Przejdź do treści

Projekty realizowane przez Katedrę Prawa Informatycznego WPiA UKSW:

  • Projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03.
  • Okres realizacji – maj 2013 – maj 2016

Obowiązujące rozwiązania prawne związane z problematyką ochrony prywatności w kontekście wdrażania w Polsce technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece zdrowotnej są w ostatnich latach przedmiotem wielu dyskusji. W ramach projektu naukowego pt. „Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych i ochrony jego danych osobowych w kontekście wdrażania nowoczesnych rozwiązań e-Zdrowia i elektronicznej dokumentacji medycznej” (NCN 2014/13/N/HS5/03523) sformułowano szereg uwag de lege lata i postulatów de lege ferenda, które mogą stanowić element tych rozważań.

W ramach projektu udało się zrealizować następujące kluczowe rezultaty:

Artykuły naukowe autorstwa K. Świtały: „Obowiązki prawne podmiotów przetwarzających dane medyczne w kontekście wdrażania rozwiązań e-Zdrowia w Polsce”, „System informacji w ochronie zdrowia a problematyka planowania i ewaluacji polityk zdrowotnych w Polsce”, publikowane w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych, jak równiez artykuł „Medical data protection in EHR and eHealth systems in the context of GDPR being implemented – Polish perspective” złożony do druku w czasopiśmie Computer Law & Security Review.
Publikacje pokonferencyjne autorstwa K. Świtały: „Stosowanie norm z zakresu bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia a skuteczność procesu dostosowywania się do wymogów wynikających z propozycji nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”, „Odpowiedzialność podmiotów wykonujących działalność leczniczą za przetwarzanie zasobów informacyjnych dotyczących pacjentów w kontekście unijnej reformy regulacji ochrony danych osobowych”, „Koncepcja systemu informacji w ochronie zdrowia – decentralizacja czy centralizacja procesów przetwarzania danych dotyczących zdrowia?”;
Monografię naukową: K. Świtała, „Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej”, C.H. Beck 2018.
W kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Europą, związanych ze starzeniem się społeczeństw i systematycznie wzrastającymi wydatkami na opiekę zdrowotną, technologie informacyjno-komunikacyjne mogą pomóc w zwiększeniu efektywności publicznych systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Pomimo korzyści z zastosowania takiego podejścia, nadal jedną ze zidentyfikowanych podstawowych barier rozwoju e-Zdrowia jest brak zaufania użytkowników do tego typu rozwiązań. Wynika on w głównej mierze z powszechnego przekonania o fragmentaryczności obowiązujących obecnie instrumentów prawnych i ich nieadekwatności w stosunku do zagrożeń związanych ze specyfiką środowiska cyfrowego. Ta uwaga odnosi się w szczególności do należytego zagwarantowania prywatności pacjentów i bezpieczeństwa ich danych osobowych w nowoczesnych interoperacyjnych i transgranicznych rozwiązaniach e-Zdrowia.

W ramach projektu dokonano analizy podstawowych instrumentów prawnej ochrony prywatności pacjentów według kryterium skuteczności przyjętego w tym obszarze modelu regulacji, z uwzględnieniem nowych wyzwań dla bezpieczeństwa informacyjnego, związanych z powszechnym wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece zdrowotnej.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w dokumentacji medycznej stanowi powinność podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ponieważ tylko zachowanie takich zasobów informacyjnych w poufności pozwala skutecznie respektować prawo pacjenta do prywatności. Normatywne środki ochrony danych osobowych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia i innych informacji objętych zakresem tajemnic zawodów medycznych, są podstawową gwarancją realizacji interesów tej osoby.

Przeprowadzone w ramach projektu badania pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę o konieczności modyfikacji instrumentów ochrony prywatności pacjentów w ochronie zdrowia, w celu zapewnienia ich większej skuteczności wobec wyzwań związanych z występowaniem nowych istotnych zagrożeń, wynikających z powszechnego wykorzystywania technologii elektronicznego przetwarzania zasobów informacyjnych w tym sektorze.

W żadnym z dotychczas wydanych opracowań ograniczeń jawności w ochronie zdrowia nie objęto kompleksową analizą, która odnosiłaby się do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach przetwarzania danych w tym sektorze. Opublikowane w ramach projektu wyniki badań wypełniają tę lukę. Końcowa monografia projektowa będzie więc pionierskim na rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem dotyczącym wspomnianej problematyki, co ma istotny wpływ na rozwój przedmiotowej dyscypliny.

Informacja turystyczna: projekt eFort