazana, jako współpracująca przy opracowniu) 

Realizowany grant:

Narodowego Centrum Nauki, PRELUDIUM,

Tytuł: Unijna Polityka Współpracy na Rzecz Rozwoju. Zagadnienia prawne,  

Lata: 2014-2016

4. dr Kamil Strzępek 

Numer Orcid: 0000-0001-9277-6057

I. Pozycje zwarte:

K. Strzępek, Znaczenie prawne Wstępu do Konstytucji RP z 1997 roku, Wydawnictwo Sejmowe, 2013.

II. Artykuły naukowe:

K. Strzępek, Współdziałanie organów władzy w stosowaniu prawa, [w:] Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 4., 2010.

K. Strzępek, Stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] Przegląd Prawa Publicznego, nr 2, 2011.

K. Strzępek, Zasada pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyzszego i sądów administracyjnych, [w:] Transformacja systemów prawnych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej w latach 1990 – 2010 (książka pokonferencyjna), 2011.

K. Strzępek, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Efektywność Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka (książka pokonferencyjna), red. J. Jaskiernia, 2012.

K. Strzępek, Zasada współdziałania I dialogu społecznego – aspekt administracyjny, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji I ochronę praw człowieka, tom 1, red. J. Jaskiernia, 2013.

K. Strzępek, Zasady etyki sędziów i byłych sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] Prawo jako zawód i powołanie. Deontologia i etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych, red. A. Syryt, S.H. Zaręba, M. Zarzecki, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2019. 

K. Strzępek, Zakres ochrony Artykułu 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – uwagi ogólne na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Prawo i Więź nr 33/2020.

K. Strzępek,, The Relationship Between the European Convention on Human Rights and Domestic Law: a Case Study, [w:] Constitutional Review Vol 6, No 2 (2020).

Glosy:

K. Strzępek, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 października 2020 r. (C-243/19) [dot. wykładni prawa UE {transgranicznej opieki zdrowotnej}, [w:] Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5 (98)/2021.

III. Recenzje:

K. Strzępek, Recenzja książki: M. Jabłoński, Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, cześć I.  [w:] Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 1, 2011.

K. Strzępek, Recenzja książki: Z. Niewiadomski, Regulacja prawna procesu budowlanego. Warunki. Bariery. Perspektywy, 2009, [w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 9, 2009.

IV. Glosy:

K. Strzępek, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 grudnia 2009 (sygn. akt Kp 5/08), [w:] Przeglad Sejmowy, nr 6, 2010.

K. Strzępek, Glosa do postanowienia pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. (sygn. akt SK 65/13), [w:] Przegląd Sejmowy, nr 3, 2018.

V. Varia:

Wyrok Sądu Konstytucyjnego Łotwy (Latvijas Republikas Satversmes tiesa) z 7 października 2010, Nr 2010-01-01 [prawo do skargi kasacyjnej od wyroku sądu apelacyjnego] (przetłumaczone z języka angielskiego przez K. Strzępek), [w:] Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 4, 2011.

Adam Buczkowski 

Artykuły naukowe:

A. Buczkowski, Stacja kosmiczna na Księżycu jako element gry o kosmos, [w:] Internet. Globalne Gry. Global Games, red. A. Gryszczyńska, G. Szpor, W. Wiewiórowski, C.H. Beck, Warszawa 2021.

 Numer ORCID: 0000-0001-8743-7325