Bielańskie Kolokwia Karnistyczne

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującymi się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ograniczeniami dotyczącymi organizowania konferencji naukowych w trybie stacjonarnym z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać wskazany termin tegorocznego Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego 21 października 2020 r.

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, że podjęliśmy starania w celu zorganizowania Kolokwium jeszcze w tym roku w formie webinarium.

O terminie konferencji poinformujemy wkrótce.  

 

 

XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą.
Zagadnienia materialnoprawne i procesowe.”

Warszawa, 21 października 2020 r.

Program
 

10.00 – 10.15: Otwarcie konferencji

10.15 – 10.40: Prof. dr hab. Jarosław Majewski, dr Piotr Zakrzewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Warunek podwójnej karalności jako przesłanka odpowiedzialności karnej za czyn popełniony za granicą

10.40 – 11.05: Prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Podżeganie i pomocnictwo do czynu, który ma być popełniony za granicą

11.05 – 11.30: Dr hab. Marek Kulik, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Odpowiedzialność karna za przemyt narkotyków poza granicami państwa

11.30 – 12.00: Przerwa na kawę

12.00 – 12.25: Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku –  Ekstradycja do krajów nieobjętych Europejską konwencją o ekstradycji z 1957 r. a ochrona praw człowieka

12.25 – 12.50: Dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie - Europejski nakaz dochodzeniowy

12.50 – 13.15: Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Przejęcie do wykonania w Polsce orzeczenia zagranicznego sądu karnego

13.15 – 14.30: Przerwa na lunch

14.30 – 16.30: Dyskusja

16.30: Podsumowanie, zamknięcie konferencji

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE                

1. Obrady XIIV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego odbędą się 21 października 2020 roku w Auli Głównej im. ROBERTA SCHUMANA budynku „AUDITORIUM MAXIMUM” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3.

2. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 190 złotych.

a. Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

b. Konto bankowe: Bank Zachodni WBK:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

c. Tytuł przelewu: „XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne”  - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (w przypadku płatności więcej niż za jedną osobę, proszę zaznaczyć ten fakt; jeśli to możliwe wpisując zbiorcze oznaczenie np. sędziowie II Wydziału Karnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ewentualnie wpisując nazwisko każdej z osób).

d. Termin płatności: od 15 czerwca do 5 października 2020 r.

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdów.

4. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie:

http://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne

5. Po dokonaniu rejestracji na adres e-mailowy podany w formularzu wysłany zostanie automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia (osoby posiadające adresy e-mailowe w domenie @gmail.com proszone są o sprawdzenie folderu SPAM). W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia (po sprawdzeniu, że stosownej wiadomości nie ma również w folderze SPAM) prosimy o niedokonywanie powtórnej rejestracji i o zgłoszenie braku potwierdzenia na adres e-mailowy: m.spiridis@uksw.edu.pl

6. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w terminie od 15 czerwca do 5 października 2020 roku.

7.Wypełnienie formularza zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia (także otrzymanego z adresu e-mailowego: m.spiridis@uksw.edu.pl) jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w konferencji.

8. Wpłaty wpisowego należy dokonać w terminie wskazanym w pkt 2 po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli życzą sobie Państwo wystawienia faktury VAT, prosimy o podanie wymaganych do jej wystawienia danych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz zaznaczanie w formularzu stosownej opcji. Termin do wystawienia faktury wynosi siedem dni od daty wpływu środków na konto Uniwersytetu. Po upływie tego terminu wystawienie faktury nie będzie możliwe, co wynika z przepisów prawa podatkowego.

9. Dalsze informacje dot. konferencji można uzyskać telefonicznie u Pani mgr Magdaleny Spiridis nr tel. 0 22 569 96 86 (w godzinach 8:00-15:00) lub wysyłając zapytanie na adres: m.spiridis@uksw.edu.pl

 Dane do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w XVII Bielańskim Kolokwium Karnistycznym

Kwota: 190 zł

Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Konto bankowe:  Bank Zachodni WBK:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

Tytuł przelewu:  „XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne”  - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (w przypadku płatności więcej niż za jedną osobę, proszę zaznaczyć ten fakt; jeśli to możliwe wpisując zbiorcze oznaczenie np. sędziowie II Wydziału Karnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ewentualnie wpisując nazwisko każdej z osób).

 Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej:  od 15 czerwca do 5 października 2020 roku.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach