Bielańskie Kolokwia Karnistyczne

XVI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Środki zabezpieczające"

 

Warszawa, 22 maja 2019 r.

10.00-10.15: Oficjalne otwarcie konferencji

10.15-10.40: Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Realizacja znamion czynu zabronionego przez niepoczytalnego sprawcę

10.40-11.05:  Dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, Uniwersytet Jagielloński – Orzekanie wolnościowych środków zabezpieczających: kiedy i wobec kogo

11.05-11.30: Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – Systemowe i praktyczne aspekty środka zabezpieczającego w psychiatrii

11.30-12.00: Przerwa na kawę

12.00-12.25: Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Środki zabezpieczające przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii: historia, stan obecny, postulaty ewentualnych zmian

12.25-12.50: Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Procesowe aspekty orzekania o zastosowaniu środków zabezpieczających

12.50-13.15: Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Środki zabezpieczające w  postępowaniu wykonawczym

13.15: Przerwa na lunch

14.30: Dyskusja

16.30: Podsumowanie, zamknięcie konferencji

           

Informacje organizacyjne

1. Obrady XVI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego odbędą się 22 maja 2019 roku w Auli Głównej im. ROBERTA SCHUMANA budynku "AUDITORIUM MAXIMUM" Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3.

2. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 180 złotych.

a. Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

b. Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

c. Tytuł przelewu: "XVI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne"  - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (w przypadku płatności więcej niż za jedną osobę, proszę zaznaczyć ten fakt; jeśli to możliwe wpisując zbiorcze oznaczenie np. sędziowie II Wydziału Karnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ewentualnie wpisując nazwisko każdej z osób).

d. Termin płatności: 10.05.2019 r.

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdów.

4. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracji           

5. Po dokonaniu rejestracji na adres e-mailowy podany w formularzu wysłany zostanie automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia (osoby posiadające adresy e-mailowe w domenie @gmail.com proszone są o sprawdzenie folderu SPAM). W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia (po sprawdzeniu, że stosownej wiadomości nie ma również w folderze SPAM) prosimy o niedokonywanie powtórnej rejestracji i o zgłoszenie braku potwierdzenia na adres e-mailowy: m.spiridis@uksw.edu.pl

6. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 8 maja 2019 roku.

7.Wypełnienie formularza zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia (także otrzymanego z adresu e-mailowego: m.spiridis@uksw.edu.pl) jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w konferencji.

8. Wpłaty wpisowego należy dokonać w terminie wskazanym w pkt. 2 po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli życzą sobie Państwo wystawienia faktury VAT, prosimy o podanie wymaganych do jej wystawienia danych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz zaznaczanie w formularzu stosownej opcji. Termin do wystawienia faktury wynosi siedem dni od daty wpływu środków na konto Uniwersytetu. Po upływie tego terminu wystawienie faktury nie będzie możliwe, co wynika z przepisów prawa podatkowego.

9. Dalsze informacje dot. konferencji można uzyskać telefonicznie u Pani mgr Magdaleny Spiridis tel. 0 22 569 96 86 (w godzinach 8:00-15:00)

 Dane do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w XVI Bielańskim Kolokwium Karnistycznym

Kwota: 180 zł

Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Konto bankowe:  Santander Bank Polska S.A.:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

Tytuł przelewu:  "XVI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne"  - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (w przypadku płatności więcej niż za jedną osobę, proszę zaznaczyć ten fakt; jeśli to możliwe wpisując zbiorcze oznaczenie np. sędziowie II Wydziału Karnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ewentualnie wpisując nazwisko każdej z osób).

 Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej:  10.05.2019 r.

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach