Przejdź do treści

Prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak:

książki (rozdziały w książkach):

 • Materiały szkoleniowe dla aplikantów administracji państwowej, oprac. zespół Z. Cieślak [et al.], Warszawa 1984;
 • Materiały do nauki prawa administracyjnego (z orzecznictwa sądowego), red. M. Kulesza, Warszawa 1985;
 • Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985;
 • Materiały do nauki prawa administracyjnego (z orzecznictwa sądowego), red. M. Kulesza, Warszawa-Łódź 1989;
 • Zbiory zachowań w administracji państwowej. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1992;
 • Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 1996;
 • Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 1997;
 • Z. Cieślak, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 1998;
 • Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 1999;
 • Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000;
 • Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2001;
 • Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2002;
 • Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2002;
 • Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2003;
 • E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004;
 • E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2005;
 • Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2005;
 • Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2006;
 • Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2006;
 • Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2007;
 • Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2007;
 • E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008;
 • Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2009;
 • E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2010;
 • Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2011;
 • Z. Cieślak, J. Bukowska, W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Nauka administracji, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2012.

artykuły i referaty:

 • Współdziałanie terenowych organów władzy i administracji państwowej, Studia Iuridica XI/1982;
 • Z. Cieślak, P. Walczuk, Dzielnica miasta w świetle rozwiązań normatywnych, Organizacja-Metody-Technika 7/1984;
 • Z. Cieślak, P. Walczuk, Analiza działalności legislacyjnej administracji centralnej, Organizacja-Metody-Technika 4/1985;
 • Kompetencje rad narodowych [w:] Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, red. M. Kulesza, t. 4, Warszawa 1985;
 • Z. Cieślak, P. Walczuk, Kodeks postępowania administracyjnego w opinii pracowników administracji państwowej, Organizacja-Metody-Technika 5/1986;
 • Z. Cieślak, P. Walczuk, Rady narodowe a nie podporządkowane jednostki gospodarcze w świetle nowych rozwiązań normatywnych, Studia Iuridica XIV/1986;
 • O ?rażącym naruszeniu prawa? w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 11/1986;
 • Ewolucja przepisów regulujących zastosowanie innych przepisów w ustawie o radach narodowych i samorządzie terytorialnym, Studia Iuridica XVIII/1990;
 • Decyzja administracyjna a rażące naruszenie prawa, Glosa 2/1995;
 • Samorząd terytorialny w Polsce ? konstrukcja ustrojowo-prawna i perspektywy rozwoju, Studia Iuridica XXXII/1996;
 • Podstawy aksjologiczne administracji publicznej w Polsce ? próba oceny, Studia Iuridica XXXVIII/2000;
 • Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawne [w:] Samorząd terytorialny a jakość administracji publicznej. Księga jubileuszowa w dziesięciolecie istnienia Centralnego Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, red. A. Piekara, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, Warszawa 2002;
 • Prawo do dobrej administracji  (tezy wystąpienia) [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25.IX.2002 r., red. Z. Niewiadomski i Z. Cieślak, Warszawa 2003;
 • Wychowanie do uczciwości [w:] Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. M. Ryś, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006;
 • Etyka urzędnika [w:] Etyka. Deontologia. Prawo, red. P. Steczkowski, Rzeszów 2008;
 • Trybunał Konstytucyjny ? ?prawotwórca? negatywny [w:] Orzecznictwo w systemie prawa, red. T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, Warszawa 2008;
 • Status ontologiczny wartości w prawie (zarys problemu) [w:] Wartości w planowaniu przestrzennym, pod red. Z. Cieślaka i A. Fogel, Warszawa 2010;
 • Model idealny administracji publicznej [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego, pod red. Z. Cieślaka i K. Zalasińskiej, Warszawa 2012;
 • Siatka podstwowych pojęć nauki polityki administracyjnej [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Szkice z zakresu nauki administracji, pod red. Z. Cieślaka i K. Zalasińskiej, T. 2, Warszawa 2013;

glosy:

 • Glosa do uchwały SN z 27.11.1980 r., III UZP 9/80, OSPiKA 1982 poz. 161;
 • Glosa do wyroku NSA OZ Kraków z 31.1.1985 r., SA/Kr 1322/84, OSPiKA 1987 poz. 132
 • Glosa do wyroku NSA z 26.6.1984 r., I SA 11/84, Państwo i Prawo 3/1986;
 • Glosa do wyroku NSA z 22 IX 1994 r., II SA 695, 696, 698-712/94, Przegląd Sejmowy 4/1994.

Dr Wojciech Federczyk:

książki (rozdziały w książkach):

 • Rozdział VII; IX; XIII; XVI; XVII [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne. Wykłady Becka, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2010;
 • Rozdział VII; IX; XIII; XVI; XVII [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne. Wykłady Becka, Warszawa 2011;
 • Rozdział VI [w:] Nauka administracji, pod red. Z.Cieślaka, Warszawa 2012;
 • Rozdział VII; IX; XIII; XVI; XVII [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne. Wykłady Becka, Warszawa 2013;
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Wolters Kluwer 2013;
 • A. Kosieradzka-Federczyk, W. Federczyk, Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz, Lex/el. 2013;
 • Mediacja w procesie planowania przestrzennego w prawie polskim [w:] Alternative methods of legal disputes resolving (ADR), Lwów 2013;
 • Władczy charakter administracji publicznej jako przeszkoda w mediacji z jej udziałem, [w:] Mediacje ponad podziałami, red. M. Tabernacka, Wrocław 2013;
 • Badanie podstaw aksjologicznych prawa procesowego w zakresie jawności i jej ograniczeń [w:] Jawność i jej ograniczenia. Tom II. Podstawy aksjologiczne, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2013;
 • A. Kosieradzka-Federczyk, W. Federczyk, Czy podział na prawo publiczne i prywatne zachowuje nadal swoją przydatność? Uwagi na przykładzie pozycji jednostek samorządu terytorialnego [w:] Jedność norm i wartości. Zbiór stusiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, Warszawa 2014;
 • Rozdział VII, IX, XIII, XVI, XVII [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne. Wykłady Becka, Warszawa 2015;
 • Komunikacyjne aspekty miedacji przed sądem administracyjnym [w:] Antropologia mediacji, pod. red. M. Tabernackiej, Wrocła 2015;

artykuły (referaty):

 • Uwagi na temat obowiązywania zakazu reformationis in peius w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Kwartalnik Prawa Publicznego 2004 nr 3;
 • Dysfunkcjonalność rozwiązań ustawowych w zakresie regulacji wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych. Kwartalnik Prawa Publicznego 2007 nr 4;
 • Wybrane problemy ochrony praw lokatora i gospodarki mieszkaniowej gmin w Polsce. Samorząd Terytorialny 4/2008;
 • Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminę. Finanse Komunalne 10/2008;
 • Praktyka stosowania mediacji przed sądami administracyjnymi. ADR Arbitraż i Mediacje 4/2008;
 • Czy mediacja stanowi remedium na problemy sądowego wymiaru sprawiedliwości? ? analiza na przykładzie postępowania sądowo administracyjnego i cywilnego [w:] Studia kupieckie 1,2/2008;
 • Organizacja ekologiczna jako uczestnik postępowania administracyjnego w zakresie ochrony środowiska, Kwartalnik Prawa Publicznego 2008 nr 3/4; 
 • Ochrona interesów jednostek w postępowaniu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  [w:] Wartości w planowaniu przestrzennym, pod red. Z. Cieślaka i A. Fogel, Warszawa 2010.
 • W. Federczyk, B. Majchrzak, Interes jako przesłanka udostępnienia informacji publicznej [w:] Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie ? wybrane zagadnienia prawne, pod red. W. Pierzchały i M. Woźniak, Opole 2010;
 • Mediacje w sferze działania władz publicznych – doświadczenia niemieckie. ADR Arbitraż i Mediacje 2/2012;
 • A. Kosieradzka-Federczyk, W. Federczyk,Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w perspektywie nauki administracji [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Szkice z zakresu nauki administracji, pod red. Z. Cieślaka i K. Zalasińskiej, T. 2, Warszawa 2013;
 • Specyfika prawa do sądu w sprawach administracyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Tom 2, pod red. E. Wójcickiej, Częstochowa 2013;
 • W. Federczyk, B. Majchrzak, Akt normatywny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Problemy na tle aktów organów administracji [w:] Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, pod red. M. Błachuckiego i T. Górzyńskiej, Warszawa 2014;
 • Normatywne i prakseologiczne uwarunkowania mediacji i uprawnień samokontrolnych organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] Mediacje w prawie, pod red. J. Czapskiej i M. Szeląg-Dylewskiego, Kraków 2014;
 • Perspektywy wykorzystania mediacji w sporach związanych z ochroną przyrody – na przykładzie obszarów Natura 2000 [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, pod red. B. Rakoczego, M. Szalewskiej i K. Karpus, Toruń 2014;
 • Udział społeczeństwa w perspektywie regulacji postępowania administracyjnego [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Nowe zjawiska w administracji publicznej, pod red. Z. Cieślaka i A. Kosieradzkiej-Federczyk, T. 4, Warszawa 2015. 

glosy:

 • Glosa do wyroku NSA z dnia 10 maja 2006 r., I OSK 298/06 ? Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa ? 3/2008 [Dot. interesu osoby trzeciej w postępowaniu sądowym ze skargi wojewody na uchwałę jednostki samorządu terytorialnego];
 • Glosa do uchwały NSA z dnia 21 lipca 2008 r., I OPS 4/08 ? Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa ? 1/2009 [Dot. charakteru prawnego rozstrzygnięcia organu wykonawczego gminy w sprawie zakwalifikowania osoby do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy];
 • Glosa do uchwały NSA z dnia 27 lipca 2009 r., I OPS 2/09 ? Lex/elektronicznie, [Dot. ustalenia organu właściwego w sprawach zaświadczeń o samodzielności lokalu];
 • Glosa do uchwały NSA z dnia 7 grudnia 2009 r., I OPS 6/09 – Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa ? 2/2010 [Dot. wpływu prawomocnego wyroku sądu administracyjnego na decyzję administracyjną oddalającego skargę na możliwość stwierdzenia nieważności tej decyzji];
 • A. Kosieradzka-Federczyk, W. Federczyk, Glosa do wyroku NSA z dnia 25 listopada 2011 r., II OSK 1981/11 – Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa – 4/2012 [dot. zastosowania przepisów o wyłączeniu pracownika w postępowaniu administracyjnym w stosunku do pracownika organu uzgadniającego];
 • Glosa do uchwały NSA z dnia 13 listopada 2012 r., II OPS 2/12 – Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa – 1/2015 [dot. zakresu zarządu nieruchomością wspólną na podstwie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych].

Dr Michał Klimaszewski:

książki (rozdziały w książkach):

 • Rozdział II; III; IV; XIV; XV [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne. Wykłady Becka, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2010;
 • Rozdział II; III; IV; XIV; XV [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne. Wykłady Becka, Warszawa 2011;
 • Rozdział III [w:] Nauka administracji, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2012.

artykuły (referaty):

 • Porozumienie administracyjne?, Kwartalnik Prawa Publicznego 2001, nr 3;
 • Projektowanie instrumentów dla realizacji zadań administracji (zagadnienia praktyczne)[w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Szkice z zakresu nauki administracji, pod red. Z. Cieślaka i K. Zalasińskiej, T. 2, Warszawa 2013;

Dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. ucz.

Monografie

 • Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008, ss. 217;
 • Problem delimitacji regulacji administracyjnoprawnej w systemie prawnym (w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), Warszawa 2015, ss. 345.

Części monografii i artykuły w czasopismach naukowych

 • Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej w świetle przepisów k.p.a., Kwartalnik Prawa Publicznego 2002, nr 4,
 • W kwestii zatwierdzenia (odmowy zatwierdzenia) ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 2,
 • „Osoba nieobecna” w rozumieniu art. 34 k.p.a., Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 4,
 • Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej sprawowana przez organy nadzoru budowlanego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, nr 3,
 • Glosa do wyroku NSA z 6.12.2002 r. IV SA 2765/00, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2006, nr 2 [Dot. zgłoszenia wykonania robót budowlanych; charakteru prawnego postanowienia wzywającego do usunięcia braków formalnych zgłoszenia],
 • Problemy związane z określeniem prawa administracyjnego (na podstawie poglądów doktryny), Kwartalnik Prawa Publicznego 2006, nr 3,
 • Glosa do postanowienia NSA z 30.09.2005 r. II OSK 989/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2007, nr 1 [Dot. charakteru prawnego orzeczenia o wymierzeniu organowi kary za przekroczenie terminu wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę].
 • Wpływ postępowania w sprawie wpisu danego obiektu do rejestru zabytków na postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na rozbiórkę tego obiektu [w:] Prawne aspekty procesu inwestycyjnego, pod red. M. Cherki, F. Elżanowskiego, K. Wąsowskiego, Warszawa 2009, s. 97-101;
 • Postanowienia rozstrzygające o istocie sprawy w administracyjnym postępowaniu ogólnym [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010, s. 517-524;
 • Instytucja odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych [w:] Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, pod red. M. Cherki, F. Elżanowskiego, M. Swory i K. A. Wąsowskiego, Warszawa 2010, s. 316-341;
 • Wartości w planowaniu przestrzennym w wybranych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego [w:] Wartości w planowaniu przestrzennym, pod red. Z. Cieślaka i A. Fogel, Warszawa 2010, s. 51-62;
 • Interes jako przesłanka udostępnienia informacji publicznej [w:] Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia prawne, pod red. W. Pierzchały i M. Woźniak, Opole 2010, s. 77-89 [współautorstwo];
 • Właściwość sądów w sprawach sporów powstających na gruncie porozumień komunalnych [w:] Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych, pod red. M. Błachuckiego i T. Górzyńskiej, Warszawa 2011, s. 183-195;
 • Zmiany k.p.a. w zakresie uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia (wybrane uwagi na tle nowelizacji z 3 grudnia 2010 r.) [w:] Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, pod red. M. Błachuckiego, T. Górzyńskiej i G. Sibigi, Warszawa 2012, s. 209-218;
 • Dobro wspólne i interes publiczny jako elementy aksjologicznej definicji prawa administracyjnego (komunikat) [w:] Prace studialne WSAA. Szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego, pod red. Z. Cieślaka i K. Zalasińskiej, Warszawa 2012, s. 165-170;
 • Przedmiot postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego – wybrane zagadnienia [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce. Tom III, pod red. M. Konarskiego i M. Wocha, Warszawa 2013, s. 161-168;
 • Badanie podstaw aksjologicznych prawa materialnego w zakresie jawności i jej ograniczeń [w:] Jawność i jej ograniczenia. Tom II. Podstawy aksjologiczne, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2013, s. 68-100;
 • Ochrona praw jednostki w procedurze zgłoszenia robót budowlanych [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Tom 2, pod red. E. Wójcickiej, Częstochowa 2013, s. 174-182;
 • Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego jako metoda badawcza w nauce administracji [w:] Prace studialne WSAA. Szkice z nauki administracji, pod red. Z. Cieślaka i K. Zalasińskiej, Wrocław 2013, s. 108-116;
 • Akt normatywny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Problemy na tle aktów organów administracji [w:] Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, pod red. M. Błachuckiego i T. Górzyńskiej, Warszawa 2014, s. 153-173 [współautorstwo z W. Federczykiem – swój udział w autorstwie oceniam na 50%];
 • Zakres działania podmiotu (art. 191 ust. 2 Konstytucji RP) – perspektywa nauki prawa administracyjnego [w:] Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, pod red. W. Federczyka, Warszawa 2014, s. 251-258;
 • Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących dostępu do informacji o środowisku w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa [w:] Władza – Obywatele – Informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2014, s. 101-108;
 • Wpływ unormowań materialnoprawnych na kierunek nowych rozwiązań w kpa (na przykładzie prawa budowlanego) [w:] Prace studialne WSAA. Szkice z procedury administracyjnej. Tom III, pod red. K.A. Wąsowskiego i K. Zalasińskiej, Kraków 2014, s. 131-139;
 • Indywidualizacja odpowiedzialności administracyjnej – nowe zjawisko w orzecznictwie TK [w:] Prace studialne WSAA. Nowe zjawiska w administracji publicznej. Tom IV, pod red. Z. Cieślaka i A. Kosieradzkiej-Federczyk, Warszawa 2015, s. 145-155;
 • Procedura prawna w sprawie katastrofy budowlanej [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, pod red. A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, t. 1, Szczytno 2015, s. 127-138;
 • Problematyka prawna administracyjnych kar pieniężnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych [w:] Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, pod red. M. Błachuckiego, Warszawa 2015, s. 63-71.
 • Jeszcze o zasadach postępowania kontrolnego prowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli (uwagi na tle artykułu Rafała Padraka), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej 2/2007, s. 106-113;
 • Konsekwencje uchylenia art. 11 ustawy – Prawo ochrony środowiska (wybrane uwagi), Kwartalnik Prawa Publicznego 3-4/2008, s. 179-189;
 • Prawne relacje między starostą a powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, Samorząd Terytorialny 1-2/2011, s. 103-110;
 • W kwestii dopuszczalności kontroli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Trybunał Konstytucyjny, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 1/2011, s. 73-95 [współautorstwo];
 • Dostęp do informacji publicznej zawartej w aktach sprawy rozpatrywanej przez Trybunał Konstytucyjny, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 2/2011, s. 71-86;
 • Elementy materialnoprawne procedury administracyjnej, Państwo i Prawo 10/2012, s. 89-103;
 • Czynność materialno-techniczna (jako prawna form działania administracji) a orzeczenie w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji RP, Przegląd Sejmowy 3/2013, s. 43-56;
 • Charakter prawny odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, Zeszyty Prawnicze UKSW 4/2013, s. 145-166;
 • Bezpieczeństwo ekologiczne w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 2/2014, s. 160-171 [współautorstwo];
 • Przedawnienie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta obwinionego o popełnienie przestępstwa, Kwartalnik Prawa Publicznego 3-4/2014, s. 85-98;
 • Problem określenia skutków obowiązywania zakazu reformationis in peius w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 11/2014, s. 42-51;
 • Charakter prawny wpisu do rejestru związków wyznaniowych, Przegląd Prawa Wyznaniowego 6/2014, s. 45-55;
 • Uwagi o charakterze prawnym dziennika budowy, Samorząd Terytorialny 1-2/2015, s. 144-154;
 • Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a pojęcie organu ochrony środowiska [w:] Prace studialne WSAA. Ochrona środowiska a działalność inwestycyjna. Aspekty prawne. Tom V, pod red. Z. Cieślaka i A. Kosieradzkiej-Federczyk, Warszawa 2016, s. 111-120;
 • W kwestii stosowania art. 156 § 1 k.p.a. jako podstawy prawnej rozstrzygnięcia nadzorczego, Przegląd Prawa Publicznego 4/2017, s. 72-83;
 • Ciężar dowodu w zakresie okoliczności wyłączających odpowiedzialność przewoźnika za nielegalny przejazd pojazdów nienormatywnych, Prawo i Więź 1/2017, s. 7-18;
 • Ciężar dowodzenia w postępowaniu dotyczącym wniosku, skargi lub prośby skazanego (art. 6 § 2 kkw), [w:] Powszechne środki ochrony prawnej – skargi, wnioski i petycje, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Wrocław 2017, s. 311-327;
 • Administrative procedure relating to marketing units of UCITS in a host member state (the Polish example) [w:] Security and Globalization in the Context of European Integration. Legal Aspects, P. Sobczyk (ed.), Hamburg 2017, s. 91-102;
 • Swoistość konstrukcji rozwiązań prawnych postępowania administracyjnego a jedność funkcji prawa, Kwartalnik Prawa Publicznego 1/2017, s. 5-17;
 • Problem nieprecyzyjności przesłanek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, [w:] Prawa i obowiązki członków rodziny, pod red. M. Gołowikin-Hudały, P. Sobczyka, A. Wilk, t. II, Lublin 2018, s. 91-100;
 • The axiology of administrative law. Fundamental issues, Zeszyty Prawnicze UKSW 3/2018, s. 179-197;
 • Ograniczenie prawa do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji), [w:] Obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. M. Karpiuka, P. Sobczyka, Olsztyn 2018, s. 150-165;
 • W kwestii rozszerzenia katalogu konstytucyjnych zasad postępowania administracyjnego [w:] Tempora mutantur cum legibus. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod Tarwackiej, Warszawa 2019, s. 75-82;
 • „Kondycja” klasycznych kategorii pojęciowych prawa służby cywilnej, [w:] Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, pod red. Z. Cieślaka, W. Drobnego, Warszawa 2019, s. 23-31;
 • Sejm jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku, Przegląd Sejmowy 3/2020, s. 101-121;
 • Dopuszczalność kontroli konstytucyjności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez sądy administracyjne, Nieruchomości@ 3/2020, s. 22-34;
 • W poszukiwaniu kryteriów konstytucjonalizacji wartości, [w:] Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Interpretacja i kierunki zmian, red. P. Sobczyk, Warszawa 2020, s. 13-29;
 • Podstawy aksjologiczne regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, [w:] Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Konkretyzacja i realizacja, red. P. Sobczyk, Warszawa 2020, s. 127-150;
 • Prawo do oceny działania organu administracji publicznej (art. 14a k.p.a.), [w:] Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Warszawa 2020, s. 167-179.

Glosy

 • Glosa do wyroku WSA z 13.10.2005 r. (VII SA/Wa 990/05) [dopuszczalność zawiadomienia inwestora o braku sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego], Kwartalnik Prawa Publicznego 1-2/2007, s. 151-158;
 • Badanie prawdziwości oświadczenia inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 22.04.2005 r., VII SA/Wa 567/04, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2/2008, s. 47-55;
 • Skutki wydania postanowienia przez organ podlegający wyłączeniu. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 19.2.2008 r., IV SA/Wa 1885/07, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 3/2009, s. 19-27;
 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2008 r., II SA/Bk 793/07 [charakter prawny ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawartych w rozporządzeniu wojewody w sprawie ustanowienia planu ochrony dla parku krajobrazowego], Kwartalnik Prawa Publicznego 1-2/2010, s. 271-278;
 • Samowola budowlana a ustalenie warunków zabudowy działki sąsiedniej. Glosa do wyroku WSA w Poznaniu z 30.6.2010 r., II SA/Po 151/10, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2/2011, s. 23-29;
 • Kontrola instancyjna postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 20.12.2012 r., VII SA/Wa 1998/12, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2/2014, s. 19-27;
 • Skutki prawne wystąpienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska zawierającego wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego. Glosa do wyroku WSA w Poznaniu z dnia 13 maja 2015 r., IV SAB/Po 36/15, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2/2016, s. 11-20.

Części podręczników akademickich

 • Istota administracji publicznej [w:] Nauka administracji, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2017, s. 11-31;
 • Status nauki administracji [w:] Nauka administracji, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2017, s. 32-43;
 • Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018;
 • Strona postępowania administracyjnego [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018;
 • Podmioty na prawach strony [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018;
 • Czynności techniczno-procesowe [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018;
 • Przerwanie toku postępowania administracyjnego [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018;
 • Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018;
 • Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018;
 • Administracyjne kary pieniężne [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018.