Przejdź do treści

Szczegółowy spis publikacji pracowników Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej jest przedstawiony w Polskiej Bibliografii Naukowej. Do najistotniejszych publikacji należy zaliczyć:

Dr Aleksandra Gawrysiak – Zabłocka

 1. A. Gawrysiak- Zabłocka, Wpływ nowych technologii na pozycję prawną akcjonariuszy w świetle prawa Unii Europejskiej, w: Przestrzeń cyfrowa. Nowe wyzwania dla prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, pod red. C. Mik, Ł. Kułaga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2021.
 2. A. Gawrysiak- Zabłocka, Krytpowaluty jako przedmiot wkładu do spółek handlowych, w: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Andrzejowi Kidybie, pod  red. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa 2020.
 3. A. Gawrysiak- Zabłocka, Opłaty za wstęp do polskich parków narodowych, Zeszyty Prawnicze 20.3. (2020).
 4. A. Gawrysiak- Zabłocka, Przeniesienie siedziby spółki akcyjnej za granicę w świetle wyroku TSUE w sprawie C-106/16 Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. w likwidacji, w: Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie, pod red. M. Michalski, Warszawa 2020.
 5. A. Gawrysiak- Zabłocka, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Towarzystwa emerytalne, w:  Szczególne formy spółek, red. A. Kidyba, Warszawa 2017.

Dr hab. Tomasz Szczurowski

 1. T. Szczurowski, Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Warszawa 2022.
 2. T. Szczurowski, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. Z. Jary, Warszawa 2022.
 3. T. Szczurowski, w: Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2019.
 4. T. Siemiątkowski, T, Szczurowski, Spółka prowadząca zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, w: Szczególne formy spółek, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2017.
 5. T. Szczurowski, Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego, Warszawa 2012.

Dr Justyna Dąbrowska

 1. J. Dąbrowska, Cyfrowa rewolucja. Rozważania o ucyfrowieniu spółki akcyjnej w świetle koncepcji organizacji biurokratycznej Maxa Webera i założeń ekonomii instytucjonalnej w: Nowoczesne technologie -szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych, pod red. A. Kidyby, A. Olejniczaka, Warszawa 2022.
 2. J. Dąbrowska, M. Michalski, Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej, pod red. M. Michalskiego, Warszawa 2021.
 3. J. Dąbrowska, Identyfikacja akcjonariuszy w spółkach akcyjnych, Przegląd Prawa Handlowego 2021/2.
 4. J. Dąbrowska, O początkach spółki akcyjnej, Zeszyty Prawnicze 2019/4.
 5. J. Dąbrowska, Spółki Skarbu Państwa w: Szczególne formy spółek, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2017.

Dr Maciej Hulicki

 1. M.Hulicki, Nowe spojrzenie na ochronę prawną algorytmów w kontekście postulatu ich większej dostępności, Przegląd Prawa i Administracji, 2021/127.
 2. M. Hulicki, Algorithm transparency as a sine qua non prerequisite for a sustainable competition in a digital market?, EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), vol. 2021/5. 
 3. M. Hulicki, Wybrane zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej w kontekście zastosowań sztucznej inteligencji, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2019/4.
 4. M. Hulicki, Cryptocurrencies – a legal dilemma of the digital age, International Trade Law and Regulation, Vol. 25, 2019/4. 
 5. M. Hulicki, Pojęcie „poinformowanego użytkownika” w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego, Recent Developments in IP Law, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, 2011/112.

Dr Michał Będkowski – Kozioł

 1. M. Będkowski-Kozioł, Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Prawo w działaniu – Sprawy cywilne 2022/50.
 2. M. Będkowski-Kozioł, Piaskownice regulacyjne w energetyce – kilka uwag w odniesieniu do projektowanych rozwiązań prawnych, Energetyka Rozproszona 2022/7.
 3. M. Będkowski-Kozioł, Komentarz do art. 9g-9h(2), 28-31, 32-35, 43d-44a, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, red. M. Czarnecka, T. Ogłódek, C.H. Beck Warszawa 2020.
 4. M. Będkowski-Kozioł, Regulacja prokonkurencyjna w sektorze energetycznym – elektroenergetyce, gazownictwie i energetyce cieplnej [w:] System Prawa Prywatnego. Tom XV. Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2014.
 5. M. Będkowski-Kozioł, Aksjologia regulacji sektora energetycznego, cz. 1, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014/11, s. 2-12; cz. 2, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2014/12.

Dr Łukasz Gołąb

 1. Ł. Gołąb, Spełnienie przesłanek uznania przedmiotu lub substancji za „produkt uboczny” w rozumieniu art. 10 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach w orzecznictwie sądów administracyjnych, Prawo w działaniu 2021/46.
 2. Ł. Gołąb, „Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna” jako podmiot administrujący, Zeszyty Prawnicze 2021/1.
 3. Ł. Gołąb, Regulacja prokonkurencyjna w sektorze transportu kolejowego[w:] System Prawa Prywatnego. Tom XV. Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2014 [współautor: K. Strzyczkowski].
 4. Ł. Gołąb, O dogmatyce prawa transportu kolejowego. Kilka uwag w dziesiątą rocznicę uchwalenia ustawy o transporcie kolejowym z 2003 r., Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013/4.
 5. Ł. Gołąb, Umowa jako instrument realizacji prawa dostępu do infrastruktury kolejowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012/2.