Przejdź do treści

Otwarte zebrania Katedry Prawa Karnego

(połączone z seminarium doktorskim prowadzonym przez prof. dr hab. Jarosława Majewskiego)

Rok akademicki 2023/2024

W dniu 11 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Zróżnicowanie ochrony mienia pod względem podmiotowym i przedmiotowym na gruncie znamion typów czynów zabronionych z art. 286 § 1 k.k. i z art. 297 § 2 k.k. – uwagi de lege lata i de lege ferenda” przedstawi dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 29 lutego 2024 roku (czwartek) o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Stopień konkretyzacji zamiaru wypełnienia zespołu znamion przedmiotowych czynu zabronionego i jego wpływ na odpowiedzialność karną sprawcy” przedstawił prof. dr hab. Jarosław Majewski.

W dniu 18 stycznia 2024 roku (czwartek) o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Kara najsurowsza w rozumieniu art. 8 § 2 Kodeksu karnego skarbowego” przedstawił dr Adam Błachnio.

W dniu 7 grudnia 2023 roku (czwartek) o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Intertemporalne ramy prowadzenia polityki karnej – zagadnienia węzłowe” przedstawił dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 9 listopada 2023 roku (czwartek) o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Dyrektywy ogólne wyboru kary po zmianach w art. 53 k.k.” przedstawił prof. dr hab. Jarosław Majewski.

Rok akademicki 2022/2023

W dniu 14 czerwca 2023 roku (środa) o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Kryminalizacja tzw. przymusowego małżeństwa w polskim prawie karnym” przedstawiła dr Julia Kosonoga-Zygmunt.

W dniu 17 maja 2023 roku (środa) o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Jak prawidłowo dobrać wzorce kontroli konstytucyjności? Analiza na przykładzie instytucji „blokady rachunku bankowego” z art. 106a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.)” przedstawił dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 1 marca 2023 roku (środa) o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat podtytułem „O potrzebie implementacji art. 36 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 961 z późn. zm.).” przedstawił dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 25 stycznia 2023 roku (środa) o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Zbieg podstaw nadzwyczajnego wymiaru kary po nowemu.” przedstawił prof. dr hab. Jarosław Majewski.

W dniu 14 grudnia 2022 roku (środa) o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Podstawy stosowania abolicji i amnestii w demokratycznym państwie prawnym. Rozważania na tle rozwiązań uchwalonych w ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.” przedstawił dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 9 listopada 2022 roku (środa) o godzinie 16:50 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Faworyzowanie jednego z wierzycieli na gruncie odpowiedzialności z art. 302 § 1 k.k., a ustalenie momentu niewypłacalności, jako przesłanki stwierdzenia upadłości konsumenckiej. Zagadnienia wybrane.” przedstawiła mgr dr Aleksandra Milanowicz.

Rok akademicki 2021/2022

W dniu 22 czerwca 2022 roku (środa) o godzinie 16:45 w ramach webinarium przy pomocy platformy MS Teams referat pod tytułemtytułem „Zaostrzenie odpowiedzialności karnej z art. 72 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” przedstawił dr Adam Błachnio.

W dniu 18 maja 2022 roku (środa) o godzinie 16:45 w ramach webinarium przy pomocy platformy MS Teams referat pod tytułem „Problematyka orzekania przepadku pojazdu mechanicznego” przedstawiła dr Julia Kosonoga-Zygmunt.

W dniu 23 marca 2022 roku (środa) o godzinie 16:45 w ramach webinarium przy pomocy platformy MS Teams referat pod tytułem „Odstąpienie od całkowitego naprawienia szkody a orzekanie nawiązki. Czy nawiązka jest jeszcze potrzebna w k.k.?” przedstawia adw. Janusz Strankowski.

W dniu 23 lutego 2022 roku (środa) o godzinie 16:45 w ramach webinarium przy pomocy platformy MS Teams referat pod tytułem „Czyn ciągły – zagadnienia wybrane” przedstawił prof. dr hab. Jarosław Majewski.

W dniu 19 stycznia 2022 roku (środa) o godzinie 16:45 w ramach webinarium przy pomocy platformy MS Teams referat pod tytułem „Instytucja rozkazu w kontekście unormowań związanych z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej.” przedstawił dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 22 grudnia 2021 roku (środa) o godzinie 16:45 w ramach webinarium przy pomocy platformy MS Teams referat pod tytułem „Reguły intertemporalne a instytucja kary łącznej w tarczy 4.0.” przedstawił adw. dr Michał Zacharski.

W dniu 17 listopada 2021 roku (środa) o godzinie 16:45 w ramach webinarium przy pomocy platformy MS Teams referat pod tytułem „Problematyka różnic w pojmowaniu związku przyczynowego jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie prawa cywilnego oraz jako przesłanki odpowiedzialności karnej.” przedstawi adw. Janusz Strankowski.

W dniu 13 października 2021 roku (środa) o godzinie 17:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy MS Teams referat pod tytułem „Odpowiedzialność karna za podżeganie i pomocnictwo w prawie niemieckim, polskim i austriackim. O podobieństwach i różnicach.” przedstawiła mgr Weronika Stawińśka.

Rok akademicki 2020/2021

W dniu 24 czerwca 2021 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy Zoom referat pod tytułem „Przestępstwo ciągłe i ciąg przestępstw jednorodnych de lege lata” przedstawi prof. dr hab. Jarosław Majewski.

W dniu 20 maja 2021 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy Zoom referat pod tytułem „Wykładnia adaptacyjna znamion przestępstw przeciwko mieniu – zagadnienia wybrane i kazusy” przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 29 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 19:30 w ramach webinarium przy pomocy platformy Zoom referat pod tytułem „Realizacja znamion typu czynu zabronionego z art. 178a § 4 k.k. w perspektywie instytucji zatarcia skazania” przedstawił Pan dr Michał Zacharski.

W dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 20:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy Zoom referat pod tytułem„Rachuba czasu na gruncie kodeksu karnego – zarys problemu.” przedstawił Pan prok. Sebastian Bańko.

W dniu 25 lutego 2021 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy Zoom referat pod tytułem „Przestępstwo zaniechania zawiadomienia o przestępstwie – wybrane zagadnienia.” przedstawił Pan prof. dr hab. Jarosław Majewski.

W dniu 14 stycznia 2021 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy Zoom referat pod tytułem „Przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego (art. 211 KK) – zagadnienia wybrane” przedstawiła Pani dr Julia Kosonoga-Zygmunt.

W dniu 17 grudnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy Zoom referat pod tytułem „Charakter prawny art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt” przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 25 listopada 2020 roku (środa) o godzinie 17:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy MS Teams referat pod tytułem „Czynny żal po dokonaniu czynu zabronionego – zagadnienia sporne w świetle tez przygotowywanej rozprawy doktorskiej” przedstawiła Pani mgr Aleksandra Młoczkowska.

W dniu 22 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 17:30 w ramach webinarium przy pomocy platformy MS Teams referat pod tytułem „Kryteria przyjęcia tożsamości czynu. Kilka uwag na tle art. 11 § 1 k.k.” przedstawił Pan dr Adam Błachnio.

Rok akademicki 2019/2020

W dniu 17 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 17:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy Zoom referat pod tytułem „Zamiar faktyczny czy zamiar prawny? Czy tezy zawarte w rozprawie habilitacyjnej Władysława Woltera „Czynnik psychiczny w istocie przestępstwa” (Kraków 1924) są dziś nadal aktualne?” przedstawi Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 27 maja 2020 roku (środa) o godzinie 17:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy Zoom referat pod tytułem „Aksjologiczne podstawy norm intertemporalnych, jako przesłanka różnicowania odpowiedzialności karnej sprawców” przedstawiła Pani apl. rad. Aleksandra Milanowicz.

W dniu 6 maja 2020 roku (środa) o godzinie 17:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy Zoom referat pod tytułem „Odpowiedzialność karna parlamentarzysty za zachowania się prowadzące do nielegalnej zmiany konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej” przedstawił Pan adw. Michał Zacharski.

W dniu 22 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 17:00 w ramach webinarium przy pomocy platformy Zoom referat pod tytułem „Ewolucja rozumienia terminu szkody, pokrzywdzonego i innej osoby uprawnionej, o której mowa w art. 46 k.k. po noweli lutowej z 2015 r.” przedstawił Pan adw. Janusz Strankowski.

W dniu 4 marca 2020 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Normatywny status kary orzeczonej na podstawie art. 75a k.k.” przedstawił Pan prof. dr hab. Jarosław Majewski.

W dniu 22 stycznia 2020 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Karalność prania brudnych pieniędzy na kanwie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (dalej „Dyrektywa AML VI)” przedstawił Pan dr Michał Rams.

W dniu 4 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Nadzwyczajne złagodzenie kary za przestępstwa zagrożone kumulatywnie karą pozbawienia wolności i karą grzywny” przedstawił Pan prof. dr hab. Jarosław Majewski.

W dniu 6 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Kryminalizacja nielegalnego nabycia władzy rodzicielskiej – zagadnienia wybrane” przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.

Rok akademicki 2018/2019

W dniu 12 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Karalność w strukturze przestępstwa w polskim prawie karnym” zawierający tezy przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Przyjęcie zlecenia jako typ czynu zabronionego. Analiza problematyki na tle projektu nowelizacji kodeksu karnego z dnia 5 kwietnia 2019 roku” przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 20 marca 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Karnoprawne aspekty obrotu kryptowalutami – wprowadzenie do problematyki” przedstawił Pan Damian Skowron.

W dniu 20 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w kontekście podstawowych zasad prawa represyjnego” przedstawił Pan dr Michał Rams.

W dniu 16 stycznia 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Sprawca przestępstwa jako jedyny reprezentant pokrzywdzonego podmiotu zbiorowego. Aspekt materialno- i procesowo prawny” przedstawili Pan dr Adam Błachnio i Pani Aleksandra Milanowicz.

W dniu 05 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Wpływ myśli F. von Liszta i J. Makarewicza – czołowych reprezentantów socjologicznej szkoły prawa karnego na dogmatykę XXI w.” przedstawiła Pani Weronika Stawińska.

W dniu 07 listopada 2018 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Konsekwencje przekroczenia granic rzeczywistej oraz urojonej obrony koniecznej” przedstawił Panprof dr hab. Jarosław Majewski.

Rok akademicki 2017/2018

W dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Problematyka prounijnej wykładni przepisów prawa karnego materialnego na przykładzie problemów przepisów wykonujących rozporządzenie MAR oraz MAD II” przedstawi Pan dr Michał Rams.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Standard wykonywania zawodu lekarza a wina lekarza” przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Circumstances excluding punishability after committing a crime in German criminal law” przedstawiła Research Assistant Judith Hirnstein (Chair of German and European Criminal and Criminal Procedural Law International Criminal Law as well as Comparative Criminal Law, Chair of Prof. Dr. Arndt Sinn, University in Osnabrück).

W dniu 21 lutego 2018 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Prawnokarne aspekty plagiatu” przedstawiła Pani Elżbieta Chojnowska.

W dniu 17 stycznia 2018 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Wybrane aspekty przestępstwa fałszerstwa intelektualnego faktury (art. 271a k.k.).” przedstawił Pan dr Adam Błachnio.

W dniu 13 grudnia 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Typologia przestępstw – propozycja nowego ujęcia niektórych problemów.” przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 22 listopada 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Czynny żal po dokonaniu przestępstwa – analiza dogmatyczna i teoretyczna” przedstawiła Pani Aleksandra Młoczkowska.

W dniu 18 października 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem ?Wybrane problemy z zakresu przestępstwa oszustwa podatkowego” przedstawił Pan dr Michał Rams.

Rok akademicki 2016/2017

W dniu 24 maja 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę orzekany w ramach środków związanych z poddaniem sprawcy próbie” przedstawiła Pani Marlena Olszewska.

W dniu 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Idea wtórnej legalizacji” przedstawił prof. dr hab. Jarosław Majewski.

W dniu 5 kwietnia 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Istota nowelizacji art. 209 k.k.” przedstawił Pan Łukasz Rosiak.

W dniu 1 marca 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Treść zamiaru w prawie karnym. O niezamierzonych konsekwencjach nowelizacji art. 28 § 1 k.k.” przedstawił dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 25 stycznia 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Nowe ujęcie instytucji warunkowego zawieszenia kary” przedstawiła Pani Paulina Sawa.

W dniu 14 grunia 2016 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Czy konstrukcja czynu ciągłego w kodeksie karnym skarbowym obejmuje zachowania nieumyślne?” przedstawił Pan Michał Zacharski.

W dniu 16 listopada 2016 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „Zaprzeczenia znamion modyfikujących w opisie typu czynu zabronionego o charakterze podstawowym – analiza krytyczna” przedstawił prof. dr hab. Jarosław Majewski.

W dniu 26 października 2016 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem „O potrzebie posługiwania się konstrukcją błędu co do okoliczności wyłączających karalność. Uwagi de lege ferenda.” przedstawił dr Piotr Zakrzewski.

Lista Proseminariów:

Rok akademicki 2018/2019

W dniu 08 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:15 w sali 1763 bud. nr 17 (ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa), w ramach Proseminariów Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego, referat pod tytułem „Prawnokarna ochrona miru domowego” przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:15 w sali 1763 bud. nr 17 (ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa), w ramach Proseminariów Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego, referat pod tytułem „Standard wykonywania zawodu lekarza a wina lekarza” przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.